ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6401 21 ก.พ. 2556 130130098 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1 07:00 จังหวัดราชบุรี 40 รถบัสโดยสาร
6402 21 ก.พ. 2556 130210010 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6403 21 ก.พ. 2556 130210154 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านชุมพล เที่ยงธรรม)มาประชุมสภา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ 79 แขงบ้านถม เขตพระนคร กรงุเทพ 06:00 ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6404 21 ก.พ. 2556 130210155 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านเสริมศักด์ วิศาลาภรณ์) มาประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภามังคลอุบล 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06:00 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6405 21 ก.พ. 2556 130210167 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปเป็นวิทยากรทีอำเภอหนองเสือ หน้าตึกสำนักงานคณบดี 08:30 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6406 21 ก.พ. 2556 130210252 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พาผู้บริหารจากสถาบันบุนกะเพื่อชมห้องปฏิบัติการกลุ่มคัตเตอร์แฟชั่น 4 คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 คณะวิทยาศาสตร์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6407 21 ก.พ. 2556 130210261 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
6408 21 ก.พ. 2556 130210266 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ บันทึกรายการใครคือใคร กองประชาสัมพันธ์ 14:00 สตูดิโอเวิร์คพอยต์ ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6409 21 ก.พ. 2556 130210273 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2556 (แทนท่านอธิการ) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6410 21 ก.พ. 2556 130210294 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา งานฌาปนกิจศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ICT สำนักฯสารสนเทศ 13:00 วัดป่าหินสูงเจริญธรรม จ.ราชบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6411 21 ก.พ. 2556 130230073 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม มทร.ล้านนา วิทยาเขตตาก (ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 มทร.ล้านนา วิทยาเขตตาก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6412 22 ก.พ. 2556 121210166 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6413 22 ก.พ. 2556 130110098 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาไปทัศนศึกษาในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด 57 รถบัสโดยสาร
6414 22 ก.พ. 2556 130110312 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปอบรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 โรงแรมเวียงใต้ ถ.รามบุตรี บางลำภู 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6415 22 ก.พ. 2556 130110456 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.กิตติชัย) ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 อาคารฟอร์จูน สถานีวิทยุ 1 เก๋งสองตอน
6416 22 ก.พ. 2556 130110457 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ไทย)ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เมืองทองธานี 07:00 อาคารฟอร์จูน ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 เก๋งสองตอน
6417 22 ก.พ. 2556
ถึง 24 ก.พ. 2556
130130116 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
6418 22 ก.พ. 2556
ถึง 25 ก.พ. 2556
130130129 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดภาพตามหลักสูตรรายวิชา จิตรกรรม 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:00 อุทยานแห่งชาติตาม่องลาย 40 รถบัสโดยสาร
6419 22 ก.พ. 2556 130210048 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6420 22 ก.พ. 2556 130210070 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง วิทยากรงานประชุมวิชาการ Bioplastics อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6421 22 ก.พ. 2556 130210071 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง วิทยากร งานประชุมวิชาการ Bioplastics อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6422 22 ก.พ. 2556 130210074 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปดูงานบริษัทมักกี้มัค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 บ.มักกี้มัค พระราม 9 1 เก๋งสองตอน
6423 22 ก.พ. 2556 130210112 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง วิทยากร งานประชุมวิชาการ Bioplastics อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6424 22 ก.พ. 2556 130210113 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง วิทยากร งานประชุมวิชาการ Bioplastics อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6425 22 ก.พ. 2556 130210114 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งแบบทดสอบให้สนามสอบของการสอบ V-NET สวท. 08:30 วท.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6426 22 ก.พ. 2556 130210119 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง วิทยากร งานประชุมวิชาการ Bioplastics อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6427 22 ก.พ. 2556 130210143 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการสาธิตความรู้ให้แก่นักศึกษา ม.ราชมงคลกรุงเทพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6428 22 ก.พ. 2556 130210143 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการสาธิตความรู้ให้แก่นักศึกษา ม.ราชมงคลกรุงเทพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6429 22 ก.พ. 2556 130210143 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการสาธิตความรู้ให้แก่นักศึกษา ม.ราชมงคลกรุงเทพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
6430 22 ก.พ. 2556 130210168 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปเป็นวิทยากรอำเภอลำลูกกา หน้าตึกสำนักงานคณบดี 08:30 อบต.ลำลูกกา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6431 22 ก.พ. 2556 130210217 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบริษัทเบทาโก หลักสี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 บริษัท เบทาโก หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6432 22 ก.พ. 2556 130230032 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งแบบทดสอบให้สนามสอบของการสอบ V-NET สวท. 08:30 วท.เทคนิคนครนายก จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6433 22 ก.พ. 2556 130230033 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งแบบทดสอบให้สนามสอบของการสอบ V-NET สวท. 08:00 วท.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6434 22 ก.พ. 2556 130230034 ฮภ-8151 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งแบบทดสอบให้สนามสอบของการสอบ v-NET สวท. 08:00 วท.สระบุรี จ.สระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6435 23 ก.พ. 2556 130110134 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6436 23 ก.พ. 2556
ถึง 24 ก.พ. 2556
130130044 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรม คณะศิลปศาสตร์ 07:30 จันทบุรี 40 รถบัสโดยสาร
6437 23 ก.พ. 2556 130210084 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สกอ. ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2 เก๋งสองตอน
6438 23 ก.พ. 2556 130210120 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการประจำศูนย์สอบ การสอบV-NET สวท. 07:00 วท.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6439 23 ก.พ. 2556 130210148 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ชนม์ พานักศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศว 9 ชั้น 08:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6440 23 ก.พ. 2556 130210194 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสอนโปรแกรมที่โรงเรียนนวมราชูทิศน์ หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 โรงเรียนนวมราชูทิศน์ นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6441 23 ก.พ. 2556 130210238 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6442 23 ก.พ. 2556 130230035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการประจำศูนย์สอบ การสอบV-NET สวท. 07:00 วท.เทคนิคนครนายก จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6443 23 ก.พ. 2556 130230036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการประจำศูนย์สอบ การสอบV-NET สวท. 06:00 วท.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6444 23 ก.พ. 2556 130230037 ฮภ-8151 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการประจำศูนย์สอบ การสอบV-NET สวท. 06:00 วท.สระบุรี จ.สระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6445 23 ก.พ. 2556 130230038 ฮภ-8150 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จัดสอบ V-NET สวท. 09:00 วท.สระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6446 24 ก.พ. 2556 130210239 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
6447 24 ก.พ. 2556 130220016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาฝึกบรรยายวัดสำคํญในกรุงเทพฯ เป็นภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดเบญจมบพิตร วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และวัดอรุณฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6448 25 ก.พ. 2556 130210240 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 บริเวณกรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6449 25 ก.พ. 2556 130210293 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ (ผศ.ไกรสร 084-1232557 ไปกับรถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 14:30 ศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6450 26 ก.พ. 2556 121210168 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
6451 26 ก.พ. 2556 130110446 ญส-3850 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม ธอส. 1 เก๋งสองตอน
6452 26 ก.พ. 2556 130210082 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พาคณบดี ผู้บริหารไปทำMOUร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 อิมแพ็คเมืองทองธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6453 26 ก.พ. 2556 130210137 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานศ.รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ตึกสวท. 07:00 โรงแรมอิสติน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6454 26 ก.พ. 2556 130210146 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ- ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ารับการประเมินผู้บริหารของคณะ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6455 26 ก.พ. 2556 130210166 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรับวิทยากร ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 บ้านวิทยากร 1 เก๋งสองตอน
6456 26 ก.พ. 2556 130210207 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะศิลปศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6457 26 ก.พ. 2556 130210208 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6458 26 ก.พ. 2556 130210234 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี 07:00 สถานีวิทยุมทร.ธัญบุรี อาคารฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6459 26 ก.พ. 2556 130210241 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6460 26 ก.พ. 2556 130210256 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมที่ สกอ. หน้าตึกอธิการบดี 07:30 สกอ. 2 เก๋งสองตอน
6461 26 ก.พ. 2556 130210281 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 บริษัท เอ อาร์ ไอ ที จำกัด ถนนพระราม 3 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6462 26 ก.พ. 2556 130210343 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ม. จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6463 26 ก.พ. 2556 130210349 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ CDIO ตึก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6464 26 ก.พ. 2556 130210350 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำข้อมูลไปให้โรงพิมพ์ กองพัฒนานักศึกษา 13:30 โรงพิมพ์ คลอง 4 อ.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6465 26 ก.พ. 2556 130230045 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 มทร. สุวรรณภูมิ อยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6466 26 ก.พ. 2556 130230052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางสำรวจสถานที่ จ.จันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:30 จันทบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6467 26 ก.พ. 2556 130230053 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานอำเภอบ้านโพธื์ จังหวัดอ่างทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างทอง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6468 27 ก.พ. 2556 121210169 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6469 27 ก.พ. 2556 130110482 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
6470 27 ก.พ. 2556 130130050 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 3 เก๋งสองตอน
6471 27 ก.พ. 2556 130210186 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปมทร.สุวรรณภูมิ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
6472 27 ก.พ. 2556 130210209 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6473 27 ก.พ. 2556 130210210 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6474 27 ก.พ. 2556 130210253 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเด็กซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6475 27 ก.พ. 2556 130210254 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเด็กซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6476 27 ก.พ. 2556 130210257 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเอกสารการเงิน/ซื้อของ กพน. 10:00 รามอินทรา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6477 27 ก.พ. 2556 130210279 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 บ.เอ อาร์ ไอ ที จำกัด ถนนพระราม 3 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6478 27 ก.พ. 2556 130210279 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:30 บ.เอ อาร์ ไอ ที จำกัด ถนนพระราม 3 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6479 27 ก.พ. 2556 130210314 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒน เขตหลักสี่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6480 27 ก.พ. 2556 130210320 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดต่อราชการเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศของคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 หลานหลวง การบินไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6481 27 ก.พ. 2556 130210324 อร-8846(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือที่เอาไปซ่อมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6482 27 ก.พ. 2556 130210331 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าอบรมโครงการ CDIO ที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์ อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ม. จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6483 27 ก.พ. 2556 130210348 นค-4529(8ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารงบประมาณปี 2557 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6484 27 ก.พ. 2556 130210351 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:05 กระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
6485 27 ก.พ. 2556 130210356 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ กองประชาสัมพันธ์ 08:30 ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริเวณมทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
6486 27 ก.พ. 2556 130210373 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาป่วย ลาป่วย 08:30 ลาป่วย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6487 27 ก.พ. 2556 130210375 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย์ งานสวดอภิธรรม คณะสถาปัตย์ 15:20 ลาดพร้าว 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6488 27 ก.พ. 2556 130230027 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูงานต่างจังหวัด คณะเทคโนเกษตร รังสิต 07:00 จ.ปราจีน - จ.สระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
6489 27 ก.พ. 2556 130230028 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูงานต่างจังหวัด คณะเทคโนเกษตร รังสิต 07:00 จ.ปราจีน - จ.สระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
6490 28 ก.พ. 2556 121210170 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
6491 28 ก.พ. 2556 130130069 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6492 28 ก.พ. 2556 130130073 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจเยี่ยมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:30 ม.ราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6493 28 ก.พ. 2556 130210004 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ราม21 ม.ศิลปากร ม.เกษตร มจพ.จามจุรีสแควร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ราม21 ม.ศิลปากร ม.เกษตร มจพ.จามจุรีสแควร์ แจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
6494 28 ก.พ. 2556 130210011 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6495 28 ก.พ. 2556 130210026 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปดูงานบริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง ตลิ่งชัน 1 เก๋งสองตอน
6496 28 ก.พ. 2556 130210085 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์ โดยมีนักศึกษาประสานงาน ชื่อนายภูวดล ยกติ๊ด เบอร์ติดต่อ 085-650-9501 คอนโดริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี 07:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6497 28 ก.พ. 2556 130210163 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับส่งผู้บริหาร สอ.ใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 40 รถบัสโดยสาร
6498 28 ก.พ. 2556 130210164 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางรับส่งผู้บริหาร สอ.ใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6499 28 ก.พ. 2556 130210164 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางรับส่งผู้บริหาร สอ.ใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
6500 28 ก.พ. 2556 130210164 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลางรับส่งผู้บริหาร สอ.ใหม่ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132