ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11901 5 ก.พ. 2558 150110012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่อิเกีย บางนา กท.ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 อิเกีย บางนา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11902 5 ก.พ. 2558 150110013 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่อิเกียบางนา กทม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 อิเกีย บางนา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11903 6 ก.พ. 2558
ถึง 8 ก.พ. 2558
141230020 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานจ.เชียงใหม่ คณะศิลปกรรม 07:00 เชียงใหม่ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
11904 6 ก.พ. 2558
ถึง 8 ก.พ. 2558
141230022 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานจ.เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.เชียงใหม่ ลำพูน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11905 6 ก.พ. 2558 150230030 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมสาสตร์ คณะศิลปกรรม 05:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11906 7 ก.พ. 2558 141210027 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสหกรณ์ กองนโยบายและแผน 07:00 กระทรวงศึกษาธิการ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11907 8 ก.พ. 2558 150230031 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 05:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11908 9 ก.พ. 2558 150110026 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11909 9 ก.พ. 2558 150130027 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ชลบุรี 33 ตู้นั่งสี่ตอน
11910 9 ก.พ. 2558 150130027 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ชลบุรี 33 ตู้นั่งสี่ตอน
11911 10 ก.พ. 2558 150110010 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ร่วมสวัสดีปีใหม่ อดีตนายกสภา มทร.ธัญบุรี องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย) ตึกอธิการบดี 06:00 ทำเนียบองคมนตรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11912 10 ก.พ. 2558 150110055 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11913 10 ก.พ. 2558 150210013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (รับส่งคณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี) หน้า สอ.ใหม่ 15:30 ท่าเรือปากคลองตลาด 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11914 11 ก.พ. 2558
ถึง 14 ก.พ. 2558
141230018 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกหรณ์ (ผอ.นที) ตึก สวท. 06:00 จ.ขอนแก่น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11915 11 ก.พ. 2558
ถึง 14 ก.พ. 2558
141230018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สกหรณ์ (ผอ.นที) ตึก สวท. 06:00 จ.ขอนแก่น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11916 11 ก.พ. 2558 150210004 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ไทย BPS 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11917 12 ก.พ. 2558 141110051 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11918 13 ก.พ. 2558 150110045 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงงานแฟชั่นโชว์ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11919 15 ก.พ. 2558 150230033 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ พานักศึกษา ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา ฯ เดินทางไปทาสีอาคาร "ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 44" อาคารกองพัฒนาอาคารและสถานที่ 08:30 รร.ตชด. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11920 15 ก.พ. 2558 150230034 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ รับนักศึกษา กลับจาก รร.ตชด.ศ.สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร รร.ตชด. ศ.สำเภา-ไพวรรณ วรางกุร อ.แม่สอด จ.ตาก 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11921 16 ก.พ. 2558 150110050 ฮภ-8151 กองคลัง อบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านระบบ Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11922 16 ก.พ. 2558 150110063 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:00 ไปประชุมที่โรงแรมปริ๊นตั้นส์ ดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11923 16 ก.พ. 2558 150110065 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม 21 - ไปโรงแรมปร้นตั๊นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11924 17 ก.พ. 2558 150110051 ฮภ-8151 กองคลัง อบรมโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11925 17 ก.พ. 2558 150110075 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ปตท.สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11926 17 ก.พ. 2558 150230045 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11927 18 ก.พ. 2558 150110034 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11928 18 ก.พ. 2558 150110052 ฮภ-8151 กองคลัง อบรมโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ Web Online หน้าตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11929 18 ก.พ. 2558 150130007 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดอุดรธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11930 19 ก.พ. 2558 141110052 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11931 19 ก.พ. 2558 150210010 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุฝึกเพื่อการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 พาหุรัด สำเพ็ง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11932 19 ก.พ. 2558 150210028 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11933 20 ก.พ. 2558
ถึง 21 ก.พ. 2558
150130006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลาง จังหวัดอุดรธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดอุดรธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11934 20 ก.พ. 2558 150210025 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11935 20 ก.พ. 2558 150210026 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 สาธร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11936 22 ก.พ. 2558 150120007 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานแต่งงาน อาจารย์ในคณะ (อาจารย์สุนทร จันทร์ประเสริฐ 086 8869891) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11937 23 ก.พ. 2558 150110030 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 สวนรถไฟ จตุจักร 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11938 23 ก.พ. 2558 150110031 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 สวนรถไฟ จตุจักร 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11939 23 ก.พ. 2558 150110032 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 สวนรถไฟ จตุจักร 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11940 24 ก.พ. 2558 150110066 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการ ณ สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองโคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ตำบลคลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11941 24 ก.พ. 2558 150210030 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11942 24 ก.พ. 2558 150210031 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่บ้านธรรมรินทร์นิเวศ1-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 หมู่บ้านธรรมรินทร์นิเวศ1-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11943 25 ก.พ. 2558 150110027 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กรุงไทย-คลอง4/ธอส.-คลอง2/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11944 25 ก.พ. 2558 150230041 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11945 25 ก.พ. 2558 150230058 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย จ.ราชบุรี คณะสถาปัตย 06:00 จ.ราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11946 26 ก.พ. 2558 141110053 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11947 26 ก.พ. 2558 150230051 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม ไปศึกษาดูงาน (ผส.คมสันต์ คำสิงหา ไปกับรถ 089-7987409) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์แกะสลักหินทราย ลำตะคอง ปากช่อง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11948 26 ก.พ. 2558 150230052 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม ไปศึกษาดูงาน (ผส.คมสันต์ คำสิงหา ไปกับรถ 089-7987409) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์แกะสลักหินทราย ลำตะคอง ปากช่อง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11949 27 ก.พ. 2558 150230039 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปวาดรูปที่วัดพระขาว จังหวัดอยุธยา (ผศ.บัญฑิต อินทร์คง ไปกับรถ 081-433-0018) อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 วัดพระขาว จังหวัดอยุธยา 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11950 27 ก.พ. 2558 150230049 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการทำงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ด้านข้างสำนักงานอธิการบดี 13:00 เดอะบลูมรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11951 28 ก.พ. 2558 150110078 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11952 28 ก.พ. 2558 150110079 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11953 28 ก.พ. 2558 150110080 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11954 1 มี.ค. 2558
ถึง 2 มี.ค. 2558
150130017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11955 1 มี.ค. 2558
ถึง 2 มี.ค. 2558
150230048 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการทำงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ด้านข้างสำนักงานอธิการบดี 06:00 เดอะบลูมรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11956 1 มี.ค. 2558
ถึง 2 มี.ค. 2558
150230050 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี(รับส่งผู้วิทยากร) หน้า สอ.ใหม่ 13:30 จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11957 1 มี.ค. 2558
ถึง 2 มี.ค. 2558
150230050 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี(รับส่งผู้วิทยากร) หน้า สอ.ใหม่ 13:30 จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11958 3 มี.ค. 2558 150110015 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา เรือนไทยสี่ภาค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา เรือนไทยสี่ภาค 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11959 3 มี.ค. 2558 150110042 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา เรือนไทยสี่ภาค ศูนย์ศิปาชีพบางไทร อยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 เรือนไทยสี่ภาค ศูนย์ศิปาชีพบางไทร อยุธยา 44 ตู้นั่งสี่ตอน
11960 3 มี.ค. 2558 150110043 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา เรือนไทยสี่ภาค ศูนย์ศิปาชีพบางไทร อยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 เรือนไทยสี่ภาค ศูนย์ศิปาชีพบางไทร อยุธยา 44 ตู้นั่งสี่ตอน
11961 4 มี.ค. 2558
ถึง 5 มี.ค. 2558
150130034 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานพัฒนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 05:00 จ.กระบี่ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11962 5 มี.ค. 2558 141110054 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11963 6 มี.ค. 2558
ถึง 15 มี.ค. 2558
150130005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(สัมนาบุคลากร) สอ.ใหม่ 06:00 จ.กระบี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11964 6 มี.ค. 2558
ถึง 10 มี.ค. 2558
150330005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย ไปจ.ราชบุรี คณะสถาปัตย 05:00 จ.ราชบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11965 6 มี.ค. 2558
ถึง 10 มี.ค. 2558
150330005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย ไปจ.ราชบุรี คณะสถาปัตย 05:00 จ.ราชบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11966 11 มี.ค. 2558
ถึง 13 มี.ค. 2558
150130009 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมพัฒนาบุคลากร 9 มทร. ตั้งแต่วันที่ 11 -13 มีนาคม 2558 ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:30 สวนนงนุช จ.ชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11967 11 มี.ค. 2558 150210041 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมทางวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11968 12 มี.ค. 2558 141110055 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11969 13 มี.ค. 2558 150110069 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ Learning Express อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ชุมชมบึงชำอ้อ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11970 14 มี.ค. 2558 150110070 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ Learning Express อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ชุมชนบึงชำอ้อ และชุมชนบ่อเงิน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11971 14 มี.ค. 2558 150110081 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับส่งข้อสอบ (นางวราภรณ์ ศรีกนก ผู้ขอใช้รถ เบอร์ติดต่อ 3279) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 สวท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11972 15 มี.ค. 2558 150110071 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ Learning Express อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 ชุมชนบึงชำอ้อ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11973 15 มี.ค. 2558 150110072 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ Learning Express อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 ชุมชนบึงชำอ้อ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11974 16 มี.ค. 2558
ถึง 31 มี.ค. 2558
150130001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสัมมนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 จ.กระบี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11975 16 มี.ค. 2558
ถึง 31 มี.ค. 2558
150130001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสัมมนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีใหม่ 05:00 จ.กระบี่ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11976 17 มี.ค. 2558 150310004 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปแข่งขันทักษะทางการออกแบบงาน Modernform Design Contest ครั้งที่ ๑๖ ที่ Crystal Design Center (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) หน้าอาคาร 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 Crystal Design Center (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11977 18 มี.ค. 2558 150320001 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับวิทยากร และมีอุปกรณ์จัดแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 เพชรเกษม/เอกมัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11978 19 มี.ค. 2558 141110056 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11979 20 มี.ค. 2558
ถึง 24 มี.ค. 2558
150230002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11980 25 มี.ค. 2558 150110021 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ประชุมวิชาการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:45 โรงแรมดิเอมเอมอรัลด์ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11981 26 มี.ค. 2558 141110057 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11982 27 มี.ค. 2558 150110022 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ประชุมวิชาการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11983 28 มี.ค. 2558
ถึง 29 มี.ค. 2558
150330013 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11984 30 มี.ค. 2558 150310021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11985 31 มี.ค. 2558 150210032 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01VAN.ทัศนศึกษางาน Condominium วิชาArchitectural Design3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 บางนา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11986 1 เม.ย. 2558 150330024 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่จัดโครงการสัมมนาติดตามแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.กาญจนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11987 1 เม.ย. 2558
ถึง 4 เม.ย. 2558
150330030 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมCDASTและเข้าร่วมประชุมวิชาการ"ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 ม.เชียงใหม่ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11988 2 เม.ย. 2558 141110058 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11989 2 เม.ย. 2558 150330033 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ปากช่อง (ผศ.คมสันต์ คำสิงหา ไปกับรถ 089-7987409) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ปากช่อง นครราชสีมา 16 ตู้นั่งสี่ตอน
11990 3 เม.ย. 2558 150330008 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานประติมากรรม (ผศ.คมสันต์ คำสิงหาไปกับรถ 099-079-4384) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ปากช่อง นครราชสีมา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11991 3 เม.ย. 2558 150330009 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานประติมากรรม (ผศ.คมสันต์ คำสิงหาไปกับรถ 099-079-4384) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ปากช่อง นครราชสีมา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11992 5 เม.ย. 2558
ถึง 19 เม.ย. 2558
150330031 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ครั้งที่1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11993 5 เม.ย. 2558
ถึง 19 เม.ย. 2558
150330032 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.โครงการรักษ์พื้นถิ่นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ครั้งที่1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.เพชรบูรณ์ เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11994 6 เม.ย. 2558
ถึง 8 เม.ย. 2558
150230046 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11995 9 เม.ย. 2558 141110059 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11996 10 เม.ย. 2558 150310025 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน ภายนอกมหาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ภายใน ภายนอกมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11997 11 เม.ย. 2558
ถึง 12 เม.ย. 2558
150330040 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครปฐม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาป้ตยกรรมศาสตร์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11998 13 เม.ย. 2558 150310026 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน-ภายนอกมหาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ภายใน ภายนอกมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11999 14 เม.ย. 2558 150310027 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน-ภายนอกมหาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ภายใน ภายนอกมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12000 15 เม.ย. 2558 150310028 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน-ภายนอกมหาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ภายใน ภายนอกมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132