ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3401 10 ส.ค. 2555 120810074 ญส-3851 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน สวท. 08:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 เก๋งสองตอน
3402 10 ส.ค. 2555 120810100 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
3403 10 ส.ค. 2555
ถึง 11 ส.ค. 2555
120810105 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับวิทยากรและผู้บรรยาย หน้า สน.ตลึ่งชัน 04:30 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3404 10 ส.ค. 2555 120810144 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปประกวดโครงงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3405 11 ส.ค. 2555
ถึง 13 ส.ค. 2555
120730035 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาผู้เชี่ยวชาญไปเยี่ยมชมโรงงานที่กาญจนบุรร ผู้ประสานงาน ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 จังหวัดกาญจนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3406 11 ส.ค. 2555 120810219 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคาร 48 พระชันษา 09:00 กรุงกวี 3 เก๋งสองตอน
3407 11 ส.ค. 2555 120820005 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3408 11 ส.ค. 2555 120820006 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3409 11 ส.ค. 2555 120820012 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3410 11 ส.ค. 2555 120820013 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 วัดหว่านบุญ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3411 11 ส.ค. 2555 120820014 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 วัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3412 11 ส.ค. 2555 120820020 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมงานกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาตาร 4 09:00 วัดมหาจุฬาฯราชวิลัย อ.วังน้อน จ.อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3413 11 ส.ค. 2555 120830044 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โครงการคุณธรรมจริยธรรม อยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 08:30 อยุธยา 4 เก๋งสองตอน
3414 12 ส.ค. 2555 120720014 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการมอบตู้พระไตรปิฎก อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:45 วัดประสิทธิ 45 รถบัสโดยสาร
3415 12 ส.ค. 2555 120720030 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเก็บของกลับ (รถ 6 ล้อ) คณะศิลแกรรมศาสตร์ 13:00 สวนอัมพร 5 รถบัสโดยสาร
3416 12 ส.ค. 2555 120820022 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เทิดพระเกียรติวันแม่ จุดเทียนชัยถวายพระพร กพน 13:00 สนามหลวง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3417 12 ส.ค. 2555 120830009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 จังหวัดสระแก้ว 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3418 13 ส.ค. 2555 120830048 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โครงการคุณธรรมจริยาธรรม กองประชาสัมพันธ์ 08:00 อยุธยา 3 เก๋งสองตอน
3419 14 ส.ค. 2555 120710296 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3420 14 ส.ค. 2555
ถึง 15 ส.ค. 2555
120710381 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3421 14 ส.ค. 2555 120710415 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรองแขกญี่ป่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3422 14 ส.ค. 2555 120710485 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
3423 14 ส.ค. 2555 120710519 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็ก 23 ตู้นั่งสี่ตอน
3424 14 ส.ค. 2555 120710520 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็ก 23 ตู้นั่งสี่ตอน
3425 14 ส.ค. 2555 120710525 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบ หน้าสำนักงานอธิการบดี 08:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3426 14 ส.ค. 2555 120710555 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุม สวท. 08:00 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3427 14 ส.ค. 2555 120710572 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3428 14 ส.ค. 2555 120720025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาสัญจร ร.ร.ธัญรัตน์ กองพัฒนานักศึกษา 07:30 ร.ร.ธัญรัตน์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3429 14 ส.ค. 2555 120730088 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ในวิชาวิเคราะพห์วัตถุดิบแฟชั่น อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 48 รถบัสโดยสาร
3430 14 ส.ค. 2555 120810014 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 13:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3431 14 ส.ค. 2555 120810015 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 13:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3432 14 ส.ค. 2555 120810112 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับ-ส่ง วิทยากรบรรยายการขัดแยกขยะรีไซเคิล ที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองกลาง 07:15 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3433 14 ส.ค. 2555 120810138 ญส-3850 กองคลัง ไปธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก (คลอง 4) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:30 ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก (คลอง 4) 1 เก๋งสองตอน
3434 14 ส.ค. 2555 120810150 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปซ่อมโปรเจคเตอร์ที่ร้านอมรพันธ์ ที่เซียร์รังสิต ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 13:30 เซียร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3435 14 ส.ค. 2555 120810165 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้อสารเคมีมาทำผลิตภัณฑ์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกสถาบันวิจัยเคมี เดิม) 09:00 สะพานขาว กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3436 14 ส.ค. 2555 120810166 ญส-3851 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนฯ สวท. 07:00 โรงแรมเอเซียกรุงเทพ เขตราชเทวี กทม. 3 เก๋งสองตอน
3437 14 ส.ค. 2555 120810216 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
3438 15 ส.ค. 2555
ถึง 18 ส.ค. 2555
120330020 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3439 15 ส.ค. 2555 120510092 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
3440 15 ส.ค. 2555 120710297 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3441 15 ส.ค. 2555 120710416 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ป่น ผุ้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรองแขกญี่ปุ่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3442 15 ส.ค. 2555 120710478 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 เก๋งสองตอน
3443 15 ส.ค. 2555 120710480 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 เก๋งสองตอน
3444 15 ส.ค. 2555 120710484 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3445 15 ส.ค. 2555 120710523 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3446 15 ส.ค. 2555 120710591 ญส-3850 กองกฎหมาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 กรมบังคับคดี 2 เก๋งสองตอน
3447 15 ส.ค. 2555 120710638 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวสัญจร โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3448 15 ส.ค. 2555 120710639 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนะวสัญจร โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3449 15 ส.ค. 2555 120710702 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ สัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3450 15 ส.ค. 2555 120810001 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมกิจการ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทบางกอกกล๊าส 16 ตู้นั่งสี่ตอน
3451 15 ส.ค. 2555
ถึง 16 ส.ค. 2555
120810064 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีม ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 มทร.รัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3452 15 ส.ค. 2555 120810098 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอาหารแห้งโรงเรียนสาธิตอนุบาล อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 13:10 ตลาดไ,บิ๊กซีรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3453 15 ส.ค. 2555 120810119 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำธุรกรรมทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ธนาคารกรุงเทพ คลอง 7, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3454 15 ส.ค. 2555 120810140 นค-4527(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ SMEs มทร.ธัญบุรีสู่กิจการที่ยั่งยืน อนุสาวรีย์ 08:30 เทพารักษ์ สมุทรปราการ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3455 15 ส.ค. 2555 120810251 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำเอกสารวิชาการให้ส่งให้อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 10:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3456 15 ส.ค. 2555 120810264 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กกมท.และบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน 08:00 สกอ และ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3457 15 ส.ค. 2555 120830020 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.ปียชาติฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ร.ร.ปียชาติพัฒนาฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3458 15 ส.ค. 2555 120830023 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง ผู้แทนชุมชนในการให้สัมภาษณ์ตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3459 16 ส.ค. 2555
ถึง 17 ส.ค. 2555
120610370 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ณ วัดปัญญานันทาราม คณะศิลปศาสตร์ 06:40 วัดปัญญานันทาราม 90 รถบัสโดยสาร
3460 16 ส.ค. 2555 120630035 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 นั่งสองตอนแวน
3461 16 ส.ค. 2555 120710095 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี กองพัฒนานักศึกษา 11:00 โรงเรียนนนทบุรีพทยาคม จ.นนทบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3462 16 ส.ค. 2555 120710269 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3463 16 ส.ค. 2555 120710417 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ปุ่น ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรองแขกญี่ปุ่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3464 16 ส.ค. 2555 120710479 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 เก๋งสองตอน
3465 16 ส.ค. 2555 120710481 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 เก๋งสองตอน
3466 16 ส.ค. 2555 120710483 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3467 16 ส.ค. 2555 120710563 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3468 16 ส.ค. 2555 120710568 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน ม.ปทุมธานี อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:10 ม.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3469 16 ส.ค. 2555 120710578 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนของไปจัดงานนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 5 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3470 16 ส.ค. 2555 120710633 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3471 16 ส.ค. 2555 120730030 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3472 16 ส.ค. 2555 120810025 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ SAR ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ 13:00 สำนักงานอธิการบดี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3473 16 ส.ค. 2555 120810037 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ บ้านดิน โค้งกองกิจการศึกษา 13:00 ไบเทค บางนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3474 16 ส.ค. 2555 120810044 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ 06:30 พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3475 16 ส.ค. 2555 120810047 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
3476 16 ส.ค. 2555 120810079 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3477 16 ส.ค. 2555 120810130 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสามตอนแวน
3478 16 ส.ค. 2555 120810141 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4ไปโครงการ workshop ที่คณะฯจัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) 126 รถบัสโดยสาร
3479 16 ส.ค. 2555 120810280 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปวัฒนธรรม อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สำเพ็ง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3480 16 ส.ค. 2555 120830029 นค-4544(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปรับทุนบริดจสโตน ตึกสวท. 07:30 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3481 17 ส.ค. 2555 120630038 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 เก๋งสองตอน
3482 17 ส.ค. 2555 120710270 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่งอาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3483 17 ส.ค. 2555 120710298 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3484 17 ส.ค. 2555 120710419 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแขกจากญี่ปุ่น ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 รับรองแขกญี่ปุ่น 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3485 17 ส.ค. 2555 120710477 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 เก๋งสองตอน
3486 17 ส.ค. 2555 120710482 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 เก๋งสองตอน
3487 17 ส.ค. 2555 120710486 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3488 17 ส.ค. 2555 120710619 นค-3289 สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 ปากเกร็ด,บางกะปิ,ดุสิต,ห้วยขวาง,ปทุมวัน,หลักสี่,บางพลัด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3489 17 ส.ค. 2555 120710620 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 อาคารฟอร์จูน, รัชดาฯ,วิภาวดี, พญาไท,พระราม 6 ,ราชเทวี, สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3490 17 ส.ค. 2555 120710625 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3491 17 ส.ค. 2555 120710681 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตจตุจักร กทม. มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตจตุจักร กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3492 17 ส.ค. 2555 120730046 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3493 17 ส.ค. 2555 120810038 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 ไบเทค บางนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3494 17 ส.ค. 2555 120810066 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีม ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 มทร.รัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3495 17 ส.ค. 2555 120810107 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อของ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำเพ็ง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3496 17 ส.ค. 2555 120810237 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:50 ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ 60 รถบัสโดยสาร
3497 17 ส.ค. 2555 120810257 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปออกรายการ เฮลพลัส ชาแนล ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 วิภาวดี 3 นั่งสามตอนแวน
3498 17 ส.ค. 2555 120810273 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งวิทยากร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 วิทยาลัยดุสิตธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3499 17 ส.ค. 2555
ถึง 19 ส.ค. 2555
120830054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริการวิชาการที่ อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 09:30 จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3500 17 ส.ค. 2555
ถึง 19 ส.ค. 2555
120830055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานบริการวิชาการ อ.บ่อทอง จังหวัดปราจีนบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ (ตึกพวงชมพู) 09:30 จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132