ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4201 27 ก.ย. 2555 120830073 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4202 27 ก.ย. 2555 120910245 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาไปซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่พาหุรัด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 10:00 พาหุรัด 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4203 27 ก.ย. 2555 120910285 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม ที่ รอยัล ฮิลล์ นครนายก สำนักงานอธิการบดี 07:30 รอยัล ฮิลล์ นครนายก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4204 27 ก.ย. 2555 120910286 นค-4530(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย เข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อ (ร่าง1) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าตึกอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4205 27 ก.ย. 2555 120910293 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 08:05 คณะต่าง ๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4206 27 ก.ย. 2555 120910295 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการสถาบันยานยนต์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4207 27 ก.ย. 2555 120910298 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับโล่ คณะบริหารอาคาร 4 12:00 สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4208 27 ก.ย. 2555 120910302 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาค 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4209 27 ก.ย. 2555 120910332 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานงานเรื่องกฤษฎีกา ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09:00 ทำเนียบรัฐบาล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4210 27 ก.ย. 2555 120910336 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศ นักศึกษาที่ ปปส.และ ธนาคาร ออมสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 ปปส.และ ธนาคาร ออมสิน 1 นั่งสามตอนแวน
4211 27 ก.ย. 2555 120910344 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวท. 11:30 กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร เทเวศร์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4212 27 ก.ย. 2555 120910360 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมการเตรียมงานราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ 11 มังคลอุบล มทรธ. สวพ. 09:15 มังคลอุบล สอ.มทรธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4213 27 ก.ย. 2555 120910392 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งวิทยากร อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:30 รามคำแหง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4214 27 ก.ย. 2555 120910393 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 บริษัท แสตนดาร์ดแลน จำกัด (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4215 27 ก.ย. 2555 120910396 นค-4544(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รายการโต๊ะข่าวการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ผช.ไพบูลย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4216 28 ก.ย. 2555 120710375 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
4217 28 ก.ย. 2555 120810086 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกอล์ฟการกุศล ศธ. กพน. 08:00 สนามบางไทร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4218 28 ก.ย. 2555 120910277 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดซื้อเสื้อในโครงการ "MCT พื้นฟูชายฝั่งทะเล เฉลิมพระเกียรติ" หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 ตลาดพาหุรัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4219 28 ก.ย. 2555 120910303 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาค 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4220 28 ก.ย. 2555 120910331 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:15 ถ.รามคำแหง 154 แขวงสะพานสูง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4221 28 ก.ย. 2555 120910349 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศ นักศึกษา สหกิจ ที่ โรงพยาบาลปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 โรงพยาบาลปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4222 28 ก.ย. 2555 120910354 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผู้ประสาน ดร.บุญยัง 086 899 2996 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4223 28 ก.ย. 2555 120910358 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุฝึก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 สำเพ็ง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4224 28 ก.ย. 2555 120910362 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 10:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4225 28 ก.ย. 2555 120910379 นค-4544(10ที่นั่ง) กองคลัง ส่งเอกสารเบิกจ่าย ประจำปีงปม.55 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4226 28 ก.ย. 2555 120910387 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 10:00 พหลโยธินเพลส,มศว.ประสานมิตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 นั่งสามตอนแวน
4227 28 ก.ย. 2555 120910390 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกชาวต่างประเทศ (เยอรมันนี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) 06:30 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4228 28 ก.ย. 2555 120910391 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง จำกัด ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง จำกัด บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4229 28 ก.ย. 2555 120910401 นค-4529(8ที่นั่ง) กองคลัง ติดต่อกันเงิน ข้างตึกอธิการบดี 08:40 กรมบัญชีกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4230 28 ก.ย. 2555 120930029 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น"ความรู้คู่คุณธรรม"และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่6/2555 และเสวนาวิชาการเรื่อง"พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาบัณฑิตไทยในบริบทอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ 08:00 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
4231 28 ก.ย. 2555 120930041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ 16:00 แม่กลอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4232 28 ก.ย. 2555 120930042 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ 16:00 แม่กลอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4233 29 ก.ย. 2555 120910372 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4234 29 ก.ย. 2555 120920033 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการผลงาน ดร.ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ) (ติดต่อผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084-1232557 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4235 29 ก.ย. 2555 120920047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานเผาศพบิดา ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ 13:00 แม่กลอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4236 29 ก.ย. 2555 120920048 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมงานเผาศพบิดา ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ 13:00 แม่กลอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4237 30 ก.ย. 2555 120910340 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปราชการและประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อการศึกษาวิจัย ม.ชมฟ้า คลอง 2 10:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4238 30 ก.ย. 2555 120910373 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4239 30 ก.ย. 2555 120910419 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาอินโดนีเซีย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4240 1 ต.ค. 2555 120710616 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
4241 1 ต.ค. 2555 120910280 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานสัมมนา Inter Coop ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (1) ลานจอดรถ อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4242 1 ต.ค. 2555 120910282 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ร่วมงานสัมมนา Inter Coop ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (2) ลานจอดรถ อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) 07:30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กทม. 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4243 1 ต.ค. 2555 120910359 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุม retreat ร่วม 9 สภา มทร. ณ บัวหลวง 2 ชั้น 2 สอ. มทรธ. สวพ. 09:15 ณ บัวหลวง 2 ชั้น 2 สอ. มทรธ. 1 เก๋งสองตอน
4244 1 ต.ค. 2555 120910374 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4245 1 ต.ค. 2555 120910395 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษานานาชาติ ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมมิราเคิแกรด์ แจ้งวัฒนะ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4246 1 ต.ค. 2555 120910404 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปเข้าฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 วัดปากน้ำภาษีเจริญ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4247 1 ต.ค. 2555 120910420 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ไปทำหนังสือเดินทาง อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 กงการกงศุล (หลักสี่) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4248 1 ต.ค. 2555 120910426 นค-3289 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4249 1 ต.ค. 2555 120910436 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการกรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
4250 1 ต.ค. 2555 120910437 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประสานงานการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 สถานฑูตญี่ปุ่น ถนสีลม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4251 1 ต.ค. 2555 120930040 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 10:00 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4252 1 ต.ค. 2555 120930054 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 กพน 07:00 มรภ.รำไพพรรณี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4253 1 ต.ค. 2555 120930055 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 กพน 07:00 มรภ.ราชภัฏรำไพพรรณี 3 นั่งสามตอนแวน
4254 1 ต.ค. 2555 121010002 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งหนังสือราชการ หน้าสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4255 1 ต.ค. 2555 121010015 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อ มศว.ประสานมิตร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 มศว.ประสานมิตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4256 2 ต.ค. 2555 120710617 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4257 2 ต.ค. 2555 120710685 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลกอล์ฟการกุศล55 กพน. 10:00 บ.BKS Sport Golf 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4258 2 ต.ค. 2555 120910347 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมกการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยครั้งที่ 3/2555 อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 เก๋งสองตอน
4259 2 ต.ค. 2555 120910363 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการซื้อเสื้อในโครงการ"MCT พื้นฟูชายฝั่งทะเล" หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 ตลาดพาหุรัด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4260 2 ต.ค. 2555 120910364 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรมผู้บริหาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 1 เก๋งสองตอน
4261 2 ต.ค. 2555 120910375 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4262 2 ต.ค. 2555 120910403 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ ประกันสังคม สำนักงานอธิการบดี 09:00 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4263 2 ต.ค. 2555 120910413 นค-4530(10ที่นั่ง) กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 08:00 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4264 2 ต.ค. 2555 120910433 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยากรแนะแนวการเรียนคหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (บางขุนเทียน) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4265 2 ต.ค. 2555
ถึง 3 ต.ค. 2555
120930037 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 กพน 08:00 ม.ราชภัฎรำไพพรรณี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4266 2 ต.ค. 2555 121010016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อออกตั๋วเครื่องบินสำหรับโครงการฝึกอบรมณ ประเทศเกาหลี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 การบินไทย หลานหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4267 2 ต.ค. 2555 121010022 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปงานศพแม่ อาจารย์จเรวัต สาริชีวิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:30 รพ.สระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4268 2 ต.ค. 2555 121020003 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฟังสวดอภิธรรมศพ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17:00 วัดเขียนเขต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4269 3 ต.ค. 2555 120810120 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส. 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
4270 3 ต.ค. 2555 120910306 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4271 3 ต.ค. 2555 120910341 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผู้อำนวยการที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 13:00 ม. ชมฟ้า คลอง 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4272 3 ต.ค. 2555 120910365 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรมผู้บริหาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 1 เก๋งสองตอน
4273 3 ต.ค. 2555 120910376 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4274 3 ต.ค. 2555 120910389 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปสำรวจโครงการผ้าอังษะ ณ จังหวัดอยุธยา หน้าอาคาร 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 อยุธยา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4275 3 ต.ค. 2555 120930039 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยียมชมบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาตร์ 07:00 บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด จังหวัดชัยนาท 9 ตู้นั่งสี่ตอน
4276 3 ต.ค. 2555 121010006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 13:00 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4277 3 ต.ค. 2555 121010007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 09:00 กระทรวงศึกษา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4278 3 ต.ค. 2555 121010025 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
4279 3 ต.ค. 2555 121010029 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมกรรมาธิการ รัฐสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4280 3 ต.ค. 2555 121010030 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง "ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015" หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
4281 4 ต.ค. 2555 120710665 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับของรางวัลบริจาค กพน. 10:00 บ.สหพัฒน์ + บ.เฟดเดอรัล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4282 4 ต.ค. 2555 120810121 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
4283 4 ต.ค. 2555 120910319 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย KM 9 มทร สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.พระนคร 1 เก๋งสองตอน
4284 4 ต.ค. 2555 120910366 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรมผู้บริหาร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 1 เก๋งสองตอน
4285 4 ต.ค. 2555 120910399 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปจัดซื้อของที่ต้องใช้เกี่ยวกับงานแฟชั่น และดูงานเกี่ยวกับแฟชั่น หน้าอาคาร 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:30 เซ็นทรัล ( บางนา ) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4286 4 ต.ค. 2555 120910412 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเล่มเอกสารอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 จัดหางาน จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4287 4 ต.ค. 2555 120910417 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปทำพาสปอร์ต ที่กระทรวงการต่างประเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 กงการกลศุล (หลักสี่) 16 ตู้นั่งสี่ตอน
4288 4 ต.ค. 2555 120910440 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารการประชุม กพน. 10:00 รามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4289 4 ต.ค. 2555 120910441 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบผู้ประกาศข่าวรายการคุยโขมงข่าวเช้า MCOT พบหัวหน้าข่าวหน้าในหลวงของเราหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กองประชาสัมพันธ์ 08:00 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สถานีโทรทัศน์MCOT 2 นั่งสามตอนแวน
4290 4 ต.ค. 2555 120920043 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4291 4 ต.ค. 2555 120930020 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08:00 อำเภออินบุุรี จังหวัดสิงห์บุรี 40 รถบัสโดยสาร
4292 4 ต.ค. 2555 121010003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4293 4 ต.ค. 2555 121010004 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม GIZ ที่สุขุมวิท อาคารศึกษาศาสตร์ 1 08:00 ถนนสุขุมวิท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4294 4 ต.ค. 2555 121010009 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 มังคลอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4295 4 ต.ค. 2555 121010020 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวทำข่าวคณะบริหารธุกิจ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะบริหารธุรกิจ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4296 4 ต.ค. 2555 121010046 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:40 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 เก๋งสองตอน
4297 4 ต.ค. 2555 121020001 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งอาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4298 4 ต.ค. 2555 121020002 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งอาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 19:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4299 4 ต.ค. 2555 121030008 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานศพมารดา อ.จเรวัตร สารีชีวิน กองกลาง 16:35 จ.สระบุรี 20 รถบัสโดยสาร
4300 5 ต.ค. 2555 120810122 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132