ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3101 23 ก.ค. 2555 120710339 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปฟังคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3102 23 ก.ค. 2555 120710401 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3103 23 ก.ค. 2555 120710403 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3104 23 ก.ค. 2555 120710449 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 กรมอาชีวศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3105 23 ก.ค. 2555 120710453 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3106 23 ก.ค. 2555 120710470 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ณ ม.เกษตรศาสตร์ สวพ. 06:00 ม.เกษตรศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3107 23 ก.ค. 2555 120710472 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณปี2556 หน้าสำนักงานอธิการบดี 11:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3108 23 ก.ค. 2555 120710512 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปส่งเอกสารและหนังสือ อาคาร ICT 13:00 อาคาร RT@CKC Rangsit 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3109 23 ก.ค. 2555 120730056 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางราชบุรี โครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3110 24 ก.ค. 2555 120510087 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3111 24 ก.ค. 2555 120610325 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06:00 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3112 24 ก.ค. 2555 120610490 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3113 24 ก.ค. 2555 120610559 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ จุฬา-ม.เกษตร เพื่อประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:00 จุฬา-ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
3114 24 ก.ค. 2555 120610560 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3115 24 ก.ค. 2555 120610585 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:15 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3116 24 ก.ค. 2555 120630039 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (1) ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3117 24 ก.ค. 2555 120630040 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (2) ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3118 24 ก.ค. 2555 120630040 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (2) ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3119 24 ก.ค. 2555 120630045 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (3) ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3120 24 ก.ค. 2555 120630047 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (4) ลานจอดรถอาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3121 24 ก.ค. 2555 120630081 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (ไปส่งอย่างเดียวไม่ต้องรอรับกลับ) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:30 โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
3122 24 ก.ค. 2555 120710108 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
3123 24 ก.ค. 2555 120710404 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:05 คณะวิชาชีพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3124 24 ก.ค. 2555 120710426 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี นำผลงานไปให้อาจารย์ตัดสิน ตึกอธิการบดี 13:30 ม.ธุรกิบัณฑิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3125 24 ก.ค. 2555 120710431 กง-3446(4ที่นั่ง) กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 15:00 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3126 24 ก.ค. 2555 120710436 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และประชุมที่ครุสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และครุสภา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3127 24 ก.ค. 2555 120710454 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3128 24 ก.ค. 2555 120710536 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามMOU ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ)และติดต่อราชการที่ครุสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3129 24 ก.ค. 2555 120710549 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ยื่นเอกสารสหกรณ์ ช.พ.ค.และตรวจสอบที่ดินคลองสามวา ก่อนทำการรังวัดที่ดิน กพส. 12:30 ชพค.และคลองสามวา 1 นั่งสามตอนแวน
3130 24 ก.ค. 2555 120730053 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3131 25 ก.ค. 2555 120610491 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3132 25 ก.ค. 2555 120610586 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ กรุเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3133 25 ก.ค. 2555 120610617 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 50 รถบัสโดยสาร
3134 25 ก.ค. 2555 120630042 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (1) - ออกจากโรงแรม 15.00 น. โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15:00 ลานจอดรถอธิการบดี (หลังใหม่) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3135 25 ก.ค. 2555 120630043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (2) - ออกจากโรงแรม 15.00 น. โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15:00 ลานจอดรถอธิการบดี (หลังใหม่) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3136 25 ก.ค. 2555 120630044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (3) - ออกจากโรงแรม 15.00 น. โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15:00 ลานจอดรถอธิการบดี (หลังใหม่) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3137 25 ก.ค. 2555 120630046 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (3) - ออกจากโรงแรม 15.00 น. โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15:00 ลานจอดรถอธิการบดี (หลังใหม่) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3138 25 ก.ค. 2555 120710072 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.เกษตร เพื่อประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
3139 25 ก.ค. 2555 120710074 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.มหิดล ศาลายา เพื่อมาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.มหิดล ศาลายา 2 เก๋งสองตอน
3140 25 ก.ค. 2555 120710076 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ีรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ มาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ 2 เก๋งสองตอน
3141 25 ก.ค. 2555 120710152 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลฯ กพน. 11:00 บ.BKS Sport golf จก. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3142 25 ก.ค. 2555 120710162 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปสัมภาษณ์คณบดีและผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ในการออกอากาศช่อง U 22 RT Channel คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 คณะบริหารธุรกิจ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3143 25 ก.ค. 2555 120710170 นค-4539(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อบรมสัมนา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3144 25 ก.ค. 2555 120710215 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 รถบัสโดยสาร
3145 25 ก.ค. 2555 120710216 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3146 25 ก.ค. 2555 120710217 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3147 25 ก.ค. 2555 120710223 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3148 25 ก.ค. 2555 120710384 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพงานประทานรางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" (บุคคลแห่งปี)ครั้งที่ 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 ถ.พระราม 6 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3149 25 ก.ค. 2555 120710399 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3150 25 ก.ค. 2555 120710455 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3151 25 ก.ค. 2555 120710491 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม สำนักงานอธิการบดี 10:00 ลาดปลาเค้า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3152 25 ก.ค. 2555 120710500 นค-4549(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปออกตั๋วเครื่องบินให้กับผู้บริหารที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ 9 มทร. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 การบินไทย (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3153 25 ก.ค. 2555 120710543 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อราชการครุสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:30 ครุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3154 25 ก.ค. 2555 120710545 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกของที่กองคลัง อาคาร ICT 13:30 กองคลัง ชั้น 3 พัสดุ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3155 25 ก.ค. 2555 120710547 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปถ่ายภาพคณบดีรับรางวัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3156 25 ก.ค. 2555 120710548 นค-4527(10ที่นั่ง) กองคลัง ติดต่องานเอกสารกับคุณธนพร ใต้ดินตึกอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3157 25 ก.ค. 2555 120710558 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีติดต่อราชการที่เทคนิคมีนบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 เทคนิคมีนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3158 25 ก.ค. 2555 120710575 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ.ประชุมระบบการประเมินผลงานวิจัย ณ รร.ดิเอมเมอรัลด์ (เช้า) ผอ.ประชุมวารสารวิจัย มังคลอุบล (บ่าย) หอพัก ตึก 9 06:30 รร.ดิเอมเมอรัลด์ และ มังคลอุบล 1 นั่งสามตอนแวน
3159 26 ก.ค. 2555 120510088 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3160 26 ก.ค. 2555 120610492 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:25 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
3161 26 ก.ค. 2555 120610618 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 50 รถบัสโดยสาร
3162 26 ก.ค. 2555 120630078 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3163 26 ก.ค. 2555 120710149 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนสีกัน (วัฒนานนท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ กองพัฒนานักศึกษา 11:00 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนท์อุปถัมภ์) ดอนเมือง กทม. 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3164 26 ก.ค. 2555 120710218 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3165 26 ก.ค. 2555 120710219 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3166 26 ก.ค. 2555 120710220 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาไปดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 นิทรรศการรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3167 26 ก.ค. 2555 120710314 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ที่ ม.เกษตร-จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.เกษตร-จามจุรีแสควร์ 2 เก๋งสองตอน
3168 26 ก.ค. 2555 120710316 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 07:00 จามจุรีสแควร์ 2 เก๋งสองตอน
3169 26 ก.ค. 2555 120710341 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับส่งศิลปินร่วมงาน work shop (รับส่งไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสถานที่ได้ เนื่องจากต้องรอแบบตอบรับจากศิลปินที่มาร่วมงานก่อน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 รับส่งศิลปิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3170 26 ก.ค. 2555 120710400 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะวิชาชีพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3171 26 ก.ค. 2555 120710427 กง-3446(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กง-3446 อาคาร 9 ชั้น 12:00 สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3172 26 ก.ค. 2555 120710456 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3173 26 ก.ค. 2555
ถึง 27 ก.ค. 2555
120710465 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันอาหารระดับเยาวชน อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 06:00 โรงแรมคลิปบีส พัทยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3174 26 ก.ค. 2555 120710501 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ท่านรองฯ สุภัทรา และ ดร.วารุณี เข้าร่วมประชุมโครงการทุนใจกล้ากับท่านรัฐมนตรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3175 26 ก.ค. 2555 120710503 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยโปรเจคงานฝึกอบรมที่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำักัด (ไซด์ 3) จ.ระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง (ขอรถสภาพดีค่ะ เพราะกลัวรถไปเสียกลางทางค่ะ) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:00 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ.ระยอง (ขอรถสภาพดีค่ะ) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3176 26 ก.ค. 2555 120710508 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมในโครงการ 84 ตำบลเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3177 26 ก.ค. 2555 120710509 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 กองกลาง 07:05 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
3178 26 ก.ค. 2555 120710516 นค-4552(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย นัดพิจารณาคดี อ.732/2550 ศาลปกครองสูงสุด ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ศาลปกครองสูงสุด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3179 26 ก.ค. 2555 120710539 นค-4551(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุมเครือข่ายวิทยุการศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 สถานีวิทยุอาคารฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3180 26 ก.ค. 2555 120710580 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับคณะกรรมการตัดสินบทร้อยกรอง บางนา 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3181 26 ก.ค. 2555 120710592 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 บิ๊กซี คลอง 7 3 นั่งสามตอนแวน
3182 26 ก.ค. 2555 120730055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลากร อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดกาญจนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3183 27 ก.ค. 2555
ถึง 29 ก.ค. 2555
120330039 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.เข้าร่วมประชุมวิชาการนเรศวร ครั้งที่ 8 สวพ. 15:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3184 27 ก.ค. 2555 120610493 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3185 27 ก.ค. 2555 120610587 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน มทร.กรุงเทพ ด.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 มทร.กรุงทพ ทุงมหาเมฆ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3186 27 ก.ค. 2555
ถึง 28 ก.ค. 2555
120630068 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานด้านวิศวกรรมเกษตร (ไร่เอ็น บี) ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 ไร่เอ็น บี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 ตู้นั่งสี่ตอน
3187 27 ก.ค. 2555
ถึง 28 ก.ค. 2555
120630069 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานด้านวิศวกรรมเกษตร (ไร่เอ็น บี) ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 ไร่เอ็น บี จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 ตู้นั่งสี่ตอน
3188 27 ก.ค. 2555
ถึง 28 ก.ค. 2555
120630070 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานด้านวิศวกรรมเกษตร (ไร่เอ็น บี) ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 ไร่เอ็น บี จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 ตู้นั่งสี่ตอน
3189 27 ก.ค. 2555 120710088 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนนครนายวิทยาคม อ.เมื่อง จ.นครนายก กองพัฒนานักศึกษา 11:00 จ.นครนายก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3190 27 ก.ค. 2555 120710171 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมวิชาการ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 เก๋งสองตอน
3191 27 ก.ค. 2555 120710214 กง-3446(4ที่นั่ง) กองกฎหมาย สัมนาวิชาการ บยส.16 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3192 27 ก.ค. 2555 120710342 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับส่งศิลปินร่วมงาน work shop (รับส่งไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสถานที่ได้ เนื่องจากต้องรอแบบตอบรับจากศิลปินที่มาร่วมงานก่อน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3193 27 ก.ค. 2555 120710408 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้สื่อข่าว Thai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์ผลงานวิจัย ดร.มนทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3194 27 ก.ค. 2555 120710423 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปสัมภาณ์คณบดีและผู้บริหารคณะต่าง ๆ ในการออกอากาศช่อง U 22 RT Channel คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:45 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3195 27 ก.ค. 2555 120710430 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรม (กองนโยบายและแผน) สำนักงานอธิการบดี 07:00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3196 27 ก.ค. 2555 120710457 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3197 27 ก.ค. 2555 120710462 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประชุมที่บริษัท ไมโครซอฟต์ ตึก ICT 12:45 บริษัท ไมโครซอฟต์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3198 27 ก.ค. 2555 120710468 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09:00 หน่วยบัญชาการสำรอง(สวนเจ้าเชต) 2 นั่งสามตอนแวน
3199 27 ก.ค. 2555 120710487 นค-4552(10ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3200 27 ก.ค. 2555 120710496 นค-4919(10 ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก ขนเบรค รับจากภาคไฟฟ้าตอนเทียงมาทานอาหารกลางวันที่ศุนย์พัฒนาบุคลากรฯ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 08:40 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 25 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132