ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
801 8 ก.พ. 2555 120210121 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวสกุลไทย สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และผลงานวิจัย กองประชาสัมพันธ์ 11:00 นิตยสารสกุลไทย หนองแค สระบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
802 8 ก.พ. 2555 120210122 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ตรวจสุขภาพประจำปี วิทยาลัยแพทย์แผนไทย (ถึงวิทยาลัย เวลา 7.00 น.) 07:00 มทร.ธัญบุรี คลอง 6 12 ตู้นั่งสี่ตอน
803 9 ก.พ. 2555 120110765 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 เปลี่ยนวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ 3 เก๋งสองตอน
804 9 ก.พ. 2555
ถึง 11 ก.พ. 2555
120130074 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 15:00 มหาวิทยลัยแม่โจ้ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
805 9 ก.พ. 2555
ถึง 11 ก.พ. 2555
120130075 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 15:00 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
806 9 ก.พ. 2555
ถึง 11 ก.พ. 2555
120130076 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 15:00 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 36 ตู้นั่งสี่ตอน
807 9 ก.พ. 2555 120210001 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมงานประกันคุณภาพ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 3 เก๋งสองตอน
808 9 ก.พ. 2555 120210048 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาต่างชาติไปรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
809 9 ก.พ. 2555 120210049 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 06:00 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 3 เก๋งสองตอน
810 9 ก.พ. 2555 120210058 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ "พงษ์วริน" คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 ซอยลาซาล สุขุมวิท101 50 รถบัสโดยสาร
811 9 ก.พ. 2555 120210091 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการเรียนการสอน รับบ้าน อ.สะอิ้ง ย่านบ้านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.วันทนีย์ อ.มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 5 ตู้นั่งสี่ตอน
812 9 ก.พ. 2555 120210102 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร และโรงเรียนสวนกุหลาบ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
813 9 ก.พ. 2555 120210114 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการนิสิตนอกชั้นเรียน กพน. 08:00 ม.อิสเทริน 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
814 9 ก.พ. 2555 120210125 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ประชุมวิทยาเขตปทุม ตึกอธิการ 08:30 ประชุมวิทยาเขตปทุม 4 ตู้นั่งสี่ตอน
815 9 ก.พ. 2555 120210126 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งของคืนที่ตลาดไท กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ตลาดไท 2 นั่งสองตอนแวน
816 9 ก.พ. 2555 120210143 อร-8846(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตึกสำนักงาน 13:00 วิทยาเขตเทเวศร์ กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
817 9 ก.พ. 2555 120210146 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อเรื่องโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13:00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
818 9 ก.พ. 2555 120210148 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานตักบาตร กพน. 05:00 หอประชุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
819 9 ก.พ. 2555 120210156 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปธนาคารกรุงไทย,ไทยพาณิชย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11:00 ธนาคารกรุงไทย , ไทยพาณิชย์ คลอง 8 2 ตู้นั่งสี่ตอน
820 10 ก.พ. 2555 120110515 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีมงคลสมรสบุตรสาวนางประทิน เผือกสีสุก คณะศิลปศาสตร์ 16:30 สโมสรราชนาวี ท่าช้าง กรุงเทพฯ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
821 10 ก.พ. 2555 120110584 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
822 10 ก.พ. 2555 120120038 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานวิ่ง กรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 10 นั่งสามตอนแวน
823 10 ก.พ. 2555
ถึง 11 ก.พ. 2555
120130111 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ปะการังชายฝั่งทะเล หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 60 รถบัสโดยสาร
824 10 ก.พ. 2555 120130134 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ร.ร.บางหลวงวิทยา (จ.นครปฐม) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
825 10 ก.พ. 2555
ถึง 11 ก.พ. 2555
120130137 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาความหลากหลายและการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเล ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
826 10 ก.พ. 2555 120210002 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:45 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
827 10 ก.พ. 2555 120210081 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเข้าร่วมเสวนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
828 10 ก.พ. 2555 120210082 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเสวนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
829 10 ก.พ. 2555 120210119 นค-4543(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง โปรดิวเซอร์และทีมงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทำข่าวการรณรงค์เลือกตั้ง กองประชาสัมพันธ์ 08:00 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 7 ตู้นั่งสี่ตอน
830 10 ก.พ. 2555 120210120 นค-4539(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี คลอง 10 พรธิสาร หมู่บ้านเคหะ เมืองเอก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
831 10 ก.พ. 2555 120210133 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ แจ้งวัฒนะ 1 นั่งสองตอนแวน
832 10 ก.พ. 2555 120210179 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 1 เก๋งสองตอน
833 10 ก.พ. 2555 120210181 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองคลัง ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ กองคลังสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธนาคารกรุงไทยสาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
834 10 ก.พ. 2555 120210189 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ไปซื้อของ อาคาร ICT 14:00 โลตัสคลองเจ็ด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
835 10 ก.พ. 2555 120220015 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานวิ่งกรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
836 10 ก.พ. 2555 120230013 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม มทร สุวรรณภูมิ บ้านพัก 08:30 มทร สุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
837 11 ก.พ. 2555 120110679 นค-4556 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประชุมสามัีญประจำปี 54 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:00 มทร.พระนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
838 11 ก.พ. 2555 120110706 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ t t 10:05 t 4 รถบัสโดยสาร
839 11 ก.พ. 2555 120110728 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสหกรณ์ ศธ. บ้านพัก ศรม. ตึก 12 09:00 มทร.พระนคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
840 11 ก.พ. 2555 120110750 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 14 ตู้นั่งสี่ตอน
841 11 ก.พ. 2555 120110776 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 มทร.พระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
842 11 ก.พ. 2555 120120021 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
843 11 ก.พ. 2555 120120028 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสหกรณ์ กองคลัง 07:20 ราชมงคลพระนคร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
844 11 ก.พ. 2555 120120033 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬาสี่เทียนเกมส์ หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
845 11 ก.พ. 2555 120120039 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานวิ่ง กรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 5 นั่งสามตอนแวน
846 11 ก.พ. 2555 120120057 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ประชุมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
847 11 ก.พ. 2555
ถึง 12 ก.พ. 2555
120130126 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดโครงการโป่งเทียม วังน้ำเขียว นครราชสีมา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 วังน้ำเขียว นครราชสีม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
848 11 ก.พ. 2555
ถึง 12 ก.พ. 2555
120130127 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดโครงการโป่งเทียม วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
849 11 ก.พ. 2555
ถึง 12 ก.พ. 2555
120130128 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดโครงการโป่งเทียม วังน้ำเขียว นครราชสีมา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 วังน้ำเขียว นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
850 11 ก.พ. 2555 120220016 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา วิ่งกรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
851 11 ก.พ. 2555
ถึง 12 ก.พ. 2555
120230003 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเดินทางไปโครงการโป่งเทียม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
852 11 ก.พ. 2555 120230014 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 07:00 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
853 11 ก.พ. 2555
ถึง 12 ก.พ. 2555
120230021 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการโป่งเทียม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 วังน้ำเขียว นครศรีธรรมราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
854 12 ก.พ. 2555 120120023 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ - ส่ง วิทยากรในโครงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ 06:00 กทม 1 เก๋งสองตอน
855 12 ก.พ. 2555 120120040 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานวิ่ง กรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 5 นั่งสามตอนแวน
856 12 ก.พ. 2555 120120041 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานวิ่ง กรุงเทพมาราธอน กพน 06:00 วัดพระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
857 12 ก.พ. 2555 120120053 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 บ้านเลขที่ 367/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
858 12 ก.พ. 2555 120120059 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
859 12 ก.พ. 2555 120120060 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนสิบสองปันนา รุ่นที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
860 12 ก.พ. 2555 120130004 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานตลาดสามชุกและตลอดเส้นทางสายสุพรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 ตลาดสามชุก 100 รถบัสโดยสาร
861 12 ก.พ. 2555 120220007 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมงานบอนดิ้งเกมส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 มหาวิทยาลัย ศิลปกร วิทยาเขต ทับแก้ว จังหวัดนครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
862 12 ก.พ. 2555 120220018 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปงานพระราชทานเพลิงศพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 14:30 วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ถนนประเสริฐมนูกิจ(เกษตร-นวมินทร์) 4 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
863 12 ก.พ. 2555
ถึง 13 ก.พ. 2555
120230012 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
864 12 ก.พ. 2555 120230032 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกาาดูงาน ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 ตลาดสามชุก 80 รถบัสโดยสาร
865 13 ก.พ. 2555 120110629 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักศึกษา เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา นายกสโมสร มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 07:30 เซ็นทรัลบางนา 4 นั่งสองตอนแวน
866 13 ก.พ. 2555
ถึง 17 ก.พ. 2555
120110700 บต-7332 สำนักจัดการทรัพย์สิน โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก สจส. 08:30 โรงน้ำ โรงอาหาร หอพัก 3 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
867 13 ก.พ. 2555 120110716 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
868 13 ก.พ. 2555 120110737 40-0786(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม บางบอน 60 รถบัสโดยสาร
869 13 ก.พ. 2555 120110738 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม บางบอน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
870 13 ก.พ. 2555 120110739 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม บางบอน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
871 13 ก.พ. 2555 120210060 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาไปสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ม.บูรพา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
872 13 ก.พ. 2555 120210094 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
873 13 ก.พ. 2555 120210106 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนไปฝึกงาน ที่โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ 08:00 โรงเรียนธัญรัตนฺ์ และโรงเรียนธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
874 13 ก.พ. 2555 120210108 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารการประชุม กพน. 10:00 คลอง 7 1 นั่งสามตอนแวน
875 13 ก.พ. 2555 120210170 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
876 13 ก.พ. 2555 120210187 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถานฑูตอังกฤษ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:30 สถานฑูตอังกฤษ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
877 13 ก.พ. 2555 120210188 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งหลักสูตร ตึก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10:00 สกอ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
878 13 ก.พ. 2555 120210199 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ภายในมทร.ธัญบุรี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กพน 09:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
879 13 ก.พ. 2555 120210203 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารประกอบการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 NXP หลักสี่, TOT แจ้งวัฒนะ,นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี,สุขุมวิทซอย 13,ม.จุฬาฯ,ลาพร้าว 40,ซอยนวลจันทร์,ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, คลอง 5 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
880 13 ก.พ. 2555 120210213 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขนสีไปที่ศูนย์ CKC ตึก Iwork 09:00 ที่ CKC วิทยาเขตปทุม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
881 13 ก.พ. 2555 120210216 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
882 13 ก.พ. 2555 120210237 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแฟ้มด่วนให้ ผอ.สวพ.เซ็นต์ สวพ. 14:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 6 มทรธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
883 13 ก.พ. 2555 120210253 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ไปส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท เบนส์เภตรา จ.ปทุมธานี เรื่อง ประชุมสัมภาษณ์อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 15:05 จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
884 13 ก.พ. 2555 120230018 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อไข่ไก่และไข่เป็ด เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 09:00 บ.เกษตรฟาร์ม อ.บ้านแพร้ว จ.สมุทรสาคร 2 เก๋งสองตอน
885 14 ก.พ. 2555 120110199 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึกสวท 10:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
886 14 ก.พ. 2555 120110394 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงานที่บริษัทเอกชน แถวศรีนครินท์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 11:00 บริษัทเอกชน แถวศรีนครินท์ 70 รถบัสโดยสาร
887 14 ก.พ. 2555 120110642 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา นายกสโมสร มทร.ธัญบุรี และโครงการRmutt love University กองประชาสัมพันธ์ 06:30 กระทรวงศึกษาธิการ วัดเสมียนนารี อนุสาวรีย์ชัยฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
888 14 ก.พ. 2555 120210079 นค-4550(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
889 14 ก.พ. 2555 120210096 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประตูน้ำรับเสื้อกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 ประตูน้ำ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
890 14 ก.พ. 2555 120210140 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุครัวพวงชมพู อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 08:00 เม็คโคร รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
891 14 ก.พ. 2555 120210153 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจหน่วยเลือกตั้ง กพน. 08:00 เมืองเอก 10 นั่งสามตอนแวน
892 14 ก.พ. 2555 120210202 ญส-3852 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ ปทุมและสหกรณ์ ศธ.และส่งเรื่องขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่กรมบัญชีกลาง กองคลัง 09:00 สหกรณ์ ปทุม, สหกรณ์ ศธ.และกรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
893 14 ก.พ. 2555 120210204 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักพระราชวัง ( วัดพระแก้ว) 1 เก๋งสองตอน
894 14 ก.พ. 2555 120210218 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทาสีที่ ศูนย์ CKC ตึก Iwork 09:00 ศูนย์ CKC วิทยาเขตปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
895 14 ก.พ. 2555 120210238 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
896 14 ก.พ. 2555 120210239 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
897 14 ก.พ. 2555 120210240 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
898 14 ก.พ. 2555 120210241 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
899 14 ก.พ. 2555 120210243 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปประจำหน่วยเลือกตั้งและเก็บผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา กพน 06:30 เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
900 14 ก.พ. 2555 120210264 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปรับเอกสารทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:30 ร้านดินสีดา สามโคก 1 นั่งสองตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132