ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11401 27 ส.ค. 2557 140810018 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับศิลปินชาวต่างชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11402 27 ส.ค. 2557 140810040 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ราม21,มจพ.,ม.เกษตร,ม.ศิลปากร,ห้วยขวาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 ราม21,มจพ.,ม.เกษตร,ม.ศิลปากร,ห้วยขวาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11403 27 ส.ค. 2557 140810065 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11404 27 ส.ค. 2557 140810106 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัฐสภา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11405 27 ส.ค. 2557 140810107 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 รัฐสภา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
11406 28 ส.ค. 2557 140710099 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w2.BUS01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
11407 28 ส.ค. 2557 140730050 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11408 28 ส.ค. 2557 140810037 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11409 28 ส.ค. 2557 140810038 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร -รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11410 28 ส.ค. 2557 140810039 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น ดินแดง 2 เก๋งสองตอน
11411 28 ส.ค. 2557 140810064 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 เก๋งสองตอน
11412 28 ส.ค. 2557 140810070 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11413 28 ส.ค. 2557 140810090 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับศิลปินมาร่วมโครงการฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ประชาชื่น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11414 28 ส.ค. 2557 140820002 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w2.VAN01.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11415 28 ส.ค. 2557 140820003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w2.VAN02.บรรยายรวม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11416 29 ส.ค. 2557 140810019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งศิลปินชาวต่างชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11417 29 ส.ค. 2557 140810108 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสมมนา เรื่อง กลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2557 ศูนย์พัฒนาบุคคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11418 29 ส.ค. 2557 140810146 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 08:20 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 เก๋งสองตอน
11419 29 ส.ค. 2557 140810149 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สารสนเทศ(ผอ.พงศ์พิชณ์) ตึก ICT 07:00 สกอ 1 เก๋งสองตอน
11420 29 ส.ค. 2557 140810150 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์(รับส่งวิทยากร) บ้านพักราชการ อาคาร 9 05:00 ม.เกษตร 1 เก๋งสองตอน
11421 29 ส.ค. 2557
ถึง 30 ส.ค. 2557
140830011 ฮภ-8150 สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดโครงการสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 พัทยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11422 29 ส.ค. 2557
ถึง 30 ส.ค. 2557
140830012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดโครงการสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 พัทยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11423 29 ส.ค. 2557
ถึง 30 ส.ค. 2557
140830013 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดโครงการสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 พัทยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11424 29 ส.ค. 2557
ถึง 30 ส.ค. 2557
140830033 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักคึกษาสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 9 คน ลงพื้นที่ถ่ายทอดงานวิจัย ชุมชนศูนย์โอทอป อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 ชุมชนศูนย์โอทอป อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11425 30 ส.ค. 2557 140720005 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์(งานแข่งขัน) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.มหิดล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11426 30 ส.ค. 2557 140820020 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจศาลาการเปรียญวัดท่าข้าม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 วัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11427 31 ส.ค. 2557 140720006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานแข่งขัน หุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.มหิดล ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11428 31 ส.ค. 2557 140730010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการโครงการการออกแบบและจัดทำวัสดุตกแต่งจากขยะเหลือบริโภค ณตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 หมู่5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11429 31 ส.ค. 2557 140830024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 พัทยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11430 31 ส.ค. 2557 140830025 ฮภ-8150 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 พัทยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11431 1 ก.ย. 2557
ถึง 5 ก.ย. 2557
140630033 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แข่งขันกีฬานักศึกษา) กพน 06:00 มทร.อีสาน 60 รถบัสโดยสาร
11432 1 ก.ย. 2557
ถึง 5 ก.ย. 2557
140630033 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แข่งขันกีฬานักศึกษา) กพน 06:00 มทร.อีสาน 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11433 1 ก.ย. 2557
ถึง 5 ก.ย. 2557
140630033 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (แข่งขันกีฬานักศึกษา) กพน 06:00 มทร.อีสาน 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11434 1 ก.ย. 2557 140810015 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ สำนักงานอธิการบดี 07:30 สถานีวิทยุราชมงคล เลขที่ 214 - 216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11435 1 ก.ย. 2557 140810023 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10:00 มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) 2 เก๋งสองตอน
11436 1 ก.ย. 2557 140810024 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม 21 10:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 เก๋งสองตอน
11437 1 ก.ย. 2557 140810096 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล เดินทางไปประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 11:00 มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) 1 เก๋งสองตอน
11438 1 ก.ย. 2557 140810132 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับวิทยากร โครงบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 07:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11439 1 ก.ย. 2557 140810133 ฮภ-8149 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับวิทยากร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ (สวทช) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11440 1 ก.ย. 2557 140810152 ฮภ-8151 กองกฎหมาย ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ1 ตึกช้าง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11441 2 ก.ย. 2557 140610156 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC สำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11442 2 ก.ย. 2557 140610157 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC สำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11443 2 ก.ย. 2557 140610158 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC สำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11444 2 ก.ย. 2557 140610159 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC สำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11445 2 ก.ย. 2557 140810097 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล เดินทางไปประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 11:00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 เก๋งสองตอน
11446 2 ก.ย. 2557 140910007 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 13:00 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 1 เก๋งสองตอน
11447 3 ก.ย. 2557 140610160 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11448 3 ก.ย. 2557 140610235 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ 1 เก๋งสองตอน
11449 3 ก.ย. 2557 140810135 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับพระวัดหว่านบุญ ร่วมงานพิธีไหว้ครูช่างศิลปกรรม อาจารย์ดิษฐวัฒน ไปกับรถ(089 815 5450) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:30 วััดหว่านบุญ ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11450 3 ก.ย. 2557 140810138 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้อวัสดุในการสอน คณะศิลปกรรมฯ 08:30 พาหุรัด รามอินทร่ 16 ตู้นั่งสี่ตอน
11451 3 ก.ย. 2557 140910003 ญส-3850 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมเซ็ทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
11452 3 ก.ย. 2557 140910010 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลางและ สกอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลางและ สกอ 2 เก๋งสองตอน
11453 4 ก.ย. 2557 140610161 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11454 4 ก.ย. 2557 140610162 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11455 4 ก.ย. 2557 140810071 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5,บ้านอ.สุวรรณี และบ้านอ.สอิ้ง แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,วิทยาลัยนาฏศิลป์รับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11456 4 ก.ย. 2557 140810136 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอรถไปรับพระวัดหว่านบุญ อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 วัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11457 4 ก.ย. 2557 140810139 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับสมุดลงนามถวายพระพรพร้อมส่งที่สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 เสาชิงช้า สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา 1 เก๋งสองตอน
11458 4 ก.ย. 2557 140830039 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11459 4 ก.ย. 2557 140910014 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมสัมมนา ณ.หอสุพรรณ-ภัทร ศูนย์ศิลปชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 4 กันยายน 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:30 ศูนย์ศิลปชีพบางไทย 2 เก๋งสองตอน
11460 5 ก.ย. 2557 140610163 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11461 5 ก.ย. 2557 140610164 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11462 5 ก.ย. 2557 140610165 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11463 5 ก.ย. 2557 140610166 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11464 5 ก.ย. 2557 140810013 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปอบรมสัมนาหลักเกณฑ์การทำสัญญาทุน ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ 2 เก๋งสองตอน
11465 5 ก.ย. 2557 140810114 ญส-3852 กองคลัง ไปประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
11466 5 ก.ย. 2557 140810140 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปประชุม ตึกอธิการบดี 07:00 ตึกสกอ. 1 เก๋งสองตอน
11467 6 ก.ย. 2557 140610167 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11468 6 ก.ย. 2557 140720007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานแข่งขัน หุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.มหิดล ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11469 6 ก.ย. 2557 140910026 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปลาดพร้าว คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 ไปลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11470 6 ก.ย. 2557 140920001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง (นำรถเข้าตรวจเช็ค) กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11471 6 ก.ย. 2557 140920001 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง (นำรถเข้าตรวจเช็ค) กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11472 6 ก.ย. 2557 140930010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานศพ) วิศวะ 9 ชั้น 05:00 จ.ศรีสะเกษ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11473 7 ก.ย. 2557 140610168 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11474 7 ก.ย. 2557 140610169 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11475 7 ก.ย. 2557 140610170 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11476 7 ก.ย. 2557 140610171 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11477 7 ก.ย. 2557 140610172 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11478 7 ก.ย. 2557 140720008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานแข่งขัน หุ่นยนต์) วิศวะ 9 ชั้น 07:00 ม.มหิดล ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11479 8 ก.ย. 2557 140610173 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11480 8 ก.ย. 2557 140710134 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11481 8 ก.ย. 2557 140710135 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11482 8 ก.ย. 2557 140710138 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11483 8 ก.ย. 2557 140710139 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
11484 8 ก.ย. 2557 140730024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธสาสตร์สู่การปฏิบัติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คลาสสิคคาวีโอ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11485 8 ก.ย. 2557 140810121 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารวิทยบริการ 12:00 มศว.ประสานมิตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11486 8 ก.ย. 2557 140810144 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 ณ ห้อง sky room โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ (ซ.3) กทม 2 เก๋งสองตอน
11487 8 ก.ย. 2557 140830040 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11488 9 ก.ย. 2557 140610174 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11489 9 ก.ย. 2557 140710106 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน หน้า.สอ.ใหม่ 08:00 จ.อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
11490 9 ก.ย. 2557 140710106 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองนโยบายและแผน หน้า.สอ.ใหม่ 08:00 จ.อยุธยา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11491 9 ก.ย. 2557
ถึง 11 ก.ย. 2557
140730025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แะลกสนแปลงแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รร.คลาสสิคคาวีโอ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11492 9 ก.ย. 2557
ถึง 11 ก.ย. 2557
140730026 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แะลกสนแปลงแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รร. คลาสสิคคาวีโอ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11493 9 ก.ย. 2557 140730027 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แะลกสนแปลงแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รร.คลาสสิคคาวีโอ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11494 9 ก.ย. 2557 140730028 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แะลกสนแปลงแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รร.คลาสสิคคาวีโอ จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11495 9 ก.ย. 2557 140810141 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 06:00 ณ ห้อง sky room โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ (ซ.3) กทม. 2 เก๋งสองตอน
11496 9 ก.ย. 2557 140910033 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
11497 9 ก.ย. 2557 140910033 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
11498 10 ก.ย. 2557 140610175 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11499 10 ก.ย. 2557 140610176 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11500 10 ก.ย. 2557 140610177 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ WDC, SFC, CPC โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132