ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2901 10 ก.ค. 2555 120630111 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง จำกัด อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง จำกัด บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2902 10 ก.ค. 2555 120710012 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 กรมตำรวจวิภาวดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2903 10 ก.ค. 2555 120710014 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 กรมตำรวจวิภาวดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2904 10 ก.ค. 2555 120710016 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 กรมตำรวจวิภาวดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2905 10 ก.ค. 2555 120710044 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2906 10 ก.ค. 2555 120710092 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เก๋งสองตอน
2907 10 ก.ค. 2555 120710111 นค-4534(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ปรึกษาหารือเรื่องจัดซื้อที่ดินฯ กับสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ตึกสำนักอธิการบดี 08:00 สำนักนายกรัฐมนตรี กพ. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2908 10 ก.ค. 2555 120710114 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับรางวัล งานเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2909 10 ก.ค. 2555 120710146 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอาหาร อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 13:10 ตลา่ดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2910 10 ก.ค. 2555 120710190 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งเล่มประเมินคุณภาพการศึกษาและเข้าพบประธานตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:30 ม.รามคำแหง 2 นั่งสามตอนแวน
2911 11 ก.ค. 2555 120610154 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2912 11 ก.ค. 2555 120610243 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:15 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2913 11 ก.ค. 2555 120610282 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2914 11 ก.ค. 2555 120610287 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06:00 สำนักงานอธิการบดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2915 11 ก.ค. 2555 120610304 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2916 11 ก.ค. 2555 120610313 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
2917 11 ก.ค. 2555 120610596 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2918 11 ก.ค. 2555 120610598 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2919 11 ก.ค. 2555 120610599 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะัสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2920 11 ก.ค. 2555 120610600 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2921 11 ก.ค. 2555 120610601 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2922 11 ก.ค. 2555 120610602 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2923 11 ก.ค. 2555 120610603 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2924 11 ก.ค. 2555 120610605 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 4 นั่งสามตอนแวน
2925 11 ก.ค. 2555 120610615 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมผู้บริหาร สกอ. บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 07:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
2926 11 ก.ค. 2555 120710068 นค-4527(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 13:00 อิมเเพค เมืองทองธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2927 11 ก.ค. 2555 120710080 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.จัดการทรัพย์สินใน มทรธ. ณ รัตตอุบล สวพ. 12:45 รัตตอุบล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2928 11 ก.ค. 2555 120710184 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พาแขกมหาวิทยาลัยไปชมงานที่ช่างทองหลวง(วัดพระแก้ว) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 ช่างทองหลวง(วัดพระแก้ว) 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2929 11 ก.ค. 2555 120710255 นค-4529(8ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และบริเวณมหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2930 11 ก.ค. 2555 120730003 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับตัวแทนชุมชนเพื่อมาตอบคำถามในการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 ซอย 124 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2931 12 ก.ค. 2555 120610155 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2932 12 ก.ค. 2555 120610248 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:45 ภายใน มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2933 12 ก.ค. 2555 120610305 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2934 12 ก.ค. 2555 120610318 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2935 12 ก.ค. 2555 120610322 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 06:00 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2936 12 ก.ค. 2555 120610474 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปรับตัวแทนสัมภาษณ์ SAR ของคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 08:00 หมู่บ้านแสนสุขสกัดห้า ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2937 12 ก.ค. 2555 120610548 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระงานตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธ 05:50 วัดรอบมหาวิทยาลัยฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2938 12 ก.ค. 2555 120610611 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทุนทาคาฮาชิ ตึกสวท. 08:15 บริษัทมินีแบ บางปะอิน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2939 12 ก.ค. 2555 120630074 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2940 12 ก.ค. 2555 120630092 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 เก๋งสองตอน
2941 12 ก.ค. 2555 120710062 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:00 อิมเเพค เมืองทองธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2942 12 ก.ค. 2555 120710177 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเอกสารการออกแบบห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2943 12 ก.ค. 2555 120710183 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ รับกรรมการเพื่อสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 08:00 โรงแรมอมารีดอนเมือง 3 เก๋งสองตอน
2944 12 ก.ค. 2555 120710192 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 ราชภัฎสวนดุสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2945 12 ก.ค. 2555 120710200 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณืการเรียนการสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 สำเพ็ง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2946 12 ก.ค. 2555
ถึง 31 ส.ค. 2555
120710234 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับตุวแทนชุมชนในการสัมภาษณ์ SAR ประจำปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์ 08:00 บ้านแสนสุขสกัดห้า ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 นั่งสามตอนแวน
2947 12 ก.ค. 2555 120720010 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อร่วมทำวิจัยกับ ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 09:00 คณะเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
2948 12 ก.ค. 2555 120730011 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2949 13 ก.ค. 2555 120610156 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2950 13 ก.ค. 2555 120610201 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.เข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ กพน. 11:00 กระทรวงการต่างประเทศ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2951 13 ก.ค. 2555 120610250 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2952 13 ก.ค. 2555 120610319 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2953 13 ก.ค. 2555 120610323 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 06:00 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2954 13 ก.ค. 2555 120610489 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา วันที่ 13 ก.ค.55 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูณย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:00 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูณย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (อาคารบี ห้องประชุม 1 ชั้น5) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2955 13 ก.ค. 2555 120630093 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2956 13 ก.ค. 2555 120710038 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารบันทึกเทปรายการ สถานีโทรทัศน์เนชั่น กองประชาสัมพันธ์ 09:00 สถานีโทรทัศน์เนชั่น บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2957 13 ก.ค. 2555 120710064 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 อิมเเพค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
2958 13 ก.ค. 2555 120710086 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานศ.สำรวจพื้นที่ เพื่อทำรายงานรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ชุมชนลำลูกกา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2959 13 ก.ค. 2555 120710098 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
2960 13 ก.ค. 2555 120710115 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมเสวนาการประกวดการถ่ายภาพ โครงการFace of Bangkok คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2961 13 ก.ค. 2555 120710116 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานศ.สำรวจพื้นที่ เพื่อทำรายงานรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น (***จองวันที่ 6และ13 กค.55 ทั้งหมด 2 วันครับ***) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ชุมชนรอบตลาดระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2962 13 ก.ค. 2555 120710117 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พานศ.สำรวจพื้นที่ เพื่อทำรายงานรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ชุมชนคลอง3 รังสิต-นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2963 13 ก.ค. 2555 120710158 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปสัมภาษณ์คณบดีและผู้บริหารของคณะต่าง ๆ แล้วใช้ในการออกอากาศช่องU 22 RT-Channel คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2964 13 ก.ค. 2555 120710168 ญส-3850 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมการแลกเปลี่ยนนักศึกาและระบบการเทียบโอนหน่วยกิตกลาง สวท. 07:30 สกอ. ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กท. 1 เก๋งสองตอน
2965 13 ก.ค. 2555 120710287 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณปี 56 หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 11:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2966 14 ก.ค. 2555 120610256 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2967 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120610349 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2968 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120610350 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2969 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620050 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2970 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620051 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 09:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2971 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620052 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2972 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620053 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2973 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620054 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2974 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620055 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2975 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620056 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 เก๋งสองตอน
2976 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620057 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 09:00 กพส 1 เก๋งสองตอน
2977 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620058 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2978 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620059 นค-4552(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2979 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620060 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2980 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620061 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2981 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620062 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2982 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620063 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2983 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620064 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 นั่งสองตอนแวน
2984 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620065 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 นั่งสามตอนแวน
2985 14 ก.ค. 2555
ถึง 15 ก.ค. 2555
120620066 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ เข้าอบรมฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 กพส 1 เก๋งสองตอน
2986 15 ก.ค. 2555 120610257 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2987 15 ก.ค. 2555 120710701 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2988 16 ก.ค. 2555 120610157 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
2989 16 ก.ค. 2555 120610253 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) โรงแรมราชบงกช 08:40 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2990 16 ก.ค. 2555 120610399 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตราจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มทร.กรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2991 16 ก.ค. 2555 120610465 อร-8846(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงายนคดี/นัดไต่สวนมูลฟ้อง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ศาลจังหวัดธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2992 16 ก.ค. 2555 120610544 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ม.กรุงเทพ วข.รังสิต หอพักตึก 9 12:30 ม.กรุงเทพ วข.รังสิต 1 เก๋งสองตอน
2993 16 ก.ค. 2555 120610551 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กองพัฒนานักศึกษา 06:30 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2994 16 ก.ค. 2555 120630075 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2995 16 ก.ค. 2555 120710045 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2996 16 ก.ค. 2555 120710102 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 วิทยาการแทพย์แผนไทย เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
2997 16 ก.ค. 2555 120710120 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อซื้อของใช้ในพิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2998 16 ก.ค. 2555 120710193 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ นิตยสารช่องทางทำมาหากิน ทำข่าวประชาสัมพันธ์ร้านส้มตำดนตรีที่ ประสบความสำเร็จจากSMEsของมทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 เทพารักษ์ สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2999 16 ก.ค. 2555 120710233 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุม Exhibitor Meeting ครั้งที่ 1 บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 12:00 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2 เก๋งสองตอน
3000 16 ก.ค. 2555 120710245 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเอกสารการจัดห้องกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132