ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1501 22 มี.ค. 2555 120310353 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ดูโฮม รังสิต ตึกอธิการบดี 10:10 ดูโฮม รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1502 22 มี.ค. 2555 120310366 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี แจ้งสัญญาณโทรศํพท์มือถือของอธิการบดีมีปัญหา ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด สำนักงานอธิการบดี 12:00 ศูนย์ AIS ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1503 23 มี.ค. 2555 120210571 ญส-3850 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.พงศ์พิชญ์ ไปประชุมวิชาการ เรื่อง Online Infermation and Education Conference 2012 ตึก ICT 07:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 1 เก๋งสองตอน
1504 23 มี.ค. 2555
ถึง 24 มี.ค. 2555
120230088 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสงขลา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1505 23 มี.ค. 2555 120310019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร,ช่างแต่งหน้า โครงการศิลปนิพนธ์ที่อาคารเอ็ม ที ไอ รัชดา ซอย 20 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 รัชดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1506 23 มี.ค. 2555 120310020 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับช่างแต่งหน้า-วิทยากร ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 ฟิวเจอรพาร์ค 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1507 23 มี.ค. 2555 120310047 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์แนวหน้าเนืองในโอกาสครบรอบ 32 ปี ปรึกษาหารืองานประชาสัมพันธ์และงานข่าว กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ job&request กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิมพ์แนวหน้า 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1508 23 มี.ค. 2555 120310097 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล กรมคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1509 23 มี.ค. 2555 120310111 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เดินทางกลับจากการไปเข้าร่วมโครงการ 2nd Taiwan Thailand Higher Education Forum 18-23 มีนาคม 2555 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1510 23 มี.ค. 2555 120310139 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1511 23 มี.ค. 2555 120310193 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายทำ กพร. ตึกวิทยบริการ 05:30 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1512 23 มี.ค. 2555 120310243 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 นั่งสองตอนแวน
1513 23 มี.ค. 2555 120310245 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปpresent งาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1514 23 มี.ค. 2555 120310248 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปรับวิทยากร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 ลาดพร้าว 80 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1515 23 มี.ค. 2555 120310249 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง คณะศิลปศาสตร์ 17:00 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1516 23 มี.ค. 2555 120310261 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมโครงการสัมมนาบุคคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลาง กองพัมนานักศึกษา 07:00 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1517 23 มี.ค. 2555 120310281 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับบุคลากรที่เดินทางกลับจากการไปเข้าร่วมโครงการ 2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum 18-23 มีนาคม 2555 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 08:30 ตึก 9 ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1518 23 มี.ค. 2555 120310290 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับคณบีและผู้บริหารของคณะฯกลับจากศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1519 23 มี.ค. 2555 120310293 ญส-3852 กองนโยบายและแผน อบรม GFMIS กรมบัญชีกลาง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
1520 23 มี.ค. 2555 120310312 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดซองครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร สวพ. 10:00 สอ.ใหม่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1521 23 มี.ค. 2555 120310355 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมที่ สวทช ศูนย์รั ม.ธรรมศาสตร์งสิต วิศว 9 ชั้น 12:30 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1522 23 มี.ค. 2555 120310368 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสาร ที่รามคำแหง กพน 10:00 รามคำแหง 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1523 23 มี.ค. 2555 120310377 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1524 23 มี.ค. 2555 120310378 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี Site Visited คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1525 23 มี.ค. 2555 120310380 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อและประสานงานให้อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1526 23 มี.ค. 2555 120310383 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม มทร.กรุงเทพ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:30 มทร.กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1527 24 มี.ค. 2555 120120067 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1528 24 มี.ค. 2555
ถึง 25 มี.ค. 2555
120210377 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี อบรม Preparation for 2012 TQA Assessors: Senior Management Track คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมสยามซิตี้ พญาไท 1 เก๋งสองตอน
1529 24 มี.ค. 2555 120210415 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ อาคารสำกวิทยบริการ 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1530 24 มี.ค. 2555 120210416 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ อาคารสำกวิทยบริการ 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1531 24 มี.ค. 2555 120310357 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กองกลาง 08:30 บ.นันทธกิจ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1532 24 มี.ค. 2555 120310372 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับวิทยากรช่างแต่งหน้า MTI รัชดา ซอย 20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 อาคาร MTI 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1533 24 มี.ค. 2555 120320020 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์งานคาวบอยไนท์ 78 ปีเกษตรปทุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองประชาสัมพันธ์ 17:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1534 25 มี.ค. 2555 120120068 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1535 25 มี.ค. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120330004 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปปฎิบัติการสำรวจภาคสนาม จ.สระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 จ.สระบุรี อ.มวกเหล็ก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1536 25 มี.ค. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120330005 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปปฎิบัติการสำรวจภาคสนาม จ.สระบุรี คณะวิศวกรรมโยธา 07:00 จ.สระบุรี อ.มวกเหล็ก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1537 25 มี.ค. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120330006 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปปฎิบัติการสำรวจภาคสนาม จ.สระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 จ.สระบุรี อ.มวกเหล็ก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1538 25 มี.ค. 2555
ถึง 29 มี.ค. 2555
120330025 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปปฏิบัตการสำรวจภาคสนาม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 40 รถบัสโดยสาร
1539 26 มี.ค. 2555 120210515 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของคณะวิชา สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 ตู้นั่งสี่ตอน
1540 26 มี.ค. 2555 120210516 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของคณะวิชา สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 ตู้นั่งสี่ตอน
1541 26 มี.ค. 2555 120310049 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เนืองในโอกาสครบรอบ 42 ปี และปรึกษาหารือรายการผู้หญิง ถึงผู้หญิง รายการ 30 ยังแจ๋ว สมรภูมิไอเดีย ฯลฯเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 07:30 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1542 26 มี.ค. 2555 120310107 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1543 26 มี.ค. 2555 120310140 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1544 26 มี.ค. 2555 120310310 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารที่รามคำแหง กพน. 10:00 รามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1545 26 มี.ค. 2555 120310315 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามMOUที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1546 26 มี.ค. 2555 120310316 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามMOU ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) 27 ตู้นั่งสี่ตอน
1547 26 มี.ค. 2555 120310317 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนาม MOU ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (บางบอน) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1548 26 มี.ค. 2555 120310323 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อนัดพิจารณา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 12:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1549 26 มี.ค. 2555 120310336 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สัมมนางานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาเครื่องกล) 08:30 โรงเเรมเซ็นทารา เเกรนด์ เเอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 1 เก๋งสองตอน
1550 26 มี.ค. 2555 120310338 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปเบิกวัสดุที่กองคลังพัสด อาคาร ICT 14:00 อาคาร 84 พรรษา 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1551 26 มี.ค. 2555 120310348 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปรับ-ส่งวิทยากร "โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554" งานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 หมู่บ้านสีวลี 2 บ้านเลขที่ 667 ซ.35 คลองสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1552 26 มี.ค. 2555 120310349 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รังสิต สจส 08:30 รัสิต 2 นั่งสองตอนแวน
1553 26 มี.ค. 2555 120310390 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี จัดซิ้อวัสดุ สำนักงานอธิการบดี 09:40 รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1554 26 มี.ค. 2555 120310394 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรม คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมเพนนิซูล่า (คลองสาน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15:00 โรงแรมเพนนินซูล่า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1555 26 มี.ค. 2555 120310400 นค-4529(8ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานทะเบียนภาษีรถยนต์ราชการและเอกสารใบสั่งจ้าง กองกลาง 09:00 บ.ฮอนด้าธัญบุรี บ.นันทธกิจ ขนส่งคลอง4.บ.เทอร์โมคอนโทล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1556 26 มี.ค. 2555 120310408 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการ สำนักงานอธิการบดี 13:00 เซียร์ รังสิต 1 เก๋งสองตอน
1557 26 มี.ค. 2555 120310410 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งพวงหรีด สำนักงานอธิการบดี 15:30 วัดมกุฏกษัตรย์ ฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1558 26 มี.ค. 2555 120330028 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานโครงการ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง จังหวัด ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1559 27 มี.ค. 2555 120310124 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุม กพน. 07:30 โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิป 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1560 27 มี.ค. 2555 120310141 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1561 27 มี.ค. 2555 120310314 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดซองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ สวพ. 10:00 สอ.ใหม่ 3 เก๋งสองตอน
1562 27 มี.ค. 2555 120310337 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สัมมนางานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาเครื่องกล) 08:30 โรงเเรมเซ็นทารา เเกรนด์ เเอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 1 เก๋งสองตอน
1563 27 มี.ค. 2555 120310354 อว-9418(10ที่นั้ง) กองกฎหมาย เผชิญสืบบ้านพยาน หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 บริเวณห้างเซ็ลทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1564 27 มี.ค. 2555 120310381 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปใช้เครื่องมือทดสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปกร 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1565 27 มี.ค. 2555 120310387 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปทำเนียบรัฐบาลคืนเครื่องราชฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ทำเนียบรัฐบาล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1566 27 มี.ค. 2555 120310399 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รังสิต สจส 08:30 รังสิต 2 นั่งสองตอนแวน
1567 27 มี.ค. 2555 120310423 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เพื่อนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 อู่นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส คลอง 7 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1568 27 มี.ค. 2555 120330032 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถตู้เพื่อพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทัศนศึกษาที จ.พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1569 27 มี.ค. 2555 120330034 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถตู้เพื่อพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทัศนศึกษาที จ.พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1570 27 มี.ค. 2555 120330035 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตใช้รถตู้เพื่อพานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทัศนศึกษาที จ.พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1571 28 มี.ค. 2555 120310276 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประชุมวิชาการ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ฯ 08:00 อุทยานวิทยาศาสตร์ (BIOTEC) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
1572 28 มี.ค. 2555 120310313 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา เข้าพบคุณจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 302 อาคาร เอส แอนด์ เอ ชั้น2 ห้อง2บี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
1573 28 มี.ค. 2555 120310347 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปรับ-ส่งวิทยากร "โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554" งานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 หมู่บ้านสีวลี 2 บ้านเลขที่ 667 ซ.35 คลองสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1574 28 มี.ค. 2555 120310358 ญส-3850 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ สธ. สหกรณ์ปทุม ธ.ออมสิน ธอส. 1 เก๋งสองตอน
1575 28 มี.ค. 2555 120310373 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สือข่าว New campus ถ่ายทำและสัมภาษณ์ผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 นั่งสองตอนแวน
1576 28 มี.ค. 2555 120310401 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เดินสายแลนด์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต อาคาร i work 11:00 อาคาร CKC 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1577 28 มี.ค. 2555 120310402 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1578 28 มี.ค. 2555 120310411 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิสวกรรมเครื่องกล) 13:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1579 28 มี.ค. 2555 120310420 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปจัดแสดงผลงานและเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 โรงแรมแม่น้ำ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1580 28 มี.ค. 2555 120310421 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปจัดแสดงผลงานและเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 โรงแรมแม่น้ำ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1581 28 มี.ค. 2555 120310428 อว-9418(10ที่นั้ง) กองนโยบายและแผน เพือไปส่งเอกสาร หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:30 รัฐสภา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1582 28 มี.ค. 2555 120310440 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งครุยให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 บางพลี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1583 28 มี.ค. 2555 120310451 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1584 28 มี.ค. 2555 120310452 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1585 28 มี.ค. 2555 120330042 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ 08:00 สถาบันวิจัยลำตะคลอง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1586 28 มี.ค. 2555 120330044 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์หนองแค สระบุรี และศิลปลายรดน้ำ อยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 08:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สระบุรี อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1587 29 มี.ค. 2555 120210349 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สั่งทำเสื้อกองกลาง กพส 13:30 ประตูน้ำ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1588 29 มี.ค. 2555 120310341 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 09:00 โรงพยาบาลราชวิถี, รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1589 29 มี.ค. 2555 120310344 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับและส่งวิทยากร 06:30 สภาวิจัยแห่งชาติ ตรงข้างโรงแรมมารวย ถ.พหลโยธิน เขตจตุจัตร 1 เก๋งสองตอน
1590 29 มี.ค. 2555 120310362 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กพน. 11:30 ทำเนียบรัฐบาล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1591 29 มี.ค. 2555 120310374 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซื้อของใช้สำหรับบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 ห้างแมคโคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1592 29 มี.ค. 2555 120310388 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ แก๊สจากโคลน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษาที่ไดรับรางวัลการออกแบบเครื่องเล่น และการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี , คลอง 10,13 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1593 29 มี.ค. 2555 120310415 นค-4529(8ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักผ่อน 2 วันครับ - 08:00 - 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1594 29 มี.ค. 2555 120310417 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 อาคารจตุรัสจามจุรี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1595 29 มี.ค. 2555
ถึง 30 มี.ค. 2555
120310432 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ซื้ออุปกรณ์เข้าโรงอาหารและหอพักฝึกอบรม สจส 08:30 รังสิต คลอง7 3 นั่งสองตอนแวน
1596 29 มี.ค. 2555 120310433 นค-4551(6ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (คลองหก) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1597 29 มี.ค. 2555 120310434 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบัตรเชิญงานพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1598 29 มี.ค. 2555 120310435 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเช็ค สวพ. 10:00 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 เก๋งสองตอน
1599 29 มี.ค. 2555 120310454 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปซื้ออุปกรณ์ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช 10:00 สำเพ็ง พาหุรัด 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1600 29 มี.ค. 2555 120310455 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (อ.รุจิรา) สำนักงานอธิการบดี 08:00 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132