ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
5501 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5502 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5503 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5504 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5505 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5506 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5507 31 ธ.ค. 2555 121210299 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5508 31 ธ.ค. 2555 121210299 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 รถบัสโดยสาร
5509 31 ธ.ค. 2555 121210299 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5510 31 ธ.ค. 2555 121210299 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5511 31 ธ.ค. 2555 121210299 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5512 31 ธ.ค. 2555 121210299 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5513 31 ธ.ค. 2555 121210299 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5514 2 ม.ค. 2556 121210117 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย สจส 08:30 ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
5515 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5516 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5517 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5518 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5519 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5520 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5521 2 ม.ค. 2556 121210301 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5522 2 ม.ค. 2556 121210301 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 นั่งสามตอนแวน
5523 2 ม.ค. 2556 121210301 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 รถบัสโดยสาร
5524 2 ม.ค. 2556 121210301 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5525 2 ม.ค. 2556 121210301 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5526 2 ม.ค. 2556 121210301 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5527 2 ม.ค. 2556 121210301 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5528 2 ม.ค. 2556 121210301 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สำรองานกองกลาง 08:00 สำรองานกองกลาง 10 เก๋งสองตอน
5529 2 ม.ค. 2556 121210422 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อต่ออายุวีซ่าอาจารย์ต่างชาติ อาคารครุศาสตร์ 09:00 กองตรวจคนเข้าเมือง สามโคก ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
5530 2 ม.ค. 2556 121210427 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญปีใหม่ สวพ. 09:30 ทุกหน่วยงานภายใน มทรธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5531 3 ม.ค. 2556 121210019 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5532 3 ม.ค. 2556 121210118 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย สจส 08:30 ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
5533 3 ม.ค. 2556 121210264 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขอ Sponsor ราชมงคลเกมส์ กพน. 08:00 พุทธมลฑล 2 นั่งสามตอนแวน
5534 3 ม.ค. 2556 121210267 นค-4530(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจินที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำนักงานอธิการบดี 10:00 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5535 3 ม.ค. 2556 121210312 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ซื้อวัสดุโครงการ สวพ. 11:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 14 ตู้นั่งสี่ตอน
5536 3 ม.ค. 2556 121210323 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ช่อง 5 ช่อง7 08:30 ถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5537 3 ม.ค. 2556 121210413 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:30 บริษัท กรีนเนสอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำไทย จำกัด 2 เก๋งสองตอน
5538 3 ม.ค. 2556 121210414 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมประกันคุณภาพ กพน. 07:30 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5539 3 ม.ค. 2556 121210425 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล กระทรวงวิทย์ สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กระทรวงวิทย์ สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2 เก๋งสองตอน
5540 3 ม.ค. 2556 121210426 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งเอกสารการประชุม กพน. 09:30 รามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5541 3 ม.ค. 2556 121210430 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธาีนี 2 เก๋งสองตอน
5542 3 ม.ค. 2556 121220041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปประชุมสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยท่านอธิการบดีเป็นประธาน อาคารครุศาสตร์ฯ 14:00 รร.ดิเอมเอมรัล รัชดา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5543 3 ม.ค. 2556 121230022 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารยไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5544 3 ม.ค. 2556 121230037 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จิดต่อราชการ ส่งเอกสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 จ.พิษณุโลก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5545 3 ม.ค. 2556 130110003 40-0785(40ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารศึกษาศาสตร์ 2 14:30 วัดเขียนเขต 30 รถบัสโดยสาร
5546 3 ม.ค. 2556 130110004 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ประจำคณะฯ อาคารศึกษาศาสตร์ 2 14:30 วัดเขียนเขต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5547 3 ม.ค. 2556 130110006 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการ กองคลัง 09:00 กรมบัญชีกลาง และสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5548 3 ม.ค. 2556 130110014 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แม็คโครังสิต วิศว 9 ชั้น 10:00 แม็คโครังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
5549 4 ม.ค. 2556 121110175 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
5550 4 ม.ค. 2556 121110176 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
5551 4 ม.ค. 2556 121110177 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
5552 4 ม.ค. 2556 121110178 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:30 มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 33 ตู้นั่งสี่ตอน
5553 4 ม.ค. 2556 121210126 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
5554 4 ม.ค. 2556 121210269 นค-4530(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจินที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5555 4 ม.ค. 2556 121210279 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระวัดลำกระดาน อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 วัดลำกระดาน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5556 4 ม.ค. 2556 121210309 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ซื้อวัสดุโครงการ สวพ. 10:00 อยุธยาพาวิลเลี่ยน จ.อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5557 4 ม.ค. 2556 121210326 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กองประชาสัมพันธ์ 08:30 ถนนพระราม 4 ราชดำเนิน อสมท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5558 4 ม.ค. 2556 121210341 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปรับพระที่วัดหว่านบุญมาทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 วัดหว่านบุญ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5559 4 ม.ค. 2556 121210417 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปซื้อของที่ตลาดไท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:30 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5560 4 ม.ค. 2556 121230045 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 วิทยาลัยเทคโนโลยีณิชยการอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
5561 4 ม.ค. 2556 130110005 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสาร หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 09:00 สถาบันคลังสมอง ,การบินไทย 1 เก๋งสองตอน
5562 4 ม.ค. 2556 130110015 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเหรียญรางวัลฯ และ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ปทุมวัน 3 นั่งสามตอนแวน
5563 4 ม.ค. 2556 130110052 ญส-3851 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปวิทยาเขตปทุม อาคารฝึกอบรม 13:00 วิทยาเขตปทุม 2 เก๋งสองตอน
5564 5 ม.ค. 2556 121130029 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ 08:00 บริษัทอิชิตัน โรจนะ อยุธยา 13 ตู้นั่งสี่ตอน
5565 5 ม.ค. 2556 121130030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 บริษัทอิชิตัน โรจนะ อยุธยา 13 ตู้นั่งสี่ตอน
5566 5 ม.ค. 2556 121210247 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปฏิบัติการภาคสนาม หน้าตึกวิทยบริการ 08:00 ชลบุรี 30 รถบัสโดยสาร
5567 5 ม.ค. 2556 121220037 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานมงคลสมรส ณ สโมสรกองทัพบก (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:30 สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5568 6 ม.ค. 2556 121110091 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญที่สนามบินที่สวรรณภูมิ โดยมีผู้ประสานงาน (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5569 6 ม.ค. 2556 121120032 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แจกเบอร์ชัวร์งานวิ่งการกุศล กพน 05:30 บางขุนเทียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5570 6 ม.ค. 2556 121220035 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์พิเศษมาสอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหาร 06:00 367/186 ถ.จรัลสนิทวงศ์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5571 6 ม.ค. 2556 130130008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่งานบริการวิชาการและงานวิจัย อาคาร 1 06:30 จังหวัดเพชรบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5572 7 ม.ค. 2556 121210128 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
5573 7 ม.ค. 2556 121210324 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่ง เอกสาร กพน. 09:00 รามคำแหง 2 นั่งสามตอนแวน
5574 7 ม.ค. 2556 121210349 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศูนย์ราชการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5575 7 ม.ค. 2556 121210368 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุฝึก (โดยมีอาจารย์ยงยุทธ 0894538398 เป็นผู้ไปกับรถ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 09:00 ศึกษาภัณฑ์ สำเพ็ง เสือป่า จรัญสนิทวงศ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
5576 7 ม.ค. 2556 121210419 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมวิชาวัชพืชนานาชาติ ณ กรมวิชาการเกษตร สวพ. 10:00 กรมวิชาการเกษตร กทม. 1 เก๋งสองตอน
5577 7 ม.ค. 2556 121230023 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5578 7 ม.ค. 2556 130110008 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ธนาคาร กองคลัง 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5579 7 ม.ค. 2556 130110042 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ขอรถไปส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ที่หน้าตึกสำนักอธิการบดี 07:30 ที่ ซอยอาภาภิรมย์ และ 19-33 ซอยชินเขต 1/37 ถ.งามวงศ์วาน 1 เก๋งสองตอน
5580 7 ม.ค. 2556 130110057 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 09:00 กองประชาสัมพันธ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5581 7 ม.ค. 2556 130110063 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 100 ปี ราตรีเพาะช่าง(ผศ.ภีร์มะ ไชยมุติ เป็นผู้เดินทางไปกับรถ 086-547-9046) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:00 สโมสรทหารบก เทเวศน์ กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5582 7 ม.ค. 2556 130110064 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 ปปช. 1 เก๋งสองตอน
5583 7 ม.ค. 2556 130110072 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสำรวจตลาดสินค้าปลีก อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 เซ็นทรัลเวิลด์ 30 รถบัสโดยสาร
5584 8 ม.ค. 2556 121210021 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
5585 8 ม.ค. 2556 121210129 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
5586 8 ม.ค. 2556 121210199 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5587 8 ม.ค. 2556 121210223 ญส-3850 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
5588 8 ม.ค. 2556 121210287 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงฯ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5589 8 ม.ค. 2556 121210389 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยประกอบการเรียนวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 47 รถบัสโดยสาร
5590 8 ม.ค. 2556 121210416 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. 1 เก๋งสองตอน
5591 8 ม.ค. 2556 130110001 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางประชุม ม แม่โจ้ บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 14:00 สนามบินดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
5592 8 ม.ค. 2556 130110010 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มบ.ชมฟ้า ซ.10 14:30 สนามบินดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5593 8 ม.ค. 2556 130110018 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปรับเหรียญรางวัล เดินวิ่งการกุศล กพน 08:00 กรุงเทพฯ 2 นั่งสามตอนแวน
5594 8 ม.ค. 2556 130110034 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปร่วมประชุม คณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน 09:30 บ.มัคกี้มัค 1 ตู้นั่งสี่ตอน
5595 8 ม.ค. 2556 130110053 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปร่วมประชุมรับใบประกาศกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ บ้านพักสวัสดิการตึก 28 13:30 โรงแรมเดอะ สุโกศล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
5596 8 ม.ค. 2556 130110074 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปเยี่ยมอาจารย์ของคณะฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 14:30 รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5597 8 ม.ค. 2556 130110119 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลแกะสลักน้ำแข็ง ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
5598 8 ม.ค. 2556 130110126 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาที่ไปประกวดแกะสลักน้ำแข็งโลก อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
5599 8 ม.ค. 2556 130120001 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวดพระอภิธรรมศพนายทองดำ อ่างบุญตา บิดานายประจักษ์ อ่างบุญตา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บ้านเลขที่ 266 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12:00 จ.ขอนแก่น 12 ตู้นั่งสี่ตอน
5600 8 ม.ค. 2556 130130011 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำรวจวัสดุ อาคาร 1 08:00 จังหวัดราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132