ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3601 24 ส.ค. 2555 120710172 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดประชุมสัมมนา บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3602 24 ส.ค. 2555 120710201 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3603 24 ส.ค. 2555 120710250 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3604 24 ส.ค. 2555 120710278 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3605 24 ส.ค. 2555 120710349 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3606 24 ส.ค. 2555 120710432 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจรฯ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กองพัฒนานักศึกษา 13:30 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3607 24 ส.ค. 2555 120710521 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สยามพารากอน 28 ตู้นั่งสี่ตอน
3608 24 ส.ค. 2555 120710524 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 สยามพารากอน 28 ตู้นั่งสี่ตอน
3609 24 ส.ค. 2555 120710657 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัล กพน. 11:00 บ.BKS Sport Golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3610 24 ส.ค. 2555 120710696 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับ-ส่ง วิทยากร มาบรรยายพิเศษ ทั้งขาไป และขากลับ ไปรับที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08:00 มาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และกลับไปส่งที่คณะอักษรศาสตร์ หลังเลิกบรรยาย 2 เก๋งสองตอน
3611 24 ส.ค. 2555 120710696 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับ-ส่ง วิทยากร มาบรรยายพิเศษ ทั้งขาไป และขากลับ ไปรับที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08:00 มาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และกลับไปส่งที่คณะอักษรศาสตร์ หลังเลิกบรรยาย 2 เก๋งสองตอน
3612 24 ส.ค. 2555 120810026 นค-4552(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับส่ง บุคลากร พร้อมโล่รางวัล และอุปกรณ์ ในงานมอบรางวัลสำหรับนักวิจัย โครงการประกวดผลงาน The 3rd Top Ten Innovation Awards สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ห้องประชุมรัตตอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3613 24 ส.ค. 2555 120810032 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 13:30 ึตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
3614 24 ส.ค. 2555 120810041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง , ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3615 24 ส.ค. 2555 120810211 นค-4543(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ ประชุม ThAILAND RESEARCH fORUM สวพ 11:00 รร เซนทรัลเวิลด์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3616 24 ส.ค. 2555 120830037 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม 9 มทร. กองประชาสัมพันธ์ 08:00 จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3617 24 ส.ค. 2555 120830060 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน9ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรม กพน. 08:00 มทร.รัตนโกสินทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3618 25 ส.ค. 2555
ถึง 26 ส.ค. 2555
120430004 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิลปศาสตร์ 06:00 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 31 รถบัสโดยสาร
3619 25 ส.ค. 2555 120610517 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ (สุกิจ-จารุวรรณ-กัญชลี) สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 3 เก๋งสองตอน
3620 25 ส.ค. 2555 120610574 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ กองกลาง 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
3621 25 ส.ค. 2555 120710202 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3622 25 ส.ค. 2555 120710226 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติงานพัสดุ ใต้ตึกอธิการ 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถ.แจ้งวัฒนะ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
3623 25 ส.ค. 2555 120710251 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3624 25 ส.ค. 2555 120720017 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3625 25 ส.ค. 2555 120720039 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 ส.ไพเฮิร์สท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3626 25 ส.ค. 2555 120810004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมประชุมงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 ศูนย์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
3627 25 ส.ค. 2555 120810096 นค-4552(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานสัมมนาของมหาวิทยาลัย ด้านหน้าตึกอธิการบดี (ใหม่) 07:00 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3628 25 ส.ค. 2555 120810097 ออ-1597(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับส่งบุคลากร มทร.ธัญบุรี ตึกอธิการบดี (ใหม่) 07:00 ไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3629 25 ส.ค. 2555 120810158 นค-4539(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3630 25 ส.ค. 2555 120810255 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรมโครงการ "การปฏิบัติงานพัสดุ" กองกลาง 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3631 25 ส.ค. 2555 120820025 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการิชาการหลักสูตรประดิษฐ์ของใช้จากผ้า อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 เทศบาลตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3632 25 ส.ค. 2555 120830049 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเก็บงานวิจัยที่จังหวัดสระแก้ว อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3633 25 ส.ค. 2555
ถึง 27 ส.ค. 2555
120830099 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี กาญจนบุรี กาญจนบุรี 13:00 นครนายก 4 รถบัสโดยสาร
3634 26 ส.ค. 2555 120610518 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชาการ (สุกิจ) สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ 3 เก๋งสองตอน
3635 26 ส.ค. 2555 120610575 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ กองกลาง 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
3636 26 ส.ค. 2555 120710203 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3637 26 ส.ค. 2555 120710227 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติงานพัสดุ ใต้ตึกอธิการ 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช 13 ตู้นั่งสี่ตอน
3638 26 ส.ค. 2555 120710252 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3639 26 ส.ค. 2555 120710394 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลองหก วิทยาลัย 08:00 คลองหก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3640 26 ส.ค. 2555 120720018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3641 26 ส.ค. 2555 120720043 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3642 26 ส.ค. 2555 120810151 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3643 26 ส.ค. 2555 120810154 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3644 26 ส.ค. 2555 120810155 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กพส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3645 26 ส.ค. 2555 120810256 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ อบรมโครงการ "การปฏิบัติงานพัสดุ" กองกลาง 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3646 26 ส.ค. 2555 120810308 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปประกวด คณะศิลปศาสตร์ 06:30 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3647 26 ส.ค. 2555 120820004 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์มาสอบน้กศึกษาป.เอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 14:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3648 26 ส.ค. 2555 120820007 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3649 26 ส.ค. 2555 120820008 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3650 26 ส.ค. 2555 120820009 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:05 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3651 26 ส.ค. 2555 120820010 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3652 26 ส.ค. 2555 120820011 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3653 26 ส.ค. 2555 120830024 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 จ.นครนายก 90 ตู้นั่งสี่ตอน
3654 26 ส.ค. 2555 120830116 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนานักศึกษา 07:00 จ.นครนายก 10 นั่งสามตอนแวน
3655 27 ส.ค. 2555 120610510 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัทสยาม ทอปปิน และบรษัทไพบูลย์ บรรจุภัฑ์ นิคมบางปู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บริษัทสยาม ทอปปิน และบรษัทไพบูลย์ บรรจุภัฑ์ 65 รถบัสโดยสาร
3656 27 ส.ค. 2555 120710206 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3657 27 ส.ค. 2555 120710253 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3658 27 ส.ค. 2555 120710281 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3659 27 ส.ค. 2555 120710350 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3660 27 ส.ค. 2555 120710515 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวฯ ร.ร.ท่าอิฐศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 11:00 ร.ร.ท่าอิฐศึกษา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3661 27 ส.ค. 2555 120710716 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 ศูนย์รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3662 27 ส.ค. 2555 120710717 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 กองกลาง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3663 27 ส.ค. 2555 120710717 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 กองกลาง 6 เก๋งสองตอน
3664 27 ส.ค. 2555 120710717 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 กองกลาง 6 เก๋งสองตอน
3665 27 ส.ค. 2555 120710717 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 กองกลาง 6 เก๋งสองตอน
3666 27 ส.ค. 2555 120710718 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองกลาง 07:30 กองกลาง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3667 27 ส.ค. 2555 120730033 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3668 27 ส.ค. 2555
ถึง 28 ส.ค. 2555
120730058 40-0785(40ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ จังหวัดนครนายก 10 รถบัสโดยสาร
3669 27 ส.ค. 2555
ถึง 28 ส.ค. 2555
120730059 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3670 27 ส.ค. 2555
ถึง 28 ส.ค. 2555
120730060 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3671 27 ส.ค. 2555 120810075 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
3672 27 ส.ค. 2555 120810088 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อราชการเรื่องวิทยุสื่อสารฯ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 กสทช. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3673 27 ส.ค. 2555 120810295 นค-4549(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม- พวอ บ้านพัก 07:00 รร พลาซ่า แอทธินี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3674 27 ส.ค. 2555 120810336 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ขนอุปกรณ์การจัดอบรมสัมมนา สำนักสหกิจศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเดิม) 14:00 ห้องประชุมรินลอุบล 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3675 27 ส.ค. 2555 120810419 นค-3289 กองนโยบายและแผน เดินทางไปออกตั๋วบริษัทการบินไทนหลานหลวง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 หลานหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3676 27 ส.ค. 2555 120830014 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:30 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 39 ตู้นั่งสี่ตอน
3677 27 ส.ค. 2555 120830015 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:30 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 39 ตู้นั่งสี่ตอน
3678 27 ส.ค. 2555 120830016 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 07:30 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 39 ตู้นั่งสี่ตอน
3679 28 ส.ค. 2555 120510096 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3680 28 ส.ค. 2555 120710090 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา สายไหม กรุงเทพฯ กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ร.ร.ประเทืองทิพย์วิทยา สายไหม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3681 28 ส.ค. 2555 120710205 40-0785(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 6 รถบัสโดยสาร
3682 28 ส.ค. 2555 120710254 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Research Expo 2012 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3683 28 ส.ค. 2555 120710282 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศุนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3684 28 ส.ค. 2555 120710351 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3685 28 ส.ค. 2555 120810160 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ผู้สื่อข่าว นสพ.คม ชัด ลึก และผู้จัดการ ทำข่าวงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วัดเสมียรนารี กมท. 08:00 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
3686 28 ส.ค. 2555 120810299 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คหกรรม กองประชาสัมพันธ์ 08:00 อนุสาวรีย์ วัดเสมียนนารี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3687 28 ส.ค. 2555 120810301 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมคหกรรม กองประชาสัมพันธื 08:00 รามอินทรา เซ้นทรัลบางนา 5 นั่งสามตอนแวน
3688 28 ส.ค. 2555 120810329 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3689 28 ส.ค. 2555 120810342 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:30 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3690 28 ส.ค. 2555 120810342 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:30 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3691 28 ส.ค. 2555 120810342 นค-4552(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:30 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3692 28 ส.ค. 2555 120810362 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ประกันสังคม สำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
3693 28 ส.ค. 2555 120810372 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ต่อติดราชการที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
3694 28 ส.ค. 2555 120810457 นค-4527(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับเงินชำระหนี้คดีล้มละลาย หน้าตึกอธิการบดี 08:30 กรมบังคับคดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3695 28 ส.ค. 2555
ถึง 29 ส.ค. 2555
120830004 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ ประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3696 28 ส.ค. 2555
ถึง 31 ส.ค. 2555
120830136 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย" สวพ. 13:00 โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3697 29 ส.ค. 2555 120710283 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3698 29 ส.ค. 2555 120710352 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3699 29 ส.ค. 2555 120710557 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการประเมินผล สวท. 07:30 มทร.พระนคร เทเวศร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3700 29 ส.ค. 2555 120730021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ไปวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 06:00 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132