ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2201 22 พ.ค. 2555 120510267 กง-3446(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ. ประชุม อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ห้องรัตตอุบล สวพ. 13:45 รัตตอุบล สอ.ใหม่ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2202 22 พ.ค. 2555 120510271 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดซื้อวัสดุโรงเรียนสาธิตฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 ถนนศรีนครินทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2203 22 พ.ค. 2555 120510279 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง อาคารโรงเรียนสาธิตอนุบาล 09:30 ตลาดไท บิ๊กซีรังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2204 22 พ.ค. 2555 120510321 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2205 22 พ.ค. 2555 120510331 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กพน 13:00 ฉะเชิงเทรา 6 นั่งสามตอนแวน
2206 22 พ.ค. 2555 120510339 นค-4919(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.บรรเลง ประชุม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ปี งปม.56 ณ อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน ม.รภ.สวนดุสิต ห้องพัก ตึก 9 มทรธ. 06:30 ม.รภ.สวนดุสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2207 22 พ.ค. 2555 120510347 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ลาดกระบัง สจส. 08:30 ลาดกระบัง 3 นั่งสองตอนแวน
2208 22 พ.ค. 2555 120510353 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปส่งวิทยากร ศ.กำจร (ผศ.อริยา ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 12:30 เอกมัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2209 22 พ.ค. 2555 120510366 นค-4527(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมโครการวิจัยเชิงบูรณาการ โค้งบ้านดิน ตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 09:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2210 22 พ.ค. 2555 120510369 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปมทร. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2211 22 พ.ค. 2555 120510372 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุม สัมมนาเรื่องการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2212 22 พ.ค. 2555 120510375 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ราชภัฎเพชรบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 ราชภัฏเพชรบุรี 1 เก๋งสองตอน
2213 22 พ.ค. 2555 120510389 ภศ-5783(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ฯ กรมการปกครอง กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ลำลูกกา คลอง 9 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2214 22 พ.ค. 2555 120520029 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพ เวลา 18.00 น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16:30 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2215 22 พ.ค. 2555
ถึง 25 พ.ค. 2555
120530026 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 จังหวัดสงขลา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2216 23 พ.ค. 2555 120310475 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาจีนไปศึกษานอกสถานที่เพื่อประกอบวิชาภาษาไทยเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 07:30 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เมืองโบราณ ฟาร์มจรเข้ จังหวัดสมุทรปราการ 30 รถบัสโดยสาร
2217 23 พ.ค. 2555 120510119 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ ส่งวิทยากร โดยเช้าไปรับออกจาก สวท. เวลา 06.15 น. และเย็นไปส่งโดยออกจาก สวท.เวลา 16.15 น. สวท. 06:15 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดพร้าว กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2218 23 พ.ค. 2555 120510234 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 08:00 กรมอาชีวศึกษา 1 เก๋งสองตอน
2219 23 พ.ค. 2555 120510277 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สวพ. 13:00 สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ 1 เก๋งสองตอน
2220 23 พ.ค. 2555 120510290 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ คอลัมน์ฉลาดทันกาล สัมภาษณ์ ผอ.พงศ์พิชญ์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ มหาชัย โคกขาม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2221 23 พ.ค. 2555 120510303 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมเพื่อพิจารณาแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12:00 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2222 23 พ.ค. 2555 120510322 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2223 23 พ.ค. 2555 120510329 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่งวิทยากรโครงการสัมมนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 เมืองทองธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2224 23 พ.ค. 2555 120510348 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน คลองเจ็ดนิมิตรใหม่ สจส 08:30 คลองเจ็ดนิมิตรใหม่ 3 นั่งสองตอนแวน
2225 23 พ.ค. 2555 120510383 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อของให้คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 ดูโฮม คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2226 23 พ.ค. 2555 120510399 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
2227 23 พ.ค. 2555 120510400 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 14:00 บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2228 23 พ.ค. 2555 120510402 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซื้อวัสดุ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:30 โลตัสคลอง7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2229 23 พ.ค. 2555 120530073 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 23 ตู้นั่งสี่ตอน
2230 24 พ.ค. 2555 120410187 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เขตราชเทวี กทม) 2. บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด (เขตจัตุจักร กทม.) 3. บริษัท เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (เขตหลักสี่ กทม.) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2231 24 พ.ค. 2555 120510067 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บริษัท TPN เฟล็กแพค จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2232 24 พ.ค. 2555 120510071 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 บรืษัท TPN เฟล็กแพค จำกัด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2233 24 พ.ค. 2555 120510076 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของอบรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 09:30 สำเพ็ง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2234 24 พ.ค. 2555 120510121 ญส-3852 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ ส่งวิทยากร โดยเช้าไปรับออกจาก สวท. เวลา 06.15 น. และเย็นไปส่งโดยออกจาก สวท.เวลา 16.15 น. สวท. 06:15 34 ซองลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดปลาเค้า กทม. 3 เก๋งสองตอน
2235 24 พ.ค. 2555 120510205 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 บ.รีโน (ประเทศไทย) จำกัด (พระราม 9) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2236 24 พ.ค. 2555 120510250 อร-8846(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ประชุมเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 อาคาร 48 พระชันษา 07:00 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2237 24 พ.ค. 2555 120510284 ญส-3850 กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา กองพัฒนานักศึกษา 07:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
2238 24 พ.ค. 2555 120510310 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วัน นักศึกษาจีนสิบสองปันนา (นักศึกษาทุน มทร.ธัญบุรี) คณะศิลปศาสตร์ 09:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
2239 24 พ.ค. 2555 120510323 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2240 24 พ.ค. 2555 120510349 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน หอประชุมใหญ่ สจส 08:30 หอประชุมใหญ่ 3 นั่งสองตอนแวน
2241 24 พ.ค. 2555 120510351 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกดูงานด้านทัศนศิลป์ ณ G 23 หอศิลป์ มศว.ประสานมิตร และ TCDC เอ็มโพเรียม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:30 หอศิลป์ มศว.ประสานมิต และ TCDC เอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ 40 รถบัสโดยสาร
2242 24 พ.ค. 2555 120510356 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้อของโครงการสัมมนาเครือข่ายงานวัฒนธรรม ตึกอธิการบดี 09:30 แม็คโครรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2243 24 พ.ค. 2555 120510401 นค-4529(8ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ 12:00 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2244 24 พ.ค. 2555 120510408 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม สภา มทร.ธัญบุรี และเตรียมตัวไปประชุม Retreat มทร.ธัญบุรี สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มบ.ชมฟ้า ซ.10 08:15 มังคลอุบล และ สวพ. มทร.ธัญบุรี 1 นั่งสามตอนแวน
2245 24 พ.ค. 2555 120520038 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานอภิธรรมศพบิดาข้าราชการ คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16:30 วัดนางนองวรวิหาร ถ.วุฒากาศ เขตจอมทอง 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2246 24 พ.ค. 2555
ถึง 27 พ.ค. 2555
120530001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี 14:00 จังหวัดราชบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2247 24 พ.ค. 2555
ถึง 27 พ.ค. 2555
120530002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี 14:00 จังหวัดราชบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2248 24 พ.ค. 2555
ถึง 27 พ.ค. 2555
120530003 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี 14:00 จังหวัดราชบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2249 24 พ.ค. 2555 120530029 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2250 24 พ.ค. 2555 120530071 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่ง อาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการรับน้องที่ ร.ร.นายร้อย จปร. อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:30 ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2251 24 พ.ค. 2555 120530072 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่ง อาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการรับน้องที่ ร.ร.นายร้อย จปร. อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นาครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2252 25 พ.ค. 2555 120510122 ญส-3852 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ ส่งวิทยากร โดยเช้าไปรับออกจาก สวท. เวลา 06.15 น. และเย็นไปส่งโดยออกจาก สวท.16.15 น. สวท. 06:15 34 ซองลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดปลาเค้า กทม. 3 เก๋งสองตอน
2253 25 พ.ค. 2555
ถึง 29 พ.ค. 2555
120510125 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 06:30 มหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2254 25 พ.ค. 2555 120510233 ญส-3850 กองกฎหมาย ไปติดต่อราชการที่ศาลปกครองกลาง ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
2255 25 พ.ค. 2555 120510258 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับ-ส่ง อาจารย์สอบนักศึกปริญญาเอก(นายสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ 07:30 บ้านเลขที่ 63 ลาดพร้าว 102 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2256 25 พ.ค. 2555 120510324 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2257 25 พ.ค. 2555 120510350 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ดูตู้คอนเทนเนอร์ สจส. 08:30 ดูตู้คอนเทนเนอร์ 3 นั่งสองตอนแวน
2258 25 พ.ค. 2555 120510352 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านทัศนสิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์สิลปะไทยร่วมสมัย อาคารเบญจจินดา สี่แยกบางเขน และ โรงละคร สยามนิรมิตร ห้วยขวางกรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 11:00 ณ พิพิธภัณฑ์สิลปะไทยร่วมสมัย อาคารเบญจจินดา สี่แยกบางเขน และ โรงละคร สยามนิรมิตร ห้วยขวางกรุงเทพฯ 40 รถบัสโดยสาร
2259 25 พ.ค. 2555 120510380 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับอาจารย์สอบนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:00 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2260 25 พ.ค. 2555 120510381 นค-2968(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะวดกให้ผู้อบรม เช่น รับ-ส่งผู้อบรมไปเรียนที่วิทยบริการและภาคไฟฟ้าและรับ-ส่งผู้อบรมมาทานอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรมที่พรธิสาร เคหะคลองหก ขนย้ายเบรค และตอนเย็นส่งผู้อบรมไปพักที่หอพักสุทธิพันธ์ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี (รถยนต์ 14 ที่นั่ง) 08:30 วิทยบริการ เคหะคลอง 6 พรธิสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หอพักสุุทธิพันธ์ เป็นต้น (รถยนต์ 14 ที่นั่ง) 37 ตู้นั่งสี่ตอน
2261 25 พ.ค. 2555 120510386 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ใช้ประชุมที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 3 เก๋งสองตอน
2262 25 พ.ค. 2555 120510390 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับเงินบริจาค งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 09:00 ตลาดอตก. หมอชิต สุขุมวิท 4 นั่งสามตอนแวน
2263 25 พ.ค. 2555 120510393 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อของเพื่อนำมาใช้จัดโครงการปฐมนิเทศให้นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:05 แม็คโคร สาขาคลองหลวง ทางเข้าตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2264 25 พ.ค. 2555 120510404 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปเป็นวิทยากรอบรมให้ชุมชน อบต.คลอง4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 อบต. คลอง 4 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2265 25 พ.ค. 2555 120510411 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างประเทศดูหอพักนอกมหาวิทยาลัยฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 หอพักนักศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2266 25 พ.ค. 2555 120510419 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปซื้อของที่ ห้างโลตัส คลองเจ็ด ตึกICT 14:00 ห้างโลตัส คลองเจ็ด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2267 25 พ.ค. 2555 120510423 นค-4552(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน เเละดูตัวอย่างชิ้นงาน ,ส่งเอกสารกรมทรัพย์สิน บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ,โรงงานยางพารา(บริเวณข้างม.พระจอมเกล้าธนบุรี),กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2268 25 พ.ค. 2555 120520042 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออาจารย์ในคณะฯ อาคารศึกษาศาสตร์ 16:00 วัดนางนอง (ตลาดพลู) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2269 25 พ.ค. 2555 120530052 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนผึ้งราชบุรี ลาดพร้าว 07:00 สวนผึ้งราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2270 26 พ.ค. 2555 120430029 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่่ 26-27 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2271 26 พ.ค. 2555 120430092 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ 19:00 จังหวัดสงขลา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2272 26 พ.ค. 2555 120510376 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปราชการ ที่กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 สำนักงานอธิการบดี 06:00 กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 4 นั่งสามตอนแวน
2273 26 พ.ค. 2555 120510382 นค-2968(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรมเช่นรับส่งผู้อบรมจากหอพักสุทธิพันธ์ไปเรียนที่วิทยบริการ รับผู้อบรมจากศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ไปที่ภาคไฟฟ้า ขนของเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม รับ-ส่งผู้อบรมกลับมาทานอาหารที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี (รถยนต์ 14 ที่นั่ง) 08:00 หอพักสุทธิัพันธ์ วิทยบริการ ภาคไฟฟ้า เคหะคลอง 6 พรธิสาร (รถยนต์ 14 ที่นั่ง) 37 ตู้นั่งสี่ตอน
2274 26 พ.ค. 2555 120520022 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2275 26 พ.ค. 2555 120520027 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2276 26 พ.ค. 2555 120520034 นค-4544(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์ไปประชุมการจัดการเรียนการสอน (สอบถาม อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2277 26 พ.ค. 2555 120520035 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 15:30 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2278 26 พ.ค. 2555 120520036 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 10:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
2279 26 พ.ค. 2555 120520039 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาผู้บริหารชาวต่างประเทศไปเลี้ยงรับรอง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 16:00 โรงแรมปริ้นเซส โบ๊เบ๊ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2280 26 พ.ค. 2555 120530058 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ลาดพร้าว 06:00 ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2281 26 พ.ค. 2555
ถึง 28 พ.ค. 2555
120530061 40-0786(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาสโมสรนักศึกษาไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 จ.ชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
2282 26 พ.ค. 2555 120530084 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมโครงการโคกขาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 12 ตู้นั่งสี่ตอน
2283 27 พ.ค. 2555 120430031 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2284 27 พ.ค. 2555 120520023 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2285 27 พ.ค. 2555 120520028 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการ สวพ. 08:30 อิมแพ็คเมืองทอง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2286 27 พ.ค. 2555 120520033 นค-4544(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการ (สอบถามรายละเอียดที่ อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
2287 28 พ.ค. 2555 120510098 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม ม.ไทยบนเวทีโลก ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแคว์ ปทุมวัน กทม. มบ.ชมฟ้า ซอย 10 06:30 รร.โนโวเทล สยามสแคว์ ปทุมวัน กทม. 1 เก๋งสองตอน
2288 28 พ.ค. 2555 120510311 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 โรงแรมโนโวเทล ปทุมวัน 1 เก๋งสองตอน
2289 28 พ.ค. 2555 120510342 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 07:30 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2290 28 พ.ค. 2555 120510343 นค-4919(10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี 07:00 ศูนยืนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2291 28 พ.ค. 2555 120510391 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ สจส 08:30 ธนาคารกรุงเทพ 3 นั่งสองตอนแวน
2292 28 พ.ค. 2555
ถึง 29 พ.ค. 2555
120510403 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาพักร้อน กองกลาง 08:30 บ้าน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2293 28 พ.ค. 2555 120510410 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ NBT ทำข่าวและสัมภาษณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
2294 28 พ.ค. 2555 120510412 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:00 แม๊คโคร รังสิต,ตลาดไท 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2295 28 พ.ค. 2555 120510417 นค-2968(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2296 28 พ.ค. 2555 120510437 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชุมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 เทคนิคมีนบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2297 28 พ.ค. 2555 120510440 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดินทางไปยื่นเอกสารพระราชกฤษฎีกา สวท. 08:00 ทำเนียบรัฐบาล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2298 28 พ.ค. 2555 120510443 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 ห้องประชุมจุไร ลียากาศ (ห้อง 3 ชั้น 6) สำนักงาน ก.ค.ศ. 2 เก๋งสองตอน
2299 28 พ.ค. 2555 120530030 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2300 29 พ.ค. 2555
ถึง 31 พ.ค. 2555
120510079 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา งานปฐมนิเทศ กองพัฒนานักศึกษา 06:00 ภายในมหาวิทยาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132