ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5401 22 ธ.ค. 2555 121220028 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับกลุ่มโอท็อป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 07:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5402 22 ธ.ค. 2555 121220034 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานมงคลสมรส อาคารสำนักงานอธิการบดี 16:30 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5403 23 ธ.ค. 2555 121120018 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอนนักศึกษา ป.เอก(ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5404 23 ธ.ค. 2555 121120020 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 สนามบางไทร อยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5405 23 ธ.ค. 2555 121120031 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปแจกเบอร์ชัวร์วิ่งการกุศล กพน 05:30 จังหวัดนครปฐม 5 นั่งสามตอนแวน
5406 23 ธ.ค. 2555 121210265 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อต้อนรับผู้บริหาร จำนวน 8 คน จาก กัมพูชา สำนักงานอธิการบดี 15:50 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5407 23 ธ.ค. 2555 121210292 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ-มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
5408 23 ธ.ค. 2555 121220022 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการยูนิเวอร์เซอร์นิไซด์ กองประชาสัมพันธ์ 15:00 Nation บางนา 3 เก๋งสองตอน
5409 23 ธ.ค. 2555 121220030 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 04:00 จังหวัดแพร่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5410 23 ธ.ค. 2555 121220031 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 04:00 จังหวัดแพร่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5411 24 ธ.ค. 2555 121010158 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 3 นั่งสองตอนแวน
5412 24 ธ.ค. 2555 121030077 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5413 24 ธ.ค. 2555 121210074 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/55 อาคาร 1 คณะบริหารธุริจ 08:00 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5414 24 ธ.ค. 2555 121210092 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 1 เก๋งสองตอน
5415 24 ธ.ค. 2555 121210125 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดิโองานสัมมนา ของกพร. อาคารวิทยบริการ 05:45 โรงแรมปริ้น พาเลซ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5416 24 ธ.ค. 2555 121210215 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รายงานตัวบุคคลต่างด้าว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5417 24 ธ.ค. 2555 121210229 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจงานโครงการ สพฐ. ตึก ICT 08:00 บริษัท เลินท์เทค (software park) ถ. แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5418 24 ธ.ค. 2555 121210237 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 เก๋งสองตอน
5419 24 ธ.ค. 2555 121210273 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น เพื่อประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:45 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
5420 24 ธ.ค. 2555 121210304 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพบผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 นั่งสามตอนแวน
5421 24 ธ.ค. 2555 121230002 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
5422 24 ธ.ค. 2555 121230003 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5423 25 ธ.ค. 2555 121010159 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 2 นั่งสองตอนแวน
5424 25 ธ.ค. 2555 121010212 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
5425 25 ธ.ค. 2555 121210075 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/55 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ 08:00 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5426 25 ธ.ค. 2555 121210080 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
5427 25 ธ.ค. 2555 121210081 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 6 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5428 25 ธ.ค. 2555 121210082 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเทืองคุนหมิง รุ่นที่ 6 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5429 25 ธ.ค. 2555 121210192 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 08:30 ช่อง 3 บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5430 25 ธ.ค. 2555 121210195 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารของคณะฯ ไปสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5431 25 ธ.ค. 2555 121210201 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ผู้สื่อข่าวนิตยสาร Job Request สัมภาษณ์ท่านอธิการบดี อนุเสาวรีย์ชัยฯ 08:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
5432 25 ธ.ค. 2555 121210230 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจงานโครงการ สพฐ. ตึก ict 08:00 บริษัท เลินท์เทค (software park) ถ. แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5433 25 ธ.ค. 2555 121210261 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5434 25 ธ.ค. 2555 121210282 นค-4534(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.+หก.ผอ.ประชุมพิจารณา งปม.รายจ่ายปี 57 สวพ. 13:15 รัตตอุบล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5435 25 ธ.ค. 2555 121230005 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ร.ร.ชิตใจชื่น กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ร.ร.ชิตใจชื่น 3 เก๋งสองตอน
5436 26 ธ.ค. 2555 121010160 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 3 นั่งสองตอนแวน
5437 26 ธ.ค. 2555 121110348 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5438 26 ธ.ค. 2555 121210005 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง 1 เก๋งสองตอน
5439 26 ธ.ค. 2555 121210076 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/55 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ 08:00 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5440 26 ธ.ค. 2555 121210083 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 6 ตาอวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5441 26 ธ.ค. 2555 121210084 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 6 ต่อวีซ่า คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5442 26 ธ.ค. 2555 121210212 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมกรอบและทิศทางการวิจัยฯ 9-16 น. รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์ กทม. มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5443 26 ธ.ค. 2555 121210231 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจงานโครงการ สพฐ. ตึก ICT 08:00 บริษัท เลินท์เทค (software park) ถ. แจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5444 26 ธ.ค. 2555 121210251 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้ารับกิจกรรมประกวดสารคดีสั้น หัวข้อ ราชทัณฑ์วันนี้ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี 45 รถบัสโดยสาร
5445 26 ธ.ค. 2555 121210262 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับส่งกรรมการคุมสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5446 26 ธ.ค. 2555 121210270 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับสมุดลงนามถวายพระพร ส่งสมุดลงนาม ตึกอธิการบดี 09:00 เสาชิงช้า สำนักพระราชวัง บริษัทรางวัลไทย 1 เก๋งสองตอน
5447 26 ธ.ค. 2555 121210325 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง หัวหน้าข่าวคม ชัด ลึก และสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 06:30 บางนา ถนนพระราม 4 ถนนพระอาทิตย์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5448 26 ธ.ค. 2555 121230018 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับมาสคอสงานกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน 09:00 จังหวัดราชบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
5449 27 ธ.ค. 2555 121010161 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 2 นั่งสองตอนแวน
5450 27 ธ.ค. 2555 121010213 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 นั่งสามตอนแวน
5451 27 ธ.ค. 2555 121010402 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5452 27 ธ.ค. 2555 121030078 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5453 27 ธ.ค. 2555 121210077 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/55 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ 08:00 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5454 27 ธ.ค. 2555 121210096 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 089-8181938 07:00 61 ซ.โชคอำนวย ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 081-8356156 1 เก๋งสองตอน
5455 27 ธ.ค. 2555 121210191 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครบรอบ63ปี และมอบกระเช้าปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 นสพ.ไทยรัฐ เดลินิวส์ ช่อง 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5456 27 ธ.ค. 2555 121210226 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวไปดูงานที่ สสส. บ่อนไก่ ราชบงกช 07:00 สสส. บ่อนไก่ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
5457 27 ธ.ค. 2555 121210276 ญส-3850 กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
5458 27 ธ.ค. 2555 121210303 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สวพ. 09:30 รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5459 27 ธ.ค. 2555 121210365 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งของขวัญ บางแค,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 09:00 บางแค,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,ม.ศิลปากร 2 เก๋งสองตอน
5460 27 ธ.ค. 2555 121230019 นค-4539(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน นำอาจารย์และนักศึกษาไปซื้อชุดกันหนาวสำหรับใส่แข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มกราคม 2556 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 05:00 โรงเกลืออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5461 28 ธ.ค. 2555 121010162 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย ภายในและภายนอกมหาลัย 08:30 สจส 5 นั่งสองตอนแวน
5462 28 ธ.ค. 2555 121210067 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกลับประเทศลาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5463 28 ธ.ค. 2555 121210069 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกลับประเทศลาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
5464 28 ธ.ค. 2555 121210078 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/55 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ 08:00 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5465 28 ธ.ค. 2555 121210283 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล site visit No.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5466 28 ธ.ค. 2555 121210296 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5467 28 ธ.ค. 2555 121210296 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5468 28 ธ.ค. 2555 121210296 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5469 28 ธ.ค. 2555 121210296 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 นั่งสามตอนแวน
5470 28 ธ.ค. 2555 121210296 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 รถบัสโดยสาร
5471 28 ธ.ค. 2555 121210296 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 เก๋งสองตอน
5472 28 ธ.ค. 2555 121210296 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส 08:00 กพส 10 เก๋งสองตอน
5473 28 ธ.ค. 2555 121210388 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 2 เก๋งสองตอน
5474 28 ธ.ค. 2555 121210420 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนำ้ตาล อาคาร 4 ครัวพวงชมพู 11:00 บริษัทน้ำตาลลิน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5475 28 ธ.ค. 2555 121210423 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมสัมมนา "จังหวัดปทุมธานีพบสื่อมวลชน" กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ร้านอาหารแปโภชนา ตลาดร้อยปี ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5476 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5477 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5478 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5479 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5480 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5481 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5482 29 ธ.ค. 2555 121210297 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5483 29 ธ.ค. 2555 121210297 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 นั่งสามตอนแวน
5484 29 ธ.ค. 2555 121210297 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 รถบัสโดยสาร
5485 29 ธ.ค. 2555 121210297 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 เก๋งสองตอน
5486 29 ธ.ค. 2555 121210297 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กพส. 08:00 กพส. 10 เก๋งสองตอน
5487 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5488 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5489 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5490 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5491 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5492 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5493 30 ธ.ค. 2555 121210298 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5494 30 ธ.ค. 2555 121210298 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 นั่งสามตอนแวน
5495 30 ธ.ค. 2555 121210298 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 รถบัสโดยสาร
5496 30 ธ.ค. 2555 121210298 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5497 30 ธ.ค. 2555 121210298 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5498 30 ธ.ค. 2555 121210298 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5499 30 ธ.ค. 2555 121210298 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5500 30 ธ.ค. 2555 121210298 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132