ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6901 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6902 23 มี.ค. 2556 130320013 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6903 23 มี.ค. 2556 130320013 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 นั่งสองตอนแวน
6904 23 มี.ค. 2556 130320013 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 นั่งสามตอนแวน
6905 23 มี.ค. 2556 130320013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6906 23 มี.ค. 2556 130320013 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6907 23 มี.ค. 2556 130320013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6908 23 มี.ค. 2556 130320013 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 เก๋งสองตอน
6909 23 มี.ค. 2556 130320013 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 เก๋งสองตอน
6910 23 มี.ค. 2556 130320013 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 เก๋งสองตอน
6911 23 มี.ค. 2556 130320013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6912 23 มี.ค. 2556 130320013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6913 23 มี.ค. 2556 130320020 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานประชุม ฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง 08:00 สโมสรข้าราชการ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6914 24 มี.ค. 2556 130230085 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งอาจารย์เข้าอบรม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 14:00 มหาวิทยาลัยเอเชียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
6915 24 มี.ค. 2556 130320019 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) หมู่บ้านสินธานีแกรนด์ คลองห้า เลขที่ 31/400 ซอย P7 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6916 24 มี.ค. 2556 130320032 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพโครงการศีล5 พัฒนาชีวิต กองประชาสัมพันธ์ 09:30 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6917 25 มี.ค. 2556 121210407 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6918 25 มี.ค. 2556 130210181 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6919 25 มี.ค. 2556 130210182 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6920 25 มี.ค. 2556 130210182 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6921 25 มี.ค. 2556 130210183 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน(สิงคโปร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตู้นั่งสี่ตอน
6922 25 มี.ค. 2556 130210235 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย กพน. 08:00 ศุภาลัยรีสอร์ท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6923 25 มี.ค. 2556 130210393 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6924 25 มี.ค. 2556 130210395 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6925 25 มี.ค. 2556 130210397 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิืทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6926 25 มี.ค. 2556 130230124 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 15:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
6927 25 มี.ค. 2556 130230125 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 15:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6928 25 มี.ค. 2556 130310207 ฮภ-8151 กองพัฒนานักศึกษา ประชุมโครงการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทาน กพน. 07:00 พระราม 9 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6929 25 มี.ค. 2556 130310249 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่งคณาจารย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6930 25 มี.ค. 2556 130310308 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่ ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานสถานประกอบการสหกิจศึกษาฯ ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 07:30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี กรุงเทพฯ(สถานที ไป) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
6931 25 มี.ค. 2556 130310378 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 บริษัท กิบไทย จำกัด 2 เก๋งสองตอน
6932 25 มี.ค. 2556 130330009 ฮภ-8150 คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6933 25 มี.ค. 2556 130330026 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสัมนา กพน 07:30 สระบุรี 4 นั่งสามตอนแวน
6934 25 มี.ค. 2556
ถึง 26 มี.ค. 2556
130330041 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สัมมนาโครงการความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 05:30 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6935 25 มี.ค. 2556 130330115 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจเยี่ยมนักศึกษา ติดต่ออ.อัญชลี 081-9887455 หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 08:00 จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6936 26 มี.ค. 2556 121210408 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6937 26 มี.ค. 2556 130210158 ญส-3852 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหาภาคฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท 1 เก๋งสองตอน
6938 26 มี.ค. 2556 130210236 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย กพน. 08:00 ศุภลัยรีสอร์ท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6939 26 มี.ค. 2556 130210329 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเตรียมงาน MOU อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 50 รถบัสโดยสาร
6940 26 มี.ค. 2556
ถึง 29 มี.ค. 2556
130230075 ฮภ-8151 สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สวพ. 05:00 จ.เชียงใหม่ และเชียงราย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6941 26 มี.ค. 2556
ถึง 29 มี.ค. 2556
130230076 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สวพ. 05:00 จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6942 26 มี.ค. 2556 130310062 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ43ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 กองประชาสัมพันธ์ 09:00 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6943 26 มี.ค. 2556 130310215 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปประชุมงานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมนักศึกษาเพื่อไปช่วยงานในกาารจัดงานแฟชั่นโชว์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6944 26 มี.ค. 2556 130310216 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมนักศึกษาเพื่อไปช่วยงาน เตรียมงาน ประสานงานในกาารจัดงานแฟชั่นโชว์พร้อม Blocking นางแบบเพื่อเดินแฟชั่นโชว์ในวันที่ 27 มีนาาคม 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 รถบัสโดยสาร
6945 26 มี.ค. 2556 130310233 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง ผอ ที่ สนามบิน บ้านพัก เลขที่ 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 17:00 สนามบินดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
6946 26 มี.ค. 2556 130310301 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:30 ม.เกษตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6947 26 มี.ค. 2556 130310349 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ส่งอย่างเดียว) อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนพาร์ค โฮเต็ล 1 เก๋งสองตอน
6948 26 มี.ค. 2556 130310355 ฮภ-8150 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการสรรหาอธิการบดี ตึก ICT 07:30 สถานีวิทยุราชมงคล อาคารฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6949 26 มี.ค. 2556 130310366 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป สำนักงานประกันสังคม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6950 26 มี.ค. 2556 130310379 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 บริษัท กิบไทย จำกัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6951 26 มี.ค. 2556 130310397 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองคลัง รับซอง ข้างตึกอธิการบดี 08:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6952 26 มี.ค. 2556 130310429 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6953 26 มี.ค. 2556 130330010 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6954 26 มี.ค. 2556 130330027 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมนาเครือข่าย กพน 08:00 สระบุรี 3 นั่งสามตอนแวน
6955 27 มี.ค. 2556 121210409 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 5 นั่งสองตอนแวน
6956 27 มี.ค. 2556 130110212 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 31 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี 07:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6957 27 มี.ค. 2556 130110483 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 07:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
6958 27 มี.ค. 2556 130210272 ญส-3850 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ปทุม ธ.ออมสินคลองหลวง ธอส. 1 เก๋งสองตอน
6959 27 มี.ค. 2556 130210330 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปเตรียมงาน MOU อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 50 รถบัสโดยสาร
6960 27 มี.ค. 2556 130210332 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเตรียมงาน mou อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตน์ 08:00 ม.ธุรกิจบัณฑิต 50 รถบัสโดยสาร
6961 27 มี.ค. 2556 130210398 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6962 27 มี.ค. 2556 130210400 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6963 27 มี.ค. 2556 130210401 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6964 27 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130230089 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01โครงการเยือนตำนานเด่น เบิงของดีบ้านหล่ม สู่ฝันถี่ยืนนานชาวหล่มเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เพชรบูรณ์-เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6965 27 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130230091 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02โครงการเยือนตำนานเด่น เบิงของดีบ้านหล่ม สู่ฝันถี่ยืนนานชาวหล่มเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เพชรบูรณ์-เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6966 27 มี.ค. 2556 130310087 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปร่วมงานแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในกลุ่มคัสเตอร์แฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
6967 27 มี.ค. 2556 130310108 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ไปโชว์แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโครงการ V Together เพื่อแสดงแฟชั่นโชว์สู่สาธารณชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6968 27 มี.ค. 2556 130310109 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ไปโชว์แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโครงการ V Together เพื่อแสดงแฟชั่นโชว์สู่สาธารณชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6969 27 มี.ค. 2556 130310186 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 20.25 น. 19:15 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 เก๋งสองตอน
6970 27 มี.ค. 2556 130310204 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่ มทร.กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 11:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
6971 27 มี.ค. 2556 130310406 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒมาประชุมที่คณะฯ (รศ.กอบกุล ปราบประชา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 บางกะปิ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6972 27 มี.ค. 2556 130310419 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดเตรียมของไปโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 โลตัสคลอง 7 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6973 27 มี.ค. 2556 130330011 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6974 27 มี.ค. 2556 130330016 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ปรึกษาหารืองานด้านศิลปะ นำนักศึกษาสาขาประติมากรรม ศึกษาดูงาน กองประชาสัมพันธ์ 07:00 สมุทรสงคราม อยุธยา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6975 27 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330116 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกกลาง 08:00 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6976 28 มี.ค. 2556 121210410 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
6977 28 มี.ค. 2556 130210160 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับส่ง เจ้าหน้าที่กองกลาง สอ.ใหม่ 14:30 สถานีรถไฟ หัวลำโพง 40 รถบัสโดยสาร
6978 28 มี.ค. 2556 130310095 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6979 28 มี.ค. 2556 130310217 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 เดลินิวส์ ,วิภาวดีรังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6980 28 มี.ค. 2556 130310272 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม ณ มทร.กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
6981 28 มี.ค. 2556 130310274 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6982 28 มี.ค. 2556 130310302 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:30 ม.เกษตร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6983 28 มี.ค. 2556 130310356 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รับกลับ) โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนพาร์ค โฮเต็ล 14:30 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
6984 28 มี.ค. 2556 130310425 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (ดร.สมหมาย ผิวสอาด 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6985 28 มี.ค. 2556 130310532 ฮภ-8150 กองประชาสัมพันธ์ นสพ.เดลินิวส์ ทำข่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:45 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6986 28 มี.ค. 2556 130310536 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6987 28 มี.ค. 2556 130330012 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
6988 28 มี.ค. 2556 130330090 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุม เรื่องยุทธศาสตร์การศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 05:00 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ รีสอร์ทหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 2 เก๋งสองตอน
6989 28 มี.ค. 2556 130330092 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุม (ผศ.สมควร สนองอุทัย) รพ.ปทุมเวช 06:00 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 1 เก๋งสองตอน
6990 28 มี.ค. 2556 130330100 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์เข้าร่วมอบรมยุทธศาสตร์การศึกษา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 05:30 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6991 29 มี.ค. 2556 121210411 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
6992 29 มี.ค. 2556 130210162 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ รับส่ง เจ้าหน้าที่ กองกลาง สอ.ใหม่ 13:10 สนามบินดอนเมือง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6993 29 มี.ค. 2556 130230084 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 16:00 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 9 ตู้นั่งสี่ตอน
6994 29 มี.ค. 2556 130310096 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ตึก 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6995 29 มี.ค. 2556 130310275 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
6996 29 มี.ค. 2556 130310427 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
6997 29 มี.ค. 2556 130310435 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุฝึกของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 09:00 ตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6998 29 มี.ค. 2556 130310452 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับภาพถ่าย สำนักงานอธิการบดี 10:00 วสันต์สตูดิโอ บางขุนพรหม เขตพระนคร 1 เก๋งสองตอน
6999 29 มี.ค. 2556 130310459 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ พบผู้สื่อข่าวกระทรวงศึกษา หัวหน้าข่าวมติชน หัวหน้าข่าวเดลินิวส์ รับรองผู้สื่อข่าวHappy plus สัมภาษณ์ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ กองประชาสัมพันธ์ 06:30 กระทรวงศึกษาฯ ประชานิเวศน์ เดลินิวส์ บริเวณมทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7000 29 มี.ค. 2556 130310533 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับผู้เชี่ยวชาญที่โรงเเรม NOVOTEL BANGKOK ON SIAM SQUARE อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 โรงเเรม NOVOTEL BANGKOK ON SIAM SQUARE 8 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132