ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8201 12 ก.ค. 2556 130410295 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร รอบมทร. สจส. 09:30 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8202 12 ก.ค. 2556 130530099 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8203 12 ก.ค. 2556 130530099 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8204 12 ก.ค. 2556 130530099 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8205 12 ก.ค. 2556 130530099 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8206 12 ก.ค. 2556 130530099 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8207 12 ก.ค. 2556 130530099 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 08:30 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
8208 12 ก.ค. 2556 130610083 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:40 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8209 12 ก.ค. 2556 130610197 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมกรรมการวิชาการวิทยาลัยสระแก้ว ตึกสำนักงานอธิการบดี 05:50 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
8210 12 ก.ค. 2556 130610261 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรมการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 07:00 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8211 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130530060 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 จชลบุรี 100 รถบัสโดยสาร
8212 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130530060 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 08:00 จชลบุรี 100 รถบัสโดยสาร
8213 13 ก.ค. 2556 130610078 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:00 วัดพระแก้ว/วัดโพธิ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8214 13 ก.ค. 2556 130610504 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8215 13 ก.ค. 2556 130610505 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเซีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8216 13 ก.ค. 2556 130610506 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8217 13 ก.ค. 2556
ถึง 15 ก.ค. 2556
130630031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/2-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8218 13 ก.ค. 2556
ถึง 15 ก.ค. 2556
130630032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/2-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8219 13 ก.ค. 2556
ถึง 15 ก.ค. 2556
130630033 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/2-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8220 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130630118 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8221 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130630119 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8222 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130630125 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับพระ (งานเททองหล่อพระ) 05:00 ภาคกลาง 2 เก๋งสองตอน
8223 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130630125 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับพระ (งานเททองหล่อพระ) 05:00 ภาคกลาง 2 เก๋งสองตอน
8224 13 ก.ค. 2556
ถึง 14 ก.ค. 2556
130630125 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รับพระ (งานเททองหล่อพระ) 05:00 ภาคกลาง 2 เก๋งสองตอน
8225 14 ก.ค. 2556 130610079 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 09:00 สวนจตุจักร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8226 14 ก.ค. 2556 130610084 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และผลงานวิจัยของอาจารย์ ไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8227 14 ก.ค. 2556 130610085 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 09:00 เซ็นทรัลด์เวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8228 14 ก.ค. 2556 130630120 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเชีย สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8229 15 ก.ค. 2556 130410030 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8230 15 ก.ค. 2556 130610006 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 โรงอหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8231 15 ก.ค. 2556 130610053 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระบรมราชีนีนารถ พระบรมราชวัง 35 รถบัสโดยสาร
8232 15 ก.ค. 2556 130610080 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน/ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8233 15 ก.ค. 2556 130610086 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 เซ็นทรัลด์เวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8234 15 ก.ค. 2556 130610087 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8235 15 ก.ค. 2556 130610092 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้อของงานโครงการ ตึกอธิการบดี 09:00 แม็คโคร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8236 15 ก.ค. 2556 130610252 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8237 15 ก.ค. 2556 130610289 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8238 15 ก.ค. 2556 130610317 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดูงานนอกสถานที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย 45 รถบัสโดยสาร
8239 15 ก.ค. 2556 130610495 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.แอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8240 15 ก.ค. 2556 130610495 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.แอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8241 15 ก.ค. 2556 130630078 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8242 16 ก.ค. 2556 130410031 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8243 16 ก.ค. 2556 130610007 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมทร. ศูนย์รังสิต สจส. 08:30 หอพักฝึกอบรม 4 นั่งสองตอนแวน
8244 16 ก.ค. 2556 130610081 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) หอพักสวนสุทธิพันธ์ 08:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8245 16 ก.ค. 2556 130610088 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8246 16 ก.ค. 2556 130610089 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8247 16 ก.ค. 2556 130610121 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.7-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8248 16 ก.ค. 2556 130610122 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.7-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8249 16 ก.ค. 2556 130610253 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8250 16 ก.ค. 2556 130610290 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8251 16 ก.ค. 2556 130610312 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:30 จามจุรีสแควร์ 2 เก๋งสองตอน
8252 16 ก.ค. 2556 130610313 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8253 16 ก.ค. 2556 130610497 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รรเอเชีย.แอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8254 16 ก.ค. 2556 130610497 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รรเอเชีย.แอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8255 16 ก.ค. 2556 130610497 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รรเอเชีย.แอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8256 16 ก.ค. 2556 130630115 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ส่งอย่างเดียว บ้านพัก อาคารที่ 23 06:00 ปราจีนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8257 16 ก.ค. 2556 130630117 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับวิทยากรไปร่วมงานสัมมนา (ผู้ช่วยเลขาธิการสกอ. คุณสุภัทร จำปาทอง โทร. 0818189875 รับที่สกอ. เวลา 06.00 น. ) สกอ. 06:00 โรงแรมแคนทารี แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8258 16 ก.ค. 2556 130710096 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งพระ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 วัดพลาหาร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8259 16 ก.ค. 2556 130730031 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี คณะสถาปัตย 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8260 17 ก.ค. 2556 130110472 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
8261 17 ก.ค. 2556 130610008 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมทร. ธนาคารกรุงเทพฯ สจส. 08:30 หอพักฝึกอบรม 4 นั่งสองตอนแวน
8262 17 ก.ค. 2556 130610254 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8263 17 ก.ค. 2556 130610297 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวิชาเทคโนโลยีออกอากาศ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 Thai PBS วิภาวดี 80 รถบัสโดยสาร
8264 17 ก.ค. 2556 130610298 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษานอกสถานที่ ในวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 Thai PBS วิภาวดี 40 รถบัสโดยสาร
8265 17 ก.ค. 2556 130610496 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ จัดประชุมภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8266 17 ก.ค. 2556 130610499 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8267 17 ก.ค. 2556 130610499 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8268 17 ก.ค. 2556 130610499 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8269 17 ก.ค. 2556 130610499 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8270 17 ก.ค. 2556 130610499 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8271 17 ก.ค. 2556 130610503 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
8272 17 ก.ค. 2556 130610503 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
8273 17 ก.ค. 2556
ถึง 18 ก.ค. 2556
130630101 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8274 17 ก.ค. 2556
ถึง 18 ก.ค. 2556
130630102 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8275 17 ก.ค. 2556
ถึง 18 ก.ค. 2556
130630103 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8276 18 ก.ค. 2556 130310386 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8277 18 ก.ค. 2556 130510105 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมมนาที่ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
8278 18 ก.ค. 2556 130510201 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8279 18 ก.ค. 2556 130610009 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ศูนย์รังสิต มทร. สจส. 08:30 โรงอาหาร 4 นั่งสองตอนแวน
8280 18 ก.ค. 2556 130610255 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8281 18 ก.ค. 2556 130610346 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ CPSC โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล 30 รถบัสโดยสาร
8282 18 ก.ค. 2556 130610427 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อส่งนักศึกษาคุณหมิง จำนวน 8 คน พร้อมสัมภาระ กลับประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8283 18 ก.ค. 2556 130610450 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชั้นใต้ดินตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8284 18 ก.ค. 2556 130610500 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมฯ สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8285 18 ก.ค. 2556 130610501 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8286 18 ก.ค. 2556 130610501 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง รร.เอเชียแอร์พอร์ 06:00 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8287 18 ก.ค. 2556 130630079 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8288 18 ก.ค. 2556
ถึง 22 ก.ค. 2556
130630110 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมช่วงล่าง กพส 05:00 จ.นครปฐม 1 รถบัสโดยสาร
8289 18 ก.ค. 2556 130710097 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมกลุ่มเกษตกรในอำเภอหนองเสือ หน้าตึกสำนักงานคณบดี (ศูนย์รังสิต) 08:00 หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8290 18 ก.ค. 2556 130710124 นค-4527(10ที่นั่ง) กองคลัง ประชุม บ้าน ผอ. 10:00 มทร.พระนคร เทเวศน์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8291 19 ก.ค. 2556 130410032 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8292 19 ก.ค. 2556 130610010 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร. ธนาคาร ศูนย์สิต สจส. 08:30 มทร. 4 นั่งสองตอนแวน
8293 19 ก.ค. 2556 130610093 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้เข้าร่วมโครงการที่สนามบิน ตึกอธิการบดี 15:00 สนามบินดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8294 19 ก.ค. 2556 130610094 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้ร่วมโครงการ ตึกอธิการบดี 15:00 สนามบินดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8295 19 ก.ค. 2556 130610095 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ส่งผู้ร่วมโครงการ ตึกอธิการบดี 15:00 สนามบินดอนเมือง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8296 19 ก.ค. 2556 130610256 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8297 19 ก.ค. 2556 130610314 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ จุฬา-โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 08:30 จุฬา-โรงแรมปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
8298 19 ก.ค. 2556 130610315 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 09:00 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8299 19 ก.ค. 2556 130610316 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 09:15 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8300 19 ก.ค. 2556 130610347 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ CPSC โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล 40 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132