ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8701 25 ส.ค. 2556 130620031 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8702 25 ส.ค. 2556 130630113 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปปลูกป่าชายเลนที่ บางปู สมุทรปาการและไปศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 ปลูกป่าชายบางปู สมุทรปาการ และไปศูนยืวิทยาศาสตรืทางทะเล ม.บูรพา 70 รถบัสโดยสาร
8703 25 ส.ค. 2556 130630114 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปปลูกป่าชายเลนที่ บางปู สมุทรปาการและไปศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รถคันที่ 2) 08:00 บางปู สมุทรปาการและไปศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา 70 รถบัสโดยสาร
8704 25 ส.ค. 2556 130720025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8705 25 ส.ค. 2556 130720026 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8706 25 ส.ค. 2556 130720027 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8707 25 ส.ค. 2556 130820002 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมอูมามิแคม รับกลับ มทร.ธัญบุรี จังหวักนครนายก ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท(สถานที่ไป) 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8708 26 ส.ค. 2556 130410048 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8709 26 ส.ค. 2556 130610055 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 35 รถบัสโดยสาร
8710 26 ส.ค. 2556 130610275 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8711 26 ส.ค. 2556 130610276 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8712 26 ส.ค. 2556 130610295 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8713 26 ส.ค. 2556 130610341 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 3 นั่งสองตอนแวน
8714 26 ส.ค. 2556 130610549 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปดูงาน Logistic คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวร รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
8715 26 ส.ค. 2556 130710084 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสำรวจย่านการค้าปลีกประกอบรายวิชาสำรวจตลาดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8716 26 ส.ค. 2556 130710085 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปสำรวจย่านการค้าปลีกประกอบรายวิชาสำรวจตลาดแฟชั่น อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8717 26 ส.ค. 2556 130710237 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-งานภาคสนาม2-กลับ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8718 26 ส.ค. 2556 130710238 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van-งานภาคสนาม2-กลับ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8719 26 ส.ค. 2556 130710239 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van-งานภาคสนาม2-กลับ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8720 26 ส.ค. 2556 130810006 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8721 26 ส.ค. 2556 130810007 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
8722 26 ส.ค. 2556 130810008 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
8723 27 ส.ค. 2556 130410049 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8724 27 ส.ค. 2556 130610277 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8725 27 ส.ค. 2556 130610278 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงนิทรรศการงานมหกรรมการนำเสอนผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8726 27 ส.ค. 2556 130610296 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 เซ็นทรัลเวิลด์ 2 เก๋งสองตอน
8727 27 ส.ค. 2556 130610342 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8728 27 ส.ค. 2556 130720037 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.13-ฟังบรรยาย และร่วมตรวจงาน คณะสถาปัตย์ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8729 27 ส.ค. 2556 130810064 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคณะ/มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8730 27 ส.ค. 2556 130810067 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคณะ/มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8731 27 ส.ค. 2556 130810071 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจประเมินคณะ/วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8732 27 ส.ค. 2556 130810114 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8733 27 ส.ค. 2556 130810130 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับสมุดลงนามถวายพระพร และ ส่งสมุดลงนามถวายพระพรที่วังสวนจิตรลดา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 เสาชิงช้า วังสวนจิตรลา 1 เก๋งสองตอน
8734 27 ส.ค. 2556 130810159 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับส่งผลงานสร้างสรรค์ และติดต่อราชการที่ วิทยาลัยเพาะช่าง สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 มูลนิธิชัยพัฒนา (แห่งใหม่สะพานพระราม ๘)และวิทยาลัยเพาะช่าง 2 เก๋งสองตอน
8735 27 ส.ค. 2556 130810166 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8736 27 ส.ค. 2556 130820003 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำนักศึกษาไปดูงานโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต 06:00 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 41 รถบัสโดยสาร
8737 28 ส.ค. 2556 130110488 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
8738 28 ส.ค. 2556 130610343 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8739 28 ส.ค. 2556 130710054 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 บริษัท ไทยวาโก้ พระราม 3 45 รถบัสโดยสาร
8740 28 ส.ค. 2556 130710236 ญส-3851 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. สก.สค. 1 เก๋งสองตอน
8741 28 ส.ค. 2556 130730056 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปดูงาน อาคาร1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 สมุทสาครโรงงานกระดาษ/ราชบุรี โรงงานตุ๊กตา 40 รถบัสโดยสาร
8742 28 ส.ค. 2556 130810018 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปอบรมเรื่องสัญญาทุน ตึกสำนักงานอธิการ 06:30 โรงแรมริชมอนด์ 3 เก๋งสองตอน
8743 28 ส.ค. 2556 130810065 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ตรวนประมินคณะ/มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8744 28 ส.ค. 2556 130810069 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคณะ/มหวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8745 28 ส.ค. 2556 130810072 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจประเมินคณะ/วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8746 28 ส.ค. 2556 130810152 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางศูนย์แสดงงาน ไบเทค บางนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ไบเทค บางนา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8747 28 ส.ค. 2556 130810167 ญส-3852 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 3 เก๋งสองตอน
8748 28 ส.ค. 2556 130810180 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกซ้อมในวิชากีฬาประเภทบุคคล(กีฬากอล์ฟ) คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สามนามกอล์อาทิตย์ตยา คลอง 14 ปทุมธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8749 28 ส.ค. 2556
ถึง 30 ส.ค. 2556
130830013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ อบรมงานอาคารสถานที่ (ผอ.กองกลาง ) กองกลาง 08:00 จ.ขอนแก่น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
8750 28 ส.ค. 2556 130830030 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
8751 29 ส.ค. 2556 130310395 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8752 29 ส.ค. 2556 130510207 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8753 29 ส.ค. 2556 130610344 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8754 29 ส.ค. 2556 130610410 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 40 รถบัสโดยสาร
8755 29 ส.ค. 2556 130710024 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาคุณธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 วัดปัญญานันทาราม 45 รถบัสโดยสาร
8756 29 ส.ค. 2556 130710048 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8757 29 ส.ค. 2556 130710230 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ เพื่อใช้ รับส่ง นศ.จากประเทศญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือระห่วาง มหาวิทยาลัย (สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน) คณะสื่อสารมวลชน 18:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
8758 29 ส.ค. 2556 130730033 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8759 29 ส.ค. 2556 130730034 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8760 29 ส.ค. 2556 130730035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8761 29 ส.ค. 2556 130810023 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่องานแฟชั่นโชว์ และให้คำแนะนำในการเลือกซื้อวัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อประกอบรายวิชา การผลิตงานต้นแบบเพื่องานแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 พาหุรัด 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8762 29 ส.ค. 2556 130810156 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับวิทยากร(อ.ฤทัย ใจจงรัก) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร/ถ.บรมราชชนนี 2 เก๋งสองตอน
8763 29 ส.ค. 2556 130810191 ญส-3851 กองกฎหมาย รับเช็คที่ศาลปกครองกลาง สำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครองกลาง 3 เก๋งสองตอน
8764 29 ส.ค. 2556 130810195 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 11:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
8765 30 ส.ค. 2556 130410050 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8766 30 ส.ค. 2556 130610345 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร สจส. 08:30 ธนาคาร 3 นั่งสองตอนแวน
8767 30 ส.ค. 2556 130630108 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปศึกษาการค้าชายแดน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 05:00 จังหวัดสระแก้ว อรัญประเทศ 40 รถบัสโดยสาร
8768 30 ส.ค. 2556 130710049 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8769 30 ส.ค. 2556
ถึง 31 ส.ค. 2556
130730024 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ทดสอบ ทดสอบ 06:00 ทดสอบ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8770 30 ส.ค. 2556 130810021 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อานักศึกษาชั่นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาดูงานที่ ART PARADISE PATTAYA เพื่อขมงานศิลปะ 3 มิติ เพื่อศึกษางานศิลปะเครื่องแต่งกายในสมัยต่างๆจากภาพวาด เพื่อทำรายงานในรายวิชา ศิลปะเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 Art Paradise พัทยา 40 ตู้นั่งสี่ตอน
8771 30 ส.ค. 2556 130810066 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคณะ/วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8772 30 ส.ค. 2556 130810070 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินคณะ/วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8773 30 ส.ค. 2556 130810073 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผุ้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:00 กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8774 30 ส.ค. 2556 130810196 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 11:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
8775 30 ส.ค. 2556 130810215 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา รับที่ปรึกษาฯ เพื่อไปติดต่อราชการร้านวสันต์สตูดิโอ แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 06:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และไปที่ร้านวสันต์สตูดิโอ 1 เก๋งสองตอน
8776 30 ส.ค. 2556 130810219 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองกลาง ( สอ.ใหม่ ) 07:45 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
8777 30 ส.ค. 2556 130810220 ออ-1597(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ส่งเครื่องมือสอบเทียบ บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด 143 ลาซาล 42 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8778 30 ส.ค. 2556 130830024 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ชลบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8779 30 ส.ค. 2556 130830025 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ชลบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
8780 31 ส.ค. 2556 130530002 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 สถานีวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 48 รถบัสโดยสาร
8781 31 ส.ค. 2556 130530024 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง หนัาตึกคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 06:00 สถานีวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ. นครรราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8782 31 ส.ค. 2556 130710244 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบบ TCDC และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8783 31 ส.ค. 2556 130820005 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน นาฏศิลปื 9 ชั้น นาฏศิลป์ 9 ชั้น 08:30 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 50 รถบัสโดยสาร
8784 31 ส.ค. 2556 130820005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน นาฏศิลปื 9 ชั้น นาฏศิลป์ 9 ชั้น 08:30 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
8785 31 ส.ค. 2556 130820005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน นาฏศิลปื 9 ชั้น นาฏศิลป์ 9 ชั้น 08:30 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 50 ตู้นั่งสี่ตอน
8786 31 ส.ค. 2556 130820011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8787 31 ส.ค. 2556 130820012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8788 31 ส.ค. 2556 130820013 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Aug-งานภาคสนาม2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)-ตลาดพลู 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8789 1 ก.ย. 2556 130530003 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 สถานีวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 48 รถบัสโดยสาร
8790 1 ก.ย. 2556 130530025 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 สถานีวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8791 1 ก.ย. 2556 130830050 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชภัฎราชนครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ราชภัฎราชนครินทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8792 2 ก.ย. 2556 130610129 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
8793 2 ก.ย. 2556 130610363 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัย ธนาคาร หอพักฦกอบรม โรงอาหาร สจส. 08:30 ธนาคาร 4 นั่งสองตอนแวน
8794 2 ก.ย. 2556 130710057 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสินค้าหุ่นไม้จำนวน 30 ตึวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เดี่ยวข้องกับงานแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ประตูน้ำ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8795 2 ก.ย. 2556 130710105 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อบรมการเขียนโครงการตามหลัก PDCA เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8796 2 ก.ย. 2556 130710106 ฮภ-8151 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อบรมการเขียนโครงการตามหลัก PDCA เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8797 2 ก.ย. 2556 130710214 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 บ.สหธาราวัฒน์และบ.สยามทบพัน 37 รถบัสโดยสาร
8798 2 ก.ย. 2556 130810221 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 06:30 บ.สยามทบพัน 37 ตู้นั่งสี่ตอน
8799 2 ก.ย. 2556 130810221 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 06:30 บ.สยามทบพัน 37 ตู้นั่งสี่ตอน
8800 2 ก.ย. 2556 130810232 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 06:30 กทม 40 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132