ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
101 15 ธ.ค. 2554 111210099 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 13:00 แม๊คโคร รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
102 15 ธ.ค. 2554 111210118 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
103 15 ธ.ค. 2554 111210122 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 อาคารรัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
104 15 ธ.ค. 2554 111210123 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปซื้อของ (ประชุมด้านพัฒนานักศึกษา) กพน. 10:00 คลอง 7 1 นั่งสามตอนแวน
105 15 ธ.ค. 2554 111210128 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กิจกรรมโครงการจิตอาสา (คณะครุศาสตร์) อาคารศึกษาศาสตร์ 07:30 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 40 รถบัสโดยสาร
106 15 ธ.ค. 2554 111210138 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทำธุรกรรมทางการเงิน (งานของสหกรณ์ออมทรัพย์) อาคาร สวท. 14:30 ธนาคารกสิกรไทย ค.6 - ธนาคารกรุงไทย ค.4 1 ตู้นั่งสี่ตอน
107 15 ธ.ค. 2554 111210141 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
108 15 ธ.ค. 2554 111210145 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปศูนย์ CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09:00 ศูนย์ CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
109 15 ธ.ค. 2554 111210148 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสากับบางจาก(ผู้นำผลังงานทดแทน)ที่โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2ดอนเมือง อาคารศึกษาศาสตร์ 07:30 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2ดอนเมือง 12 ตู้นั่งสี่ตอน
110 15 ธ.ค. 2554 111210151 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ งานสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาบุคลากร 10:00 บ.ปูนซิเมนต์ไทย จก. บางซื่อ 1 เก๋งสองตอน
111 15 ธ.ค. 2554 111210155 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อเรื่องเอกสารการเงินให้ท่านอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 10:00 ธ.กสิกรไทย คลอง 6, ธ. กรุงศรีฯ คลอง 7, ธ.ออมสิน คลอง 10 1 ตู้นั่งสี่ตอน
112 15 ธ.ค. 2554 111210156 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปส่งเอกสารทางราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13:00 ราชประสงค์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
113 15 ธ.ค. 2554 111210157 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อเอกสารการเงินให้อธิการบดี สำนักงานอธิการบดั 10:00 ธ.กสิกร คลอง6 ธ.กรุงศรี คลอง 7 ธ.ออมสิน คลอง 10 ไปรณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
114 15 ธ.ค. 2554 111210171 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธนาคารกรุงศรี คลอง7 คณะวิศว 9 ชั้น 13:00 ธนาคารกรุงศรี คลอง7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
115 16 ธ.ค. 2554 111210042 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย (โครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 อาคารสมาคมนักข่าว ถนนสามเสน (ตรงข้ามรพ.วชิระ) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
116 16 ธ.ค. 2554 111210046 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม สพฐ. ตรวจรับงาน ตึก ICT 06:00 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค อาคาร 2 ชั้น 11 8 ตู้นั่งสี่ตอน
117 16 ธ.ค. 2554 111210067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมกำหนดสมรรถนะของกลุ่มอาชีพและมาตรฐานฯ อาชีวศึกษา สำนักงานอธิการบดี 07:30 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
118 16 ธ.ค. 2554 111210080 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 มทร. ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
119 16 ธ.ค. 2554 111210127 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
120 16 ธ.ค. 2554 111210153 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสาร กพน. 09:00 เทคโนเกษตรฯ และแพทย์แผนไทย 1 นั่งสามตอนแวน
121 16 ธ.ค. 2554 111210160 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
122 16 ธ.ค. 2554 111210170 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไป กสท. แจ้งวัฒนะ ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10:00 กสท. แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
123 16 ธ.ค. 2554 111210173 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
124 16 ธ.ค. 2554 111210175 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้อของขวัญสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
125 16 ธ.ค. 2554 111210178 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ,กิจกรรม Big cleaning day คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
126 16 ธ.ค. 2554 111210179 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปศูนย์รังสิต โรงรถ กองพัฒน์ 08:00 ศูนย์รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
127 16 ธ.ค. 2554 111210180 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
128 16 ธ.ค. 2554 111210182 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเก็บของที่นำไปจัดนิทรรศการกลับคืน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
129 16 ธ.ค. 2554 111210183 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 5 ตู้นั่งสี่ตอน
130 16 ธ.ค. 2554 111210185 นค-4549(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพร,กิจกรรม Big cleaning day คณะเทคโนโลยีการเกษตร,วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร,วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
131 16 ธ.ค. 2554 111210186 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารสภา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 10:00 บางพลัด สุขุมวิท31 ปากเกล็ด ชินเขต อ่อนนุช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
132 16 ธ.ค. 2554 111210188 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 10:00 โรงแรมฟอร์ลจูน ธอส วิภาวดี21 พหลโยธิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัชดาภิเษก 1 เก๋งสองตอน
133 17 ธ.ค. 2554 111210104 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
134 17 ธ.ค. 2554 111210147 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อาคาร 48 พระชันษา 06:00 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 4 เก๋งสองตอน
135 17 ธ.ค. 2554 111210422 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้บริหารระดับสูง มทร.ธัญบุรี 13:00 61 ซ.โชคชัยอำนวย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 1 เก๋งสองตอน
136 17 ธ.ค. 2554 111220002 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (คณะครุศาสตร์) หน้าคณะครุศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
137 17 ธ.ค. 2554 111220007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านเครือข่ายสถาบันการพิมพ์ คณะฯสื่อสารมวลชน 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
138 17 ธ.ค. 2554 111220009 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การเข้าร่วมการประชุมและบรรยาย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 30 รถบัสโดยสาร
139 17 ธ.ค. 2554 111220010 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานการแสดง (งานของคณะศิลปกรรม) อาคารนาฏศิลป์ 9 ชั้น 14:00 วัดลำกระดาน คลอง 7 20 ตู้นั่งสี่ตอน
140 17 ธ.ค. 2554 111220011 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานการแสดง (งานของคณะศิลปกรรม) คณะศิลปกรรม 14:00 วัดลำกระดาน คลอง 7 20 ตู้นั่งสี่ตอน
141 17 ธ.ค. 2554 111230009 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรค่วมเพื่อสร้างกำลังใจในสังคมเรือนจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำจังหวัดราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
142 17 ธ.ค. 2554 111230015 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ การนำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ คณะศิลปกรรม 06:00 เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
143 17 ธ.ค. 2554 111230015 นค-4550(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ การนำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ คณะศิลปกรรม 06:00 เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
144 17 ธ.ค. 2554 111230023 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ คณะศิลปกรรม 06:00 เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
145 18 ธ.ค. 2554 111210105 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
146 19 ธ.ค. 2554 111210010 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ป่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อนันต์ 089-1246847 14:00 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
147 19 ธ.ค. 2554 111210011 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อนันต์ 089-1246847 14:00 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
148 19 ธ.ค. 2554 111210106 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
149 19 ธ.ค. 2554 111210129 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 08:00 เยาวราช/สำเพ็ง/ฟูดส์แลนด์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
150 19 ธ.ค. 2554 111210131 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปงานเผาศพ ที่วัดกล้วย จังหวัดนนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดกล้วย จ.นนทบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
151 19 ธ.ค. 2554 111210152 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปศูนย์ CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09:00 ศูนย์ CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
152 19 ธ.ค. 2554 111210166 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:00 สนามบินสุรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
153 19 ธ.ค. 2554 111210198 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.อนันต์ 089-1246847 14:00 โรงแรมพูลเมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
154 19 ธ.ค. 2554 111210200 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
155 19 ธ.ค. 2554 111210228 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกส่ารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
156 19 ธ.ค. 2554 111210233 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ แข่งกีฬาวอลเล่บอล ศิลปากรโอเพ่น เซ่เว่น โรงอาหารกลาง 15:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
157 19 ธ.ค. 2554 111210246 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทำธุรกรรมทางการเงิน อาคาร สวท. 14:30 ธ.กสิกรไทย - ธ.กรุงไทย 1 นั่งสามตอนแวน
158 19 ธ.ค. 2554 111210247 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารประชุมการเงิน สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 13:30 สุขุมวิท 31 ธนาคารอาคารสงเคราห์ ถนนพหลโยธิน 1 เก๋งสองตอน
159 19 ธ.ค. 2554 111210269 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยฯ กองกลาง 16:00 กองกลาง 1 เก๋งสองตอน
160 19 ธ.ค. 2554
ถึง 30 ธ.ค. 2554
111210287 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยฯ สอ. 08:30 ภายในมหาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
161 19 ธ.ค. 2554
ถึง 30 ธ.ค. 2554
111220015 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงอาหาร,หอพัก,โรงน้ำ สำนักจัดการทรัพย์สิน 08:30 โรงอาหาร,หอพัก,โรงน้ำ 2 นั่งสองตอนแวน
162 20 ธ.ค. 2554 111210107 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
163 20 ธ.ค. 2554 111210176 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 รัฐสภา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
164 20 ธ.ค. 2554 111210194 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสากับบางจาก อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม 07:30 อยู่ระหว่างประสานงาน 36 รถบัสโดยสาร
165 20 ธ.ค. 2554 111210222 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารประชุมการเงิน สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 10:00 สุขุมวิท 31 ธนาคารอาคารสงเคราห์ ถนนพหลโยธิน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
166 20 ธ.ค. 2554 111210230 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
167 20 ธ.ค. 2554 111210237 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการประชุม กพน. 09:00 ม.มหิดล 1 นั่งสามตอนแวน
168 20 ธ.ค. 2554 111210238 นค-4546(10ที่นั่ง) กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี 15:30 อาคารฟอร์จูนฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
169 20 ธ.ค. 2554 111210245 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมมนาและประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 โรงแรมเมอร์เคียว สี่แยกพระราม9 1 เก๋งสองตอน
170 20 ธ.ค. 2554 111210248 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนักศึกษาขึ้นปกนิตยสารการศึกษาอัพเกรดบริเวณมหาวิทยาลัย และส่งนักข่าว ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:00 บริเวณมหาวิทยาลัย และไปส่งนักข่าวที่ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินทร ถ.ชัยพฤก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
171 20 ธ.ค. 2554 111210254 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
172 20 ธ.ค. 2554 111210255 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม สวพ. 09:00 วล.แพทย์แผนไทย+สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
173 20 ธ.ค. 2554 111210256 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
174 20 ธ.ค. 2554 111210257 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ทำธุรกรรมทางการเงิน อาคาร สวท. 14:30 ธนาคารกสิกรไทย ค.6 - ธนาคารกรุงไทย ค.4 1 เก๋งสองตอน
175 20 ธ.ค. 2554 111210264 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตึก ICT 10:00 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
176 20 ธ.ค. 2554 111210266 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 โรงแมพูลเมน คิงเพาเวอ์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
177 20 ธ.ค. 2554 111210272 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับตั๋วเครื่องบินให้อธิการบดี และส่งของขวัญ สำนักงานอธิการบดี (เลขาอธิการบดี) 11:00 การบินไทย และมูลนิธิเครื่องนุ่งห่มไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
178 20 ธ.ค. 2554
ถึง 21 ธ.ค. 2554
111230028 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับส่งนักดนตรีเพื่อบรรเลงในงานฌาปนกิจศพ นางนิด นงเยาว์ ณ วัดซึ้งบน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 12:00 วัดซึ้งบน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
179 21 ธ.ค. 2554 111210108 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
180 21 ธ.ค. 2554 111210231 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
181 21 ธ.ค. 2554 111210262 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนกอล์ฟการกุศล กพน. 09:00 ปตท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
182 21 ธ.ค. 2554 111210288 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการและรับรองแขกจากญี่ปุ่น อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมพูแมน บางกอกคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
183 21 ธ.ค. 2554 111210290 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการและรับรองแขกจากญี่ปุ่น อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
184 21 ธ.ค. 2554 111210298 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน รับแขกชาวอินโดนีเซีย (รถVIP) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 18:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
185 21 ธ.ค. 2554 111210299 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ขนสัมภาระของแขกชาวอินโดนีเซีย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 18:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
186 22 ธ.ค. 2554 111210074 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 20 รถบัสโดยสาร
187 22 ธ.ค. 2554 111210109 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เบลเยี่ยม) อาคาร 48 พระชันษา 08:00 5 ตู้นั่งสี่ตอน
188 22 ธ.ค. 2554 111210207 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ส่งเอกสาร (งานของคณะศิลปกรรม) คณะศิลปกรรม อาคาร 1 10:00 สก. สค. จ.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
189 22 ธ.ค. 2554 111210213 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำการสถานีวิทยุโทรทัศน์ "หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับแสงมืออาชีพ" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
190 22 ธ.ค. 2554 111210215 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารราชการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
191 22 ธ.ค. 2554 111210239 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
192 22 ธ.ค. 2554 111210253 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม หอพักฝึกอบรม+สวพ. 07:30 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
193 22 ธ.ค. 2554 111210277 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งหนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
194 22 ธ.ค. 2554 111210309 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ขนของ และจัดซื้อของ ใช้สำหรับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช 06:50 สำนักงานอธิการบดี 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
195 22 ธ.ค. 2554 111210311 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อตัวอย่างเสื้อแจกพนักงานกองกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ 08:40 ประตูน้ำ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
196 22 ธ.ค. 2554 111210314 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทำธุรกรรมทางการเงิน (งานสหกรณ์ออมทรัพย์) อาคาร สวท. 14:30 ธ.กสิกรไทย - ธ.กรุงไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
197 22 ธ.ค. 2554 111210316 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อเรื่องเครื่องราชที่ ทำเนียบรัฐบาลและสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สำนักงานอธิการบดี 09:00 ทำเนียบรัฐบาลและสนามเสือป่า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
198 22 ธ.ค. 2554 111210324 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดงานตักบาตรประจำสัปดา กองพัฒนานักศึกษา 06:00 วัดมูลเหล็ก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
199 22 ธ.ค. 2554 111210332 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อรับบัตรประชาชนที่ร้านแคนตัน กองพัฒนานักศึกษา 11:00 คลอง 7 1 นั่งสามตอนแวน
200 22 ธ.ค. 2554 111210337 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน สวพ. 13:00 ม.เกษตรศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132