ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7101 5 เม.ย. 2556 130410063 ฮภ-8149 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม ตึก ICT 11:00 ตึก ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 16 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7102 5 เม.ย. 2556 130410067 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7103 5 เม.ย. 2556 130410096 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:30 บ้านท่านสวาสดิ์ 2 เก๋งสองตอน
7104 6 เม.ย. 2556 130420004 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เชีี่ยวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Mr.Ishimoto 0845304274) หอพักฝึกอบรม 21:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
7105 7 เม.ย. 2556 130130049 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบวช ณ จังสุพรรณบุรี ในวันที่ 7 เม.ย. 56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15:00 สุพรรณยุรี 35 รถบัสโดยสาร
7106 7 เม.ย. 2556 130310465 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู้่บ้านสินธานีแกรนด์ เลขที่ 31/400 ซอย P7 18 คลองห้า 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7107 8 เม.ย. 2556
ถึง 9 เม.ย. 2556
130330126 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 ลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7108 9 เม.ย. 2556 130310222 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับอาจารย์พิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07:30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7109 9 เม.ย. 2556 130310281 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7110 9 เม.ย. 2556 130310399 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7111 9 เม.ย. 2556 130310440 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือมทร.ธัญบุรีและMCOT กองประชาสัมพันธ์ 08:00 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. MCOT 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7112 9 เม.ย. 2556 130310473 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 รอบๆมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7113 9 เม.ย. 2556 130310556 ญส-3851 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
7114 9 เม.ย. 2556 130310569 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารลงนามกับช่อง 9 MCOT ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ช่อง 9 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7115 9 เม.ย. 2556
ถึง 10 เม.ย. 2556
130330139 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:30 สระบุรี ขอนแก่น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7116 9 เม.ย. 2556 130410052 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO Component 3 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7117 9 เม.ย. 2556 130410094 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานศพ (ขอแทนให้คณะฯ) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16:30 วัดทองนพคุณ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7118 9 เม.ย. 2556 130410098 อร-8846(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เพื่อไปทำพาสปอร์ต หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 12:00 กงสุลแจ้งวัฒนะ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7119 9 เม.ย. 2556 130410121 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรามคำแหง 21 ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:30 รามคำแหง 21 1 เก๋งสองตอน
7120 9 เม.ย. 2556 130410122 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬา-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 จุฬา-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
7121 10 เม.ย. 2556 130310203 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง" ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 09:00 บริเวณด่านเก็บค่าฝ่านทาง ดินแดง 2 ทางยกระดับอุตราภิมุข 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7122 10 เม.ย. 2556 130310283 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7123 10 เม.ย. 2556 130310474 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์รังสิต สจส. 09:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7124 10 เม.ย. 2556 130310535 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูงานสมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ไก่แจ้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09:00 หนองจอก 16 ตู้นั่งสี่ตอน
7125 10 เม.ย. 2556 130310575 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 จามจุรีสเเควร์ 2 เก๋งสองตอน
7126 10 เม.ย. 2556 130410051 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมคณะเกษตร สวพ 08:00 คณะเทคดนดลยีการเกษตร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7127 10 เม.ย. 2556 130410053 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO Component3 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร 0863197400) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7128 10 เม.ย. 2556 130410064 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป สกอ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7129 10 เม.ย. 2556 130410068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง ผอ. ประชุมกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สวพ. 09:20 ห้องประชุมจงกลนี สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7130 10 เม.ย. 2556 130410069 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อเรื่องเอกสารที่ ตม. และศุลกากร สำนักงานอธิการบดี 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7131 10 เม.ย. 2556 130410106 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO Component3 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร 0863197400) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7132 10 เม.ย. 2556 130410127 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 2 เก๋งสองตอน
7133 10 เม.ย. 2556 130410127 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 2 เก๋งสองตอน
7134 10 เม.ย. 2556 130410134 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ถ่ายทำและสัมภาษณ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7135 10 เม.ย. 2556 130410135 อร-9834(10ที่นั่ง) กองคลัง ไปติดต่องาน ข้างตึกอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7136 10 เม.ย. 2556 130410151 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประสานงานถ่ายทำวีดิโอ อาคารวิทยบริกร 09:00 สำนักปลัดนายกทำเนียบรัฐบาล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7137 11 เม.ย. 2556 130310284 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7138 11 เม.ย. 2556 130310305 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.สอบสวน ห้องประชุมจงกลนี สอ.ใหม่ สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7139 11 เม.ย. 2556 130310475 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในหมาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพฯ สจส. 10:30 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7140 11 เม.ย. 2556 130410054 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO Component3 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร 0863197400) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7141 11 เม.ย. 2556 130410055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้อของงานสงการนต์ ตึกอธิการบดี 09:00 แม็คโครรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7142 11 เม.ย. 2556 130410095 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานศพ (ขอแทนคณะฯ) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 วัดทองนพคุณ กทม. 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7143 11 เม.ย. 2556 130410097 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมทีีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (ดร.สุภาภรณ์ 0870699885) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7144 11 เม.ย. 2556 130410107 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CDIO Component3 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร 0863197400) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7145 11 เม.ย. 2556 130410140 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดาอาจารย์สุรยุทธ เพ็ชรพลาย ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 08:00 วัดทองนพคุณ คลองสาน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7146 11 เม.ย. 2556 130410158 ญส-3851 กองนโยบายและแผน เพื่อไปรับหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 กงสุสแจ้งวัฒนะ 2 เก๋งสองตอน
7147 11 เม.ย. 2556 130410170 ญส-3850 กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:30 ศาลปกครองกลาง ถนนหลักสี่ 1 เก๋งสองตอน
7148 11 เม.ย. 2556 130410171 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 08:40 ม.รามคำแหง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7149 11 เม.ย. 2556 130430016 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 06:00 เรือนจำราชบุรี 2 เก๋งสองตอน
7150 11 เม.ย. 2556 130430020 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 13:00 จ.ลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7151 14 เม.ย. 2556 130410130 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย คณะศิลปศาสตร์ 08:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 2 เก๋งสองตอน
7152 17 เม.ย. 2556 130110178 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7153 17 เม.ย. 2556 130310286 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7154 17 เม.ย. 2556 130310476 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆ มหาวิทยาลัฯ หอพักฝึกอบรม โรงอาหาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7155 17 เม.ย. 2556 130330145 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝ฿กงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 เพชรบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7156 17 เม.ย. 2556 130410102 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. อาคาร ICT 10:30 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 เขตคลองสาน กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7157 18 เม.ย. 2556 130210333 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงกาารเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
7158 18 เม.ย. 2556 130310287 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7159 18 เม.ย. 2556 130310477 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7160 18 เม.ย. 2556
ถึง 19 เม.ย. 2556
130330127 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึก.น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 สระบุรี เพชรบูรณ์ ขอนแก่น 2 เก๋งสองตอน
7161 18 เม.ย. 2556 130410073 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี คณะบริหารธุรกิจ 06:30 วิทยาัลัยราชพฤกษ์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7162 18 เม.ย. 2556 130410083 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับ -ส่ง ท่านสวาสดิ์ที่บ้าน พหลโยธิน 27 ตึกอธิการบดี 11:00 รับท่านสวาสดิ์ที่บ้าน พหลโยธิน 27 2 เก๋งสองตอน
7163 18 เม.ย. 2556 130410084 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง แพทย์หญิงบุญล้ววน ตึกอธิการบดี 11:00 รามอินทรา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7164 18 เม.ย. 2556 130410085 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ท่านอนันต์ กรุแก้ว ตึกอธิการบดี 11:00 บ้านท่านอนันต์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7165 18 เม.ย. 2556 130410086 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขอรถไว้ standby งานสงกรานต์ 11:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7166 18 เม.ย. 2556 130410103 ญส-3852 กองคลัง ไปรับซองประกวดราคา แพทย์แผนไทย ข้างตึกอธิการบดี 08:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
7167 18 เม.ย. 2556 130410124 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอบที่คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 63 ซ.ลาดพร้าว 102 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7168 18 เม.ย. 2556 130410128 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 15.30 น. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7169 18 เม.ย. 2556 130410141 ฮภ-8149 สถาบันวิจัยและพัฒนา พบ ผปก บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด จ.นนทบุรี สวพ 07:00 บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด จ.นนทบุรี 106 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7170 18 เม.ย. 2556 130410198 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานสวดอภิธรรมศพมารดาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17:00 วัดหลักสี่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7171 18 เม.ย. 2556 130410204 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รดน้ำอธิการบดี สวพ. 13:30 สอ.ใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7172 18 เม.ย. 2556 130430002 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ และไปรับของบริจาคให้กับโรงเรียนทุรกันดาร จ.นครปฐม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 นครปฐม 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7173 19 เม.ย. 2556 130210334 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเพื่อสุขภาพ กพน. 07:00 ธรรมศาสตร์ รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
7174 19 เม.ย. 2556 130310288 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7175 19 เม.ย. 2556 130310439 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน กองประชาสัมพันธ์ 09:30 ประชานิเวศน์ หนังสือพิมพ์มติชน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7176 19 เม.ย. 2556 130310478 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆมหาวิทยาลัยฯ หอพักฝึกอบรม โรงอาหาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7177 19 เม.ย. 2556 130310543 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับของ ตึกอธิการบดี 09:00 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7178 19 เม.ย. 2556 130410076 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทดูอิท ถนนอ่อนนุช 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7179 19 เม.ย. 2556 130410077 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทดูอิท ถนนอ่อนนุช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7180 19 เม.ย. 2556 130410078 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนศ.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทดูอิท ถนนอ่อนนุช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7181 19 เม.ย. 2556 130410110 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7182 19 เม.ย. 2556 130410129 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับญี่ปุ่น ที่ JICA (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 สมาคม JICA ดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7183 19 เม.ย. 2556 130410160 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่ง หนังสือแนวทางการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามคณะฯต่างๆภายในมหาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะฯ ต่างๆ ภายในมหาลัยฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7184 19 เม.ย. 2556 130410176 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อซื้อวัสดุในโครงการไปราชการต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:30 ห้าง JJ mall จตุจักร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7185 19 เม.ย. 2556 130410182 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสารของท่านอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 13:00 คิงส์ พาวเวอร์ ซอยรางน้ำ 1 เก๋งสองตอน
7186 19 เม.ย. 2556 130410187 ญส-3851 กองคลัง ไปส่งเอกสาร ข้างตึกอธิการบดี 13:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
7187 19 เม.ย. 2556 130410196 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับเอกสารงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 ม.เซนจอห์น , สภาอุตสาหรรม, สจพ. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7188 19 เม.ย. 2556 130410197 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อรับเอกสารใบ กค. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 คุรุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7189 20 เม.ย. 2556 130410058 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอ ตึกอธิการบดี 08:00 ตำหนักปลายเนิน คลองเตย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7190 20 เม.ย. 2556 130410071 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Dr.KEN MIYATA 08-7924-8580) หอพักฝึกอบรม 19:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
7191 20 เม.ย. 2556 130420012 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7192 20 เม.ย. 2556 130420012 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7193 20 เม.ย. 2556 130420012 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7194 20 เม.ย. 2556 130420012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7195 20 เม.ย. 2556 130420012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7196 20 เม.ย. 2556 130420012 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7197 20 เม.ย. 2556 130420012 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7198 20 เม.ย. 2556 130420012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7199 20 เม.ย. 2556 130420012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ประชุม งานยานพาหนะรถเช่า กองกลาง 08:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7200 21 เม.ย. 2556 130410061 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-99002-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 04:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132