ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
401 11 ม.ค. 2555 111210483 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
402 11 ม.ค. 2555 111230047 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปประชุม ตึก ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:00 ส่วนราชการ มาบตาพุด จังหวัดระยอง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
403 11 ม.ค. 2555 120110067 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
404 11 ม.ค. 2555 120110070 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานวิจัย (ผู้ช่วยมนตรี) สำนักงานอธิการบดีใหม่(หน้ามุก) 10:00 รพ.พระมงกฏ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
405 11 ม.ค. 2555 120110109 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระ 9 รูป เพื่อรับบาตรทำบุญ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 วัดลำกระดาน ถนนนิมิตรใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
406 11 ม.ค. 2555 120110130 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะศิลปศาสตร์ 11:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
407 11 ม.ค. 2555 120110138 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พา ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ไปอัดรายการสโมสรสุขภาพ ทาง อสมท.(MCOT)เกี่ยวกับผลงานวิจัย เครื่องมือช่วยหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผิดปกติในขณะการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็ก ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ช่อง 9 (MCOT) รัชดา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
408 11 ม.ค. 2555 120110160 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์คุณประทีป บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์ทูเดย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 ถ.รัชดา 2 นั่งสองตอนแวน
409 11 ม.ค. 2555 120110184 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แจกของขวัญ กพน. 09:00 ศูนย์เด็กอ่อน (คลองหก) 1 นั่งสามตอนแวน
410 11 ม.ค. 2555 120110215 ญส-3851 คณะบริหารธุรกิจ ส่งเล่มเอกสารวิชาชีพอิสระให้อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 09:00 TOT, NXP(หลักสี่), ม.จุฬาฯ,นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี,ซอยนวลจันทร์ 1 เก๋งสองตอน
411 11 ม.ค. 2555 120110218 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปทำธุรกรรมกับธนาคาร สวพ. 13:30 ฟิวเจอร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
412 11 ม.ค. 2555 120120001 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อขอรถตู้ในการไปรับพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดหว่านบุญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 วัดหว่านบุญ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
413 11 ม.ค. 2555 120120014 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานสวดพระอภฺิธรรมศพ กองคลัง 16:30 วัดบุญเกิด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 20 รถบัสโดยสาร
414 11 ม.ค. 2555 120130014 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมฟังสวดอภิธรรม ณ วัดเทพธงชัย จ.สมุทรสาคร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
415 11 ม.ค. 2555
ถึง 12 ม.ค. 2555
120130015 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีพระราชธานเพิลงศพ ณ วัดเทพธงชัย จ.สมุทรสาคร อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 ณ วัดเทพธงชัย จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
416 12 ม.ค. 2555 111210102 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แถลงข่าวและจับฉลากกีฬาราชมงคลเกมส์ กพน. 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 นั่งสามตอนแวน
417 12 ม.ค. 2555 111210478 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:45 15 ตู้นั่งสี่ตอน
418 12 ม.ค. 2555 111210518 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลฯ กพน. 11:00 บ.BKS Golf Sport 1 ตู้นั่งสี่ตอน
419 12 ม.ค. 2555 120110068 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
420 12 ม.ค. 2555 120110078 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 หออัครศิลปิน 48 รถบัสโดยสาร
421 12 ม.ค. 2555 120110087 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณ๊ย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
422 12 ม.ค. 2555 120110093 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 12:30 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
423 12 ม.ค. 2555 120110106 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปสวัสดีปีใหม่จัดหางานจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี กองพัฒนานักศึกษา อาคารพัฒนานักศึกษา 09:00 จัดหางานจังหวัดปทุมธานีและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
424 12 ม.ค. 2555 120110140 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมโครงการบูรณาการของสกอ. เเละรับบัตรตัวเเทนทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บ้านดินข้างภาควิชาวิศวะเครื่องกล (โค้งกองกิจการนักศึกษา) 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
425 12 ม.ค. 2555 120110145 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีพระราชท่านเพลิงศพ (มารดาอาจารย์ศุภชัย กวินวุฒิกุล) สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดเทพธงชัย สมุทรสาคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
426 12 ม.ค. 2555 120110146 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีพระราชท่านเพลิงศพ (มารดาอาจารย์ศุภชัย กวินวุฒิกุล) สำนักงานอธิการบดี 14:00 วัดเทพธงชัย สมุทรสาคร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
427 12 ม.ค. 2555 120110152 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานนวัตกรรมที่เมืองทองธานี (ขอให้อาจารย์โยธิน แพทย์พิทักษ์)081-8446022 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 ไปเมืองทองธานี 23 ตู้นั่งสี่ตอน
428 12 ม.ค. 2555 120110161 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 เซ็นทรัลสีลม กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
429 12 ม.ค. 2555
ถึง 18 ม.ค. 2555
120110162 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง ผู้บริหารชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิและโรงแรมที่พัก, ต่างจังหวัด 5 ตู้นั่งสี่ตอน
430 12 ม.ค. 2555 120110168 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 อาคารรัฐสถา ถนนประชาชื่น บางซื่อ 1 เก๋งสองตอน
431 12 ม.ค. 2555 120110175 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ ศาลปกครองสูงสุด (แจ้งวัฒนะ) สำนักงานอธิการบดี 09:30 ศาลปกครองสูงสุด (แจ้งวัฒนะ) 1 เก๋งสองตอน
432 12 ม.ค. 2555 120110179 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก ตึกอธิการบดี 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
433 12 ม.ค. 2555 120110182 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานนวัตนกรรม ที่เมืองทองธานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 เมืองทองธานี 23 ตู้นั่งสี่ตอน
434 12 ม.ค. 2555 120110203 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปรับพระสงฆ์วัดลำกระดาน วัดลำกระดาน ต.คลองสามวา อ.คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 08:30 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
435 12 ม.ค. 2555 120110225 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม สวพ. 09:00 โรงแรมสยามซิตี้ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
436 12 ม.ค. 2555 120110235 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อราชการที่สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ 09:00 สภากาชาดไทย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
437 12 ม.ค. 2555 120110242 อร-8846(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ไปดูที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีวิทยุ 89.5 MHz (ผู้บริหารฯ เดินทาง) ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 พหลโยธิน ซอย 44 6 ตู้นั่งสี่ตอน
438 12 ม.ค. 2555 120110246 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินของคณะฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
439 12 ม.ค. 2555 120110248 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
440 12 ม.ค. 2555 120120012 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาไปฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 กองพัฒนานักศึกษา 17:00 มศว องค์รักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
441 12 ม.ค. 2555 120120015 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระภิกษุ วัดแสวงสามัคคี 05:30 ชมรมพุทธ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
442 13 ม.ค. 2555 111210390 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
443 13 ม.ค. 2555 111210479 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
444 13 ม.ค. 2555 120110020 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึกสวท. 09:30 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
445 13 ม.ค. 2555 120110069 บต-7332 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
446 13 ม.ค. 2555 120110088 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 14:30 ไปรษณีย์ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
447 13 ม.ค. 2555 120110113 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งพระในงานทำบุญประจำปีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 09:00 วัดหว่านบุญ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
448 13 ม.ค. 2555 120110158 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้า ตึกอธิการบดี 08:30 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2 เก๋งสองตอน
449 13 ม.ค. 2555 120110169 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปส่งเอกสาร ตึก ICT 10:00 สกอ. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
450 13 ม.ค. 2555 120110207 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
451 13 ม.ค. 2555 120110223 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา แจกของขวัญผู้มีอุปการคุณ สวพ. 09:00 กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
452 13 ม.ค. 2555 120110244 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานผู้สื่อข่าว งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 07:30 เดลินิวส์ สกุลไทย ช่อง 5 ช่อง 9 โลกวันนี้ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
453 13 ม.ค. 2555 120110256 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำธุรกรรมทางการเงินธนาคารกรุงเทพฯ,ศูนย์บริการทรูวิชั่นส์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
454 13 ม.ค. 2555 120110262 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการกับกรมช่างทหารอากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 กรมช่างทหารอากาศ กองทัพอากาศ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
455 13 ม.ค. 2555 120110268 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส. 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 นั่งสองตอนแวน
456 13 ม.ค. 2555 120130032 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:45 วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
457 14 ม.ค. 2555 111210480 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
458 14 ม.ค. 2555 111220017 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำ Professorจากเกาหลี ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 จังหวัดอยุธยา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
459 14 ม.ค. 2555
ถึง 15 ม.ค. 2555
111230034 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร กองคลัง 07:00 ปากช่อง นครราชสีมา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
460 14 ม.ค. 2555 120110230 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:30 วัดพระแก้ว 4 เก๋งสองตอน
461 14 ม.ค. 2555 120120003 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
462 14 ม.ค. 2555 120120010 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บ้านพักสวัสดิการตึก 7 06:00 ม.รามคำแหง 1 เก๋งสองตอน
463 14 ม.ค. 2555 120120018 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักกีฬาไปฝึกซ้อมที่ มศว.องค์รักษ์ กพน 08:30 มศว องครักษ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
464 15 ม.ค. 2555 111210481 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:30 15 ตู้นั่งสี่ตอน
465 15 ม.ค. 2555 111220026 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 09:00 ส.อาตยา คลอง 15 1 ตู้นั่งสี่ตอน
466 15 ม.ค. 2555
ถึง 20 ม.ค. 2555
111230004 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก กองพัฒนานักศึกษา 10:00 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม 50 รถบัสโดยสาร
467 15 ม.ค. 2555 120110174 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
468 15 ม.ค. 2555 120110193 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปงานบริการวิชาการ(อบรมเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน) หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ชุมชนมุสลิม คลองหนึ่ง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ) 25 ตู้นั่งสี่ตอน
469 15 ม.ค. 2555 120110231 ญส-3851 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:30 ตลาดนัดจตุจัก 4 เก๋งสองตอน
470 15 ม.ค. 2555 120120004 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
471 15 ม.ค. 2555 120120013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมและสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมเมอร์เคียว ถนนพระราม 9 5 ตู้นั่งสี่ตอน
472 16 ม.ค. 2555 111210204 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินสุวรรณภูมิ มาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
473 16 ม.ค. 2555 111210205 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21 มาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:30 ราม21 2 เก๋งสองตอน
474 16 ม.ค. 2555 111210206 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.สุโขทัย มาประชุมที่ มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.สุโขทัย 2 เก๋งสองตอน
475 16 ม.ค. 2555
ถึง 30 ม.ค. 2555
111210382 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รวมงานแข่งขันกีฬา กพน 08:00 ม.มหิดล 1 นั่งสามตอนแวน
476 16 ม.ค. 2555
ถึง 19 ม.ค. 2555
111210394 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทำข้อสอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:00 โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว (โรงพิมพ์คุรุสภา) 7 ตู้นั่งสี่ตอน
477 16 ม.ค. 2555 111210429 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว คณะศิลปศาสตร์ 07:00 ลาดพร้าว 4 ตู้นั่งสี่ตอน
478 16 ม.ค. 2555 111210482 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 09:00 15 ตู้นั่งสี่ตอน
479 16 ม.ค. 2555 111210512 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานขั้นตอนการประกอบรองเท้า (วิชาเครื่องประกอบการแต่งกาย) อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โรงงานทำรองเท้า ซอยตากสิน 5 ถนนกรุงธนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
480 16 ม.ค. 2555 111210513 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานขั้นตอนการประกอบรองเท้า (วิชาเครื่องประกอบการแต่งกาย) อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โรงงานทำรองเท้า ซอยตากสิน 5 ถนนกรุงธนบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
481 16 ม.ค. 2555
ถึง 20 ม.ค. 2555
111230058 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 39 กพน. 10:00 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
482 16 ม.ค. 2555 120110148 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารราชการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 09:00 รามอินทรา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
483 16 ม.ค. 2555
ถึง 19 ม.ค. 2555
120110149 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เตรียมงานวันสถาปนา สำนักงานอธิการบดี 08:30 รังสิต 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
484 16 ม.ค. 2555 120110190 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปเลี้ยงส่ง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 ร้านอาหารบ่อเงิน คลอง 4 10 ตู้นั่งสี่ตอน
485 16 ม.ค. 2555 120110191 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาจีนไปเลี้ยงส่ง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 ร้านอาหารบ่อเงิน คลอง 4 9 ตู้นั่งสี่ตอน
486 16 ม.ค. 2555 120110216 พอ-1530(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนแวน
487 16 ม.ค. 2555 120130030 อร-8846(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สำนักงานอธิการบดี 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
488 17 ม.ค. 2555 120110057 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:30 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
489 17 ม.ค. 2555 120110060 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม สวพ. 10:30 ม.ธุรกิจบัณฑิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
490 17 ม.ค. 2555 120110133 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะศิลปศาสตร์ 11:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
491 17 ม.ค. 2555 120110143 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รองรับแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 09:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
492 17 ม.ค. 2555 120110171 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ รับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:30 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 3 เก๋งสองตอน
493 17 ม.ค. 2555 120110219 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่ง หนังสือ สวพ. 10:30 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
494 17 ม.ค. 2555 120110239 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์ข้อสอบที่คุรุสภา ลาดพร้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 คุุรุสภา ลาดพร้าว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
495 17 ม.ค. 2555 120110267 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร สุขุมวิท 49 09:45 มทร ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 นั่งสองตอนแวน
496 17 ม.ค. 2555 120110267 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร สุขุมวิท 49 09:45 มทร ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
497 17 ม.ค. 2555 120110345 นค-4549(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารที่สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติส่งเอกสารเเก้ไขสิทธิบัตร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา (ข้างเครื่องกล) 08:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
498 17 ม.ค. 2555 120110363 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนของจัดนิทรรศการวันสถาปนา สวพ. 08:00 หอประชุมใหญ่ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
499 17 ม.ค. 2555
ถึง 18 ม.ค. 2555
120110364 นค-4556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนของจัดนิทรรศการวันสถาปนา สวพ. 08:00 หอประชุมใหญ่ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
500 17 ม.ค. 2555 120130005 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร -(รถบัส)นำนักศึกษาไปจัดการประกวดแพะสระบุรีครั้งที่ 4 -(รถ 6 ล้อ)นำอุปกรณ์ไปจัดประกวด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07:00 ลานประกวดโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 37 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132