ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
501 17 ม.ค. 2555 120130008 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปจัดการประกวดแพะครั้งที่4 ร่วมกับสมาคมพัฒนาพันธุ์แพะแกะสระบุรี ในงานโคนมแห่งชาติ คณะเทคโนฯเกษตร 07:00 มวกเหล็ก 42 ตู้นั่งสี่ตอน
502 17 ม.ค. 2555 120130009 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปจัดการประกวดแพะครั้งที่4 ร่วมกับสมาคมพัฒนาพันธุ์แพะแกะสระบุรี ในงานโคนมแห่งชาติ คณะเทคโนฯเกษตร 07:00 มวกเหล็ก 42 ตู้นั่งสี่ตอน
503 17 ม.ค. 2555 120130010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาไปจัดการประกวดแพะครั้งที่4 ร่วมกับสมาคมพัฒนาพันธุ์แพะแกะสระบุรี ในงานโคนมแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 มวกเหล็ก 42 ตู้นั่งสี่ตอน
504 17 ม.ค. 2555 120130023 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อไข่นกเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09:00 อ. พรหมบุรี จ. สิห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
505 18 ม.ค. 2555 111210192 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร มาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
506 18 ม.ค. 2555 111210201 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 13:00 มหาวิทยาลัยสยาม (ท่าพระ) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
507 18 ม.ค. 2555 111210494 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีน กลับประเทศ พร้อมสัมภาระและกระเป๋า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 สนามบินสุวรรณภุฒฺ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
508 18 ม.ค. 2555 111210495 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาจีน กลับประเทศ พร้อมสัมภาระและกระเป๋า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
509 18 ม.ค. 2555 120110131 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะสิลปศาสตรื 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
510 18 ม.ค. 2555 120110144 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รองรับแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 09:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
511 18 ม.ค. 2555 120110206 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับนักแสดง เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 09:00 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
512 18 ม.ค. 2555 120110228 นค-4529(8ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ไปรับพระวัดปัญญานันทาราม จำนวน 9 รูป 06:00 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
513 18 ม.ค. 2555 120110232 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 09:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 4 นั่งสองตอนแวน
514 18 ม.ค. 2555 120110259 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 13:30 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
515 18 ม.ค. 2555 120110313 ญส-3850 กองคลัง ประชุมเรื่องการปรับค่าครองชีพ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
516 18 ม.ค. 2555 120110353 นค-4549(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับนักข่าวนิตยสาร Job Request อนุสาวรีย์ฯ รพ.ราชวิถี 08:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
517 18 ม.ค. 2555 120110376 นค-4556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
518 18 ม.ค. 2555 120110381 นค-4556 กองประชาสัมพันธ์ รับคณะกรรมการดูที่ดินเพื่อจัดหาพื้นที่ถาวร ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 พหลโยธิน , นวมินทร์ ,คลองสามวา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
519 18 ม.ค. 2555 120110382 นค-4556 คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงพิมพ์คุรุสภา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
520 18 ม.ค. 2555 120110386 นค-4556 สำนักงานอธิการบดี รับรองผู้บริหารบวงสรวง สำนักงานอธิการบดี 06:00 สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
521 19 ม.ค. 2555 111210347 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.สยาม (ท่าพระ) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
522 19 ม.ค. 2555 120110221 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
523 19 ม.ค. 2555 120110266 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร ิอาคาร bom ลาดพร้าว 94 10:00 มทร ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
524 19 ม.ค. 2555 120110274 ญส-3852 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบฯและชำระเงิน ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 1 เก๋งสองตอน
525 19 ม.ค. 2555 120110298 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
526 19 ม.ค. 2555 120110300 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส. 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
527 19 ม.ค. 2555 120110395 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งรูปเล่มสภามหาวิทยาลัย (ติดต่อคุณพัชรี คีรีวงศ์ 02-5494495) สำนักงานอธิการบดี 08:30 สกอ. รัชดา ลาดพร้าว พหลเพลส ฯลฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
528 19 ม.ค. 2555 120110401 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 ตลาดรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
529 19 ม.ค. 2555 120110403 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ ตึก ICT 13:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
530 19 ม.ค. 2555 120110419 นค-4556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญมาทำการสอน รับอาจารย์สอิ้ง ที่บ้านย้านราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,รับอาจารย์มณฑา และอาจารย์วันทนีย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ ( ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
531 19 ม.ค. 2555 120110424 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทดสอบ ทดสอบ 07:10 ทดสอบ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
532 19 ม.ค. 2555 120110459 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เพื่อไปส่งเอกสาร หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 กระทรวงศึกษาและสำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
533 19 ม.ค. 2555 120120030 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง พระ บิณฑบาตร ชมรมพุทธ 05:30 วัดมูลเหล็ก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
534 19 ม.ค. 2555
ถึง 20 ม.ค. 2555
120130026 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจัดงานเรือนจำต้นแบบ โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
535 19 ม.ค. 2555
ถึง 20 ม.ค. 2555
120130027 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจัดงานเรือนจำต้นแบบ โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
536 19 ม.ค. 2555
ถึง 20 ม.ค. 2555
120130028 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจัดงานเรือนจำต้นแบบ โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
537 19 ม.ค. 2555 120130042 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
538 20 ม.ค. 2555 111210329 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับและส่งวิทยากร บรรยายพิเศษที่คณะศิลปศาสตร์ วิทยากรมาจากต่างประเทศ จึงไม่ชินเส้นทางมาที่คลองหก รับวิทยากรที่ คอนโด Th BangkokThe Bangkok Condoคอนโดเลขที่ 302/279ซอยจันทน์ 16 แยก 4แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทรกทม. 10120โทร 02-343-8212 กด 1279 มือถือ 089-923-4413 10:30 อาคาร 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และมารอรับที่ อาคารนี้กลับไปส่งที่ The Bangkok Condo 1 เก๋งสองตอน
539 20 ม.ค. 2555 111210396 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ม.สยาม (ท่าพระ) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
540 20 ม.ค. 2555 111230032 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเปิดตัวโครงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
541 20 ม.ค. 2555 120110222 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
542 20 ม.ค. 2555 120110275 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเอกสารการเงิน สวพ. 10:00 สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
543 20 ม.ค. 2555 120110304 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส. 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
544 20 ม.ค. 2555 120110306 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
545 20 ม.ค. 2555 120110341 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปถ่ายภาพชุดครุย คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ร้านวสันต์ศิลป์ บางขุนพรม กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
546 20 ม.ค. 2555 120110355 นค-4556 กองนโยบายและแผน ศาลากลาง จ.ปทุมธานี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 ศาลากลางจังหวัด ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
547 20 ม.ค. 2555 120110407 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปถ่ายภาพที่ร้านวสันต์สตูดิโอ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ร้านวสันต์สตูดิโอ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
548 20 ม.ค. 2555 120110430 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประขุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 6 ตู้นั่งสี่ตอน
549 20 ม.ค. 2555
ถึง 22 ม.ค. 2555
120130080 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยน้ำท่วม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จ.อุทัยธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
550 21 ม.ค. 2555 111210458 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ ส่ง ข้อสอบให้คณะที่เป็นสนามสอบใน มทร.ธัญบุรี สวท. 07:00 2 ตู้นั่งสี่ตอน
551 21 ม.ค. 2555 120110170 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ปวส.)ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
552 21 ม.ค. 2555 120110186 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ปวส.) คณะบริหาร อาคาร 4 06:00 วัดเสมียนนารี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
553 21 ม.ค. 2555 120110412 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาปริญญาโทไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 07:00 ระยอง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
554 21 ม.ค. 2555 120120005 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
555 21 ม.ค. 2555 120120032 นค-4556 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมที่สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา(ข้างภาควิชาเครื่องกล) 09:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
556 22 ม.ค. 2555 120110209 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
557 22 ม.ค. 2555
ถึง 29 ม.ค. 2555
120110210 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
558 22 ม.ค. 2555 120110402 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการวิศวกรรมเกษตรรวมใจอาสา ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:00 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 35 รถบัสโดยสาร
559 22 ม.ค. 2555 120120006 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
560 23 ม.ค. 2555 120110183 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
561 23 ม.ค. 2555 120110208 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ ศ.ดร.เอนก กิจเจา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
562 23 ม.ค. 2555 120110331 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนแวน
563 23 ม.ค. 2555 120110342 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ชำระเงินค่าบูธ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ม.เกษตรศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
564 23 ม.ค. 2555 120110351 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณืกีฬา เพื่อคืนอุปกรณ์ที่กองพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 ร้าน FBT สาขารามคำแหง 2 เก๋งสองตอน
565 23 ม.ค. 2555 120110388 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล) อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:00 สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เก๋งสองตอน
566 23 ม.ค. 2555 120110437 นค-4539(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารสิทธิบัตร เเละศึกษาการจดโครงการประเภทการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิด บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาเครื่องกล) 09:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
567 23 ม.ค. 2555 120110472 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่งผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล กองประชาสัมพันธ์ 06:30 เซ็นทรัลบางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
568 23 ม.ค. 2555 120110483 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับส่งนักศึกษา วข.ปทุม (ผอ.นที ภู่รอด) วข.ปทุม 08:00 มทร.ธัญบุรี 45 รถบัสโดยสาร
569 23 ม.ค. 2555 120110504 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งชาวต่างชาติ คณะบริหารธรกิจ อาคาร 4 15:00 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
570 23 ม.ค. 2555 120130091 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 06:15 t 9 ตู้นั่งสี่ตอน
571 23 ม.ค. 2555
ถึง 31 ม.ค. 2555
120130093 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสอนโยคะ ที่เรือนจำจังหวัดราชบุรี ลาดพร้าว 13:00 เรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
572 24 ม.ค. 2555 120110021 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึกสวท. 09:30 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
573 24 ม.ค. 2555 120110137 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ซอยงามดูพลี เขตสาธร กทม 33 รถบัสโดยสาร
574 24 ม.ค. 2555 120110139 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว ซอย 101 กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
575 24 ม.ค. 2555 120110187 นค-4529(8ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 11:30 ร.ร.บ้านบางกะปิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
576 24 ม.ค. 2555 120110250 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ บันทีกเทปรายการfoodplanet.com ของบริษัทกันตนา เรื่องปลานิลนึ่งมะกรูด โดยผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 บริษัท กันตนา บางใหญ่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
577 24 ม.ค. 2555 120110257 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พา นศ. ไปรับรางวัลพระราชทาน มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 Central world 5 ตู้นั่งสี่ตอน
578 24 ม.ค. 2555 120110260 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พา นศ. ไปรับรางวัลพระราชทาน มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 Central world 5 ตู้นั่งสี่ตอน
579 24 ม.ค. 2555 120110265 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร ม.เกษตร 08:30 มทร ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
580 24 ม.ค. 2555 120110305 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
581 24 ม.ค. 2555 120110332 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนแวน
582 24 ม.ค. 2555 120110396 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สำเพ็ง 18 ตู้นั่งสี่ตอน
583 24 ม.ค. 2555 120110399 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในวันที่ 24 มกราคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สำเพ็ง 18 ตู้นั่งสี่ตอน
584 24 ม.ค. 2555 120110432 นค-4556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมโครงการ RCP อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 อาคารเลครัชดา สุขุมวิท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
585 24 ม.ค. 2555 120110450 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สวพ. 09:00 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
586 24 ม.ค. 2555 120110471 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
587 24 ม.ค. 2555 120110497 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เปิดบัญชีธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 บิ๊กซี คลอง 7 4 ตู้นั่งสี่ตอน
588 24 ม.ค. 2555 120110530 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมกีฬา กพน. 12:00 ม.กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
589 24 ม.ค. 2555 120130037 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 เก๋งสองตอน
590 24 ม.ค. 2555 120130087 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายงานนดยบายและแผน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
591 25 ม.ค. 2555 111220006 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่4 และ 3 สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพดูงานโรงงานผลิตเอทธานอลขององค์การสุรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงงานผลิตอาหารสัตว์พนัสโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธัญบุรี 06:00 องค์การสุรา อำเภภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานอาหารสัตว์พนัสโภคภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี 50 รถบัสโดยสาร
592 25 ม.ค. 2555
ถึง 31 ม.ค. 2555
111230060 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 กพน 06:00 มทร.ศรีวิชัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
593 25 ม.ค. 2555
ถึง 31 ม.ค. 2555
111230061 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 28 กพน 06:00 มทร.ศรีวิชัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
594 25 ม.ค. 2555 120110327 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 06:10 มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
595 25 ม.ค. 2555 120110334 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนแวน
596 25 ม.ค. 2555 120110384 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
597 25 ม.ค. 2555 120110473 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่งผู้สื่อข่าว นิตยสารสกุลไทย สัมภาษณ์นักศึกษา ประสานข้อมูลบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กองประชาสัมพันธ์ 06:30 เซ็นทรัลบางนา สุขุมวิท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
598 25 ม.ค. 2555 120110485 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
599 25 ม.ค. 2555 120110490 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุเตรียมการจัดเลี้ยง อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ตลาดไท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
600 25 ม.ค. 2555 120110505 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแมแกรนด์มิลเลเนียม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132