ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3301 5 ส.ค. 2555 120630116 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปอบรม รมส.รุ่น 15 กพน. 07:00 จ.สงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3302 5 ส.ค. 2555 120630117 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนานักศึกษา 07:00 จ.นครนายก 97 ตู้นั่งสี่ตอน
3303 5 ส.ค. 2555 120630118 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กพน. 07:00 จ.นครนายก 97 ตู้นั่งสี่ตอน
3304 5 ส.ค. 2555 120630119 นค-4544(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กพน. 07:00 จ.นครนายก 97 ตู้นั่งสี่ตอน
3305 5 ส.ค. 2555 120630120 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กพน. 07:00 จ.นครนายก 97 ตู้นั่งสี่ตอน
3306 5 ส.ค. 2555 120630121 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กพน 07:00 จ.นครนายก 97 ตู้นั่งสี่ตอน
3307 5 ส.ค. 2555 120830007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเก็บขอมูลงานวิจัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 จังหวัดสระแก้ว 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3308 6 ส.ค. 2555 120610314 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
3309 6 ส.ค. 2555 120610526 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัทคอนตอเนนตัล บรรจุภัณฑ์(ไทยแลนด์)จำกัดและ บริษัท CCL ลาเบล คณะเทคโนโยสื่อสารมวลชน 07:00 บริษัทคอนตอเนนตัล จำกัดและ บริษัท CCL ลาเบล 65 รถบัสโดยสาร
3310 6 ส.ค. 2555 120710041 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3311 6 ส.ค. 2555 120710290 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3312 6 ส.ค. 2555 120710313 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ ราม21,แจ้งวัฒนะ,เกษตร,บางแค,มจพ,จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 08:45 ราม21,แจ้งวัฒนะ,เกษตร,บางแค,มจพ,จามจุรีแสควร์ 1 เก๋งสองตอน
3313 6 ส.ค. 2555 120710614 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง ส่งเงินกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม กองคลัง 09:00 กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3314 6 ส.ค. 2555 120710637 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ วัดพระแก้ว, สนามเสือป่า ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 วัดพระแก้ว, สนามเสือป่า 1 นั่งสามตอนแวน
3315 6 ส.ค. 2555 120710669 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3316 6 ส.ค. 2555 120710679 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3317 6 ส.ค. 2555
ถึง 11 ส.ค. 2555
120710710 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาวิชาการ ณ อุทยานหลวงราชพกษ์ จ.เชียงใหม่ ตึกอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3318 6 ส.ค. 2555 120710713 นค-4544(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น ส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ขนย้ายเบรค ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากรและผู้อบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
3319 6 ส.ค. 2555 120730028 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3320 6 ส.ค. 2555 120730078 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สอ.ใหม่ 08:30 ม.บุรพา 2 เก๋งสองตอน
3321 6 ส.ค. 2555 120810005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กองประชาสัมพันธ์ 09:00 คณะเทคโนการเกษตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วังน้อย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3322 6 ส.ค. 2555 120810009 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงเรียนปทุมวิไล ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3323 6 ส.ค. 2555 120810012 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 08:30 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3324 6 ส.ค. 2555 120810022 นค-4530(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานเรื่องสัญญา กับอัยการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3325 6 ส.ค. 2555 120810027 นค-4552(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเอกสารจากวิทยากร สวพ. 08:30 ห้วยขวาง กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3326 7 ส.ค. 2555 120510090 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3327 7 ส.ค. 2555 120610301 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 ศูนย์โทรคมนาคม (นนทบุรี) 10 รถบัสโดยสาร
3328 7 ส.ค. 2555 120630021 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปเยี่ยมชมระบบความปลอดภัยของโรงงานไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 08:00 โรงงานไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง 50 รถบัสโดยสาร
3329 7 ส.ค. 2555 120630033 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3330 7 ส.ค. 2555 120710042 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3331 7 ส.ค. 2555 120710291 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
3332 7 ส.ค. 2555 120710317 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 เก๋งสองตอน
3333 7 ส.ค. 2555 120710318 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒเพื่อประชุม ที่ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
3334 7 ส.ค. 2555 120710320 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมที่ บางแค-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 บางแค-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
3335 7 ส.ค. 2555 120710321 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุม ที่ราม21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3336 7 ส.ค. 2555 120710336 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไปดูงานโรงงาน S&P บางนา อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 S&P บางนา 20 ตู้นั่งสี่ตอน
3337 7 ส.ค. 2555 120710337 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11:00 โรงงาน S&P บางนา 20 ตู้นั่งสี่ตอน
3338 7 ส.ค. 2555 120710447 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี กองพัฒนานักศึกษา 08:00 ร.ร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3339 7 ส.ค. 2555 120710528 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3340 7 ส.ค. 2555 120710584 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานสัมมนา ทิศทางโครงการ Yong Professiional Retailer(รถสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3341 7 ส.ค. 2555 120710605 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศคกษาต่อ โรงเรียน สวนกุหลาบรังสิต 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 รร.สวนกุหลาบ รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3342 7 ส.ค. 2555 120710628 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไป ประชุม ม แม่โจ้ บ้านพักชมฟ้า 07:00 สนามบอนดอนเมือง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3343 7 ส.ค. 2555 120710683 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ. ประชุมกรอบการวิจัยของ วช. ณ รร.มิราเคิล หอพัก ตึก9 06:30 รร.มิราเคิล 1 นั่งสามตอนแวน
3344 7 ส.ค. 2555
ถึง 11 ส.ค. 2555
120710711 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาวิชาการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชรยงใหม่ ตึกอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3345 7 ส.ค. 2555 120710727 นค-4552(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงเรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3346 7 ส.ค. 2555 120810061 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:30 อาคารรัชมังคลภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3347 8 ส.ค. 2555
ถึง 10 ส.ค. 2555
120530086 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ม.สุรนารี นครราชสีมา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3348 8 ส.ค. 2555 120630034 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3349 8 ส.ค. 2555 120710133 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงานที่บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน 60 รถบัสโดยสาร
3350 8 ส.ค. 2555 120710134 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปดูงานที่บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3351 8 ส.ค. 2555 120710147 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3352 8 ส.ค. 2555 120710292 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3353 8 ส.ค. 2555 120710526 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล หน้าสำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3354 8 ส.ค. 2555 120710573 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.จุฑารัตน์วิทยา กองพัฒนานักศึกษา 12:00 ร.ร.จุฑารัตน์วิทยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3355 8 ส.ค. 2555 120710688 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา วางมัดจำค่าสนามแข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 09:00 สนามวินเซอร์ปาร์ค 1 นั่งสามตอนแวน
3356 8 ส.ค. 2555
ถึง 11 ส.ค. 2555
120710712 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี สัมมนาวิชาการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงเชียงใหม่ ตึกอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3357 8 ส.ค. 2555 120710715 นค-4544(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ขนย้ายเบรก ซื้ออาหารให้วิทยากรและผู้อบรม เป็นต้น ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
3358 8 ส.ค. 2555 120810002 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3359 8 ส.ค. 2555 120810007 ญส-3852 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุมฯ 1 เก๋งสองตอน
3360 8 ส.ค. 2555 120810036 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 เก๋งสองตอน
3361 8 ส.ค. 2555 120810048 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปประกวดโครงงาน หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ แยกวงศ์สว่าง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3362 8 ส.ค. 2555 120810054 นค-4554(10 ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ส่งของที่อาคาร CKC ปทุมธานี อาคารฝึกอบรม 09:30 อาคาร CKC ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3363 8 ส.ค. 2555 120810058 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ ไปรับวิทยากร (ผช.มนตรี) สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.บูรพา 2 เก๋งสองตอน
3364 8 ส.ค. 2555 120810081 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับส่งกรรมการตัดสินกีฬาคณะ ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยพละศึกษา 13:00 อาคารยิมเนเซียม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3365 8 ส.ค. 2555 120830030 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา กลับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (รถต้องไปถึงโรงแรมก่อน 17.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์ ผอ. 0892031397 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระศรีอยุธยา 17:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3366 9 ส.ค. 2555 120510439 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:30 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ 1 นั่งสามตอนแวน
3367 9 ส.ค. 2555 120630036 ญส-3850 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี 1 เก๋งสองตอน
3368 9 ส.ค. 2555 120710293 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3369 9 ส.ค. 2555 120710308 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19:30 สนามบินสุรรณภูมิ เครื่องลง 21.10 น. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3370 9 ส.ค. 2555 120710445 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล อาคารวิทยบริการ 06:00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3371 9 ส.ค. 2555 120710466 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปรับโล่รางวัล ตึกอธิการบดี 09:00 บริษัทรางวัลไทย 1 เก๋งสองตอน
3372 9 ส.ค. 2555 120710504 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม RCP Conference อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 โรงแรม JW มาริออต สุขุมวิท กรุงเทพฯ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3373 9 ส.ค. 2555 120710532 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม RCP Conference อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 โรมแรม JW มาริออต สุขุมวิท กรุงเทพฯ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3374 9 ส.ค. 2555 120710542 นค-4527(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณประจำปี 2556 (วุฒิสภา) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 รัฐสภา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3375 9 ส.ค. 2555 120710562 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3376 9 ส.ค. 2555 120720022 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวไปดูงานโรงไฟฟ้่าชีวมวล โรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ (ตึก9 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 จ.ฉะเชิงเทรา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3377 9 ส.ค. 2555 120720037 ญส-3851 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานทดลองที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก (ศูนย์รังสิต) 09:00 คณะเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
3378 9 ส.ค. 2555 120730029 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3379 9 ส.ค. 2555 120810042 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ ณพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ 06:30 พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณ วัดโพธ์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3380 9 ส.ค. 2555 120810062 นค-4552(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ-ส่งวิทยากร สวพ. 06:00 ห้วยขวาง กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3381 9 ส.ค. 2555 120810070 นค-4544(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปซ่อมโปรเจ็คเตอร์ที่อมรพันธ์ โลตัสคลอง 7 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 13:30 โลตัสคลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3382 9 ส.ค. 2555 120810099 นค-4535 (10 ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานจาก Zhejiang University ประเทศจีน สำนักงานอธิการบดี 10:30 สนามกอล์ฟกรุงกวี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3383 9 ส.ค. 2555 120810109 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดงานแกะสลัก อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 โรงแรม แกรนด์ เมอรืเคียว ฟอร์ จูน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3384 10 ส.ค. 2555 120610303 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 ศูนย์โทรคมนาคม (นนทบุรี) 38 รถบัสโดยสาร
3385 10 ส.ค. 2555 120630037 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนประจำภาคเรียนที่1/2555 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:00 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 1 เก๋งสองตอน
3386 10 ส.ค. 2555
ถึง 14 ส.ค. 2555
120630058 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการ โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมในท้องถิ่น “สถาปัตย์ราชมงคลอาสาอนุรักษ์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบุรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3387 10 ส.ค. 2555 120710294 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3388 10 ส.ค. 2555 120710309 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04:00 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง 04.50 น. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3389 10 ส.ค. 2555 120710442 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำงานไปประดับตกแต่งในงาน "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2555 (รถ 6 ล้อ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 บริเวณสวนอัมพร 8 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3390 10 ส.ค. 2555 120710446 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล ตึกวิทยบริการ 07:00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3391 10 ส.ค. 2555 120710506 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม RCP Conference อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 โรงแรม JW มาริออต สุขุมวิท กรุงเทพฯ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3392 10 ส.ค. 2555 120710517 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานแกะสลัก อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 โรงแรม แกนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3393 10 ส.ค. 2555 120710527 นค-4546(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3394 10 ส.ค. 2555 120710534 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม RCP Conference อาคารศึกษาศาสตร์ 1 06:00 โรมแรม JW มาริออต สุขุมวิท กรุงเทพฯ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3395 10 ส.ค. 2555 120710622 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักเรียนสาธิตอนุบาลไปทำกิจกรรมวันแม่ สาธิตอนุบาลราชมงคล 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 157 ตู้นั่งสี่ตอน
3396 10 ส.ค. 2555 120710623 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักเรียนสาธิตอนุบาลไปทำกิจกรรมวันแม่ สาธิตอนุบาลราชมงคล 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 157 ตู้นั่งสี่ตอน
3397 10 ส.ค. 2555 120710624 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักเรียนสาธิตอนุบาลไปทำกิจกรรมวันแม่ สาธิตอนุบาลราชมงคล 09:00 ห้องประชุมรินลอุบล 157 รถบัสโดยสาร
3398 10 ส.ค. 2555 120720026 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวการศึกษาสัญจร ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม กองพัฒนานักศึกษา 06:30 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3399 10 ส.ค. 2555 120810043 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณฯ วัดโพธ์ิ อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ 06:30 พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3400 10 ส.ค. 2555 120810050 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชาวต่างประเทศไปรายงานตัว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132