ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11001 20 มิ.ย. 2557
ถึง 22 มิ.ย. 2557
140130115 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ (ถอดบทเรียน) อาคารพวงชมพู, อาคาร 2 07:30 จ.อุดรธานี 16 ตู้นั่งสี่ตอน
11002 20 มิ.ย. 2557 140310077 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง โครงการ Smart Purchaser คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11003 20 มิ.ย. 2557
ถึง 22 มิ.ย. 2557
140530019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา hands-on สำนักงานอธิการบดี 07:00 นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11004 20 มิ.ย. 2557
ถึง 22 มิ.ย. 2557
140530020 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา hands-on สำนักงานอธิการบดี 07:00 นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11005 20 มิ.ย. 2557
ถึง 22 มิ.ย. 2557
140530021 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา hands-on สำนักงานอธิการบดี 07:00 นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11006 20 มิ.ย. 2557
ถึง 22 มิ.ย. 2557
140530023 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สมัมนา hands-on สำนักงานอธิการบดี 07:00 นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11007 20 มิ.ย. 2557 140610012 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอมรม CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 1 เก๋งสองตอน
11008 20 มิ.ย. 2557 140610117 ญส-3852 กองกฎหมาย ยื่นเอกสารขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ 1 เก๋งสองตอน
11009 20 มิ.ย. 2557 140610140 ฮภ-8151 กองคลัง ส่งคณะศึกษาดูงานจากมทร.ล้านนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11010 20 มิ.ย. 2557 140610148 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเเรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 1 เก๋งสองตอน
11011 21 มิ.ย. 2557 140630041 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:00 จ.ชลบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11012 21 มิ.ย. 2557 140630044 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ (รับส่ง ผอ.สำนักประกันคุณภาพ) หน้า.สอ.ใหม่ 07:30 จ.นครนายก 1 เก๋งสองตอน
11013 22 มิ.ย. 2557 140610133 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปดูสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 10:00 อ.อินทร์บุรี จ.สิ่งห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11014 22 มิ.ย. 2557 140630031 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ทำบุญครบรอบ 4 ปี การเสียชีวิตของมารดานายกสภามหาวิทยาลัย วัดประศุก หน้าสำนักงานอธิการบดี 08:00 อ.อินทร์อุรี จ.สิงห์บุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11015 22 มิ.ย. 2557 140630047 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ.ชลบุรี 09:00 มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
11016 23 มิ.ย. 2557 140530049 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
11017 23 มิ.ย. 2557 140610046 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก และไป อบรม CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Finacial and Compliance สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเมืองเอก/โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11018 23 มิ.ย. 2557 140610048 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมการพัฒนาศักยภาพจังหวัดปทุมธานี ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 07:45 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
11019 23 มิ.ย. 2557 140610111 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ราม21-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 12:30 ราม21-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11020 23 มิ.ย. 2557 140610112 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม บางเขน-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:30 บางเขน-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11021 23 มิ.ย. 2557 140610113 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลิ่งชัน-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 ตลิ่งชัน-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11022 23 มิ.ย. 2557 140610137 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี พบ รศ.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:00 โรงพยาบาลศิริราช 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11023 23 มิ.ย. 2557 140610191 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 15:00 โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11024 23 มิ.ย. 2557 140620011 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 16:00 โรงแรมดิแอมเมอรัล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11025 24 มิ.ย. 2557 140510045 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11026 24 มิ.ย. 2557 140610049 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร และไปอบรม CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร/โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11027 24 มิ.ย. 2557 140610114 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มจพ.(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) สำนักงานอธิการบดี 11:00 มจพ.(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 2 เก๋งสองตอน
11028 24 มิ.ย. 2557 140610211 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16:00 เซ็รทรัล ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11029 24 มิ.ย. 2557 140610222 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 บางนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11030 24 มิ.ย. 2557 140610223 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 09:00 อาคารมิราเคิลมอลล์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11031 24 มิ.ย. 2557 140610224 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบิน อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:30 บ. การบินไทย จก. (หลานหลวง) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11032 24 มิ.ย. 2557 140610230 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี นำส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 13:00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11033 24 มิ.ย. 2557 140630043 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับเอกสารงานประกันคุณภาพของคณะ และขนวัตถุดิบเปลือกหอยแครงเพื่อปฎิบัติงานวิจัยในการออกอากาศโทรทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 3 เก๋งสองตอน
11034 25 มิ.ย. 2557 140510046 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11035 25 มิ.ย. 2557
ถึง 27 มิ.ย. 2557
140530040 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมเดอะธารา พัทยา จังหวัดชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11036 25 มิ.ย. 2557
ถึง 27 มิ.ย. 2557
140530041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมเดอะธารา พัทยา จังหวัดชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11037 25 มิ.ย. 2557
ถึง 27 มิ.ย. 2557
140530042 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรม เดอะธารา พัทยา จังหวัดชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11038 25 มิ.ย. 2557 140610050 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร/อบรม CGIA ที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเมืองเอก/โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11039 25 มิ.ย. 2557 140610110 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับท่านรองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส)และผอ.กอนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผน สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11040 25 มิ.ย. 2557 140610116 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สารสนเทศ ตึก ICT 07:00 ม.เกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11041 25 มิ.ย. 2557 140610136 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก คลองห้า 1 เก๋งสองตอน
11042 25 มิ.ย. 2557 140610208 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง และไปติดต่องานที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลางและไปติดต่องานที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
11043 26 มิ.ย. 2557 140410115 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
11044 26 มิ.ย. 2557 140610052 ญส-3852 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร/ไปอบรม CGIA ที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเมืองเอก/โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11045 27 มิ.ย. 2557 140610025 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก คลอง 4 บ้านฟ้า 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11046 27 มิ.ย. 2557 140610083 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11047 27 มิ.ย. 2557 140610135 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมสัมมนางานวิจัยสถาบัน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 3 เก๋งสองตอน
11048 27 มิ.ย. 2557 140610196 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี จ่ายค่าบริการ การตรวจประเมินระบบ ISO 17025 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 2 เก๋งสองตอน
11049 27 มิ.ย. 2557 140610220 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ หน้าตึกอธิการบดีใหม่ 07:45 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
11050 27 มิ.ย. 2557 140610228 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมวิจัยสถาบัน หมู่บ้านสัมมากร 07:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11051 28 มิ.ย. 2557 140610018 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 1 เก๋งสองตอน
11052 28 มิ.ย. 2557 140620008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (โครงการอบรม) กพน 06:00 อ.สามโคก 75 ตู้นั่งสี่ตอน
11053 28 มิ.ย. 2557 140620008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (โครงการอบรม) กพน 06:00 อ.สามโคก 75 ตู้นั่งสี่ตอน
11054 28 มิ.ย. 2557 140620008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (โครงการอบรม) กพน 06:00 อ.สามโคก 75 ตู้นั่งสี่ตอน
11055 28 มิ.ย. 2557 140620008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (โครงการอบรม) กพน 06:00 อ.สามโคก 75 ตู้นั่งสี่ตอน
11056 28 มิ.ย. 2557 140620008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (โครงการอบรม) กพน 06:00 อ.สามโคก 75 ตู้นั่งสี่ตอน
11057 28 มิ.ย. 2557
ถึง 29 มิ.ย. 2557
140630001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน นำรถเข้าตรวจระบบแก๊ส กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11058 30 มิ.ย. 2557 140530050 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
11059 30 มิ.ย. 2557 140610026 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลอง 4 บ้านฟ้า 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11060 30 มิ.ย. 2557 140610041 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานอธิการบดี 07:45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11061 30 มิ.ย. 2557 140610238 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ติดต่อราชการ ด้านหน้า อาคารสำนักงานอธิการบดี 12:00 สุขุมวิท 3 เก๋งสองตอน
11062 30 มิ.ย. 2557 140610241 ญส-3850 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี จ่าค่าบริการ การตรวจประเมินระบบ ISO 17025 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 2 เก๋งสองตอน
11063 30 มิ.ย. 2557 140610263 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:30 บ.TOT 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11064 30 มิ.ย. 2557 140610264 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักวิทยบริการ ตึก ICT 09:00 ศูนย์ราชการหลักสี่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11065 30 มิ.ย. 2557 140630049 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.นครนายก 90 ตู้นั่งสี่ตอน
11066 30 มิ.ย. 2557 140630050 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.นครนายก 90 รถบัสโดยสาร
11067 30 มิ.ย. 2557 140630050 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.นครนายก 90 ตู้นั่งสี่ตอน
11068 1 ก.ค. 2557 140610027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก สำนักงานอธิการบดี 07:45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11069 1 ก.ค. 2557 140610236 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ที่สามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 13:00 สามโคก ปทุมธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11070 1 ก.ค. 2557 140610247 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ประชุมการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปี 57 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11071 1 ก.ค. 2557 140610272 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 09:00 สถานฑูตเกาหลี 2 เก๋งสองตอน
11072 1 ก.ค. 2557 140610273 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา หน้า.สอ.ใหม่ 11:00 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2 เก๋งสองตอน
11073 1 ก.ค. 2557 140630048 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 2 เก๋งสองตอน
11074 1 ก.ค. 2557 140630051 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.นครนายก 90 รถบัสโดยสาร
11075 1 ก.ค. 2557 140630053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปดูงานจักสานไม้ไผ่ กลุ่มชุมชนงานโอท๊อป อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ( ผศ.ดร.วนิดา ฉินนะโสต ผู้ขอรถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 3 07:00 กลุ่มชุมชนงานโอท๊อป อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11076 2 ก.ค. 2557
ถึง 5 ก.ค. 2557
140530058 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 08:00 ต่างจังหวัด (ยังไม่ระบุสถานที่) 80 รถบัสโดยสาร
11077 2 ก.ค. 2557
ถึง 5 ก.ค. 2557
140530058 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 08:00 ต่างจังหวัด (ยังไม่ระบุสถานที่) 80 รถบัสโดยสาร
11078 2 ก.ค. 2557 140610028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก สำนักงานอธิการบดี 07:45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11079 2 ก.ค. 2557 140610246 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ซอยเรวดี 3 เก๋งสองตอน
11080 2 ก.ค. 2557 140610275 ญส-3851 กองกฎหมาย ยื่นคำขอรับเงินในการบังคับคดี ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงานบังคับคดี 1 ตึกช้าง 1 เก๋งสองตอน
11081 2 ก.ค. 2557 140610278 ญส-3852 กองคลัง ส่งเอกสารราชการ ข้างตึกอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
11082 2 ก.ค. 2557 140610287 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 10:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11083 2 ก.ค. 2557
ถึง 4 ก.ค. 2557
140630062 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ ร่วมงาน สวดอภิธรรม มารดา ผช.สุจิระ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ 04:00 จ.นครศรีธรรมราช 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11084 2 ก.ค. 2557 140710001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส ตึก ICT 06:30 รร.FOUR SEASONS HOTEL 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11085 3 ก.ค. 2557 140610029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก สำนักงานอธิการบดี 07:45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11086 3 ก.ค. 2557 140610239 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ติดต่อราชการ ด้านหน้า อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 บริษัทซิมโฟรนี่ จตุจักร กทม. 3 เก๋งสองตอน
11087 3 ก.ค. 2557 140610257 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:30 รับผู้เชียวชาญ 2 เก๋งสองตอน
11088 3 ก.ค. 2557 140610257 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:30 รับผู้เชียวชาญ 2 เก๋งสองตอน
11089 3 ก.ค. 2557 140710003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 07:00 บ.เฉลิมชัยชาญ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11090 3 ก.ค. 2557 140710003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 07:00 บ.เฉลิมชัยชาญ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
11091 3 ก.ค. 2557 140710004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ จรัญ 95(รับผู้ตรวจประเมิน) 05:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11092 3 ก.ค. 2557 140710010 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.เกษตร บางเขน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11093 4 ก.ค. 2557 140610030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก สำนักงานอธิการบดี 07:45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11094 4 ก.ค. 2557 140610221 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยาคม บางซื่อ กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11095 4 ก.ค. 2557 140610240 ญส-3851 กองคลัง ไปรับวิทยากร บ้านพักเดี่ยว 06:30 ปปช. สนามบินน้ำ 2 เก๋งสองตอน
11096 4 ก.ค. 2557 140610269 ญส-3852 กองคลัง ไปกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม การไฟฟ้า คลอง 3 หน้าตึกอธิการบดี 09:00 กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม การไฟฟ้า คลอง 3 1 เก๋งสองตอน
11097 4 ก.ค. 2557 140610271 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดิน ตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเเรมมิราเคิล เเกรนด์ 2 เก๋งสองตอน
11098 4 ก.ค. 2557
ถึง 6 ก.ค. 2557
140630004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน(งานสัมมนา) คณะสื่อสารมวลชน 07:00 จ.ระยอง 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11099 4 ก.ค. 2557
ถึง 6 ก.ค. 2557
140630004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน(งานสัมมนา) คณะสื่อสารมวลชน 07:00 จ.ระยอง 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11100 4 ก.ค. 2557 140710012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ยื่นเอกสารรายงานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 09:30 สำนักงาน ปปช. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132