ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9401 5 พ.ย. 2556 130610175 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9402 6 พ.ย. 2556 130610176 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9403 7 พ.ย. 2556 130610177 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9404 7 พ.ย. 2556 130610350 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมที่ไบเทค บางนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไบเทค บางนา 2 เก๋งสองตอน
9405 7 พ.ย. 2556 131010013 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9406 7 พ.ย. 2556 131010015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9407 7 พ.ย. 2556 131010096 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 อาคาร วสท. ถ. รามคำเเหง 2 เก๋งสองตอน
9408 7 พ.ย. 2556 131010162 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ (ขอแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย รองฝ่ายวิชาการและวิจัย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9409 7 พ.ย. 2556 131010165 ญส-3851 กองคลัง ไปประกันสังคม ไปกรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม,กรมสรรพากร 2 เก๋งสองตอน
9410 7 พ.ย. 2556 131010182 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ส่งเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติในงานรับปริญญา กองกลาง 08:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9411 7 พ.ย. 2556 131010182 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (ส่งเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติในงานรับปริญญา กองกลาง 08:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9412 7 พ.ย. 2556
ถึง 8 พ.ย. 2556
131030011 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานรับปริญา กองกลาง 06:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 2 นั่งสองตอนแวน
9413 7 พ.ย. 2556
ถึง 10 พ.ย. 2556
131030069 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร โครงการทอดกฐินสามัคคี คณะบริหาร อาคาร 4 07:00 จ.เชียงใหม่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9414 7 พ.ย. 2556
ถึง 10 พ.ย. 2556
131030069 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร โครงการทอดกฐินสามัคคี คณะบริหาร อาคาร 4 07:00 จ.เชียงใหม่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9415 7 พ.ย. 2556 131110002 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกแขกต่างประเทศ (ประเทศฟิลิปปินส์) ตึกอธิการบดี 10:00 โรงแรมโฟซีซัน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9416 8 พ.ย. 2556 130610178 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9417 8 พ.ย. 2556 130610352 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุม ไบเทค บางนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ไบเทค บางนา 2 เก๋งสองตอน
9418 8 พ.ย. 2556 130910073 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาไปแข่งขันตอบคำถาม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 สำนังงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9419 8 พ.ย. 2556 131010014 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9420 8 พ.ย. 2556 131010016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 ไบเทค บางนา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9421 8 พ.ย. 2556 131010163 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ (ขอแทน ผศ.สมควร สนองอุทัย) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9422 8 พ.ย. 2556 131010169 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อรับสินค้า หุ่นไม้จำนวน 35 ตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ประตูน้ำ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9423 8 พ.ย. 2556 131010180 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
9424 8 พ.ย. 2556 131110001 ฮม-9254 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมที่ สกอ. อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สกอ. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9425 8 พ.ย. 2556 131110019 ญส-3852 กองนโยบายและแผน ประชุมหารือการปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 เก๋งสองตอน
9426 8 พ.ย. 2556 131110026 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 07:30 AIT (ธรรมศาสตร์ รังสิต) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9427 9 พ.ย. 2556 131110027 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) โรงแรมราชบงกช, หอพักฝึกอบรม 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9428 9 พ.ย. 2556 131110029 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:30 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9429 10 พ.ย. 2556 131110030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) โรงแรมราชบงกช 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9430 10 พ.ย. 2556 131130002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (โครงการทอดกฐิน) คณะบริหาร 4 08:00 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9431 10 พ.ย. 2556 131130003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (โครงการทอดกฐิน) คณะบริหาร 4 08:00 จ.เชีียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9432 10 พ.ย. 2556 131130003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร (โครงการทอดกฐิน) คณะบริหาร 4 08:00 จ.เชีียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9433 11 พ.ย. 2556 130610179 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9434 11 พ.ย. 2556 131010183 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬา-ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 06:30 จุฬา-ม.เกษตร 2 เก๋งสองตอน
9435 11 พ.ย. 2556 131010184 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ ม.เกษตร บางเขน สำนักงานอธิการบดี 07:00 ม.เกษตร บางเขน 1 เก๋งสองตอน
9436 11 พ.ย. 2556
ถึง 12 พ.ย. 2556
131030023 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายวิสิทธฺ์ ล้อธรรมจักร ) ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 30 รถบัสโดยสาร
9437 11 พ.ย. 2556 131030041 ฮภ-8150 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตึำกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คลีนฟาร์ม จังหวัดสระบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9438 11 พ.ย. 2556 131030043 ญส-3851 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตึำกสำนักงานอธิการบดี 07:00 คลีนฟาร์ม จังหวัดสระบุรี 1 เก๋งสองตอน
9439 11 พ.ย. 2556 131030051 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกัน 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดกาญจนบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9440 11 พ.ย. 2556 131030053 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกัน 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดกาญจนบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9441 11 พ.ย. 2556 131110020 ฮภ-8151 กองคลัง ไปอบรมพัสดุ กรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9442 11 พ.ย. 2556 131110022 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ-ส่งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ 2556 ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 14:00 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9443 11 พ.ย. 2556 131110038 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี สำนักงานอธิการบดี 06:30 สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9444 11 พ.ย. 2556 131110039 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปติดต่อราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9445 11 พ.ย. 2556 131110044 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน รับเอกสารที่สถานกงศุล แจ้งวัฒนะ กทม. หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สถานกงศุล แจ้งวัฒนะ 1 นั่งสองตอนแวน
9446 12 พ.ย. 2556 130610180 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9447 12 พ.ย. 2556 131030052 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกัน 3 มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี 07:00 สำนักงานอธิการบดี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9448 12 พ.ย. 2556 131030054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาเครือข่ายประกัน 3 มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี 07:00 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9449 12 พ.ย. 2556 131110021 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ-ส่งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ 2556 ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 14:00 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13) 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9450 12 พ.ย. 2556 131110031 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สหกรณ์ ตึก สวท. 12:00 จังหวัดปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
9451 12 พ.ย. 2556 131110053 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารและผลงาน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 เก๋งสองตอน
9452 12 พ.ย. 2556 131110065 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (รับรองแขกที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ประเทศจีน) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9453 12 พ.ย. 2556 131110067 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 09:00 กระทรวงยุติธรรม 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9454 12 พ.ย. 2556 131110070 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ติดต่อราชการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 บริษัท ที่คลองเจ็ด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
9455 13 พ.ย. 2556 130610181 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9456 13 พ.ย. 2556 131010099 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9457 13 พ.ย. 2556 131110023 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ-ส่งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ 2556 ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 14:00 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9458 13 พ.ย. 2556 131110025 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มทร.พระนคร (เทเวศน์) กทม. สำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.พระนคร (เทเวศน์) กทม. 2 เก๋งสองตอน
9459 13 พ.ย. 2556 131110032 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สหกรณ์ ตึก สวท. 12:00 เมืองทองธานี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9460 13 พ.ย. 2556 131110066 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (รับรองแขกที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ประเทศจีน) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9461 13 พ.ย. 2556 131110069 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมนายกสภา คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์ และ สำนักงานอธิการบดี 12:30 อาคารฟอร์จูนทาวน์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9462 13 พ.ย. 2556 131110079 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ไปประชุมศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
9463 13 พ.ย. 2556 131110087 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งเอกสารด่วนที่ สกอ. ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9464 13 พ.ย. 2556 131110103 ญส-3852 กองคลัง ส่งหนังสือที่กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
9465 13 พ.ย. 2556 131130018 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 12:00 จ.มหาสารคราม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9466 14 พ.ย. 2556 130610182 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9467 14 พ.ย. 2556
ถึง 16 พ.ย. 2556
130830014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานพัสดุ" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9468 14 พ.ย. 2556 131010100 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9469 14 พ.ย. 2556 131010103 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบยื่นขอขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service for national research management system) สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9470 14 พ.ย. 2556 131010153 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสัมมนาระบบพัฒนา กพน. 07:00 นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
9471 14 พ.ย. 2556 131010154 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาๆทยและอาเซียน ครั้งที่ 2/2556 สำนักงานอธิการบดี 07:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 เก๋งสองตอน
9472 14 พ.ย. 2556 131010185 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม จุฬา-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 10:30 จุฬา-ม.สุโขทัยธรรมธิราช 2 เก๋งสองตอน
9473 14 พ.ย. 2556 131010186 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ราม21-มสธ. สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-มสธ. 2 เก๋งสองตอน
9474 14 พ.ย. 2556 131010187 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มสธ. สำนักงานอธิการบดี 11:30 มสธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9475 14 พ.ย. 2556
ถึง 15 พ.ย. 2556
131030017 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
9476 14 พ.ย. 2556 131110041 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9477 14 พ.ย. 2556 131110071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 เทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9478 15 พ.ย. 2556 130610183 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9479 15 พ.ย. 2556 131010101 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9480 15 พ.ย. 2556 131010123 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร กองพัฒนานักศึกษา 08:00 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
9481 15 พ.ย. 2556 131010152 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปสัมมนาพัฒนาวินัยและระบบการพัฒนาสมุดกิจกรรม กพน. 07:00 นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
9482 15 พ.ย. 2556
ถึง 17 พ.ย. 2556
131030016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง สัมมนา ระเบียบพัสดุ ข้างตึกอธิการบีด 07:00 กาญจนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9483 15 พ.ย. 2556 131110073 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ถวายกระเช้าดอกไม้แด สมเด็จพระเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9484 15 พ.ย. 2556 131110074 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุม 9 อธิการบดี ที่มทร.กรุงเทพ และนำกระเช้าไปถวายสมเด็จพระเทพฯที่โรงพยาบาลจุฬา สำนักงานอธิการบดี 07:00 มทร.กรุงเทพ และโรงพยาบจุฬา 3 เก๋งสองตอน
9485 15 พ.ย. 2556 131110085 ญส-3850 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม มทร.กรุงเทพ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
9486 15 พ.ย. 2556 131110107 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปรามอินทรา รับเอกสาร ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 ไปรามอินทรา รับเอกสาร 1 เก๋งสองตอน
9487 15 พ.ย. 2556
ถึง 17 พ.ย. 2556
131130001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง หน้า สอ.ใหม่ 07:00 จ.กาญจนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9488 16 พ.ย. 2556 130920001 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งกรุงเทพ มาราธอน กพน. 22:00 สนามหลวง กรุงเทพฯ 50 รถบัสโดยสาร
9489 16 พ.ย. 2556 130920003 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งกรุงเทพ มาราธอน กพน. 22:00 สนามหลวง กรุงเทพฯ 50 รถบัสโดยสาร
9490 16 พ.ย. 2556 131010102 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (สิงคโปร์) ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 08:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 8 ตู้นั่งสี่ตอน
9491 16 พ.ย. 2556 131110024 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ-ส่งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ 2556 ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 07:00 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9492 16 พ.ย. 2556 131130019 ญส-3851 กองคลัง ไปอบรมระเบียบพัสดุ กาญจนบุรี ข้างตึกอธิการบดี 07:30 โรงแรมเดือนฉาย กาญจนบุรี 2 เก๋งสองตอน
9493 16 พ.ย. 2556
ถึง 17 พ.ย. 2556
131130020 ญส-3850 กองคลัง อบรมระเบียบพัสดุ กาญจนบุรี บ้านวิทยากร (ประสานกับคุณจักรพงษ์ อีกครั้ง) 13:00 กาญจนบุรี 2 เก๋งสองตอน
9494 16 พ.ย. 2556 131130024 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ.มหาสารคราม 04:00 มทร.ธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
9495 17 พ.ย. 2556 130920002 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งกรุงเทพ มาราธอน กพน. 22:00 สนามหลวง กรุงเทพฯ 50 รถบัสโดยสาร
9496 17 พ.ย. 2556 130920004 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งกรุงเทพ มาราธอน กพน. 22:00 สนามหลวง กรุงเทพฯ 50 รถบัสโดยสาร
9497 18 พ.ย. 2556 130610184 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9498 18 พ.ย. 2556 130910116 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี, สนามบินสุวรรณภูมิ 14:00 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 50 รถบัสโดยสาร
9499 18 พ.ย. 2556 130910117 40-0786(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งาน “2013 Taiwan Higher Education Exposition and 3rd Taiwan – Thailand Higher Education Forum” สำนักงานอธิการบดี, สนามบินสุวรรณภูมิ 14:00 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 50 รถบัสโดยสาร
9500 18 พ.ย. 2556 131110014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ(ประชุมไทย-ไต้หวัน) สุวรรณภูมิ 08:00 โรงแรมอามารี วอเตอร์เกต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132