ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
8301 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630034 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/3-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8302 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630035 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/3-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8303 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630036 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/3-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8304 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630072 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกาะกูด จังหวัดตราด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8305 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630073 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกาะกรูด จังหวัดตราด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8306 19 ก.ค. 2556
ถึง 21 ก.ค. 2556
130630074 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกาะกรูด จังหวัดตราด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8307 19 ก.ค. 2556 130710101 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ หน้าตึกสำนักงานคณบดี (ศูนย์รังสิต) 08:00 หมู่ 2 ต.บึงบอน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8308 19 ก.ค. 2556 130710131 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ สกอ. สำนักงานอธิการบดี 09:00 สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8309 20 ก.ค. 2556 130610429 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อส่งนักศึกษาคุณหมิง จำนวน 8 คน พร้อมสัมภาระ กลับประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
8310 20 ก.ค. 2556
ถึง 22 ก.ค. 2556
130630104 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8311 20 ก.ค. 2556
ถึง 22 ก.ค. 2556
130630105 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8312 20 ก.ค. 2556
ถึง 22 ก.ค. 2556
130630106 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.เขียงราย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8313 20 ก.ค. 2556 130720032 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้า เปลียนถ่ายน้ำมันเครือง กอลกลาง 08:05 โตโยต้า พารากอน 1 เก๋งสองตอน
8314 21 ก.ค. 2556 130720039 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่ง อาจารย์เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ภาควิชาวิศวรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 05:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8315 22 ก.ค. 2556 130410033 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8316 22 ก.ค. 2556 130610498 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประชุมเอเซียแปซิฟิก สำนังานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8317 22 ก.ค. 2556
ถึง 24 ก.ค. 2556
130730007 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง นำรถเข้าซ่่อมเครมประกัน กองกลาง 08:30 บ.ประกันภัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8318 23 ก.ค. 2556 130410034 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8319 23 ก.ค. 2556 130610123 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.8-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 45 รถบัสโดยสาร
8320 23 ก.ค. 2556 130610124 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.8-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8321 23 ก.ค. 2556 130610125 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W.8-ฟังบรรยายร่วม2สถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตย์ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8322 23 ก.ค. 2556 130710014 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี รับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลัง สนามบินดอนเมือง 12:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8323 23 ก.ค. 2556 130710015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปิดทองหลังพระ สนามบินดอนเมือง 12:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
8324 23 ก.ค. 2556 130720004 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.Van.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:30 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 รถบัสโดยสาร
8325 23 ก.ค. 2556 130720005 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.Van.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:30 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8326 23 ก.ค. 2556 130720006 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.Van.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:30 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8327 23 ก.ค. 2556 130720007 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04.Van.จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:30 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8328 24 ก.ค. 2556 130110487 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่สอง กพน. 11:30 สกอ. 1 นั่งสามตอนแวน
8329 24 ก.ค. 2556 130610013 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร ศูนย์รังสิต มทร. สจส. 16:30 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8330 24 ก.ค. 2556 130610257 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8331 24 ก.ค. 2556 130610441 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ตึกอธิการบดี 08:00 อาคารเรียนรวม ตึก 13 ชั้น 12 ตู้นั่งสี่ตอน
8332 24 ก.ค. 2556 130710013 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปนิเทศนักศึกษาที่ไปสหกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 Small Room เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8333 24 ก.ค. 2556 130710087 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับเครื่องมือสอบเทียบที่บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด 173 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสุมทรปราการ 10540 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด 173 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสุมทรปราการ 10540 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8334 24 ก.ค. 2556 130710092 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่งศิลปปิน งาน workshop คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 16:30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินดอนเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8335 24 ก.ค. 2556 130710125 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองาน งานกองกลาง ต่อใบขับขี่รถยนต์ กองกลาง 08:00 ขนส่ง 1 รถบัสโดยสาร
8336 24 ก.ค. 2556 130710128 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมสัมมนา สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
8337 24 ก.ค. 2556 130710167 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองคลัง การไฟฟ้า ตึกอธิการบดี 09:00 การไฟฟ้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8338 24 ก.ค. 2556 130720012 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24Van.เฝ้างานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8339 24 ก.ค. 2556
ถึง 31 ก.ค. 2556
130730014 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01/4-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8340 24 ก.ค. 2556
ถึง 27 ก.ค. 2556
130730015 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/4-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8341 24 ก.ค. 2556
ถึง 27 ก.ค. 2556
130730016 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/4-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ย่านตลาดพลู กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8342 25 ก.ค. 2556 130310388 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
8343 25 ก.ค. 2556 130510202 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู็เชี่ยวชาญทำการสอนในาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
8344 25 ก.ค. 2556 130610015 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร สจส. 08:30 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8345 25 ก.ค. 2556 130610258 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8346 25 ก.ค. 2556 130610452 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
8347 25 ก.ค. 2556 130610453 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8348 25 ก.ค. 2556 130610454 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(นายชุมพล เที่ยงธรรม) บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 06:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8349 25 ก.ค. 2556
ถึง 29 ก.ค. 2556
130630063 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 จังหวัดอุดรธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8350 25 ก.ค. 2556
ถึง 29 ก.ค. 2556
130630066 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 จังหวัดอุดรธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8351 25 ก.ค. 2556 130630080 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8352 25 ก.ค. 2556 130710003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม กองกลาง 07:00 โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8353 25 ก.ค. 2556 130710040 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการ "สานฝันปั้นน้องเป็นดีเจ" โดยนักศึกษา Tv 5411 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 40 รถบัสโดยสาร
8354 25 ก.ค. 2556 130710099 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ หน้าตึกสำนักงานคณบดี (ศูนย์รังสิต) 08:00 หมู่ 6 ต.บึงบา (นายสมเดช เอี่ยมไชย) 089 056 8890 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8355 25 ก.ค. 2556 130720013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25Van.เฝ้างานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8356 25 ก.ค. 2556 130720038 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขนงานจัดแสดงASA CENTER คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16:00 สยามดิสคอฟเวอรี่ 45 รถบัสโดยสาร
8357 26 ก.ค. 2556 130410035 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8358 26 ก.ค. 2556 130610016 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:30 โรงอาหาร 3 นั่งสองตอนแวน
8359 26 ก.ค. 2556 130610259 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี ตึก48พระชันษาฯ 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 เก๋งสองตอน
8360 26 ก.ค. 2556 130710004 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม กองกลาง 07:00 โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 3 เก๋งสองตอน
8361 26 ก.ค. 2556 130710010 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กทม. ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:20 สำนักงาน ก.พ. กทม. 1 เก๋งสองตอน
8362 26 ก.ค. 2556 130710091 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง ศิลปินร่วมงาน workshop คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 13:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8363 26 ก.ค. 2556 130710100 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ หน้าตึกสำนักงานคณบดี (ศูนย์รังสิต) 08:00 หมู่ 8 ตำบลบึงบอน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
8364 26 ก.ค. 2556 130710126 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นถรถเข้าซ่อมระบบปรับอากาศ กองกลาง 06:00 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
8365 26 ก.ค. 2556 130710149 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับผู้ตรวจประเมิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 06:30 นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8366 26 ก.ค. 2556 130710191 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ฟังสวดอภิธรรม หน้า สอ.ใหม่ 16:10 อ.สามพราน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8367 26 ก.ค. 2556 130720014 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26Van.เฝ้างานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8368 26 ก.ค. 2556
ถึง 31 ก.ค. 2556
130730008 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมเครมประกัน กองกลาง 08:00 บ.ประกันภัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8369 26 ก.ค. 2556
ถึง 30 ก.ค. 2556
130730038 นค-2968(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองานคณะคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโครงการบริการวิชาการ คณะคหกรรม อาคาร 1 07:00 จ.อุดรธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8370 26 ก.ค. 2556
ถึง 27 ก.ค. 2556
130730054 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รวมงานศพ เจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 16:30 จ.อยุธยา 30 รถบัสโดยสาร
8371 27 ก.ค. 2556 130610468 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 โรงเเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 2 เก๋งสองตอน
8372 27 ก.ค. 2556 130710127 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม ระบบปรับอากาศ กองกลาง 06:00 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
8373 27 ก.ค. 2556 130720015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 27Van.เฝ้างานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8374 27 ก.ค. 2556 130730043 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานที่แต่งงานที่จังหวัดพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จังหวัดพิจิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8375 28 ก.ค. 2556 130720008 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.Bus.เก็บงานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 20:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 รถบัสโดยสาร
8376 28 ก.ค. 2556 130720009 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.Bus.เก็บงานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 20:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 รถบัสโดยสาร
8377 28 ก.ค. 2556 130720016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28Van.เฝ้างานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8378 28 ก.ค. 2556 130720018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28Van.เก้บงานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8379 28 ก.ค. 2556 130720019 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28Van.เก้บงานนิทรรศการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8380 28 ก.ค. 2556 130730051 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสถาปัตย์ รวมงานแต่งงาน คณะสถาปัตย 06:00 จ.พิจิตร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8381 29 ก.ค. 2556 130410036 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8382 29 ก.ค. 2556 130610017 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:30 หอพักฝึกอบรม 4 นั่งสองตอนแวน
8383 29 ก.ค. 2556 130610528 ญส-3851 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. สก.สค. 1 เก๋งสองตอน
8384 29 ก.ค. 2556 130630081 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
8385 29 ก.ค. 2556 130710151 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม จามจุรีสแควร์,ราม21,แจ้งวัฒนะ,มจพ.ม.เกษตร,ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 09:00 จามจุรีสแควร์,ราม21,แจ้งวัฒนะ,มจพ.ม.เกษตร,ม.ศิลปากร 1 เก๋งสองตอน
8386 29 ก.ค. 2556 130710207 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8387 29 ก.ค. 2556
ถึง 31 ก.ค. 2556
130730039 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมระบบปรับอากาศ กองกลาง 06:00 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
8388 30 ก.ค. 2556 130410037 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
8389 30 ก.ค. 2556 130610018 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:30 โรงอาหาร 4 นั่งสองตอนแวน
8390 30 ก.ค. 2556 130710079 ญส-3851 กองคลัง ไปอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้างตึกอธิการบดี 07:00 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 2 เก๋งสองตอน
8391 30 ก.ค. 2556 130710152 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
8392 30 ก.ค. 2556 130710153 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8393 30 ก.ค. 2556 130710154 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:45 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
8394 30 ก.ค. 2556 130710155 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
8395 30 ก.ค. 2556 130710156 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
8396 30 ก.ค. 2556
ถึง 31 ก.ค. 2556
130730017 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02/4กลับ-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ย่านตลาดพลู กทม. 09:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8397 30 ก.ค. 2556
ถึง 31 ก.ค. 2556
130730018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03/4กลับ-งานภาคสนาม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ย่านตลาดพลู กทม. 09:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
8398 30 ก.ค. 2556 130730029 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 อ.สัตหีบ จ.ชลบุลี 2 เก๋งสองตอน
8399 30 ก.ค. 2556 130730037 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 07:00 จังหวัดอุดรธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
8400 31 ก.ค. 2556 130310389 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. อาคาร สวท. 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132