ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1601 29 มี.ค. 2555 120310462 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสารจาก ตม. ด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1602 29 มี.ค. 2555 120320009 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารเรียนรวมศึกษาศาสตร์ 2 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1603 29 มี.ค. 2555 120320010 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารเรียนรวมศึกษาศาสตร์ 2 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1604 29 มี.ค. 2555 120320011 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารเรียนรวมศึกษาศาสตร์ 2 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1605 29 มี.ค. 2555 120330015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์หนองแค สระบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนองแค สระบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1606 30 มี.ค. 2555
ถึง 31 มี.ค. 2555
120230038 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กพน. 07:00 จังหวัดนครนายก 40 รถบัสโดยสาร
1607 30 มี.ค. 2555
ถึง 31 มี.ค. 2555
120230039 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กพน. 07:00 จังหวัดนครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1608 30 มี.ค. 2555 120310229 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร(ส่วนกลาง)ประจำปี2555 ตึกสวท. 07:00 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(สวนเจ้าเชตุ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1609 30 มี.ค. 2555 120310270 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:50 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1610 30 มี.ค. 2555 120310395 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1611 30 มี.ค. 2555 120310396 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1612 30 มี.ค. 2555 120310397 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1613 30 มี.ค. 2555 120310429 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงานที่สถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัท ซีซีแอล ลาเบล (ไทย) จำกัด 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1614 30 มี.ค. 2555 120310441 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
1615 30 มี.ค. 2555 120310449 ญส-3851 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งงาน อาคาร ICT Traning 14:00 เทคโนธานี คลอง 5 1 เก๋งสองตอน
1616 30 มี.ค. 2555 120310463 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารด่วน ณ รัฐสภา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 รัฐสภา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1617 30 มี.ค. 2555 120310471 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปเอากระเป๋าใส่เอกสารที่ ม.จุฬาฯ ส่งหนังสือบ้านท่านสวาสดิ์ ซื้อของงานสงกรานต์ที่แม็คโคร อาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.จุฬาฯ บ้านท่านสวาสดิ์ แม็คโคร 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1618 30 มี.ค. 2555 120310480 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 09:30 สรรพากร ประชานิเวศน์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1619 30 มี.ค. 2555 120310482 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับคณบดีกลับจากการสัมมนาที่โรงแรมเพนนิซูล่า (คลองสาน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 โรงแรมเพนนิซูล่า (คลองสาน) 1 เก๋งสองตอน
1620 30 มี.ค. 2555 120310483 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อราชการ ส่งเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 11:00 คลอง 2,3 1 เก๋งสองตอน
1621 30 มี.ค. 2555
ถึง 31 มี.ค. 2555
120330040 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง วิทยากร งานสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 08:00 โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1622 31 มี.ค. 2555 120120069 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1623 31 มี.ค. 2555 120310442 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1624 31 มี.ค. 2555 120310443 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1625 31 มี.ค. 2555 120310444 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1626 31 มี.ค. 2555 120310484 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้เข้าร่วมอบรมที่อิงธารรีสอรท์ จ.นครนายก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 อิงธารรีสอรท์ จ.นครนายก 1 เก๋งสองตอน
1627 31 มี.ค. 2555 120320015 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปร่วมกินเลี้ยงฉลองมงคงสมรส นางสาวนวลสมร กำลังศร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 10:00 หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1628 31 มี.ค. 2555 120320023 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา หอพัก 14 07:00 พญาไทและโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 1 เก๋งสองตอน
1629 31 มี.ค. 2555 120320024 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 โรงแรมดิเอมเมอรัชด์ รัชดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1630 31 มี.ค. 2555 120330008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการฝึกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนธรรมโศการาม ต.คานหาม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 (*มหายเหตุ ไปส่งวันที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 8.30 น แล้วกลับไปรับในวันที่ 1 เม.ย. 55 เวลา 16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:30 สวนธรรมอโศการาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1631 31 มี.ค. 2555 120330024 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดกาญจนบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1632 1 เม.ย. 2555 120120070 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1633 1 เม.ย. 2555 120230037 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จ.นครนายก 07:00 กพน. มทร.ธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
1634 1 เม.ย. 2555 120230040 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กพน. 07:00 จังหวัดนครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1635 1 เม.ย. 2555 120310436 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินดอนเมือง ดร.สมหมาย 09-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สนามบินดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1636 1 เม.ย. 2555 120320025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ไปส่งคณะกรรมการเพื่อจัดงานสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1637 1 เม.ย. 2555 120330009 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการฝึกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนธรรมโศการาม ต.คานหาม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 (*หมายเหตุ ไปส่งวันที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 8.30 น แล้วกลับไปรับในวันที่ 1 เม.ย. 55 เวลา 16.00 น. สวนธรรมโศการาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 16:00 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 22 ตู้นั่งสี่ตอน
1638 1 เม.ย. 2555 120330041 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง วิทยากร งานสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 08:00 โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1639 1 เม.ย. 2555 120410295 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับครุภัณฑ์ที่นำไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 บริษัทไพโอเนียร์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1640 1 เม.ย. 2555 120410324 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 คุรุสภา 1 เก๋งสองตอน
1641 2 เม.ย. 2555 120110467 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1642 2 เม.ย. 2555 120210327 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน วิทยาเขตปทุม ตึกอธิการบดี 08:25 วิทยาเขตปทุม 1 นั่งสองตอนแวน
1643 2 เม.ย. 2555
ถึง 3 เม.ย. 2555
120230079 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษาแกนนำ กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1644 2 เม.ย. 2555
ถึง 3 เม.ย. 2555
120230097 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษาแกนนำ กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สระบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1645 2 เม.ย. 2555
ถึง 3 เม.ย. 2555
120230098 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษาแกนนำ กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
1646 2 เม.ย. 2555 120310198 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 5 (ต่อวีซ่า และ รายงานตัว 90 วัน) คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเเมองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1647 2 เม.ย. 2555 120310305 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม ASEMUNDUS: Networking seminar on EU-Asia higher education cooperation บ้านพักเลขที่ 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ. รังสิต-นครนายก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 10:00 รร ปทุมวัน ปริ้นเซส -Pathumwan Princess Hotel 1 เก๋งสองตอน
1648 2 เม.ย. 2555 120310446 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1649 2 เม.ย. 2555 120310447 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1650 2 เม.ย. 2555 120310448 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1651 2 เม.ย. 2555 120310460 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกบัตรเชิญงานพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ธัญบุรี 08:00 กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1652 2 เม.ย. 2555 120310473 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ วิ่งทำข่าวภายในมหาวิทยาลัยฯ และคลอง 16 สำนักงานอธิการบดี 10:30 ภายในมหาวิทยาลัยฯ และคลอง 16 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1653 2 เม.ย. 2555 120310498 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 13:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1654 2 เม.ย. 2555 120310499 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ำศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ สำนักงานอธิการบดี 16:30 ร้านอาหารหัวหิน มบ..เมืองเอกรังสิต 2 เก๋งสองตอน
1655 2 เม.ย. 2555 120330029 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานโครงการ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง จังหวัด ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1656 2 เม.ย. 2555 120410003 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควบคุมเอกสารในระหว่างขนย้ายไปทำลาย สวท. 11:00 ร้าน ส.รัตนวรรณ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1657 2 เม.ย. 2555 120410007 อว-9418(10ที่นั้ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิชานำร่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 สำนักงานอธิการบดี 10:15 โรงแรมสยามซิตี้ แยกพญาไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1658 2 เม.ย. 2555 120410011 นค-4539(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ MSS ปทุมธานี เคเบิ้ลทีวี ถ่ายทำสารคดี และสัมภาษณ์ พิพิธภัณฑ์บัว `พิพิธภัณฑ์บัว 12:00 บริเวณมหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1659 3 เม.ย. 2555 120310148 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:30 จามจุรีสแควร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1660 3 เม.ย. 2555 120310150 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 09:30 ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ 2 เก๋งสองตอน
1661 3 เม.ย. 2555 120310350 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองสื่อมวลชน รายการKnowledge Gang TrueVision 67 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร พิพิธภัณฑ์บัว และผศ.ไศลเพชร ศรีสุวรรณ น้ำอบ น้ำปรุง จากดอกบัว กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี คลอง 13 นาบัว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1662 3 เม.ย. 2555 120310370 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:15 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1663 3 เม.ย. 2555 120310391 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1664 3 เม.ย. 2555 120310392 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1665 3 เม.ย. 2555 120310409 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับวิทยากร มศว.ศรีนครินทรวิโรฒ 11:00 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1666 3 เม.ย. 2555 120310438 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินดอนเมือง เครื่องลง เวลา 15.55 น. ดร.สมหมาย 08-9900*3227 สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 14:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1667 3 เม.ย. 2555 120310461 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (จีน) ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 06:30 มทร. ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1668 3 เม.ย. 2555 120310465 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Zhejiang University of Technology ประเทศจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ที่พัก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1669 3 เม.ย. 2555 120310470 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:30 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 เก๋งสองตอน
1670 3 เม.ย. 2555 120310478 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
1671 3 เม.ย. 2555 120320012 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับอาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1672 3 เม.ย. 2555 120320013 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับอาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1673 3 เม.ย. 2555 120320014 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับอาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1674 3 เม.ย. 2555
ถึง 4 เม.ย. 2555
120330022 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1675 3 เม.ย. 2555 120410005 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน สำนักงานอธิการบดี 09:30 การบินไทย สาขาวิภาวดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1676 3 เม.ย. 2555 120410010 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมกับ GIZ (Thailand) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 อาคาร เลครัชฎา สุขุมวิท กรุงเทพฯ 2 นั่งสองตอนแวน
1677 3 เม.ย. 2555 120410015 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปขนของ อาคารฝึกอบรม 13:00 อาคาร CKC 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1678 3 เม.ย. 2555 120410029 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปยื่นหนังสือทำวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:30 กระทรวงการต่างประเทศ หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1679 3 เม.ย. 2555 120410279 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองคลัง นำเงินส่งกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม 1 นั่งสามตอนแวน
1680 3 เม.ย. 2555 120430001 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เยี่ยมโรงงานจัดทำโต๊ะ กพส. 08:30 สมุทรสาคร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1681 4 เม.ย. 2555 120210458 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา รับ-ส่ง อาจารย์ทวีศักดิ์ วิทยากรโครงการ 64/14 ม.4 ซอยเสรีไทย 26 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 08:00 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
1682 4 เม.ย. 2555 120230083 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร. โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 1 เก๋งสองตอน
1683 4 เม.ย. 2555 120310269 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2012 หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1684 4 เม.ย. 2555
ถึง 5 เม.ย. 2555
120310351 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อต้นไม้ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร 4-5 เม.ย 55 กองกลาง 08:30 ตลาด อตก. จตุจักร 2 นั่งสองตอนแวน
1685 4 เม.ย. 2555 120310365 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับบริษัท ไทย-โกเบสติล(ญี่ปุ่น)เรื่อง ถวายเงินฯ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กองประชาสัมพันธ์ 08:30 สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา สถานีวิทยุฟอร์จูน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1686 4 เม.ย. 2555 120310375 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำถ้วยรางวัลฯ กพน. 11:00 บ.BKS Golf sport จก. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1687 4 เม.ย. 2555 120310384 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมรักษาความปลอดภัย กพน. 07:00 ม.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1688 4 เม.ย. 2555 120310386 นค-4552(10ที่นั่ง) กองคลัง อบรม ระบบ GFMIS สำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1689 4 เม.ย. 2555 120310458 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขอของภายในมหาวิทยาลัยฯ กพน. 12:30 ภายในมหาวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1690 4 เม.ย. 2555 120310467 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1691 4 เม.ย. 2555 120310476 นค-4530(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อไปรับ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (ขอให้รถไปถึงโรงแรมฯ เวลา 13.00 น.) ที่ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1692 4 เม.ย. 2555 120310485 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลอง 5 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1693 4 เม.ย. 2555 120330011 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา รับวิทยากรเดินทางไปยังสถานที่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 72 ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวง/เขตคลองสาน กทม. 11:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
1694 4 เม.ย. 2555 120410004 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมวิทยาเขตนนทบุรีเรื่องงานพระราชทานปริญญาบัตร อาคารวิทยบริการ 07:00 มทร.สุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1695 4 เม.ย. 2555 120410024 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกการ์ดเชิญ คณะวิทยาศาตร์และทคโนโลยี 08:00 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1696 4 เม.ย. 2555 120410025 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 อาคารปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1697 4 เม.ย. 2555 120410032 นค-4529(8ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปถ่ายวีดีโองานศพ อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1698 4 เม.ย. 2555 120410042 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1699 4 เม.ย. 2555 120410047 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ซื้อวัสดุ คลอง 7 รังสิต ตึกอธิการ 08:30 คลอง 7 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1700 5 เม.ย. 2555 120210430 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการโครงการ U-Xpro 2012 กองพัฒนานักศึกษา 13:00 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132