ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4401 12 ต.ค. 2555 120910409 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ แลกเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง รุ่นที่ 6 (เงินหยวน เป็น เงินบาท) คณะศิลปศาสตร์ 09:00 บริษัทซุปเปอร์ริส ประตูน้ำ 2 เก๋งสองตอน
4402 12 ต.ค. 2555 120910427 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4403 12 ต.ค. 2555 120910431 ออ-1597(10ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารย์ในมหาวิทยาลัย : วิกฤติหรือโอกาสของสังคมไทยในอาเซียน ตึกอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4404 12 ต.ค. 2555 120920039 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ กอล์ฟการกุศล กองประชาสัมพันธ์ 07:00 สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4405 12 ต.ค. 2555 121010021 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเพื่อดำเนินโครงการจัดนิทรรศการ (สกอ.) กองพัฒนานักศึกษา 12:30 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4406 12 ต.ค. 2555 121010044 นค-3289 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายวีดิโองานแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล อาคารวิทยบริการ 09:00 สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ คลับ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4407 12 ต.ค. 2555 121010057 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4408 12 ต.ค. 2555 121010104 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม"การประเมินผลความคุัมค่าของการวิจัยในกลุ่มเรื่องข้าว" อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
4409 12 ต.ค. 2555 121010131 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองสื่อรายการทรูไทยแลนด์ สัมภาษณ์ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4410 12 ต.ค. 2555 121010137 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ ถ.สุวิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์ 08:30 สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4411 12 ต.ค. 2555 121010140 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล กพน 10:00 โรงเรียนเลขธรรมกิต จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4412 12 ต.ค. 2555 121020006 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์-นักศึกษากลับจากต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4413 12 ต.ค. 2555 121020007 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์-นักศึกษากลับจากต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4414 13 ต.ค. 2555 120920040 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร กองประชาสัมพันธ์ 07:00 กองประชาสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4415 13 ต.ค. 2555 120920041 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำหมัน ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:30 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4416 13 ต.ค. 2555 120920042 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำอาจารย์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำหมัน ฉีดวัคซีน สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:30 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4417 13 ต.ค. 2555 120920044 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เ ครื่องลงเวลา 17.00 น. 15:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4418 13 ต.ค. 2555 121020017 นค-4551(6ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4419 14 ต.ค. 2555
ถึง 19 ต.ค. 2555
120830061 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน. 08:00 มรภ.รำไพพรรณี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4420 14 ต.ค. 2555
ถึง 20 ต.ค. 2555
120930015 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก กพน 07:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 10 นั่งสามตอนแวน
4421 14 ต.ค. 2555
ถึง 19 ต.ค. 2555
120930038 นค-3289 กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬสมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 กพน 08:00 ม.ราชภัฎรำไพพรรณี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4422 14 ต.ค. 2555 121010010 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนามบินสุวรรณภูมิส่งคณะอาจารย์ไปสัมมนาที่เกาหลี วิศว 9 ชั้น 19:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4423 14 ต.ค. 2555 121010133 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปขึ้่นเครื่อง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไปราชการที่ประเทศเกาหลีใต้) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 25 ตู้นั่งสี่ตอน
4424 14 ต.ค. 2555 121010134 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไปราชการที่ประเทศเกาหลีใต้) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4425 14 ต.ค. 2555 121010135 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไปราชการที่ประเทศเกาหลีใต้) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4426 14 ต.ค. 2555 121010136 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไปราชการที่ประเทศเกาหลีใต้) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19:00 สนามบินสุวรรภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4427 14 ต.ค. 2555 121020010 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 โรงงานอิชิตัน โรจนะ อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4428 14 ต.ค. 2555 121020011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ 11:00 โรงงานอิชิตัน โรจนะ อยุธยา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4429 14 ต.ค. 2555 121020012 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 โรงงานอิชิตัน โรจนะ อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4430 14 ต.ค. 2555 121020018 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานประชุมเพลิง โรงจอดรถยนต์ราชการ กพส. 15:45 วัดอู่ข้าว คลอง 7 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4431 14 ต.ค. 2555 121020018 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานประชุมเพลิง โรงจอดรถยนต์ราชการ กพส. 15:45 วัดอู่ข้าว คลอง 7 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4432 15 ต.ค. 2555 120810128 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4433 15 ต.ค. 2555
ถึง 20 ต.ค. 2555
120830062 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก กพน. 08:00 มรภ.รำไพพรรณี 50 รถบัสโดยสาร
4434 15 ต.ค. 2555 120910229 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4435 15 ต.ค. 2555 121010085 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองทีมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ อาจารย์มาริน สาลี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ตลาดไท บริเวณมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4436 15 ต.ค. 2555 121010090 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปส่งสำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษา ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษา 1 เก๋งสองตอน
4437 15 ต.ค. 2555 121010108 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองคลัง อบรม "วิเคราะห์งบการเงิน" กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรม แกรนด์ เดอวิลล์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4438 15 ต.ค. 2555 121010110 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 11:00 โรงเเรม เเบรนด์ มาร์ดท 3 เก๋งสองตอน
4439 15 ต.ค. 2555 121010168 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สาธรณภัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4440 15 ต.ค. 2555 121010186 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
4441 15 ต.ค. 2555 121010187 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร สกอ. อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4442 15 ต.ค. 2555 121010196 อว-9418(10ที่นั้ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:40 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4443 16 ต.ค. 2555 120810162 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4444 16 ต.ค. 2555 120810221 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเืพื่อประชุม ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
4445 16 ต.ค. 2555 120810222 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม สุขุมวิท 64-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 10:30 สุขุมวิท 64-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
4446 16 ต.ค. 2555 120910313 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี และพบผู้บริหาร ปรึกษาหารือด้านงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4447 16 ต.ค. 2555 120910438 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ กรมที่ดินนัดทำรังวัด ที่ดินวิภาวดี 12 ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 วิภาวดี 12 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4448 16 ต.ค. 2555 121010038 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม ราม21-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:45 ราม21-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
4449 16 ต.ค. 2555 121010106 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือเรื่องจัดซื้อที่ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 สถานีวิทยุฯ อาคารฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4450 16 ต.ค. 2555 121010111 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองคลัง อบรม "วิเคราะห์งบการเงิน" กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรม แกรนด์ เดอวิลล์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4451 16 ต.ค. 2555 121010115 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4452 16 ต.ค. 2555 121010119 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุม GIZ และสภาอุตสาหกรรม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 สุขุมวิท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4453 16 ต.ค. 2555 121010123 นค-4530(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 12:00 ศูนย์ทรรศการและการประชุมไบเทค 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4454 16 ต.ค. 2555 121010124 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+ทีมงาน ประชุมคณะทำงานด้านนโยบายฯ สวพ. 13:00 มังคลอุบล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4455 16 ต.ค. 2555 121010150 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานจุดจำหน่ายสินค้าบริษัทรีโน (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:00 ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4456 16 ต.ค. 2555 121010169 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง วิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4457 16 ต.ค. 2555
ถึง 17 ต.ค. 2555
121030030 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ส่งนักศึกษาร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2555 เพิ่มเติม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 40 รถบัสโดยสาร
4458 17 ต.ค. 2555 120810163 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4459 17 ต.ค. 2555 121010095 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแข่งกีฬาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 ราชภัฏสวนสุนันทา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4460 17 ต.ค. 2555 121010113 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4461 17 ต.ค. 2555 121010121 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาไปรับทุนการศึกษา บ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จก.(มหาชน) ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:10 ธูปะเตมีย์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4462 17 ต.ค. 2555 121010128 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วิชาการและวิจัย มังคลอุบล สวพ. 09:15 มังคลอุบล 1 เก๋งสองตอน
4463 17 ต.ค. 2555 121010141 นค-4544(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 14:00 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4464 17 ต.ค. 2555 121010146 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา สัมมนา ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ อาคาร ICT 07:00 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 1 เก๋งสองตอน
4465 17 ต.ค. 2555 121010167 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4466 17 ต.ค. 2555 121010170 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4467 17 ต.ค. 2555 121010184 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา ดูแบบแบนเนอร์ จัดทำโรงการแนะแนวสัญจร กองพัฒนานักศึกษา 09:30 คลอง 4 ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
4468 17 ต.ค. 2555 121010185 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อของสวัสดิการโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศีกษา 2555 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 โลตัสคลอง 7 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4469 17 ต.ค. 2555 121010188 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 บ้านหม้อ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4470 17 ต.ค. 2555 121010190 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ สัมภาษณ์ดาวมหาวิทยาลัยฯ กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี ถนนพระอาทิตย์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้าฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4471 17 ต.ค. 2555 121010215 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประสานงานเรื่องการซ่อมจักร อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 บริษัทราพอส เทคโนโลยี จำกัด สุขุมวิท 71 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4472 17 ต.ค. 2555 121010225 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสภาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4473 18 ต.ค. 2555 120110572 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4474 18 ต.ค. 2555 120810164 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4475 18 ต.ค. 2555 120910443 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ประกอบการ สวพ 11:30 อ ลาดหลุมแก้ว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4476 18 ต.ค. 2555 121010099 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุม สกอ. อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4477 18 ต.ค. 2555 121010152 นค-4529(8ที่นั่ง) กองคลัง ไปรับวิทยากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 06:30 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4478 18 ต.ค. 2555 121010171 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4479 18 ต.ค. 2555 121010203 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยศิลปกร ( ดร. สมหมาย 089-9900-3227) อาคารตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยศิลปกร 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4480 18 ต.ค. 2555 121010217 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ส่งและตรวจต้นฉบับวารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4481 18 ต.ค. 2555 121010219 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปตรวจงานโครงการ สพฐ. ตึก ICT 06:00 โรงแรมแม็ค พระราม 9 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4482 18 ต.ค. 2555 121010222 กง-3446(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเครือข่ายปารประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
4483 18 ต.ค. 2555 121010226 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมที่กาญจนาภิเษกช่างทองหลวง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 กรมช่างทองหลวง (วัดพระแก้ว) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4484 18 ต.ค. 2555 121010241 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ งานสวดอภิธรรม บิดา อ.โสพิศ ณ.วัดสารอด ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 16:00 วัดสารอด ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4485 18 ต.ค. 2555 121010242 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปรับค่าสนับสนุนงานประชุมวิชาการ EMSES ผู้ประสานงาน ดร. สมหมาย ผิวสอาด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:15 ตึก ปตท. เขต จตุจักร อาคารพลังงานเอ้นโก้ A ชั้น 16 2 เก๋งสองตอน
4486 18 ต.ค. 2555 121010260 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อซื้อของใช้ในโครงการประกวดเว๊บดีไซต์ กับ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 สำเพ็ง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4487 18 ต.ค. 2555 121010262 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ นำเอกสารให้ท่านรองลงนาม สำนักงานอธิการบดี 11:00 มีนบุรี 1 เก๋งสองตอน
4488 18 ต.ค. 2555 121010263 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 รังสิต การไฟฟ้าลำลูกกา 1 เก๋งสองตอน
4489 18 ต.ค. 2555 121030035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำ ราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4490 18 ต.ค. 2555 121030042 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมค่านักศึกษา อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:00 กาญจนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4491 18 ต.ค. 2555 121030043 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกค่ายอาสา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4492 19 ต.ค. 2555 120810167 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4493 19 ต.ค. 2555 121010086 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพในทศวรรษหน้า กองประชาสัมพันธ์ 10:00 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4494 19 ต.ค. 2555 121010089 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 5 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4495 19 ต.ค. 2555 121010105 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่ มทร.พระนคร ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.พระนคร 3 เก๋งสองตอน
4496 19 ต.ค. 2555 121010118 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4497 19 ต.ค. 2555 121010172 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง วิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4498 19 ต.ค. 2555 121010198 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4499 19 ต.ค. 2555 121010204 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยศิลปกร ( ดร.สมหมาย 089-9900-3227 ) อาคารตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยศิลปกร 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4500 19 ต.ค. 2555 121010220 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปตรวจงานโครงการ สพฐ. ตึก ICT 06:00 โรงแรมแม็ค พระราม 9 9 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132