ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10701 28 เม.ย. 2557
ถึง 30 เม.ย. 2557
140330010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04Van.จัดงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10702 28 เม.ย. 2557 140410041 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ดินเเดง จ.กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
10703 28 เม.ย. 2557 140410056 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมร่างตัวบงชี้ สมศ.รอบสี่ สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10704 28 เม.ย. 2557 140410064 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัท มาราเกา ดีเวลล์ล๊อปเมนท์ จำกัด บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10705 29 เม.ย. 2557
ถึง 30 เม.ย. 2557
140230024 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10706 29 เม.ย. 2557 140410075 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
10707 29 เม.ย. 2557 140410087 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กนพ. วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10708 29 เม.ย. 2557 140410091 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมงานวิจัยสถาบันกับผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 13:00 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 เก๋งสองตอน
10709 29 เม.ย. 2557
ถึง 30 เม.ย. 2557
140430016 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (นิเทศงานนักศึกษา) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.เชียงใหม่ 2 เก๋งสองตอน
10710 30 เม.ย. 2557 140230016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งขันกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10711 30 เม.ย. 2557 140230016 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งขันกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10712 30 เม.ย. 2557 140230016 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งขันกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10713 30 เม.ย. 2557 140410086 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 เก๋งสองตอน
10714 30 เม.ย. 2557 140410092 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี นำเอกสารงานวิจัยสถาบันไปส่ง สำนักงานอธิการบดี 13:00 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 เก๋งสองตอน
10715 30 เม.ย. 2557 140410110 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน กนผ. วิศวะ 9 ชั้น 06:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10716 1 พ.ค. 2557
ถึง 3 พ.ค. 2557
140130111 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ อาคารพวงชมพู 07:30 จ.สกลนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10717 1 พ.ค. 2557
ถึง 3 พ.ค. 2557
140230013 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 กาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10718 1 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140230017 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10719 1 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140230017 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10720 1 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140230017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10721 1 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140230017 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10722 1 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140230017 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปแข่งกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10723 1 พ.ค. 2557 140230022 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดนครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10724 1 พ.ค. 2557 140410055 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 3 เก๋งสองตอน
10725 1 พ.ค. 2557 140410111 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 12:00 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
10726 1 พ.ค. 2557
ถึง 4 พ.ค. 2557
140430017 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร(งานเทศนักศึกษา) ศูนย์รังสิต 06:00 จ.เชียงใหม่ 2 เก๋งสองตอน
10727 2 พ.ค. 2557
ถึง 4 พ.ค. 2557
140230058 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.เก็บงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:00 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10728 2 พ.ค. 2557 140310161 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเครื่องมือวัด ในการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัตการ สาขามิติ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:15 กรมวิทยาศาสตร์บริการ‏ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 2 เก๋งสองตอน
10729 2 พ.ค. 2557 140430019 ญส-3852 กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.พิษณุโลก 2 เก๋งสองตอน
10730 4 พ.ค. 2557 140220016 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Bus.เก็บงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อิมแพค เมืองทองธานี 40 รถบัสโดยสาร
10731 6 พ.ค. 2557 140310157 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 TCDC 45 รถบัสโดยสาร
10732 6 พ.ค. 2557 140410090 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
10733 6 พ.ค. 2557 140410098 ฮภ-8149 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมพิจารณ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ) สำนักงานอธิการบดี 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10734 6 พ.ค. 2557 140510004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 สมาคมมัคคุเทศแห่งประเทศไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10735 7 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140130087 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 ขอนแก่น , อุดรธานี, หนองคาย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10736 7 พ.ค. 2557
ถึง 9 พ.ค. 2557
140130088 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 ขอนแก่น , อุดรธานี, หนองคาย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10737 7 พ.ค. 2557 140410069 ญส-3852 กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
10738 7 พ.ค. 2557 140410081 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา รับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม Hall of Fame หมู่บ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. (มาถึงห้องประชุม ไม่เกิน 9.00 น. ค่ะ) 07:00 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี(มาถึงห้องประชุม ไม่เกิน 9.00 น.) 1 เก๋งสองตอน
10739 8 พ.ค. 2557 140310205 ญส-3851 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10740 8 พ.ค. 2557 140410112 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อราชการ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 หอศิลปจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
10741 8 พ.ค. 2557 140510001 ญส-3850 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือ และเอกสารรายงานการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 2 เก๋งสองตอน
10742 8 พ.ค. 2557 140510005 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (ผช.สุจิระ) หน้า.สอ.ใหม่ 08:30 วปอ.วิภาวดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10743 9 พ.ค. 2557
ถึง 11 พ.ค. 2557
140530001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เดินทาง สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2557 กองพัฒนาอาคารและสถานที่ 18:30 จ.ตาก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10744 9 พ.ค. 2557 140530005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (งานกีฬา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10745 9 พ.ค. 2557 140530005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (งานกีฬา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10746 9 พ.ค. 2557 140530005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (งานกีฬา) หน้า สอ.ใหม่ 08:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10747 9 พ.ค. 2557 140530007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10748 10 พ.ค. 2557 140520001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดผลงานวิจัย คระศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี จ.นครนายก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10749 12 พ.ค. 2557
ถึง 16 พ.ค. 2557
140130112 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ (ถอดบทเรียน) อาคารพวงชมพู, อาคาร 2 07:30 จ.อุดรธานี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
10750 12 พ.ค. 2557 140410100 ญส-3850 กองกฎหมาย ตรวจสำนวนคดีและคัดถ่ายเอกสาร ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
10751 12 พ.ค. 2557 140430029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับเสด็จ (โรงเรียนวัดหนองปลาดุก) หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 รร.หนองปลาดุก จ.ลพบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
10752 12 พ.ค. 2557 140430029 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับเสด็จ (โรงเรียนวัดหนองปลาดุก) หน้า.สอ.ใหม่ 06:00 รร.หนองปลาดุก จ.ลพบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
10753 12 พ.ค. 2557 140510028 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง 12 เก๋งสองตอน
10754 12 พ.ค. 2557 140510032 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปซื้ออาหารเย็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับสูงของมหาวิทยลัย สำนักงานอธิการบดี 16:30 คลองเจ็ด 1 เก๋งสองตอน
10755 12 พ.ค. 2557 140530004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (รับเสด็จ) กพน 06:00 รร.หนองปลาดุก จ.ลพบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10756 14 พ.ค. 2557
ถึง 16 พ.ค. 2557
140230014 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10757 14 พ.ค. 2557 140510013 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
10758 14 พ.ค. 2557 140510020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านสู่บุญ)มาประชุมคณะกรรมการกฎหมาย คอนโด 07:30 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10759 14 พ.ค. 2557 140510024 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี 12:00 สุานีวิทยุมทรธัญบุรี (แห่งใหม่) อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 220-222 ถ.วิภาวดี แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10760 14 พ.ค. 2557 140510029 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมกับนายกสภามหาลัย และเตรียมเบรคการประชุมกรรมการกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 สถานีวิทยุราชมงคล ถ.วิภาวดีรังสิต 2 เก๋งสองตอน
10761 14 พ.ค. 2557 140510034 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งหนังสือสำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษาธิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
10762 14 พ.ค. 2557 140510037 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนดอกไม้แห้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 วัดบางเพ็งใต้ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10763 14 พ.ค. 2557 140510038 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี วัดบำเพ็ญใต้ รามคำแหง (รับเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีไปรับแขก) สำนักงานอธิการบดี 13:00 วันบำเพ็ญใต้ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10764 14 พ.ค. 2557 140510039 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (สวดอภิธรรม บิดา ดร.สุภัทรา) หน้า.สอ.ใหม่ 15:05 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10765 14 พ.ค. 2557 140510039 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (สวดอภิธรรม บิดา ดร.สุภัทรา) หน้า.สอ.ใหม่ 15:05 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10766 15 พ.ค. 2557 140310149 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสภามหาลัยสุรนารี, ม .วลัยลักษณ์, ม. เทพสตรี และเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์ บ้านเลขที่ 19/83 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 07:00 เมืองทองธานี และ มศว.ประสานมิตร อโศก 1 เก๋งสองตอน
10767 15 พ.ค. 2557 140410045 ญส-3851 กองกฎหมาย อบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด 2 เก๋งสองตอน
10768 15 พ.ค. 2557 140410073 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:30 หอศิลป์ G 23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10769 15 พ.ค. 2557 140410074 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:30 หอศิลป์ G 23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10770 15 พ.ค. 2557 140410084 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน เพื่อไปประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มทร.ธัญบุรี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 12:30 ซอยวิภาวดี 12 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10771 15 พ.ค. 2557 140510040 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองานงานสำนักงานอธิการบดี(งานสวดอภิธรรม บิดา .ดร.สุภัทรา) หน้า.สอ.ใหม่ 15:00 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10772 15 พ.ค. 2557 140510040 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองานงานสำนักงานอธิการบดี(งานสวดอภิธรรม บิดา .ดร.สุภัทรา) หน้า.สอ.ใหม่ 15:00 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10773 15 พ.ค. 2557 140510049 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 เมืองทองธานี 1 เก๋งสองตอน
10774 15 พ.ค. 2557 140530010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า.สอ.ใหม่ 07:30 จ.สุพรรณบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10775 16 พ.ค. 2557
ถึง 18 พ.ค. 2557
140130098 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาเส้นทางก่อนการสัมมนา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 กาญจนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10776 16 พ.ค. 2557 140310148 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสภามหาลัยสุรนารี วลัยลักษณ์ และเทพสตรี วันที่ 2 19/83 หมู่ 3 คลอง 5 อ.คลองหลวง ปทุมธานี 07:00 เมืองทองธานี 1 เก๋งสองตอน
10777 16 พ.ค. 2557 140410005 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานเปิดตัว Engagement Thailand ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 ห้องแซฟไฟร์ 111 อิมแพ็คฟอรั่ม 1 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10778 16 พ.ค. 2557 140410046 ญส-3851 กองกฎหมาย อบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (วันที่ 2) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:15 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด 2 เก๋งสองตอน
10779 16 พ.ค. 2557 140510019 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 09:30 บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (แถวพระราม 2 ใกล้บุญถาวร) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
10780 16 พ.ค. 2557 140510036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมโครงการปรับปรุงเพื่อยกระดับประเมินผล หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10781 16 พ.ค. 2557 140510041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี (งานสวดอภิธรรม บิดา ดร.สุภัทรา) หน้า สอ.ใหม่ 15:00 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10782 16 พ.ค. 2557 140510041 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี (งานสวดอภิธรรม บิดา ดร.สุภัทรา) หน้า สอ.ใหม่ 15:00 วัดบางเพ็งใต้ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
10783 16 พ.ค. 2557
ถึง 18 พ.ค. 2557
140530009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักปฏิบัติธรรม world peace อ.ปากช่อง นครราชสีมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผศ.อริยา โทร.081-2060248) 15:00 สำนักปฏิบัติธรรม world peace อ.ปากช่อง นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10784 17 พ.ค. 2557 140510051 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานศพคุณพ่อท่านรองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดบางเพ็งใต้ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10785 17 พ.ค. 2557 140520002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาตร์(แข่งขันหุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 เดอะมอล์ บางกะปิ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10786 17 พ.ค. 2557 140520002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาตร์(แข่งขันหุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 เดอะมอล์ บางกะปิ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10787 17 พ.ค. 2557 140520004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (ตรวจเช็คระบบเครืองยนต์และแก็ส) กองกลาง 08:30 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10788 18 พ.ค. 2557 140310164 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 หอพักฝึอบรม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10789 18 พ.ค. 2557 140310165 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 หอพักฝึอบรม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10790 18 พ.ค. 2557 140510055 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ตึกอธิการบดี 09:30 ศูนย์กีฬารามอินทรา 1 เก๋งสองตอน
10791 18 พ.ค. 2557 140520003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาตร์ วิศวะ 9 ชั้น 08:00 เดอะมอล์ บางกะปิ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10792 18 พ.ค. 2557 140520003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาตร์ วิศวะ 9 ชั้น 08:00 เดอะมอล์ บางกะปิ 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10793 19 พ.ค. 2557 140310166 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10794 19 พ.ค. 2557 140410028 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ศาลอาญา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10795 19 พ.ค. 2557 140410063 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมกรรมการวิชาการชุมชนสระแก้ว ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 05:45 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
10796 19 พ.ค. 2557 140410065 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับผู้อบรบ ไปตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:55 ตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10797 19 พ.ค. 2557 140410097 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ใช้เพื่อไปประชุมคณะกรรมการอธิการบดี และ ลงนาม MOU ร่วมกับ ปปช. สำนักงานอธิการบดี 06:30 มทร.กรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10798 19 พ.ค. 2557 140410103 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10799 19 พ.ค. 2557 140430026 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10800 19 พ.ค. 2557 140510025 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรม สุโกศล กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132