ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2001 8 พ.ค. 2555 120510053 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องานที่สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง กองคลัง 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
2002 8 พ.ค. 2555 120510056 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2003 8 พ.ค. 2555 120510059 ญส-3851 กองคลัง ประชุมที่สำนักงบประมาณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กองคลัง 11:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
2004 8 พ.ค. 2555 120510061 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสัมภาษณ์จากผลการสอบระบบกลาง (Addmission) สวท. 13:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนพญาไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2005 8 พ.ค. 2555 120520011 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาไปประเทศเกาหลีใต้ กองพัฒนานักศึกษา 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 รถบัสโดยสาร
2006 9 พ.ค. 2555
ถึง 11 พ.ค. 2555
120230022 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:00 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2007 9 พ.ค. 2555 120320026 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด พร้อมตู้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปีที่ ๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 08:30 วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 45 รถบัสโดยสาร
2008 10 พ.ค. 2555
ถึง 11 พ.ค. 2555
120310468 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมวิชาการระดับชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี" สำนักงานอธิการบดี 06:30 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2009 10 พ.ค. 2555 120410121 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมที่มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:30 มสธ.-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
2010 10 พ.ค. 2555 120410122 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ม.รามคำแหง-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 รามคำแหง-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
2011 10 พ.ค. 2555 120410123 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
2012 10 พ.ค. 2555 120410124 นค-4552(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ม.อีสเทิร์นเอเซีย-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 13:00 ม.อีสเทิร์นเอเซีย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2013 10 พ.ค. 2555 120410143 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อเรื่องทุนการศึกษา ตึก สวท. 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2014 10 พ.ค. 2555
ถึง 11 พ.ค. 2555
120410273 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมประกัน สมศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ไบเทค บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2015 10 พ.ค. 2555 120410294 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งวิทยากร เพื่อประชุมโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตให้เป็นไปตาม มคอ.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05:30 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2016 10 พ.ค. 2555 120410321 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา กพน. 08:00 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
2017 10 พ.ค. 2555 120430074 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลอง 6 07:00 สมุทรสาคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2018 10 พ.ค. 2555 120430082 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2019 10 พ.ค. 2555 120430082 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2020 10 พ.ค. 2555 120510029 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับหนังสือบริจาคจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สนามหลวง กรุงเทพฯ (ในวันที่ 10 พ.ค 55) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทธ.ธัญบุรี 09:00 ม.ศิลปากร วังท่าพระ สนามหลวง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2021 10 พ.ค. 2555 120510050 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับวิทยากร - ส่งวิทยากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกสถาบันวิจัยเคมี 09:30 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2022 10 พ.ค. 2555 120510073 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับวัสดุสำนักงาน อาคาร ICT 14:00 กองคลังพัสดุ (สถานที่ไป) 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2023 10 พ.ค. 2555 120510103 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาลัย สจส 08:30 รอบมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2024 10 พ.ค. 2555 120510105 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานเกี่ยวกับสำนวนคดี ตึกอธิการบดี 10:00 สำนักงานอัยการธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2025 10 พ.ค. 2555 120510114 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บางเขน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2026 11 พ.ค. 2555 120410278 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตึกสวท. 07:00 โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2027 11 พ.ค. 2555 120430051 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2028 11 พ.ค. 2555 120510034 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2029 11 พ.ค. 2555 120510104 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รังสิต สจส 08:30 รังสิต 2 นั่งสองตอนแวน
2030 11 พ.ค. 2555 120510107 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมที่ สกอ. และที่อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
2031 11 พ.ค. 2555 120510109 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
2032 11 พ.ค. 2555 120510112 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม คณะศิลปศาสตร์ 06:00 สาทร 1 เก๋งสองตอน
2033 11 พ.ค. 2555 120510120 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2034 11 พ.ค. 2555 120530024 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 1) 06:00 จังหวัดพิษณุโลก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2035 11 พ.ค. 2555
ถึง 14 พ.ค. 2555
120530025 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งเจ้าหน้าที่เตรียมงานสัมมนาโครงการจัดแผนปฏิบัติราชการ 5ปี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:30 สวนผึ้งคันทรี ฮิลล์ รีสอร์ท (ราชบุรี) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2036 12 พ.ค. 2555
ถึง 14 พ.ค. 2555
120430096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งวิทยากร สัมมนาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5ปี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 สวนผึ้ง ราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2037 12 พ.ค. 2555
ถึง 14 พ.ค. 2555
120430097 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับส่งผู้บริหารสัมมนาโครงการจัดทำแผนปฏิบัตราชการ 5 ปี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 สวนผึ้ง ราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2038 12 พ.ค. 2555 120520012 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 21:30 มทร ธัญบุรี 25 รถบัสโดยสาร
2039 12 พ.ค. 2555 120520016 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการ 84 หมู่บ้าน ข้างอาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 08:30 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2040 12 พ.ค. 2555 120530011 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2041 13 พ.ค. 2555 120430027 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2042 13 พ.ค. 2555 120510151 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คข.เกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ มบ.ชมฟ้า ซอย 10 14:30 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2043 13 พ.ค. 2555 120520018 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการ 84 หมู่บ้าน ข้างอาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 08:30 คลอง 5 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2044 14 พ.ค. 2555 120330055 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาไปปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 จังหวัดสมุทรสาคร 45 รถบัสโดยสาร
2045 14 พ.ค. 2555 120430026 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2046 14 พ.ค. 2555 120430028 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2047 14 พ.ค. 2555 120430042 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 จ.นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2048 14 พ.ค. 2555 120430044 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 จ.นครนายก 55 ตู้นั่งสี่ตอน
2049 14 พ.ค. 2555 120510020 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดา รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2050 14 พ.ค. 2555 120510021 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดา รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2051 14 พ.ค. 2555 120510022 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดา รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2052 14 พ.ค. 2555 120510023 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดา รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2053 14 พ.ค. 2555 120510047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 โรงเรียนแย้มสอาด 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2054 14 พ.ค. 2555 120510055 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาฝึกสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์รังสิต, โรงเรียนวัดนาวงษ์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2055 14 พ.ค. 2555 120510108 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานอธิการบดี 08:30 ทำเนียบรัฐบาล 1 เก๋งสองตอน
2056 14 พ.ค. 2555 120510123 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 1 นั่งสามตอนแวน
2057 14 พ.ค. 2555 120510190 ญส-3850 กองกฎหมาย นัดไต่สวนมูลฟ้อง ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:45 ศาลจังหวัดธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
2058 14 พ.ค. 2555 120510198 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน เชียร์รังสิต สำนํกจัดการทรัพย์สิน 08:30 เชียร์รังสิต 3 นั่งสองตอนแวน
2059 14 พ.ค. 2555 120510216 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดต่อเอกสารพาสปอร์ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 สถานทูตอเมริกา (ถนนวิทยุ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2060 14 พ.ค. 2555 120510224 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ รับรองสื่อมวลชนทำข่าวประชาสัมพันธ์ รายการปล่อยของ mcot หุ่นยนต์ดำน้ำ รายการ@สยาม พิพิธภัณฑ์บัว กองประชาสัมพันธ์ 09:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี คลองมหาสวัสดิ์ 2 เก๋งสองตอน
2061 14 พ.ค. 2555 120530006 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สี่ดารีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2062 14 พ.ค. 2555
ถึง 15 พ.ค. 2555
120530056 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีไปสัมมนาที่ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะวิศว 9 ชั้น 05:00 จ.ราชบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2063 14 พ.ค. 2555 120530059 นค-4529(8ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 15:30 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2064 15 พ.ค. 2555 120430039 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 55 รถบัสโดยสาร
2065 15 พ.ค. 2555 120430043 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 จ.นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2066 15 พ.ค. 2555 120430047 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา กพน. 07:00 จ.นตรนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2067 15 พ.ค. 2555 120510065 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน 2 บริษัท หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัท ฟูจิเอช จำกัด และ บริษัท CCL จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2068 15 พ.ค. 2555 120510066 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน 2 บริษัท หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัท ฟูจิเอช จำกัด และ บริษัท CCL จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2069 15 พ.ค. 2555 120510113 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รับผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 1/2555) คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ซอยจิ๊ปดำริ 1 เก๋งสองตอน
2070 15 พ.ค. 2555 120510191 ญส-3852 กองกฎหมาย นัดพิจารณาคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:45 ศาลจังหวัดธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
2071 15 พ.ค. 2555 120510195 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ 09:00 บ้านเลขที่367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์(ดร.กัลยา) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2072 15 พ.ค. 2555 120510199 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ สจส. 08:30 ธนาคารกรุงเทพ 3 นั่งสองตอนแวน
2073 15 พ.ค. 2555 120510204 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 12:00 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2074 15 พ.ค. 2555 120510212 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ชุมชน อบต.คลอง4 คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน 08:00 อบต.คลอง 4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2075 15 พ.ค. 2555 120510218 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งหนังสือเชิญวิทยากร ตึกอธิการยดีใหม่ 09:30 ตึกพญาไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2076 15 พ.ค. 2555 120510221 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังพระสวดอภิธรรม บิดาอาจารย์ในคณะเสียชีวิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 17:00 วัดบางเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2077 15 พ.ค. 2555 120510228 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปขนของ ตึกอธิการบดีใหม่ 11:00 ร้านครัวมรกต 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2078 15 พ.ค. 2555 120510232 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ รังวัดที่ดินคลองสามวา เขตมีนบุรี กองพฒนาอาคารและสถานที่ 10:00 สำนักงานที่ดินเขตมีนบุรี 1 เก๋งสองตอน
2079 15 พ.ค. 2555 120510262 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ดูงานภายในมทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 08:30 มทร.ธัญบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2080 15 พ.ค. 2555 120510264 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง ผอ. และขนเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2 ปี 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 ห้องประชุมรัตตอุบล สำนักงานอธิการบดี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2081 15 พ.ค. 2555 120510285 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
2082 15 พ.ค. 2555 120520017 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกสถาบันวิจัยเคมี 09:00 บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที เอน จำกัด เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2083 15 พ.ค. 2555 120520019 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฟังสวดพระอภิธรรม บิดาอาจารย์ในคณะเสียชีวิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 17:00 วัดบางเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2084 15 พ.ค. 2555
ถึง 16 พ.ค. 2555
120530051 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี ลาดพร้าว 07:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2085 16 พ.ค. 2555 120510048 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 07:30 โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาว์เวอร์ กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
2086 16 พ.ค. 2555 120510060 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับวิทยากร คณะศิลปศาสตร์ 08:00 วัดหว่านบุญ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2087 16 พ.ค. 2555 120510194 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา "การเขียน มคอ. 4 และ 6" จัดโดยม.หอการค้าไทย สถานที่จัดงาน สโมสรกองทัพบก ห้องเทวกรรมรังค์ลักษณ์ ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สโมรกองทัพบก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2088 16 พ.ค. 2555 120510206 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุเตรียมโครงการ 84 หมู่บ้าน และงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2089 16 พ.ค. 2555 120510210 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โบ๊เบ้,สำเพ็ง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2090 16 พ.ค. 2555 120510213 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ชุมชน อบต.คลอง4 คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน 08:00 อบต.คลอง4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2091 16 พ.ค. 2555 120510215 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 บริษัท ดี เค เอส เอซ สุขุมวิท 2 เก๋งสองตอน
2092 16 พ.ค. 2555 120510226 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ดูโฮม สจส 08:30 ดูโฮม 2 นั่งสองตอนแวน
2093 16 พ.ค. 2555 120510256 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบผู้สื่อข่าวกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม กองประชาสัมพันธ์ 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม 2 นั่งสามตอนแวน
2094 16 พ.ค. 2555 120510259 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีประชุมคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ(รัฐสภา) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2095 16 พ.ค. 2555 120510260 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมและตรวจเช้ค กองกลาง 08:30 บ.นันทธกิจ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2096 16 พ.ค. 2555 120510266 นค-4527(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ซื้อเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 เชียร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2097 16 พ.ค. 2555 120510268 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง อาจารย์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (สอบถามรายละเอียดที่ อ.ปาริชาติ 08 1423 3353) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 12:00 สวท. มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
2098 16 พ.ค. 2555 120510270 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่านคณบดีไปสนามบินสุวรรณภูมิ วิสว 9 ชั้น 07:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2099 16 พ.ค. 2555 120510286 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่ 1 กพน 08:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2100 16 พ.ค. 2555 120530022 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สำนักงานอธิการบดี 06:30 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132