ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1301 8 มี.ค. 2555 120310058 นค-4919(10 ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมสส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมสส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1302 8 มี.ค. 2555 120310072 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับท่านที่ปรึกษา ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร มาประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดี ห้วยขวาง 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
1303 8 มี.ค. 2555 120310080 อว-9418(10ที่นั้ง) สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเอกสารประชุมสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 3/55 ตึก สวท 09:00 คณะ/วิทยาลัย สังหัด มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1304 8 มี.ค. 2555 120310100 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1305 8 มี.ค. 2555 120310101 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการเรียนการสอน อ.สอิ้ง ที่บ้านย่าน ราชภัฎบ้านสมเด็จ,อ.มณฑาและ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์, รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1306 8 มี.ค. 2555 120310121 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเอกสาร อาคารอบรม ICT Traning 14:00 เทคโนธานี คลอง 5 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1307 8 มี.ค. 2555 120310125 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี นำเอกสารและแฟ้มงานเร่งด่วนให้ท่านอธิการบดีลงนาม สำนักงานอธิการบดี 14:30 มรภ.ราชภัฎจันทรเกษม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1308 9 มี.ค. 2555 120110633 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1309 9 มี.ค. 2555 120210362 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สวพ. 11:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 1 เก๋งสองตอน
1310 9 มี.ค. 2555 120210459 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลาง ตึก สวท. 06:30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1311 9 มี.ค. 2555 120210472 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปขยายวีซ่านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1312 9 มี.ค. 2555 120210473 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ขยายวีซ่านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1313 9 มี.ค. 2555 120230078 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น"ความรู้คู่คุณธรรม"และการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบันฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่2/2555 บ้านธงชัยคลอง2 ถนนรังสิตนครนายก 07:00 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
1314 9 มี.ค. 2555 120310023 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอตราสารประกอบสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 สรรพากรคลอง 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1315 9 มี.ค. 2555 120310042 นค-4550(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พบบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน ปรึกษาหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์และงานข่าว กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิมพ์มติชน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1316 9 มี.ค. 2555 120310059 นค-4919(10 ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1317 9 มี.ค. 2555 120310065 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ สรุปพื้นที่ดำเนินฏครงการ site ราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1318 9 มี.ค. 2555 120310066 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสรุปพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ site ราชมงคล(สุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1319 9 มี.ค. 2555 120310090 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อเรื่องโรงเรียนสาธิตฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 โรงเรียนสังคีตฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1320 9 มี.ค. 2555 120310095 กง-3446(4ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1321 9 มี.ค. 2555 120310103 นค-4539(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาตวิชาเครื่องกล) 12:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1322 9 มี.ค. 2555 120310116 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรับเครื่องอ่านกระดาษคำตอบ สวท. มทร.ธัญบุรี 07:30 สวท.มทร.พระนคร เทเวศร์ ถนนสามเสน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1323 9 มี.ค. 2555 120310119 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อต้นไม้ กองกลาง 09:30 ตลาดต้นไม้คลอง 15 2 นั่งสองตอนแวน
1324 9 มี.ค. 2555 120310128 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ขอรับเอกสารเพื่อยื่นรายงานทรัพย์สินประจำปีกับ ปปช. สำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงาน ปปช., วข.เทเวศร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1325 9 มี.ค. 2555 120310156 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบินให้อธิการบดี อาคาร 48 พระชันษา 13:00 บริษัท การบินไทย จำกัด (หลานหลวง) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1326 10 มี.ค. 2555 120110634 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1327 10 มี.ค. 2555 120110664 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1328 10 มี.ค. 2555 120120063 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1329 10 มี.ค. 2555 120320001 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเครือข่ายงานประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 07:00 มทร.พระนคร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1330 11 มี.ค. 2555 120110635 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1331 11 มี.ค. 2555 120110665 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1332 11 มี.ค. 2555 120120064 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1333 11 มี.ค. 2555 120210469 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1334 11 มี.ค. 2555 120310083 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผุ้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 084-9892128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1335 11 มี.ค. 2555 120320003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปงานศพ บ้านพักราชการ ตึก 36 14:00 วัดพระศรี,วัดตรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1336 12 มี.ค. 2555 120110251 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถบัสไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ที่มาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 หอพัก FOUR B (พรธิสาร) 27 รถบัสโดยสาร
1337 12 มี.ค. 2555 120110636 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1338 12 มี.ค. 2555 120110648 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ผู้อบรม โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมราชบงกช 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1339 12 มี.ค. 2555 120110666 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1340 12 มี.ค. 2555 120210478 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม Biotech มบ.ชมฟ้า ซอย 10 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1341 12 มี.ค. 2555 120210506 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น หอพัก 9 มทรธ. 10:30 ม.รภ.พระนคร 1 เก๋งสองตอน
1342 12 มี.ค. 2555 120230073 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิศว 9 ชั้น 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1343 12 มี.ค. 2555 120310064 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปติดต่อราชการ(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1344 12 มี.ค. 2555 120310068 ญส-3850 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับหนังสือวีซ่าประเทศไต้หวัน อาคาร 48 พระชันษา 13:00 อาคารเอ็มไพรส์ สาธร 1 เก๋งสองตอน
1345 12 มี.ค. 2555
ถึง 16 มี.ค. 2555
120310076 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะบริหารธุรกิจ สอบปลายภาค 2/2554 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 08:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1346 12 มี.ค. 2555 120310084 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพลังงานนิวเคลียร์ ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 084-9892128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 รีสอร์ทกรีนการ์เด้น -สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1347 12 มี.ค. 2555 120310122 นค-4919(10 ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1348 12 มี.ค. 2555 120310127 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการฝึกอบรม ของศูนย์ SEAMEO VOCTECH (ใช้ภายในมทร.ธัญบุรี) สวส 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1349 12 มี.ค. 2555 120310145 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ศรีเครือ โพวาทอง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:30 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1350 12 มี.ค. 2555 120310146 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานสวดพระอภิธรมศพ รศ.ศรีเครือ โพวาทอง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:30 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1351 12 มี.ค. 2555 120310159 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1352 12 มี.ค. 2555 120310163 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 คุรุสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1353 12 มี.ค. 2555 120310178 กง-3446(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก (งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) กองพัฒนานักศึกษา 10:30 ศูนย์ยูนิซิตี้ ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1354 12 มี.ค. 2555 120310179 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ดูเสาส่งฯ บริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 นั่งสองตอนแวน
1355 12 มี.ค. 2555 120310196 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 12:30 โรงแรมฟอร์จูน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1356 12 มี.ค. 2555 120310212 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปงานศพพ่อของเจ้าหน้าที่ นางสาววิไลวรรณ สิงหวิบูลย์ อาคาร ICT 17:00 วัดนาหินลาด จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1357 12 มี.ค. 2555 120330007 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือจำกลางราชบุรี ไปสอนทำโมเดลกระดาษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1358 13 มี.ค. 2555 120110637 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1359 13 มี.ค. 2555 120110649 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ผู้อบรม โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมราชบงกช 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1360 13 มี.ค. 2555 120210479 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม Biotech มบ.ชมฟ้า ซอย 10 08:00 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1361 13 มี.ค. 2555 120230074 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิสว 9 ชั้น 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1362 13 มี.ค. 2555 120310024 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงาน ก.พ. 2 เก๋งสองตอน
1363 13 มี.ค. 2555 120310035 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของรางวัล กพน. 11:00 แฟชั่นไอแลนด์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1364 13 มี.ค. 2555 120310085 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพลังงานนิวเคลียร์ ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 084-9892128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 กรีนการ์เด้น รีสอร์ท-สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1365 13 มี.ค. 2555 120310114 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทCCL ลาเบล 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1366 13 มี.ค. 2555 120310123 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1367 13 มี.ค. 2555 120310147 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ศรีเครือ โพวาทอง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:30 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1368 13 มี.ค. 2555 120310149 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ศรีเครือ โพวาทอง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:30 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1369 13 มี.ค. 2555 120310160 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 12:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1370 13 มี.ค. 2555 120310168 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1371 13 มี.ค. 2555 120310189 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ซื้อน้ำยาล้างจาน คลอง1 สจส 09:30 คลอง 1 3 นั่งสองตอนแวน
1372 13 มี.ค. 2555 120310195 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปวัดชลประทาน จ.นนทบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดชลประทาน จ.นนทบุรี 5 เก๋งสองตอน
1373 13 มี.ค. 2555 120310199 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 12:00 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1374 13 มี.ค. 2555 120310211 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการประเมิรอธิการบดี ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร โรงแรมสยามซิตี้ 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1375 13 มี.ค. 2555 120310218 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ตรวจต้นฉบับวารสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองประชาสัมพันธ์ 09:00 โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว87 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1376 14 มี.ค. 2555 120110638 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1377 14 มี.ค. 2555 120110650 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ผู้อบรม โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมราชบงกช 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1378 14 มี.ค. 2555 120210455 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเรื่องงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ พญาไท 1 เก๋งสองตอน
1379 14 มี.ค. 2555 120210477 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.ประชุมฟังชี้แจงโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หอพัก ตึก 9 10:30 รร.เอเชีย ถ.พญาไท กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1380 14 มี.ค. 2555 120230075 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิศว 9 ชั้น 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1381 14 มี.ค. 2555 120310086 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้เช้าร่วมโครงการสัมมนาพลังงานนิวเคลียร์ ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 084-9892128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 กรีนการ์เด้น รีสอร์ท-สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1382 14 มี.ค. 2555 120310093 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม ประชานิเวศร์ 1 10:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1383 14 มี.ค. 2555 120310113 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1384 14 มี.ค. 2555 120310130 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1385 14 มี.ค. 2555 120310164 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ ตึก ICT 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1386 14 มี.ค. 2555 120310187 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับวีซ่าของผู้บริหาร อาคารฝึกอบรม ICT 11:30 อาคารเอ็มไพรส์ สาธร 2 เก๋งสองตอน
1387 14 มี.ค. 2555 120310206 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมรัฐสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 รัฐสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1388 14 มี.ค. 2555 120310213 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ตรวจต้นฉบับวารสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โรงพิมพ์ด่านสุทธา กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ลาดพร้าว 87 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1389 14 มี.ค. 2555 120310217 นค-4530(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 09:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1390 14 มี.ค. 2555 120310224 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาชีพอิสระ กองพัฒนานักศึกษา 10:00 เซียร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1391 14 มี.ค. 2555 120310226 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1392 14 มี.ค. 2555 120310227 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 1 นั่งสองตอนแวน
1393 14 มี.ค. 2555 120310236 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน สรรพากร ตึดอธิการ 09:25 สรรพากร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1394 15 มี.ค. 2555 120110639 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1395 15 มี.ค. 2555 120110651 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ผู้อบรม โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมราชบงกช 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1396 15 มี.ค. 2555 120110673 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำกับและควบคุมการขนย้ายข้อสอบจากโรงพิมพ์มา มทร.ธัญบุรี สวท. 07:30 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1397 15 มี.ค. 2555 120310029 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
1398 15 มี.ค. 2555 120310110 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปยื่นภาษีอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:00 สรรพกร คลอง 2 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1399 15 มี.ค. 2555 120310131 นค-4552(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนการ แขววงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนการ แขววงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1400 15 มี.ค. 2555 120310161 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รับ-ส่งกรรมการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์ 08:15 คณะวิชาชีพต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132