ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8901 11 ก.ย. 2556 130810230 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ แถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมมาธิการ หน้า สอ.ใหม่ 07:00 รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
8902 11 ก.ย. 2556 130810244 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไปรับ ท่านกอบกุล ปราบประชา แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 12:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8903 11 ก.ย. 2556 130910064 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 08:30 วัพพลาหาร คลองหก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8904 11 ก.ย. 2556 130930014 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8905 12 ก.ย. 2556 130610138 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8906 12 ก.ย. 2556 130610371 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอหาร ศูนย์รังสิต สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8907 12 ก.ย. 2556 130710028 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ 08:30 วัดปัญญานันทาราม 45 รถบัสโดยสาร
8908 12 ก.ย. 2556 130810047 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการตรวจสอบพัสดุ ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ชั้นใต้ดิน) 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8909 12 ก.ย. 2556 130810083 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทบรรจุภัณฑ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8910 12 ก.ย. 2556 130810192 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน คระศิลปกรรมสาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:00 รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต 60 รถบัสโดยสาร
8911 12 ก.ย. 2556 130810192 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน คระศิลปกรรมสาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:00 รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต 60 ตู้นั่งสี่ตอน
8912 12 ก.ย. 2556 130810226 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน ในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านพระราม5 รับอ นพรัตน์ ,บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ สุวรรณี อ วันทนีย์ อ สอิ้ง ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับ อ มณฑา อ ประคอง 06:00 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ตึก 9 ชั้น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8913 12 ก.ย. 2556 130910016 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุม เรื่องการรับผลงานศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:30 มูลนิธิชัยพัฒนา 2 เก๋งสองตอน
8914 12 ก.ย. 2556 130910037 ญส-3851 กองนโยบายและแผน ประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมฟอร์จูน 1 เก๋งสองตอน
8915 12 ก.ย. 2556 130910038 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมที่ฟอร์จูน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 รร.ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8916 12 ก.ย. 2556 130910052 ฮภ-8149 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8917 12 ก.ย. 2556 130910069 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ ( รับรองแขกผู้ใหญ่ ) หน้า สอ.ใหม่ 10:00 ประชานิเวศ 1 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8918 12 ก.ย. 2556 130910075 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ หน้า สอ.ใหม่ 08:00 ศูนย์รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8919 13 ก.ย. 2556 130610139 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8920 13 ก.ย. 2556 130610372 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอาหาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8921 13 ก.ย. 2556 130710233 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนาเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 รถบัสโดยสาร
8922 13 ก.ย. 2556 130710234 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 35 รถบัสโดยสาร
8923 13 ก.ย. 2556 130730063 นค-4530(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปศึกษดูงานสวนสมุนไพร วิทยาลัยการแพทย์ไทย 07:30 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8924 13 ก.ย. 2556 130810022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปซื้อวัสดุและอุปกรณ์ด้านการสร้างแบบ และการตัดเย็บ และเรียนรู้ด้านการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานด้านเครื่องแต่งกายในแต่ะประเภท อีกทั้งเพื่อใช้ในการเรียน วิชา การตัดเย็บเบื้องต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 พาหุรัด 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8925 13 ก.ย. 2556 130810048 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการตรวจสอบพัสดุ ตึกสำนัีกงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ชั้นใต้ดิน) 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8926 13 ก.ย. 2556 130830026 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 06:00 จ.สระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
8927 13 ก.ย. 2556
ถึง 17 ก.ย. 2556
130830035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่การอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองทุ่งสง และดูพื้นที่ตัวอย่างเมืองเก่าสงขลา ตามหนังสืออนุเคราะห์เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช-จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8928 13 ก.ย. 2556 130830052 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8929 13 ก.ย. 2556 130830053 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8930 13 ก.ย. 2556 130830054 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8931 13 ก.ย. 2556 130910024 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ดูสถานที่จัดงานราชมงคลสรรเสริญ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 เก๋งสองตอน
8932 13 ก.ย. 2556 130930015 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ไปอบรม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:30 มทร.สุวรรณภูมิ วข.วาสุกรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8933 13 ก.ย. 2556 130930020 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8934 14 ก.ย. 2556
ถึง 15 ก.ย. 2556
130730064 40-0785(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานสวนสนุนไพร วิทยาลัยการแพทย์ไทย 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 67 รถบัสโดยสาร
8935 14 ก.ย. 2556
ถึง 15 ก.ย. 2556
130730065 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาไปทัศนศึกาาดูงานสวนสมุนไพร วิทยาลัยการแพทย์ไทย 07:00 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 67 รถบัสโดยสาร
8936 14 ก.ย. 2556 130830055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8937 14 ก.ย. 2556 130830057 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8938 14 ก.ย. 2556 130830059 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉ่ลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8939 14 ก.ย. 2556 130910079 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดแบรนเจน คณะวิทยาศาสตร์ 10:00 สยามดิสคัพเวอรี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8940 15 ก.ย. 2556 130830056 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8941 15 ก.ย. 2556 130830058 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8942 15 ก.ย. 2556 130830060 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมผุ้บริหารระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 โรงแรมโนโวเทล ประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8943 16 ก.ย. 2556 130610141 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8944 16 ก.ย. 2556 130610373 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร โรงอาหาร ศูนย์รังสิต สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8945 16 ก.ย. 2556 130630043 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8946 16 ก.ย. 2556 130630048 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8947 16 ก.ย. 2556 130810091 อร-8846(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 11:00 AQUA FITNESS HEALTH CLUB 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8948 16 ก.ย. 2556 130810216 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ขนของเตรียมงานมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8949 16 ก.ย. 2556 130910014 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ศาล ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8950 16 ก.ย. 2556 130910015 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่งผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ศาล ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8951 16 ก.ย. 2556 130910045 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ 2 เก๋งสองตอน
8952 16 ก.ย. 2556 130910050 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบ บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ซ.ลาซาล 42 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:15 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 2 เก๋งสองตอน
8953 16 ก.ย. 2556 130910061 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.45 น. สนามบินสุวรรณภูมิ 09:30 ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8954 16 ก.ย. 2556 130910085 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ สวพ 08:00 2 เก๋งสองตอน
8955 17 ก.ย. 2556 130610142 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8956 17 ก.ย. 2556 130610374 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย โรงอาหาร หอฝึกอบรม ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8957 17 ก.ย. 2556 130630045 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8958 17 ก.ย. 2556 130630049 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8959 17 ก.ย. 2556 130810100 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 3 เก๋งสองตอน
8960 17 ก.ย. 2556 130810154 ญส-3851 กองกฎหมาย ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:30 หน่วยเลือกตั้งภายใน มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
8961 17 ก.ย. 2556 130810161 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8962 17 ก.ย. 2556 130810162 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย 30 ตู้นั่งสี่ตอน
8963 17 ก.ย. 2556 130910002 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมที่มูลนิธิชัย สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มููลนิธิชัยพัฒนา 2 เก๋งสองตอน
8964 17 ก.ย. 2556 130910070 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานศพคุณแม่ ของคุณนฤมล จารุสัมฤทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 16:00 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรชวรวิหาร กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8965 17 ก.ย. 2556 130910087 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวพ (งานศพ) เพื่อให้นักแสดงคณะศิลปกรรมไปแสดงในงาน นาฎศิลป์ 9 ชั้น 11:00 วัดมงกุฏ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8966 17 ก.ย. 2556 130910093 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันปทุมวัน สำนักงานอธิการบดี 07:30 สถาบันปทุมวัน 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8967 17 ก.ย. 2556 130910095 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน หน่วยงาน กพน สื่อสารมวลชล และ สอ.ใหม่ 09:45 ต.ช.ด. คลอง 5 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8968 17 ก.ย. 2556 130910096 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมด่วน กองกลาง 08:00 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8969 18 ก.ย. 2556 130110473 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
8970 18 ก.ย. 2556 130610375 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8971 18 ก.ย. 2556 130710120 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 06:30 บริษัทโกลไมล์การ์เม้น 35 รถบัสโดยสาร
8972 18 ก.ย. 2556 130810009 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 40 รถบัสโดยสาร
8973 18 ก.ย. 2556 130810103 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
8974 18 ก.ย. 2556 130810120 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8975 18 ก.ย. 2556 130810121 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสวัสดิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์รังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8976 18 ก.ย. 2556 130810122 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสวัสดิการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8977 18 ก.ย. 2556 130810193 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บรัษัทบรรจุภัณฑ์ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. 12:00 ลาดพร้าว นวมิน 135 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8978 18 ก.ย. 2556 130810231 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ แถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมมาธิการ หน้า สอ.ใหม่ 07:00 รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
8979 18 ก.ย. 2556 130810241 ฮภ-8149 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับส่งผู้อบรมและขนย้ายอุปกรณ์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8980 18 ก.ย. 2556 130830048 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีเกษตร หน้าคณะสื่อสารมวลชน 07:00 จ.ชลบุรี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
8981 18 ก.ย. 2556 130910039 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนาศึกษา 11:00 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 2 เก๋งสองตอน
8982 18 ก.ย. 2556 130920015 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ งานศพ ตึกอธิการบดี 16:30 วัดธาตุทอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8983 19 ก.ย. 2556 130610144 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8984 19 ก.ย. 2556 130610376 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8985 19 ก.ย. 2556 130630046 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8986 19 ก.ย. 2556 130630050 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
8987 19 ก.ย. 2556 130710027 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8988 19 ก.ย. 2556 130710029 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:30 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8989 19 ก.ย. 2556 130810104 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน อบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มทร.ธัญบุรี 06:30 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
8990 19 ก.ย. 2556 130810202 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รัยช่างแต่งหน้าที่ MTi งานแฟชั่นโชว์นักศึกษาปลายภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เอ็มทีไอ รัชดา 22 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8991 19 ก.ย. 2556 130810227 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดริยางคศิลป์ บ้านพระราม5 รับอ นพรัตน์ ,บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ สุวรรณี อ วันทนีย์ อ สอิ้ง ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ รับ อ มณฑา อ ประคอง 06:00 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ตึก 9 ชั้น 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8992 19 ก.ย. 2556 130810242 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับส่งผู้อบรมและขนย้ายอุปกรณ์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8993 19 ก.ย. 2556
ถึง 22 ก.ย. 2556
130830036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.สำรวจพื้นที่การอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองทุ่งสง และดูพื้นที่ตัวอย่างเมืองเก่าสงขลา ตามหนังสืออนุเคราะห์เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช-จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8994 19 ก.ย. 2556 130910004 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมสัมนามูลนิธิชัยพัฒนา สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มููลนิธิชัยพัฒนา 2 เก๋งสองตอน
8995 19 ก.ย. 2556 130910028 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 เพาะช่าง 1 เก๋งสองตอน
8996 19 ก.ย. 2556 130930048 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดรูป คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างศิลา ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8997 19 ก.ย. 2556 130930049 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปวาดรูป คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 อ่างศิลา ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8998 20 ก.ย. 2556 130610145 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8999 20 ก.ย. 2556 130610377 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
9000 20 ก.ย. 2556 130630047 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาถ่ายภาพอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132