ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4501 19 ต.ค. 2555 121010231 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาไปทำวีซ่า หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทศ ชั้น 20 อาคาร empire tower 195 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4502 19 ต.ค. 2555 121010259 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมการขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สวท. 11:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4503 19 ต.ค. 2555 121010270 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสุเหร่าขาว หทัยราษฎร์ 50 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:00 สุเหร่าขาว หทัยราษฎร์ 50 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4504 20 ต.ค. 2555 120830063 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก กพน 08:00 มรภ รำไพพรรณี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4505 20 ต.ค. 2555
ถึง 21 ต.ค. 2555
120930036 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมโคลงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 6 อาคาร วสท. ชั้น 1 06:30 จ.เพชรบุรี 80 รถบัสโดยสาร
4506 20 ต.ค. 2555 121010265 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการ Face of Bangkok คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4507 20 ต.ค. 2555 121010271 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ฌาปนกิจ บิดา คุณเบญจวรรณ โรงรถ กพส. 14:00 วัดสารอด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4508 20 ต.ค. 2555 121030046 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานศพบิดา นายไพโรจน์ สำโรงทอง จ.เพชรบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 08:00 วัดศิลาโมง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4509 21 ต.ค. 2555 121010189 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ​-ส่งนักศึกษาเข้าซ้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Thailand Rescue Robot 2012 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาตม 08:00 ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4510 21 ต.ค. 2555 121010266 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกิจกรรมตัดสินภาพถ่ายโครงการ Face of Bangkok คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4511 22 ต.ค. 2555
ถึง 26 ต.ค. 2555
120710514 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา โทร.02-5493387 โทร.0871064734 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 50 รถบัสโดยสาร
4512 22 ต.ค. 2555 120810168 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4513 22 ต.ค. 2555 120910117 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4514 22 ต.ค. 2555 120910122 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4515 22 ต.ค. 2555
ถึง 24 ต.ค. 2555
120930005 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 45 รถบัสโดยสาร
4516 22 ต.ค. 2555
ถึง 24 ต.ค. 2555
120930006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโสรนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
4517 22 ต.ค. 2555 121010144 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวทำข่าว วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย องครักษ์ กองประชาสัมพันธ์ 07:00 ตลิ่งชัน สยามรัฐ แพทย์แผนไทย องครักษ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4518 22 ต.ค. 2555 121010173 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง วิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4519 22 ต.ค. 2555 121010205 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ทำข่าววิทยาลัยแพทย์แผนไทย กองประชาสัมพันธ์ 07:00 ตลิ่งชัน สยามรัฐ นครนายก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4520 22 ต.ค. 2555 121010233 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าตึก 09:30 แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน รัชดา สุขุมวิท 31 ถ.รามคำแหง ธ.อาคารสงเคราะห์ อ่อนนุช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4521 22 ต.ค. 2555 121010274 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 กพน 09:00 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4522 22 ต.ค. 2555 121010277 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปพบ ผอ.หออัครศิลปิน ตึกอธิการบดี 09:00 หออัครศิลปิน คลอง 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4523 22 ต.ค. 2555 121010278 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการเสวนาทางการศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 เก๋งสองตอน
4524 22 ต.ค. 2555 121010281 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญนักวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:30 กระทรวงศึกษาและพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4525 22 ต.ค. 2555 121010284 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปทำวีซ่า หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4526 22 ต.ค. 2555 121010291 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับเจ้าหน้าที่ทำข่าว วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 14:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
4527 22 ต.ค. 2555 121010294 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารการสอบพนักงานฯ ภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:45 คณะฯต่างๆภายในมหาลัย 1 เก๋งสองตอน
4528 22 ต.ค. 2555 121010298 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ส่งต้นฉบับและตรวจวารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4529 23 ต.ค. 2555 120910118 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4530 23 ต.ค. 2555 120910123 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4531 23 ต.ค. 2555 121010269 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี วางพวงมาลา ณ หน้าลานอำเภอธัญบุรี ตึกอธิการบดี 08:00 หน้าอำเภอธัญบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
4532 23 ต.ค. 2555 121020019 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Rescure Robot 2012 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาตม 08:00 ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4533 23 ต.ค. 2555 121020023 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปซื้อต้นไม้เพื่อใช้ประดับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โรงจอดรถ 08:00 สุพรรณ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4534 23 ต.ค. 2555 121030047 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จ.สุโขทัย กองประชาสัมพันธ์ 06:00 จ.สุโขทัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4535 24 ต.ค. 2555 120810169 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4536 24 ต.ค. 2555 120910119 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4537 24 ต.ค. 2555 120910124 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4538 24 ต.ค. 2555 121010174 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง วิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4539 24 ต.ค. 2555 121010199 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ อาคารศึกษาศาสตร์ 08:30 รัฐสภา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4540 24 ต.ค. 2555 121010236 อว-9418(10ที่นั้ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานสัมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4541 24 ต.ค. 2555 121010272 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งคณะกรรมการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 10:00 ศูนย์วิจัยข้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4542 24 ต.ค. 2555 121010289 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมOTOP ปทุมธานี อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4543 24 ต.ค. 2555 121010297 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 การเคหะแห่งชาติ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4544 24 ต.ค. 2555 121010309 นค-3289 กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งเอกสารกีฬาหมาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กพน 09:00 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4545 24 ต.ค. 2555 121010310 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับป้าย กพน. 08:30 สนามวินเซอร์ ปาร์ค 2 นั่งสามตอนแวน
4546 24 ต.ค. 2555 121010314 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก้็บข้อมูล ศึกษาศาสตร 1 10:00 โชคชัย4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4547 24 ต.ค. 2555 121030036 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2012 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4548 24 ต.ค. 2555 121030044 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกค่ายอาสา โรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 08:30 คะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4549 24 ต.ค. 2555 121030048 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นำผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จ.สุโขทัย กองประชาสัมพันธ์ 06:00 จ.สุโขทัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4550 24 ต.ค. 2555 121030051 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำ ราชบุรี 3 เก๋งสองตอน
4551 24 ต.ค. 2555 121030053 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปติดตามผลการดำเนินงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4552 25 ต.ค. 2555 120810170 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4553 25 ต.ค. 2555 120910120 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4554 25 ต.ค. 2555 120910125 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4555 25 ต.ค. 2555 120910308 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4556 25 ต.ค. 2555 120910416 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาที่ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 10:00 ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4557 25 ต.ค. 2555 120930018 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปปลูกป่าชายเลน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 50 รถบัสโดยสาร
4558 25 ต.ค. 2555 120930019 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปปลูกป่าชายเลน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
4559 25 ต.ค. 2555 121010069 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์+นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จากสนามบินสุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4560 25 ต.ค. 2555 121010070 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์+นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จากสนามบินสุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4561 25 ต.ค. 2555 121010071 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขนกระเป๋าอาจารย์+นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน/ใบ จากสนามบินสุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4562 25 ต.ค. 2555 121010175 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4563 25 ต.ค. 2555 121010179 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 27/50 แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 36 นนทบุรี 1 เก๋งสองตอน
4564 25 ต.ค. 2555 121010192 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมมิลาเคิล แกนด์ 3 เก๋งสองตอน
4565 25 ต.ค. 2555 121010216 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
4566 25 ต.ค. 2555 121010237 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา DRYING BEADS CONFERENCE บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 06:30 ม เกษตรศสาตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4567 25 ต.ค. 2555 121010244 นค-4543(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬา-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:00 จุฬา-ม.ศิลปากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4568 25 ต.ค. 2555 121010246 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม บางแค-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.ศิลปากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4569 25 ต.ค. 2555 121010248 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม ม.ธุรกิจบัณฑิต-ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.ธุรกิจบัณฑิต-ม.ศิลปากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4570 25 ต.ค. 2555 121010275 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Move and Play ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 นั่งสามตอนแวน
4571 25 ต.ค. 2555 121020008 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นไปทานข้าวที่ คลอง 3 โรงแรมราชบงกช - คลอง 3 - โรงแรมราชบงกช โรงแรมราชบงกช 18:00 คลอง 3 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4572 25 ต.ค. 2555 121020009 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นไปทานข้าวที่ คลอง 3 โรงแรมราชบงกช - คลอง 3 - โรงแรมราชบงกช โรงแรมราชบงกช 18:00 คลอง 3 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4573 25 ต.ค. 2555 121030037 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2012 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4574 26 ต.ค. 2555 120810171 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4575 26 ต.ค. 2555 120910121 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4576 26 ต.ค. 2555 120910126 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ผู้ประสานงาน พิสมัย อ่างบุญตา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มศว.องครักษ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4577 26 ต.ค. 2555 120910150 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปร่วมงานโคโลนีเกมส์ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 50 รถบัสโดยสาร
4578 26 ต.ค. 2555 120910270 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ตู้ ไปอบรมสัมนาการสอนภาษาอังกฤษของ Cambridge University Press ในวันศุกร์ที่ 26 ตค. 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 โรงแรมวินเซอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.20 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4579 26 ต.ค. 2555 121010033 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา Cambridge Day 2012 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ซอย 20 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4580 26 ต.ค. 2555 121010072 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-ทานข้าวนอกมทร. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4581 26 ต.ค. 2555 121010073 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 08.30 รร.ราชบงกช - วิทยบริการ - ดูงานตามหน่วยงาน 18.00 พาไปทานอาหารเย็น (นอกมทร.) โรงแรมราชบงกช 08:30 วิทยบริการ-หน่วยงานอื่นๆ-นอกมทร. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4582 26 ต.ค. 2555 121010176 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ-ส่งวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4583 26 ต.ค. 2555 121010202 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมข้อมูลทะเบียนราษฎร สวท. 09:20 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4584 26 ต.ค. 2555 121010235 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม DRYING BEADS บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธํญบุรี ปทุมธานี 06:00 ม เกษตรศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
4585 26 ต.ค. 2555 121010273 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่ มทร.กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 07:40 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
4586 26 ต.ค. 2555 121010303 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:30 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 เก๋งสองตอน
4587 26 ต.ค. 2555 121010315 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ไต้หวัน) อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:45 สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4588 26 ต.ค. 2555 121010320 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่ 1 กพน 07:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
4589 26 ต.ค. 2555 121010327 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 กระทรวงยุติธรรม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4590 26 ต.ค. 2555 121010328 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเปิดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 14:00 จปร. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4591 26 ต.ค. 2555 121010343 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ไปประชุมที่ สอก หน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า 07:30 สอก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4592 26 ต.ค. 2555 121030038 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2012 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4593 26 ต.ค. 2555 121030079 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์อบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกชุดแฟชั่นผ้าไทย คหกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:30 คหกรรมศาสตร์ เขาชโงก นครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4594 27 ต.ค. 2555 120920049 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 07:30 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4595 27 ต.ค. 2555
ถึง 28 ต.ค. 2555
120930051 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปอบรมคุณธรรมจริยธรรม เบอร์ประสาน คุณพิสมัย อ่างบุญตา โทร 087-1064734 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 จปร. 50 รถบัสโดยสาร
4596 27 ต.ค. 2555 121010074 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอ.-นศ.จาประเทศญี่ปุ่น ดูงาน/ทัศนศึกษา 07.30 ออกเดินทางไปวัดพระเเก้ว 13.00 มาพบประธานบริษัทห้างTokyu โรงแรมราชบงกช 07:30 โรงแรมที่สุขุมวิท 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4597 27 ต.ค. 2555 121010075 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำอ.-นศ.จาประเทศญี่ปุ่น ดูงาน/ทัศนศึกษา 07.30 ออกเดินทางไปวัดพระเเก้ว 13.00 มาพบประธานบริษัทห้างTokyu โรงแรมราชบงกช 07:30 โรงแรมที่สุขุมวิท 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4598 27 ต.ค. 2555 121010151 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกต่างประเทศจากสถานทูตอินเดีย อาคาร 48 พระชันษา 13:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 30 รถบัสโดยสาร
4599 27 ต.ค. 2555 121010193 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีที่สนามบินดอนเมือง (ดร.สมหมาย 089-9900-3227) อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4600 27 ต.ค. 2555 121010316 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132