ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11201 26 ก.ค. 2557 140710051 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ,มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11202 26 ก.ค. 2557 140710076 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกจากประเทศญี่ปุ่น หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม ฮิวตันท์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11203 26 ก.ค. 2557 140710093 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปสำรวจเส้นทางที่ และที่พักในการจัดสัมมนา Retreat ที่พัทยา ชลบุรี 08:30 1 เก๋งสองตอน
11204 26 ก.ค. 2557 140720001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 07:00 สยามพารากอน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11205 27 ก.ค. 2557
ถึง 31 ก.ค. 2557
140630037 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11206 27 ก.ค. 2557
ถึง 31 ก.ค. 2557
140630038 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11207 27 ก.ค. 2557
ถึง 31 ก.ค. 2557
140630039 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11208 27 ก.ค. 2557
ถึง 31 ก.ค. 2557
140630040 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11209 27 ก.ค. 2557 140710097 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วงเดินทางไปสำรวจเส้นทาง และที่พักในการจัดสัมมนา Retreat ครั้งที่ 3 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หน้าตึกสำนักอธิการบดีหลังใหม่ 08:30 พัทยา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
11210 27 ก.ค. 2557 140720004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานสวพ (งานมงคลสมรส) ข้างตึก สอ.ใหม่ 06:00 ตึก ช้าง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11211 27 ก.ค. 2557 140730039 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 05:00 จ.ชลบุรี 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11212 27 ก.ค. 2557 140730044 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 08:00 จ.ชลบุรี 70 รถบัสโดยสาร
11213 28 ก.ค. 2557 140610072 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11214 28 ก.ค. 2557 140610118 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมและจัดเตรียมข้อมมูลด้านการประชมคมอาเซียน หน้าตึกอธิการบดีใหม่ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังใหม่ 2 เก๋งสองตอน
11215 28 ก.ค. 2557 140610127 ญส-3850 กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
11216 28 ก.ค. 2557 140710077 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปราชการต่างประเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11217 28 ก.ค. 2557 140730051 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11218 29 ก.ค. 2557 140510114 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
11219 29 ก.ค. 2557 140610078 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11220 29 ก.ค. 2557 140710065 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล เดินทางไปราชการที่กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
11221 29 ก.ค. 2557 140730041 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 05:00 จ.ชลบุรี 80 ตู้นั่งสี่ตอน
11222 30 ก.ค. 2557 140610076 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11223 30 ก.ค. 2557 140610250 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ ม.เกษตร,ราม21,ม.ศิลปากร,มจพ.,จามจุรีแสควร์,แจ้งวัฒนะ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.เกษตร,ราม21,ม.ศิลปากร,มจพ.,จามจุรีแสควร์,แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11224 30 ก.ค. 2557 140710017 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง(อบรม) กองกลาง สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11225 30 ก.ค. 2557 140710082 ญส-3852 กองคลัง ไปอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิับติราชการ ตึกอธิการบดี 07:00 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 3 เก๋งสองตอน
11226 30 ก.ค. 2557 140710107 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปบันทึกเทปวิดิโอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ตึกสำนักงานอธิการบดี(ใหม่) 06:00 สวทน.319 อาคารจามจุรีแสคว์ ชั้น 14 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 1 เก๋งสองตอน
11227 30 ก.ค. 2557 140730043 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต 08:00 แจ้งให้ทราบที่หลัง 40 รถบัสโดยสาร
11228 31 ก.ค. 2557 140610073 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11229 31 ก.ค. 2557 140610186 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 05:45 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
11230 31 ก.ค. 2557 140610251 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
11231 31 ก.ค. 2557 140610252 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11232 31 ก.ค. 2557 140610253 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11233 31 ก.ค. 2557 140730036 40-0785(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” ตึกสำนักงานอธิการบดีใหม่ 06:30 โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 30 รถบัสโดยสาร
11234 1 ส.ค. 2557 140610077 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11235 1 ส.ค. 2557 140610213 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเล่ม SAR ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 เก๋งสองตอน
11236 1 ส.ค. 2557 140610214 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเล่ม sar ผู้ประเมิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 เก๋งสองตอน
11237 1 ส.ค. 2557
ถึง 3 ส.ค. 2557
140630008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01ส.van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11238 1 ส.ค. 2557
ถึง 3 ส.ค. 2557
140630010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02ส.van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11239 1 ส.ค. 2557
ถึง 3 ส.ค. 2557
140630012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03ส.van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11240 1 ส.ค. 2557
ถึง 3 ส.ค. 2557
140630014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04ส.van.จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรม "สืบ....วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงจรดย่านตลาดพลู สาน...สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกวัฒนธรรมแห่งธนบุรี" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตลาดพลู-คลองบางหลวง-มจธ.บางมด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11241 1 ส.ค. 2557 140710016 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง อบรม กองกลาง สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11242 1 ส.ค. 2557 140710016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง อบรม กองกลาง สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11243 1 ส.ค. 2557 140730037 40-0785(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” โรงแรม การ์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 15:00 ตึกสำนักงานอธิการบดีใหม่ 30 รถบัสโดยสาร
11244 2 ส.ค. 2557 140630021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ค่ายวีระชัยฯ จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11245 2 ส.ค. 2557 140630023 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:00 ค่ายวีระชัยฯ จ.สระบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11246 2 ส.ค. 2557
ถึง 3 ส.ค. 2557
140730053 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (ซ่อมบำรุงช่วงล่าง) กองกลาง 08:00 กองกลาง 1 รถบัสโดยสาร
11247 3 ส.ค. 2557 140610212 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับประธานตรวจประเมิน sar ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เก๋งสองตอน
11248 3 ส.ค. 2557 140710110 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมืองทองธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10:00 เมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11249 4 ส.ค. 2557 140610074 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11250 4 ส.ค. 2557 140610085 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11251 4 ส.ค. 2557 140610197 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 เก๋งสองตอน
11252 4 ส.ค. 2557 140610202 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11253 4 ส.ค. 2557 140610225 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานประกันคุณภาพ หน้า สอ.ใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11254 4 ส.ค. 2557 140610225 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานประกันคุณภาพ หน้า สอ.ใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11255 4 ส.ค. 2557 140610225 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานประกันคุณภาพ หน้า สอ.ใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11256 4 ส.ค. 2557 140630022 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าไปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่ายวีระชัยฯ จ.สระบุรี 08:30 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11257 4 ส.ค. 2557 140630024 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปปฐมนิเทศนักศึกษา ค่ายวีระชัยฯ จ.สระบุรี 08:30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11258 5 ส.ค. 2557 140610067 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11259 5 ส.ค. 2557 140610086 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11260 5 ส.ค. 2557 140610198 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11261 5 ส.ค. 2557 140610200 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11262 5 ส.ค. 2557 140610203 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11263 5 ส.ค. 2557 140620002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01van.จัดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11264 5 ส.ค. 2557 140620003 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02van.จัดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11265 5 ส.ค. 2557 140620004 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03van.จัดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11266 5 ส.ค. 2557
ถึง 10 ส.ค. 2557
140630015 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04van.จัด+รับส่ง+เก็บงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11267 6 ส.ค. 2557 140610068 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11268 6 ส.ค. 2557 140610087 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11269 6 ส.ค. 2557 140610199 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11270 6 ส.ค. 2557 140610201 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11271 6 ส.ค. 2557 140610204 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับผู้ตรวจประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 เก๋งสองตอน
11272 6 ส.ค. 2557 140610226 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ หน้า.สอใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11273 6 ส.ค. 2557 140610226 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ หน้า.สอใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11274 6 ส.ค. 2557 140610226 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักประกันคุณภาพ หน้า.สอใหม่ 06:00 สกอ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11275 6 ส.ค. 2557
ถึง 7 ส.ค. 2557
140730042 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คณะศิลปศาสตร์ 06:00 เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 50 รถบัสโดยสาร
11276 6 ส.ค. 2557 140810003 นค-2968(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) อาคารสำนักงานอธิการบดี 15:45 สนามบินสุวรณภูมิ, หอพักสวนสุทธิพันธ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11277 7 ส.ค. 2557 140610069 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11278 7 ส.ค. 2557 140610088 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11279 7 ส.ค. 2557 140610090 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล, ภายใน มทร.ธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11280 7 ส.ค. 2557 140710013 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 ไปอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11281 7 ส.ค. 2557 140710032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับโล่รางวัล และ แฟ้มใบประกาศ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 บริษัทรางวัลไทย และ ภัทรการพิมพ์ เสาชงช้า 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11282 7 ส.ค. 2557 140710094 ญส-3850 กองคลัง ไปกรมสรรพากร ประกันสังคม ตึกอธิการ 09:00 ปกรมสรรพากร ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
11283 7 ส.ค. 2557 140730045 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
11284 7 ส.ค. 2557 140810004 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 หอพักสวนสุทธิพันธ์,มทร. ธัญบุรี, ม.เกษตรศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11285 8 ส.ค. 2557 140610070 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 เก๋งสองตอน
11286 8 ส.ค. 2557 140610089 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เข้าอบรม CDIO Cascade ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 06:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11287 8 ส.ค. 2557 140610268 ญส-3852 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
11288 8 ส.ค. 2557 140710014 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 ไปอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 14 ตู้นั่งสี่ตอน
11289 8 ส.ค. 2557 140710074 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร ศูนย์รังสิต 08:00 บ.อิโนะโมโต๊ะ 60 รถบัสโดยสาร
11290 8 ส.ค. 2557
ถึง 9 ส.ค. 2557
140730075 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 08:00 จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
11291 8 ส.ค. 2557 140810002 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ไปบันทึกเทปวิดิโอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) 07:00 สวทน.ชั้น 14 อาคารจามจุรีแคว์ 1 เก๋งสองตอน
11292 8 ส.ค. 2557 140810012 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปรับเช็คสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ1 ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ1 ตึกช้าง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11293 8 ส.ค. 2557 140830007 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจังหวัดราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11294 9 ส.ค. 2557
ถึง 12 ส.ค. 2557
140730064 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง ตรวจเช็คช่วงล่างและระบบเบรค กองกลาง 08:30 กพส 1 รถบัสโดยสาร
11295 9 ส.ค. 2557 140810016 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ โรงแรมสุทธิพันธ์ 09:00 มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11296 10 ส.ค. 2557 140610071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปอบรม CGIA หลักสูตร Performance Operation and Management สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11297 10 ส.ค. 2557 140620005 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01van.เก็บงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11298 10 ส.ค. 2557 140620006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02van.เก็บงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11299 10 ส.ค. 2557 140620007 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03van.เก็บงานนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12:00 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11300 10 ส.ค. 2557 140820001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง โรงจอดรถ กพส 06:00 วัดปัญญานันทาราม 25 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132