ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5701 16 ม.ค. 2556 121110256 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5702 16 ม.ค. 2556 121110289 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคาร 48 พระชันษา 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, หอพักนักศึกษา มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5703 16 ม.ค. 2556 121210105 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 07:45 บ.กระดาษสหไทย จำกัด จ.สมุทรปราการ 60 รถบัสโดยสาร
5704 16 ม.ค. 2556 121210135 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5705 16 ม.ค. 2556 121210250 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางกลับจากต่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ 20:00 อาคารศึกษาศาสตร์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
5706 16 ม.ค. 2556 121210250 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางกลับจากต่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ 20:00 อาคารศึกษาศาสตร์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
5707 16 ม.ค. 2556 121210285 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานปรชุมผู้ปกครอง กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5708 16 ม.ค. 2556 121210354 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5709 16 ม.ค. 2556 121210354 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5710 16 ม.ค. 2556 121210354 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5711 16 ม.ค. 2556 121210356 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5712 16 ม.ค. 2556 121210356 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5713 16 ม.ค. 2556 121210356 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:30 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5714 16 ม.ค. 2556 130110021 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 บริษัท ยามาฮ่า กรุงเทพ-สมุทรปราการ 35 รถบัสโดยสาร
5715 16 ม.ค. 2556 130110142 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5716 16 ม.ค. 2556 130110142 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5717 16 ม.ค. 2556 130110187 นค-4556 กองประชาสัมพันธ์ นิตยสาร Energy Saving ทำข่าวสัมภาษณ์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5718 16 ม.ค. 2556 130110190 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลา ลา 08:00 ลา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5719 16 ม.ค. 2556 130110249 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมและนำเสนอเอกสาร ที่ วช.และ MTEC ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ดร.สมหมาย ผิวสอาด 090-9869228 อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10:00 ม. ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 7 ตู้นั่งสี่ตอน
5720 17 ม.ค. 2556 121110257 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5721 17 ม.ค. 2556 121110290 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5722 17 ม.ค. 2556 121110354 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 บางกะปิ, อ่อนนุช, สวทน., สุขุมวิท 31, ปากเกร็ด 36, หลักสี่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5723 17 ม.ค. 2556 121210136 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5724 17 ม.ค. 2556 121210286 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงานประชุมผู้ปกครอง กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5725 17 ม.ค. 2556 121210289 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พานักศึกษาศึกษาดูงานในรายวิชาทัศนศึกษา อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 57 รถบัสโดยสาร
5726 17 ม.ค. 2556 121210314 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงาน Open House กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5727 17 ม.ค. 2556 121210357 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5728 17 ม.ค. 2556 121210357 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5729 17 ม.ค. 2556 121210357 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:20 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5730 17 ม.ค. 2556 121230026 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5731 17 ม.ค. 2556 130110105 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ อาคารครุสาตร์อุตสาหกรรม 07:30 บริษัท ไทยซัมมิท (บางนา) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5732 17 ม.ค. 2556 130110143 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5733 17 ม.ค. 2556 130110143 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5734 17 ม.ค. 2556 130110196 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
5735 18 ม.ค. 2556 121110291 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5736 18 ม.ค. 2556 121210113 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานศ.ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน ไปศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาบางเขน และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำกทม. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงผลิตน้ำประปาบางเขน และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำกทม. 45 รถบัสโดยสาร
5737 18 ม.ค. 2556 121210137 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
5738 18 ม.ค. 2556 121210183 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย งาน RT ราชมงคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 คลองหก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5739 18 ม.ค. 2556 121210213 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งพระ กพน. 05:40 วัดเขียนเขต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5740 18 ม.ค. 2556 121210315 อร-9834(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงาน Open House กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5741 18 ม.ค. 2556 121210318 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งาน Open House กพน. 07:00 ภานในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5742 18 ม.ค. 2556 121210358 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:25 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5743 18 ม.ค. 2556 121210358 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:25 สำรองงานกองกลาง 1 เก๋งสองตอน
5744 18 ม.ค. 2556 121210361 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิ มบ.ชมฟ้า ซ. 10 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5745 18 ม.ค. 2556 121230033 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เก๋งสองตอน
5746 18 ม.ค. 2556 130110101 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5747 18 ม.ค. 2556 130110101 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5748 18 ม.ค. 2556 130110101 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5749 18 ม.ค. 2556 130110235 นค-4543(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม ขนย้ายเบรค ซื้อของที่พรธิสาร เคหะคลองหก ซื้ออาหารให้วิทยากร เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 สระว่ายน้ำมทร.ธัญบุรี พรธิสาร เคหะคลองหก 60 ตู้นั่งสี่ตอน
5750 18 ม.ค. 2556 130110253 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับวิทยากร คณะบริหาร อาคาร 4 08:00 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5751 19 ม.ค. 2556 121010414 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สวท. 08:30 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วท.ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5752 19 ม.ค. 2556 121030101 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (V-NET) สวท. 08:30 วท.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วท.นครนายก และวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5753 19 ม.ค. 2556 121030102 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สวท. 08:30 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5754 19 ม.ค. 2556 121030103 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ (V-NET) สวท. 08:30 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5755 19 ม.ค. 2556 121110242 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งข้อสอบให้ศูนย์สอบ (การจัดสอบ V-NET) สวท. 08:30 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วท.ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5756 19 ม.ค. 2556 121210184 นค-4539(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมงาน RT ราชมงคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 คลองหก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5757 19 ม.ค. 2556 121210232 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ใช้รับ-ส่ง ผู้ปกครองดูงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5758 19 ม.ค. 2556 121210233 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พาผู้ปกครองของนักศึกษาเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 10 นั่งสองตอนแวน
5759 19 ม.ค. 2556 121210235 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พาผู้ปกครองเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 ภายในมหาวิทยาลัยฯ 10 รถบัสโดยสาร
5760 19 ม.ค. 2556 121210316 นค-4556 กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงาน Open House กพน. 08:30 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5761 19 ม.ค. 2556 121210319 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งาน Open House กพน. 07:00 ภายในมหวิทยลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5762 19 ม.ค. 2556 130110023 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับวิทยากรและช่างแต่งหน้า เพื่อจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ในสวนบัว ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 เก๋งสองตอน
5763 19 ม.ค. 2556 130110023 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับวิทยากรและช่างแต่งหน้า เพื่อจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ในสวนบัว ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 เก๋งสองตอน
5764 19 ม.ค. 2556 130110026 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับวิทยากรและช่างแต่งหน้า เพื่อจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ในสวนบัว ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 เก๋งสองตอน
5765 19 ม.ค. 2556 130110102 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5766 19 ม.ค. 2556 130110102 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5767 19 ม.ค. 2556 130110102 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5768 19 ม.ค. 2556 130110244 นค-4543(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยควาสะดวกให้ผู้เข้าอบรม รับส่งผู้อบรมไปที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยฯ ขนย้ายเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากร เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 สระว่ายน้ำมทร.ธัญบุรี พรธิสาร เคหะคลองหก 60 ตู้นั่งสี่ตอน
5769 19 ม.ค. 2556 130120016 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน เปิดบ้านราชมงคล กพน 07:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 100 รถบัสโดยสาร
5770 20 ม.ค. 2556 121010415 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดการสอบ V-NET สวท. 07:00 วิทยาลัยเทคโนดลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5771 20 ม.ค. 2556 121030104 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดการสอบ V-NET สวท. 07:00 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จ.นครนายก 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5772 20 ม.ค. 2556 121030105 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดการสอบ V-NET สวท. 07:00 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5773 20 ม.ค. 2556 121030106 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดการสอบ V-NET สวท. 07:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5774 20 ม.ค. 2556 121130064 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จัดสอบ V-NET สวท. 09:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ อ. บ้านหมอ ,วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อ.สระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5775 20 ม.ค. 2556 121210185 นค-4919(10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมงาน RT ราชมงคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 คลองหก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5776 20 ม.ค. 2556 121210317 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เตรียมงาน Open House กพน. 08:30 ตลาดรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5777 20 ม.ค. 2556 121210320 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งาน Open House กพน. 07:00 ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5778 20 ม.ค. 2556 121220036 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์พิเศษมาสอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหาร 06:00 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5779 20 ม.ค. 2556 130110029 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 40 รถบัสโดยสาร
5780 20 ม.ค. 2556 130110056 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 3 นั่งสองตอนแวน
5781 20 ม.ค. 2556 130110056 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 3 เก๋งสองตอน
5782 20 ม.ค. 2556 130110056 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 3 เก๋งสองตอน
5783 20 ม.ค. 2556 130110056 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 3 เก๋งสองตอน
5784 20 ม.ค. 2556 130110103 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5785 20 ม.ค. 2556 130110103 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5786 20 ม.ค. 2556 130110103 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สำรองงานกองกลาง 08:00 สำรองงานกองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
5787 20 ม.ค. 2556 130110245 นค-4543(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรม เช่นรับส่งผู้อบรมไปที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยฯ ขนย้ายเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากร เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 สระว่ายน้ำมทร.ธัญบุรี พรธิสาร เคหะคลองหก 60 ตู้นั่งสี่ตอน
5788 21 ม.ค. 2556 121110117 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงพิมพ์ศิริวัฒนา บางนา-ตราด 45 รถบัสโดยสาร
5789 21 ม.ค. 2556 121210138 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5790 21 ม.ค. 2556 121210362 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 10:00 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5791 21 ม.ค. 2556 121210372 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ศูนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 33 รถบัสโดยสาร
5792 21 ม.ค. 2556 121210374 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ศูนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 33 รถบัสโดยสาร
5793 21 ม.ค. 2556 121230027 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5794 21 ม.ค. 2556 130110076 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ม.เกษรตศาสตร์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ประหยัดพลังงาน 40 ตู้นั่งสี่ตอน
5795 21 ม.ค. 2556 130110077 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ม.เกษรตศาสตร์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ประหยัดพลังงาน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5796 21 ม.ค. 2556 130110078 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ม.เกษรตศาสตร์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ประหยัดพลังงาน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5797 21 ม.ค. 2556 130110079 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ม.เกษรตศาสตร์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ประหยัดพลังงาน 10 รถบัสโดยสาร
5798 21 ม.ค. 2556 130110186 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 ศูนย์พานาโซนิค เซียร์รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5799 21 ม.ค. 2556 130110208 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อสถานอบรมนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนร้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตัวเอง กองพัฒนานักศึกษา 10:00 7/3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 2 นั่งสามตอนแวน
5800 21 ม.ค. 2556 130110247 นค-4534(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง บุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:30 ห้องประชุมรัตตอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132