ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
1201 2 มี.ค. 2555 120210494 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พา นศ. ไปดูงานที่ Aspire งามวงศ์วาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 Aspire งามวงศ์วาน 35 ตู้นั่งสี่ตอน
1202 2 มี.ค. 2555 120210499 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พา นศ. ไปดูงานที่ Aspire งามวงศ์วาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 Aspire งามวงศ์วาน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1203 2 มี.ค. 2555 120210526 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1204 2 มี.ค. 2555 120210529 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส(เจ้าหน้าที่กองกลาง) กองกลาง 15:00 จ.นนทบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
1205 2 มี.ค. 2555 120210530 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส(เจ้าหน้าที่กองกลาง) กองกลาง 15:00 จ.นนทบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
1206 2 มี.ค. 2555 120210532 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส(เจ้าหน้าที่กองกลาง) กองกลาง 15:00 จ.นนทบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
1207 2 มี.ค. 2555 120210533 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (ประชาชื่น) 38 ตู้นั่งสี่ตอน
1208 2 มี.ค. 2555 120210535 นค-2968(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส(เจ้าหน้าที่กองกลาง) กองกลาง 15:00 จ.นนทบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
1209 2 มี.ค. 2555 120210537 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (ประชาชื่น) 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1210 2 มี.ค. 2555 120210538 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (ประชาชื่น) 12 ตู้นั่งสี่ตอน
1211 2 มี.ค. 2555 120210550 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
1212 2 มี.ค. 2555 120230058 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 15:00 อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
1213 2 มี.ค. 2555 120310009 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 วัดพระศรีมหาธาตุ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1214 2 มี.ค. 2555 120310016 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันนักข่าว ชมรมนักข่าว จังหวัดปทุมธานี กองประชาสัมพันธ์ 17:30 โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหนึ่ง คลองหลวง 2 นั่งสองตอนแวน
1215 2 มี.ค. 2555 120310037 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปงานมงคลสมรส โรงแรมพูลเมน คิงเพาเวอร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ 17:00 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ 4 เก๋งสองตอน
1216 3 มี.ค. 2555 120120061 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่งวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1217 3 มี.ค. 2555 120130086 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับนักศึกษาโครงการครูพันธุ์ใหม่กลับ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 09:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 30 รถบัสโดยสาร
1218 3 มี.ค. 2555 120210072 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบ (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.)ภาพรวม 9 มทร. สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1219 3 มี.ค. 2555 120210309 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1220 3 มี.ค. 2555 120210411 นค-4550(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1221 3 มี.ค. 2555 120220029 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาไปสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่น กองพัฒนานักศึกษา 06:00 สํานักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1222 3 มี.ค. 2555 120220035 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1223 4 มี.ค. 2555 120120062 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 สุทธิสาร กทม 1 เก๋งสองตอน
1224 4 มี.ค. 2555 120210073 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบ (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ภาพรวม 9 มทร. สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1225 4 มี.ค. 2555 120210312 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 22:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1226 4 มี.ค. 2555 120210412 นค-4550(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1227 4 มี.ค. 2555 120210468 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1228 4 มี.ค. 2555 120210504 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 09:00 กทม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
1229 4 มี.ค. 2555 120210554 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อสอบคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ 10:30 โรงพิมพ์คุรุสภา 2 เก๋งสองตอน
1230 4 มี.ค. 2555 120220024 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 บ้านควาน และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1231 4 มี.ค. 2555 120220025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 บ้านควาย และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1232 4 มี.ค. 2555 120220036 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1233 4 มี.ค. 2555 120230059 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษากลับจากการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 11:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
1234 4 มี.ค. 2555 120310008 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งอาจารย์(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1235 5 มี.ค. 2555 120110466 ญส-3851 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 บ้านพักสวัสดิการตึก 7 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 1 เก๋งสองตอน
1236 5 มี.ค. 2555 120210022 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
1237 5 มี.ค. 2555 120210075 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบ (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ภาพรวม 9 มทร. สวท. 07:00 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 7 ตู้นั่งสี่ตอน
1238 5 มี.ค. 2555 120210131 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงและชมผลงาน Fashion V together The Student fashion Showcase ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยฯ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 40 รถบัสโดยสาร
1239 5 มี.ค. 2555 120210132 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงและชมผลงาน Fashion V together The Student fashion Showcase ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยฯ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 15 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1240 5 มี.ค. 2555 120210310 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1241 5 มี.ค. 2555 120210401 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกวีดีทัศน์ อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1242 5 มี.ค. 2555 120210413 นค-4550(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1243 5 มี.ค. 2555 120210451 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1244 5 มี.ค. 2555 120210500 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานศูนย์สิรินทร กระทรวงสาธารณสุข งานสัมมนานวัตกรรมผู้พิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 กระทรวงสาธารณสุข 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1245 5 มี.ค. 2555 120210518 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 วัดพระศรีมหาธาตุ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1246 5 มี.ค. 2555 120210519 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 วัดพระศรีมหาธาตุ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1247 5 มี.ค. 2555 120210520 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15:00 วัดพระศรีมหาธาตุ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1248 5 มี.ค. 2555 120210527 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1249 5 มี.ค. 2555 120210551 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับเอกสาร อาคาร 48 พระชันษา 10:00 เขตบางแค 2 เก๋งสองตอน
1250 5 มี.ค. 2555 120210555 อว-9418(10ที่นั้ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1251 5 มี.ค. 2555 120210560 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานรับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี ถ่ายภาพคณบดีรับรางวัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11:30 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1252 5 มี.ค. 2555 120230085 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1253 5 มี.ค. 2555 120310044 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กพน. 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1254 5 มี.ค. 2555 120310055 นค-2968(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอผงการดำเนินโครงการ WIL ที่แต่ละมาหาวิาทยาลัยรับผิดชอบ หอพักฝึกอบรม 07:00 มทร.กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1255 5 มี.ค. 2555 120310069 กง-3446(4ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
1256 5 มี.ค. 2555 120310082 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ศูนย์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1257 6 มี.ค. 2555 120110630 นค-4551(6ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่งแขกในโครงการฝึกอบรม In-Country ปี 55 อาคาร 48 พระชันษา 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
1258 6 มี.ค. 2555 120110660 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว (สอบคุณวุฒิระดับ ม.6/ปวช.) 9 มทร. สวท. 07:00 โรงพิพม์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1259 6 มี.ค. 2555 120210023 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
1260 6 มี.ค. 2555 120210109 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาการเลี้ยงปลาดุกที่คลองกลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13:00 ฟาร์มเลี้ยงปลาดุกคุณชัยกฤต อภิชาติโรจนกุล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 46 รถบัสโดยสาร
1261 6 มี.ค. 2555 120210311 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1262 6 มี.ค. 2555 120210402 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบันทึกวีดีทัศน์ อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1263 6 มี.ค. 2555 120210510 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ออกตั๋วเครื่องบิน อาคาร 48 พระชันษา 13:45 บริษัท การบินไทย จำกัด (หลานหลวง) 1 เก๋งสองตอน
1264 6 มี.ค. 2555 120210528 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอบศิลปนิพนธ์และเสนอผลงาน รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5, รับ อ.วันทนีย์ ที่วิทยาลันาฏศิลป์, รับ อ.สุณี ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1265 6 มี.ค. 2555 120210545 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1266 6 มี.ค. 2555 120210559 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้น คณะเทคโนโบยีสื่อสารมวลชน 12:30 วัดสระเกศ (ถนนราชดำเนิน) 11 ตู้นั่งสี่ตอน
1267 6 มี.ค. 2555 120310005 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อราชการที่ตึกการบินไทยสำนักงานใหญ่ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1268 6 มี.ค. 2555 120310011 ญส-3851 กองคลัง ส่งภาษี กรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม ,ธนาคารกรุงไทยคลอง 4 ตักสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 09:00 กรมสรรพากร, ประกันสังคม, ธนาคารกรุงไทยคลอง 4 1 เก๋งสองตอน
1269 6 มี.ค. 2555 120310013 นค-4550(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎร (ท.ร.14) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1270 6 มี.ค. 2555 120310015 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ TPBS ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1271 6 มี.ค. 2555 120310027 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.สัมมนา "ก้าวแรกระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาประเทศฯ" หอพัก 9 มทรธ. 06:00 รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1272 6 มี.ค. 2555 120310032 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร State Polytechnic of Jember Ministry of National Education, Indonesia ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย จะมาลงนามความร่วมมือ MOU กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเลี้ยงรับรองแขกช่วงเย็น หน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1273 6 มี.ค. 2555 120310046 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญนายกองค์การนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธินิสิตนักศึกษา รุ่นที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1274 6 มี.ค. 2555 120310052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม(บางบอน) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
1275 6 มี.ค. 2555 120310063 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองคลัง ไปกรมสรรพากร คลอง 2 หน้าตึกสำนักงานอธิการ 09:00 ไปกรมสรรพากร คลอง 2 2 นั่งสองตอนแวน
1276 6 มี.ค. 2555 120310079 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารเข้าพบองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 ทำเนียบองคมนตรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1277 6 มี.ค. 2555 120310087 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารไปเย็บเล่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 เก๋งสองตอน
1278 6 มี.ค. 2555 120310106 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ส่งเอกสาร กพส 12:55 ภายใน จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
1279 6 มี.ค. 2555 120310109 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อตั๋วที่ บริษัท การบินไทย จำกัด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15:00 บริษัท การบินไทย จำกัด 2 เก๋งสองตอน
1280 7 มี.ค. 2555 120110631 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1281 7 มี.ค. 2555 120110661 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1282 7 มี.ค. 2555 120210313 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1283 7 มี.ค. 2555 120210414 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 08:00 อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1284 7 มี.ค. 2555 120210547 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 19:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1285 7 มี.ค. 2555 120310061 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งโต๊ะหมู่บูชาเข้าร่วมการประกวด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:00 พุทธมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1286 7 มี.ค. 2555 120310062 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งโต๊ะหมู่บูชาเข้าร่วมการประกวด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 05:00 พุทธมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1287 8 มี.ค. 2555 120110632 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการ In-Country ปี 55 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต) 06:00 อาคารฝึกอบรม ของสำนักวิทยบริการ 1 เก๋งสองตอน
1288 8 มี.ค. 2555 120110662 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำข้อสอบภาพรวม 9 มทร.(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) สวท. 07:00 โรงพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว 6 ตู้นั่งสี่ตอน
1289 8 มี.ค. 2555 120120047 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระ วัดรอบมหาวิทยาลัย 05:30 ชมรมพุทธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
1290 8 มี.ค. 2555 120210314 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
1291 8 มี.ค. 2555 120210410 นค-4550(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โรงแรมราชบงกช 07:00 ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1292 8 มี.ค. 2555 120210423 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้ออุปกรณ์การเกษตร กองกลาง 08:00 ตลาด อตก 2 นั่งสองตอนแวน
1293 8 มี.ค. 2555 120210470 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปขยายวีซ่านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1294 8 มี.ค. 2555 120210471 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปขยายวีซ่านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 08:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
1295 8 มี.ค. 2555 120210522 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 09:00 คลอง ๗ ปทุมธานี และ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
1296 8 มี.ค. 2555 120210540 นค-4527(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับหนังสือวีซ่าประเทศไต้หวัน อาคาร 48 พระชันษา 11:00 อาคารเอ็มไพร์ส สาทรใต้ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
1297 8 มี.ค. 2555 120230054 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงงานกระดาษซินฮั้วบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์หัตถกรรมตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี 50 รถบัสโดยสาร
1298 8 มี.ค. 2555 120310030 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19:00 สนามบิสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1299 8 มี.ค. 2555 120310034 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมงานจัดเก็บข้อมูลงานพระราชทานปริญญา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 เซียร์รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
1300 8 มี.ค. 2555 120310045 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปดูงานบริษัทเซียร่า กพน. 13:00 สุขุมวิท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132