ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6101 6 ก.พ. 2556 120910029 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6102 6 ก.พ. 2556 120910186 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6103 6 ก.พ. 2556 120910192 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6104 6 ก.พ. 2556 120910202 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6105 6 ก.พ. 2556 121210152 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6106 6 ก.พ. 2556 130110107 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัยระดับนักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6107 6 ก.พ. 2556 130110260 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษาคลอง13 30 รถบัสโดยสาร
6108 6 ก.พ. 2556 130110339 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6109 6 ก.พ. 2556 130110363 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับผู้เข้าอบรม อาคารฝึกอบรม 07:30 กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท ซอยสุทธิพันธ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6110 6 ก.พ. 2556 130110417 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารประชุมฯ สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6111 6 ก.พ. 2556 130110423 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานและนำนักศึกษาทำกิจกรรมด้านการออกแบบสื่อกับสิ่งแวดล้อม คณะศิลปกรรม 09:00 สวนสัตว์ดุสิต 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6112 6 ก.พ. 2556 130110424 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานและนำนักศึกษาทำกิจกรรมด้านการออกแบบสื่อกับสิ่งแวดล้อม คณะศิลปกรรม 09:00 สวนสัตว์ดุสิต 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6113 6 ก.พ. 2556 130110435 นค-4543(10ที่นั่ง) กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6114 6 ก.พ. 2556 130110450 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคมปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคมปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
6115 6 ก.พ. 2556 130110459 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมโครงการของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา (แห่งใหม่สะพานพระราม ๘) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6116 6 ก.พ. 2556 130110511 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา (นักศึกษาทุน มทร.ธัญบุรี) รายงานตัว 90 วัน คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ. สามโคก 1 เก๋งสองตอน
6117 6 ก.พ. 2556 130210041 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งอาจารย์พิเศษ อาคารพวงชมพู 15:30 พระราม 9 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6118 6 ก.พ. 2556 130230004 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ประสานงานการจัดโครงการสัมนา หน้าอาคารสวท. 09:00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 3 เก๋งสองตอน
6119 7 ก.พ. 2556 120910017 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6120 7 ก.พ. 2556 120910024 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6121 7 ก.พ. 2556 120910030 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6122 7 ก.พ. 2556 120910187 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6123 7 ก.พ. 2556 120910194 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6124 7 ก.พ. 2556 120910204 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6125 7 ก.พ. 2556 121210153 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6126 7 ก.พ. 2556 130110108 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัยระดับนักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 ตึกอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6127 7 ก.พ. 2556 130110112 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6128 7 ก.พ. 2556 130110158 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่งคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 มทร. พระนคร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6129 7 ก.พ. 2556 130110159 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่งคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6130 7 ก.พ. 2556 130110181 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6131 7 ก.พ. 2556 130110261 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษาคลอง13 30 รถบัสโดยสาร
6132 7 ก.พ. 2556 130110344 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 05:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6133 7 ก.พ. 2556 130110346 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 05:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6134 7 ก.พ. 2556 130110364 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับผู้เข้าอบรม อาคารฝึกอบรม 07:30 กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท ซอยสุทธิพันธ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6135 7 ก.พ. 2556 130110367 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา รับวิทยากร อาคารฝึกอบรม 06:30 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เขตปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
6136 7 ก.พ. 2556 130110395 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม 21-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 10:00 ราม 21-มสธ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6137 7 ก.พ. 2556 130110396 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬา-มสธ เื่พื่อประชุม สำนักงานอธิการบดี 09:30 จุฬา-มสธ 2 เก๋งสองตอน
6138 7 ก.พ. 2556
ถึง 9 ก.พ. 2556
130130020 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร และศึกษาดูงาน บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 05:00 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6139 7 ก.พ. 2556
ถึง 9 ก.พ. 2556
130130021 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร และศึกษาดูงาน บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 05:00 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6140 7 ก.พ. 2556
ถึง 9 ก.พ. 2556
130130022 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร และศึกษาดูงาน บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 05:00 มหาวิทยาลัยพระจอเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขต ชุมพร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6141 7 ก.พ. 2556 130130025 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่งคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6142 7 ก.พ. 2556 130130064 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6143 7 ก.พ. 2556 130230013 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 เก๋งสองตอน
6144 8 ก.พ. 2556 120910018 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6145 8 ก.พ. 2556 120910025 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6146 8 ก.พ. 2556 120910031 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6147 8 ก.พ. 2556 120910188 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6148 8 ก.พ. 2556 120910195 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6149 8 ก.พ. 2556 120910205 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6150 8 ก.พ. 2556 121210154 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6151 8 ก.พ. 2556 130110118 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัยระดับนักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6152 8 ก.พ. 2556 130110262 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษาคลอง13 30 รถบัสโดยสาร
6153 8 ก.พ. 2556 130110345 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6154 8 ก.พ. 2556 130110347 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6155 8 ก.พ. 2556 130110365 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับผู้เข้าอบรม อาคารฝึกอบรม 07:30 กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท ซอยสุทธิพันธ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6156 8 ก.พ. 2556 130110444 ญส-3850 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
6157 8 ก.พ. 2556 130110445 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปศาลปกครองเพื่อประสานคดีปกครอง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
6158 8 ก.พ. 2556 130110462 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงเรียนวัดนาวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6159 8 ก.พ. 2556 130130123 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เ้รือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6160 8 ก.พ. 2556 130210002 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วัฒนธรรมผ้าปักของไทย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6161 8 ก.พ. 2556 130210017 อร-8846(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 06:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6162 8 ก.พ. 2556 130210037 นค-4544(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับอุดมศึกษากลุ่ม หน้าสำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.ราชภัฎพระนคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6163 8 ก.พ. 2556 130210083 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง อ.ประสิทธ์ กองงกลาง 08:00 ตลาด อตก. 2 เก๋งสองตอน
6164 9 ก.พ. 2556 120920003 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6165 9 ก.พ. 2556 120920007 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6166 9 ก.พ. 2556 120920011 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6167 9 ก.พ. 2556 120920023 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6168 9 ก.พ. 2556 120920027 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6169 9 ก.พ. 2556 120920031 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6170 9 ก.พ. 2556 130110263 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ - ส่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 08:00 สถาบันการพลศึกษาคลอง13 30 รถบัสโดยสาร
6171 9 ก.พ. 2556 130110430 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานกีฬา มทร. สจส 08:30 รอบมหาวิทยาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
6172 9 ก.พ. 2556
ถึง 11 ก.พ. 2556
130130072 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาดูงาน วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2556 ติดต่ออาจารย์อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 081-9887455 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 05:00 จ.เชียงใหม่ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6173 9 ก.พ. 2556 130130100 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปอบรมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.56 (ค้างคืน) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6174 9 ก.พ. 2556 130130104 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งนักศึกษาเข้าอบรมโครงการภาวะผู้นำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6175 9 ก.พ. 2556 130130107 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งนักศึกษาเข้าอบรมโครงการภาวะผู้นำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6176 9 ก.พ. 2556 130210096 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 TOT สถาบันวิชาการ 2 เก๋งสองตอน
6177 9 ก.พ. 2556 130210102 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม กองกลาง 08:30 บ.นันทธกิจ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6178 9 ก.พ. 2556 130220004 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสนามบินสุวรรณภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6179 10 ก.พ. 2556 120920004 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 30 รถบัสโดยสาร
6180 10 ก.พ. 2556 120920008 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับ-ส่งผู้ตัดสินกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 07:00 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6181 10 ก.พ. 2556 120920012 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา บริการเจ้าที่ประจำสนามกีฬา และขนข้าวกล่อง กพน 07:00 ภายใน มทรธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6182 10 ก.พ. 2556 120920024 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6183 10 ก.พ. 2556 120920028 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6184 10 ก.พ. 2556 120920032 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่29 กพน 07:00 สนามบินดอนเมืองและภายในมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6185 10 ก.พ. 2556 130110431 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน งานกีฬา มทร. สจส 08:30 รอบมหาวิทยาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
6186 10 ก.พ. 2556 130130101 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปอบรมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 56 (ค้างคืน) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6187 10 ก.พ. 2556 130130105 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาเข้าอบรมโครงการภาวะผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 15:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6188 10 ก.พ. 2556 130130106 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษากลับจากการอบรมโครงการภาวะผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 15:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6189 10 ก.พ. 2556
ถึง 11 ก.พ. 2556
130230012 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำอาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:00 อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 48 รถบัสโดยสาร
6190 10 ก.พ. 2556 130230024 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งนักศึกษาเข้าอบรมโครงการภาวะผู้นำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืิอง จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6191 10 ก.พ. 2556 130230025 ฮภ-8150 คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งนักศึกษาเข้าอบรมโครงการภาวะผู้นำ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืิอง จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6192 11 ก.พ. 2556 121130054 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์จ.พระนครศรีอยุธยส 40 รถบัสโดยสาร
6193 11 ก.พ. 2556 121210156 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
6194 11 ก.พ. 2556 121210363 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม BIOFACH Germany ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ มบ.ชมฟ้า ซ.10 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6195 11 ก.พ. 2556 130110264 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อทำกิจกรรมและมอบสื่อนิทาน ในวิชาเรียนผลิตรายการวิทยุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บ้านเด็กอ่อนรังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6196 11 ก.พ. 2556 130110265 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อทำกิจกรรมและมอบสื่อนิทาน ในวิชาเรียนผลิตรายการวิทยุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บ้านเด็กอ่อนรังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6197 11 ก.พ. 2556 130110276 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมวิชาการ ประเทศเยอรมันนี มบ.ชมฟ้า ซ.10 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
6198 11 ก.พ. 2556 130110390 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
6199 11 ก.พ. 2556 130110398 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 08:00 ม.เกษตร-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
6200 11 ก.พ. 2556 130110399 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ รามอินทรา-มทร.ธัญบุรี เพื่อประชุม สำนักงานอธิการบดี 07:30 รามอินทรา-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132