ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1901 29 เม.ย. 2555
ถึง 30 เม.ย. 2555
120230091 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1902 29 เม.ย. 2555
ถึง 30 เม.ย. 2555
120230093 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1903 29 เม.ย. 2555 120310369 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 สวพ. + มบ.ชมฟ้า ซ.10 คลอง 3 06:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 เก๋งสองตอน
1904 29 เม.ย. 2555 120420014 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมการติดตั้งและทดสอบระบบ งานพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประสานงาน ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โทร.089 669 5677 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 09:00 ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1905 29 เม.ย. 2555 120420015 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมการติดตั้งและทดสอบระบบ งานพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประสานงาน ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โทร.089 669 5677 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 09:00 ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1906 29 เม.ย. 2555 120420021 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บุตรชายผศ.รัชดา รัตนสิน คณะศิลปศาสตร์ 15:30 ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1907 29 เม.ย. 2555 120420023 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างประเทศ คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1908 30 เม.ย. 2555 120310364 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวสกุลไทย ทำข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศการเขียนโปรแกรมออกแบบเครื่องเล่น นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 เซ็นทรัลบางนา กระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1909 30 เม.ย. 2555 120310491 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝบ.ไปร่วมประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บ้านพักสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี อาคาร 9 06:10 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
1910 30 เม.ย. 2555 120310492 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่สถานีวิทยุราชมงคล ฟอร์จูน สำนักงานอธิการบดี 12:30 สถานีวิทยุราชมงคล ฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1911 30 เม.ย. 2555 120330050 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ อาจารย์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1912 30 เม.ย. 2555 120410098 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์นักเรียนอนุบาล อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 07:30 ศึกษาภัณฑ์ราชดำเนินและสำเพ็ง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1913 30 เม.ย. 2555 120410109 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิยาลัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1914 30 เม.ย. 2555 120410161 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับคณาจารย์ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
1915 30 เม.ย. 2555 120410198 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง อนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมสำรวจ หน้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สภาวิศวกร รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1916 30 เม.ย. 2555 120410204 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:00 อาคารฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1917 30 เม.ย. 2555 120410215 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร ตึกสวท. 13:00 ร.ร รักษาดินแดน 1 นั่งสามตอนแวน
1918 30 เม.ย. 2555 120410261 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประสานงาน ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โทร.089 669 5677 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1919 30 เม.ย. 2555 120410262 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประสานงาน ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โทร.089 669 5677 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 08:00 ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1920 30 เม.ย. 2555 120430048 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:30 ราชบุรี สุพรรรฐูณ๊ 1 เก๋งสองตอน
1921 30 เม.ย. 2555 120430061 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี ลาดพร้าว 17:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1922 30 เม.ย. 2555 120430072 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 นครปฐม ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1923 1 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120220012 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬษมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม กพน 06:00 สงขลา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1924 1 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120230092 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1925 1 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120230094 อว-9418(10ที่นั้ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กพน 07:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1926 1 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120330051 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ อาจารย์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1927 1 พ.ค. 2555 120410179 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุฯ ประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 อาคารฟอร์จูน สี่แยก อสมท. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1928 1 พ.ค. 2555 120410202 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมการจัดตั้งสถานีวิทยุ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16:00 อาคารฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
1929 1 พ.ค. 2555 120410276 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวรรมศาสตร์ 11:00 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1930 1 พ.ค. 2555 120410290 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักเรียนทุนเยี่ยมชมมหาวิทยาัลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุีรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1931 1 พ.ค. 2555 120410309 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปส่งเอกสารที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 นั่งสองตอนแวน
1932 1 พ.ค. 2555 120410318 ญส-3850 สำนักสหกิจศึกษา ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 เก๋งสองตอน
1933 1 พ.ค. 2555 120420007 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งนักวิจัยไปประกวดผลงานในงาน KIWIE2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1934 1 พ.ค. 2555 120420019 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 19:30 หอพักประสงค์ก้าวหน้า 36 ตู้นั่งสี่ตอน
1935 1 พ.ค. 2555 120430062 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1936 1 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120430091 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการซ่อมแซมโรงแรมน้ำท่วม ครุศาสตร์ 10:00 ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1937 1 พ.ค. 2555 120510008 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:30 คุรุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1938 2 พ.ค. 2555 120310474 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนไปศึกษานอกสถานที่เพื่อประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง นิทัศน์รัตนโกสินทร์ กทม. 30 รถบัสโดยสาร
1939 2 พ.ค. 2555 120410159 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:00 ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1940 2 พ.ค. 2555 120410268 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2555 หอพักประสงค์ก้าวหน้า 08:30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 ตู้นั่งสี่ตอน
1941 2 พ.ค. 2555 120410306 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับเอกสาร ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1942 2 พ.ค. 2555 120410311 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงาน เเละส่งสิทธบัตรมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 06:00 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ยศ.ทอ. เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 เก๋งสองตอน
1943 2 พ.ค. 2555 120410317 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 บริษัทไพโอเนียร์ ถนนเพชรบุรี 2 เก๋งสองตอน
1944 2 พ.ค. 2555 120410320 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปอบรมสัมมนาฯ(วันที่ 2-4 พ.ค.2555) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ม.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1945 2 พ.ค. 2555 120420026 ญส-3852 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง อาจารย์ ไปพบ ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร เพื่อหารือเรื่องงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 16:00 สุทธิสาร 2 เก๋งสองตอน
1946 2 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120430050 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนดลยีการเกษตร 07:00 สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1947 2 พ.ค. 2555
ถึง 3 พ.ค. 2555
120510001 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ไปธนาคาร และไปตรวจงานรอบมหาลัยฯ โรงนำ้ โรงอาหาร ซุ้ม ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 09:00 ธนาคาร 2 นั่งสองตอนแวน
1948 2 พ.ค. 2555 120510007 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเช็ค คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 สสว.เขตจตุักร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1949 2 พ.ค. 2555 120510014 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อปุ๋ย,ต้นไม้ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:30 ตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1950 2 พ.ค. 2555 120510024 กง-3446(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนซิมโทรศัพท์มือถือของอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 13:00 ศูนย์ AIS ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1951 2 พ.ค. 2555 120510028 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขนของ สอ. 10:00 วิทยบริการ 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1952 2 พ.ค. 2555 120510032 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปธนาคารไทยพาณิชย์ ทำธุรกรรมทางการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1953 3 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120330046 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สี่ดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 55 รถบัสโดยสาร
1954 3 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120330047 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 55 ตู้นั่งสี่ตอน
1955 3 พ.ค. 2555
ถึง 4 พ.ค. 2555
120330047 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 55 ตู้นั่งสี่ตอน
1956 3 พ.ค. 2555 120410106 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรียนชดเชย หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 9 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 07:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กทม. 1 เก๋งสองตอน
1957 3 พ.ค. 2555 120410160 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08:00 ปทุมธานี สมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1958 3 พ.ค. 2555 120410216 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
1959 3 พ.ค. 2555 120410225 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 12:30 สำนักงานสภาการศึกษา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1960 3 พ.ค. 2555 120410269 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอพักประสงค์ก้าวหน้า 08:30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 ตู้นั่งสี่ตอน
1961 3 พ.ค. 2555 120410272 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์นักศึกษา อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 07:30 สำเพ็ง/ศึกษาภัณฑ์ราชดำเนิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1962 3 พ.ค. 2555 120410275 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 โรงแรมปทุมวัน พริ้นเซส 1 เก๋งสองตอน
1963 3 พ.ค. 2555 120410283 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองคลัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมสรรพากร 1 นั่งสองตอนแวน
1964 3 พ.ค. 2555 120410307 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับหนังสือเดินทางผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มติชน กองประชาสัมพันธ์ 09:00 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน กระทรวงวัฒนธรรม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1965 3 พ.ค. 2555 120510017 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15:00 โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1966 3 พ.ค. 2555 120510030 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเอกสารและเตรียมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา บ้านดิน (โค้งกองกิจการนักศึกษา ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 08:30 บมจ.ช.การช่าง (อุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา), บจก.นิรดา คอนสตรัคชั่น (อ.บางกรวย จ.นนทบุรี), และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1967 3 พ.ค. 2555 120510031 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ขนโต๊ะ คณะศิลปศาสตร์ 14:00 อาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์ 3 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1968 3 พ.ค. 2555 120510036 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมกับบริษัท, ติดต่อราชการที่ สกอ และรับเอกสารที่สถานทูตเยอรมัน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:30 เมืองทอง, สกอ และ ปทุมวัน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1969 3 พ.ค. 2555 120510037 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมเรื่องงานกาชาดและของดีเมืองปทุม ครัวพวงชมพู 09:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1970 4 พ.ค. 2555 120410265 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08:00 อ.บางใหญ่ 3 เก๋งสองตอน
1971 4 พ.ค. 2555 120410304 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปอบรมสัมมนาฯ(วันที่ 2-4 พ.ค.2555) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ม.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1972 4 พ.ค. 2555 120410308 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานเรื่องสถานที่ถ่ายรายการ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ตลาดต้นไม้คลอง 15 บริเวณมทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1973 4 พ.ค. 2555 120410310 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 นั่งสองตอนแวน
1974 4 พ.ค. 2555 120410312 นค-4546(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดเเสดงงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1975 4 พ.ค. 2555 120410316 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1976 4 พ.ค. 2555 120410322 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง วิทยากร หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:30 ไบเทค บางนา 2 เก๋งสองตอน
1977 4 พ.ค. 2555 120510003 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เปิดสำนักงานสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย กพน. 08:00 สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย 1 นั่งสามตอนแวน
1978 4 พ.ค. 2555 120510035 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมโครงการสัมมนาการสร้างมาตรฐานผลงานภาพยนตร์และภาพนิ่งของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1979 4 พ.ค. 2555 120510039 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 14.30 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง Auditorium บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กองพัฒนานักศึกษา 06:45 บริษัท ทีโอที จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. 1 เก๋งสองตอน
1980 4 พ.ค. 2555 120510051 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาลัย ตึกอธิการบดี 11:00 รอบมหาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1981 4 พ.ค. 2555 120530013 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงาน สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลการวิจัย WIL สำนักงานอธิการบดี 08:00 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แก่งคอย สระบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1982 4 พ.ค. 2555 120530016 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ บริษัทโคห์เลอร์ จำกัด ประเทศไทย จ.สระบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 บริษัทโคห์เลอร์สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1983 5 พ.ค. 2555 120430087 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปงานมงคลสมรส ที่จังหวัดปราจีนบุรี ตึกวิศวฯ 9 ชั้น 09:00 จังหวัดปราจีนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1984 5 พ.ค. 2555 120430088 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปงานมงคลสมรส จังหวัดปราจีนบุรี ตึกวิศวฯ 9 ชั้น 09:00 ปราจีนบุรี 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1985 6 พ.ค. 2555 120530017 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับอาจารย์และนักศึกษาที่ออกค่ายอาศาที่จังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี 08:00 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1986 7 พ.ค. 2555 120420008 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับนักวิจัยจากสนามบินสุวรรณภูมิ จากการประกวดงาน KIWIE2012 อาคารผู้โดยสารขาออกเครื่องลงเวลา 15.50 น. สนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1987 7 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120430077 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิทเศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1988 7 พ.ค. 2555 120430081 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจนิเทศ คณะเทคโนดลยีการเกษตร คลอง 6 07:00 ชลบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1989 7 พ.ค. 2555 120520010 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา นอกสถานที่ (เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน)ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 ต. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม 100 รถบัสโดยสาร
1990 7 พ.ค. 2555 120520013 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ส่งเอกสารสี่แยก อสมท. กองกลาง 11:30 สี่แยก อสมท 1 เก๋งสองตอน
1991 8 พ.ค. 2555 120410267 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ (ผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084-1232557) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะ 08:00 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ บริเวณถนนราชดำเนิน สนามหลวง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1992 8 พ.ค. 2555 120410293 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกสถาบันวิจัยเคมี 08:00 บริษัท โพลิฟาร์ม จำกัด จังหวัดสมุทปราการ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1993 8 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120430020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1994 8 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120430021 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1995 8 พ.ค. 2555
ถึง 9 พ.ค. 2555
120430022 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1996 8 พ.ค. 2555 120510004 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สจท. กพน. 13:00 สมาคคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย 1 นั่งสามตอนแวน
1997 8 พ.ค. 2555 120510025 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 3 นั่งสองตอนแวน
1998 8 พ.ค. 2555 120510027 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับผู้บริหารชาวต่างประเทศ(รถนายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 2 เก๋งสองตอน
1999 8 พ.ค. 2555 120510041 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงานพลาสติก ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 บริษัท เตชะ แอนด์ ซัน จำกัด, บริษัท เอเชีย พลัส แพค จำดัด 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2000 8 พ.ค. 2555 120510052 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับวัสดุสำนักงาน อาคาร ICT 14:00 กองคลังพัสดุ 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132