ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
6801 18 มี.ค. 2556 130110172 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อสอบตามภาควิชา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 ภาควิชา และ สวท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6802 18 มี.ค. 2556 130210067 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6803 18 มี.ค. 2556 130210142 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดส่งข้อสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 สวท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6804 18 มี.ค. 2556 130210200 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ขนข้อสอบไปส่ง สวท. 2 รอบ(รอบ 12.00 น. และรอบ 16.00 น.) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 สวท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6805 18 มี.ค. 2556 130210205 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับส่งข้อสอบดำเนินการสอบคัดเลือก ป.ตรีปีการศึกษา2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 09:00 สวท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6806 18 มี.ค. 2556 130210229 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อาจารย์และนักศึกษา ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 40 รถบัสโดยสาร
6807 18 มี.ค. 2556 130210289 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มศว.องครักษ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว.องครักษ์ 1 เก๋งสองตอน
6808 18 มี.ค. 2556 130210389 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6809 18 มี.ค. 2556 130210390 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6810 18 มี.ค. 2556 130230003 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา สัมมนาโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 3 บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 12 10:00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6811 18 มี.ค. 2556 130310069 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ.ไปสนามบินดอนเมือง (ถึงบ้าน ผอ. 8.45 น.) มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:30 สนามบินดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
6812 18 มี.ค. 2556 130310074 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมโครงการงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 05:30 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง 1 เก๋งสองตอน
6813 18 มี.ค. 2556 130310102 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปอบรมงานกีฬา กพน. 08:00 ม.มหิดล 2 นั่งสามตอนแวน
6814 18 มี.ค. 2556 130310104 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฟอร์จูน รัชดา คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 ฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6815 18 มี.ค. 2556 130310127 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสถาบันอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 05:30 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6816 18 มี.ค. 2556 130310201 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 ไทยสัมมิต (บางนา) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6817 18 มี.ค. 2556 130310224 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต กองประชาสัมพันธ์ 08:00 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6818 18 มี.ค. 2556 130310248 ฮภ-8150 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับเอกสารงานวิจัย ศึกษาศาสตร์1 09:00 เทคโนกรุงธน, สมาชมอาชีวศึกษาเอกชน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6819 18 มี.ค. 2556 130310311 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งข้อสอบ คณะศิลปกรรม 07:30 สวท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6820 18 มี.ค. 2556 130310313 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานประชาสัมพันธ์ สอ.ใหม่ 08:30 ช่อง 9 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6821 18 มี.ค. 2556 130330015 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 บ้านแม่น้ำรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 50 รถบัสโดยสาร
6822 19 มี.ค. 2556 121210403 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6823 19 มี.ค. 2556 130210302 ญส-3851 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มศว.องครักษ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว.องครักษ์ 1 เก๋งสองตอน
6824 19 มี.ค. 2556 130310070 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ. ที่สนามบินดอนเมือง กลับ มบ.ชมฟ้า (ถึงสนามบินดอนเมือง 15.15 น.) สนามบินดอนเมือง 13:45 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 เก๋งสองตอน
6825 19 มี.ค. 2556 130310075 ญส-3852 สภาคณาจารย์และข้าราชการ อบรมโครงการงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 05:30 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง 1 เก๋งสองตอน
6826 19 มี.ค. 2556 130310128 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเลขานุการสภาอุดมศึกษา อาคารวิทยบริการ 05:30 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6827 19 มี.ค. 2556 130310209 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยเรื่องงานสอบเทียบที่บริษัท เมทโทรโลยี ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 270 ถ.เปรมใจราฎร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:00 บริษัท เมทโทรโลยี ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 270 ถ.เปรมใจราฎร์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6828 19 มี.ค. 2556 130310214 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนตรเหนือ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนตรเหนือ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
6829 19 มี.ค. 2556 130310246 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือขอพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อใช้ลงวารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 วัดบวรนิเวศ 1 นั่งสามตอนแวน
6830 19 มี.ค. 2556 130310333 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปถ่ายภาพงานสัมมนาเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ 14:00 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6831 19 มี.ค. 2556 130310334 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. ผู้ประสานงาน (ผศ.วรุณศิริ 089-4140886) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 สวทช. มธ.ศูนย์รังสิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6832 19 มี.ค. 2556 130310335 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปรับรางวัล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 สถาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 อโศก กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6833 19 มี.ค. 2556 130310346 ฮภ-8149 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ แทนท่านอธิการบดี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 โรงแรม Golden Tulip (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6834 19 มี.ค. 2556 130310351 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ไปสัมมนา 19 - 20 มีนาคม 2556 ศิลปศาสตร์ 07:00 ม.ราชภัฎจันทรเกษม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6835 19 มี.ค. 2556 130310353 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนจิตรลดา สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงเรียนจิตรลดา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6836 20 มี.ค. 2556 121210404 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6837 20 มี.ค. 2556 130110177 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6838 20 มี.ค. 2556 130110468 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
6839 20 มี.ค. 2556 130210296 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเปิดงานศิลปนิพนธ์ มศว. ประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 15:30 มศว. ประสานมิตร 40 รถบัสโดยสาร
6840 20 มี.ค. 2556 130210303 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มศว.องครักษ์ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว.องครักษ์ 1 เก๋งสองตอน
6841 20 มี.ค. 2556 130210323 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ชาวต่างชาติไปต่อภาษี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 สำนักงานสรรพากรธัญบุรี คลอง 2 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6842 20 มี.ค. 2556
ถึง 22 มี.ค. 2556
130230118 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 บ้านแม่น้ำรีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 50 รถบัสโดยสาร
6843 20 มี.ค. 2556 130310081 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล" อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6844 20 มี.ค. 2556 130310090 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมนา กพน 07:00 กทม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6845 20 มี.ค. 2556 130310149 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
6846 20 มี.ค. 2556 130310185 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบิน-สุวรรณภูมิ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สนามบิน-สุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6847 20 มี.ค. 2556 130310211 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซ่อมอุปกรณ์คอม คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 10:00 เซียร์รังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6848 20 มี.ค. 2556 130310219 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:30 ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6849 20 มี.ค. 2556 130310223 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารดูงานโรงเรียนสาธิตฯ อาคารโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์ 2) 11:30 มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6850 20 มี.ค. 2556 130310297 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 15:00 หอศิลป์ G23 art Gallery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 3 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6851 20 มี.ค. 2556 130310304 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6852 20 มี.ค. 2556 130310310 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม สกอ กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 สกอ กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6853 20 มี.ค. 2556 130310336 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุม สมศ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สมศ. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6854 20 มี.ค. 2556 130310337 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา เบิกวัสดุที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14:00 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองคลัง ชั้น 3 4 ตู้นั่งสี่ตอน
6855 20 มี.ค. 2556 130310363 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม 16:00 มศว.ประสานมิตร 13 ตู้นั่งสี่ตอน
6856 20 มี.ค. 2556 130320010 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเดินทางไปประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" คณะศิลปศาสตร์ 06:00 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) 1 เก๋งสองตอน
6857 20 มี.ค. 2556 130330040 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ เ้้้ข้าร่วมประชุมระหว่างคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 9 มทร. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6858 21 มี.ค. 2556 121210405 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6859 21 มี.ค. 2556 130310078 ญส-3852 กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:30 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
6860 21 มี.ค. 2556 130310082 ฮภ-8150 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล" อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6861 21 มี.ค. 2556 130310088 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรม/สัมนา กพน 07:00 กทม 3 นั่งสามตอนแวน
6862 21 มี.ค. 2556 130310092 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรม กพน 07:00 กทม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6863 21 มี.ค. 2556 130310103 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เไปอบรมงานกีฬา กพน 12:00 ม.มหิดล ศาลายา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6864 21 มี.ค. 2556 130310218 ญส-3850 กองพัฒนานักศึกษา จัดทำเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ กองพัฒนานักศึกษา 14:00 โรงพิมพ์ด่านสุทธา ลาดพร้าว 87 1 เก๋งสองตอน
6865 21 มี.ค. 2556 130310225 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 07:30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6866 21 มี.ค. 2556 130310345 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับวัสดุมาทำปุ๋ยสำหรับจัดทำโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14:00 ชุมชนมุสลิม คลองหนึ่ง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6867 21 มี.ค. 2556 130310357 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและประชุมกับบริษัท LPE จำกัด (ผู้ประสานงาน อ.ณัชชา 0816145677) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6868 21 มี.ค. 2556 130310370 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้ารวมประชุมการปรับแนวทางระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:30 ช่อง 9 (อสมท.) 4 เก๋งสองตอน
6869 21 มี.ค. 2556 130310372 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปรับตั๋วเครื่องบินที่หลานหลวง อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 หลานหลวง 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6870 21 มี.ค. 2556 130310376 ฮภ-8151 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับเครื่องแฟ๊กซ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 เซียร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6871 21 มี.ค. 2556 130310377 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปรับเครื่องปริ่นส์เตอร์ซ้อม คณะสถาปัตยกรรม 10:30 เซียรรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
6872 21 มี.ค. 2556 130310392 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 07:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6873 21 มี.ค. 2556 130310396 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับของ สวพ. 12:00 เซียร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6874 21 มี.ค. 2556 130310398 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สอ สำนักงานอธิการบดี 12:30 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6875 22 มี.ค. 2556 121210406 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
6876 22 มี.ค. 2556 130210391 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6877 22 มี.ค. 2556 130210392 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนักศึกษากลับจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 15:00 หน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6878 22 มี.ค. 2556 130230017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการอบรมสัมมนา โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 12:00 สวท. มทร.ธัญบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
6879 22 มี.ค. 2556 130230054 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปงานแต่งบุคลากรของคณะ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:30 วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
6880 22 มี.ค. 2556 130230116 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ช่วยงานด้านศิลปกรรมลายรดน้ำ กองประชาสัมพันธ์ 06:00 จ.พระนครศรีอยุธยา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
6881 22 มี.ค. 2556 130310048 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.มูลนิธิสุขภาพไทย (ถึงบ้าน ผอ. 8.00 น.) มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6882 22 มี.ค. 2556 130310083 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล" อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06:30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6883 22 มี.ค. 2556 130310142 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอรถส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิช) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:30 กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
6884 22 มี.ค. 2556 130310143 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอรถส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.พินัติ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:00 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 1 เก๋งสองตอน
6885 22 มี.ค. 2556 130310296 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
6886 22 มี.ค. 2556 130310348 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา "รับฟังข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงการรับรองปริญญา (กว.)" วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6887 22 มี.ค. 2556 130310352 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกต่างประเทศ ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 1.โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 2.เกษตรนวมินทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6888 22 มี.ค. 2556 130310358 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมประเมิณอธิการบดี เมืองทองธานี 06:10 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6889 22 มี.ค. 2556 130310360 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมประเมิณอธิการบดี สามเสนนอก 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6890 22 มี.ค. 2556 130310387 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปรับเอกสารการวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์ 1 10:00 สมาคมอาชีวศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
6891 22 มี.ค. 2556 130320031 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าดูงานที่ศูนย์หนังสือเมืองทองธานี อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (โรงเรียนสาธิตฯ) 08:00 เมืองทองธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
6892 23 มี.ค. 2556 130230122 40-0786(40ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต ตึกอธิการบดี 13:00 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 50 รถบัสโดยสาร
6893 23 มี.ค. 2556 130230123 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต ตึกอธิการบดี 13:00 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
6894 23 มี.ค. 2556 130310004 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯสำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน หน้าตึกอธิการบดี 06:00 ชลบุรี 30 รถบัสโดยสาร
6895 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6896 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6897 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4534(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6898 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4543(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6899 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4544(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
6900 23 มี.ค. 2556 130320013 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะ กพส. 08:00 สโมสรข้าราชการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132