ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3701 29 ส.ค. 2555 120730066 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กองพัฒนานักศึกษา 07:00 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3702 29 ส.ค. 2555 120810049 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปเป็นวิทยากรให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3703 29 ส.ค. 2555 120810115 ญส-3852 กองคลัง ชำระเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. ชพค. ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
3704 29 ส.ค. 2555 120810300 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ คหกรรม ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ นวัตกรรม กองประชาสัมพันธ์ 08:00 กระทรวงศึกษาธิการ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3705 29 ส.ค. 2555 120810302 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม คหกรรม กองประชาสัมพันธ์ 08:00 รามคำแหง บางบัวทอง 4 นั่งสามตอนแวน
3706 29 ส.ค. 2555 120810330 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3707 29 ส.ค. 2555 120810339 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ขนอุปกรณ์กลับจากการจัดอบรมสัมมนา ห้องประชุมรินลอุบล 16:00 สำนักสหกิจศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเดิม) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3708 29 ส.ค. 2555 120810374 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปทำกรอบรูปเพื่อมอบให้หน่วยงานต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 คลองจั่นวิลล่า 7 แขวงสะพานสูง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3709 29 ส.ค. 2555 120810415 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปซื้อวัสดุทางการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 10:00 บางโพ กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3710 29 ส.ค. 2555 120810423 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อที่สนามบินดอนเมือง และจัดทำโล่นักศึกษา ณ บริเวณสนามศุภัชราศัย กองพัฒนานักศึกษา 12:00 สนามศุภัชราศัย กทม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3711 29 ส.ค. 2555 120810429 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เก๋งสองตอน
3712 29 ส.ค. 2555 120810432 ญส-3851 คณะบริหารธุรกิจ ไปรับวิทยากร วิทยาลัยแพทย์แผนไทย ปทุมธานี 09:00 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี 3 เก๋งสองตอน
3713 29 ส.ค. 2555 120810478 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับยางอะไหล่รถกอล์ฟ,ไปซื้อต้นไม้คลอง 15,คลอง7 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:30 ไปบริษัทบริดจ์สโตน,ไปตลาดต้นไม้คลอง 15, ตลาดต้นไม้คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3714 29 ส.ค. 2555 120810491 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อเรื่องเอกสาร กองคลัง 10:10 รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3715 29 ส.ค. 2555 120830075 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่งวิทยากร โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา 10:00 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3716 29 ส.ค. 2555
ถึง 31 ส.ค. 2555
120830137 40-0786(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย" สวพ. 07:00 โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 25 รถบัสโดยสาร
3717 30 ส.ค. 2555 120510097 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3718 30 ส.ค. 2555 120710353 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3719 30 ส.ค. 2555 120710566 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
3720 30 ส.ค. 2555 120710686 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3721 30 ส.ค. 2555 120730034 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3722 30 ส.ค. 2555 120810051 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3723 30 ส.ค. 2555 120810069 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา กองพัฒนานักศึกษา 11:00 ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3724 30 ส.ค. 2555 120810108 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.ราชวินิตบางเขน กองพัฒนานักศึกษา 12:30 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3725 30 ส.ค. 2555 120810136 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งพระ กพน 05:45 วัดบริเวณมหาวิทยาลัย 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3726 30 ส.ค. 2555 120810156 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมท คณะศิลปศาสตร์ 11:45 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
3727 30 ส.ค. 2555 120810287 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ไปรับสมุดลงนามถวายพระพร ตึกอธิการบดี 09:00 วังสวนจิตรลดา 1 เก๋งสองตอน
3728 30 ส.ค. 2555 120810297 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปประชุมที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 คณะศิลปกรมศาสตร์ 11:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3729 30 ส.ค. 2555 120810303 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ โครงการละครร้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 11:00 เดลินิวส์ , ลำลูกกา 5 นั่งสามตอนแวน
3730 30 ส.ค. 2555 120810331 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3731 30 ส.ค. 2555 120810340 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 สำนักงานเขตประเวศน์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3732 30 ส.ค. 2555 120810354 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ละครรัชนี กองประชาสัมพันธ์ 09:00 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 6 เก๋งสองตอน
3733 30 ส.ค. 2555 120810480 นค-4546(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ บัณฑิตยสถาน (สนามเสือป่า) สำนักงานอธิการบดี 09:00 บัณฑิตยสถาน(สนามเสือป่า) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3734 30 ส.ค. 2555 120830006 นค-4539(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ ประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3735 31 ส.ค. 2555 120710285 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3736 31 ส.ค. 2555 120710354 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
3737 31 ส.ค. 2555 120730020 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ไปวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 13:00 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3738 31 ส.ค. 2555 120810337 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ขนอุปกรณ์จัดงาน สำนักสหกิจศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเดิม) 15:00 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3739 31 ส.ค. 2555 120810364 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปถ่ายภาพ ร้านวสันต์สตูดิโอ สำนักงานอธิการบดี 08:30 ร้านวสันต์สตูดิโอ 1 นั่งสามตอนแวน
3740 31 ส.ค. 2555 120810371 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กองพัมนานักศึกษา 08:00 ร.ร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3741 31 ส.ค. 2555 120810376 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมโยธา 06:30 โครงการเขื่อนโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3742 31 ส.ค. 2555 120810388 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงแรมตะวันนา สุริวงศ์ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
3743 31 ส.ค. 2555 120810396 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของจัดงาน "กยศ.สานฝันฯ" ตึก สวท 09:00 หอประชุมใหญ่/ตลาดรังสิต 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3744 31 ส.ค. 2555 120810418 นค-4549(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3745 31 ส.ค. 2555 120810426 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อติดต่อราชการในโครงไหว้ครูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สำนักช่างสิบหมู่ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ แขวง/ตำบลศาลายา เขต/อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3746 31 ส.ค. 2555 120810428 นค-3289 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปสอนนักเรียนตัดต่อวีดีโอ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 โรงเรียนหอวังปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3747 31 ส.ค. 2555 120810438 ญส-3851 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ ละครรัชนี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏศิลป์ และสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบผ้าไทย กองประชาสัมพันธ์ 07:30 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 3 เก๋งสองตอน
3748 31 ส.ค. 2555 120810483 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าพบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อวัดตัวตัดชุด อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:30 บริษัท อิตาเลียนไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 2 เก๋งสองตอน
3749 31 ส.ค. 2555 120810488 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเช็คโครงการเกษตรอินทรีย์ งวดที่ 4 สวพ. 08:00 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3750 31 ส.ค. 2555 120810500 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3751 31 ส.ค. 2555 120830005 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ ประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:00 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3752 31 ส.ค. 2555 120830045 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 35 รถบัสโดยสาร
3753 31 ส.ค. 2555 120830084 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมพัฒนาบุคลการ กองคลัง 12:30 โรงแรมไอยรา แกรนด์ จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3754 1 ก.ย. 2555 120810090 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชนปี2555" ตึก สวท 08:30 หอประชุมใหญ่มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3755 1 ก.ย. 2555 120810092 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม"กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชนปี 2555" ตึก สวท 08:30 หอประชุม มทร.ธัญบุรี 7 นั่งสามตอนแวน
3756 1 ก.ย. 2555 120810356 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 โรงแรม ทีเค.พาเลซ 4 เก๋งสองตอน
3757 1 ก.ย. 2555 120810384 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3758 1 ก.ย. 2555 120810389 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาวิชาการฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 โรงแรมตะวันนา สุริวงศ์ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
3759 1 ก.ย. 2555 120810492 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ ผอ. เตรียมตัวเดินทางไปสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก มบ.ชมฟ้า ซ. 10 06:00 หน้าตึก สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
3760 1 ก.ย. 2555 120820038 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาไปทัศนศึกษา จ.ชลบุรี เบอร์โทรติดต่อดร.วัลลภ พรหมทอง 089-2025069 หน้าสำนังานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
3761 1 ก.ย. 2555 120820040 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร พานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี เบอร์โทรติดต่อ ดร.วัลลภ พรหมทอง หน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
3762 1 ก.ย. 2555
ถึง 2 ก.ย. 2555
120830039 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 จังหวัดจันทบุรี 40 รถบัสโดยสาร
3763 1 ก.ย. 2555
ถึง 2 ก.ย. 2555
120830040 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 จังหวัดจันทบุรี 40 รถบัสโดยสาร
3764 1 ก.ย. 2555
ถึง 2 ก.ย. 2555
120830041 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 จันทบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3765 1 ก.ย. 2555
ถึง 2 ก.ย. 2555
120830042 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ 07:30 จังหวัดจันทบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3766 1 ก.ย. 2555 120830085 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมพัฒนาบุคลากร กองคลัง 12:30 จ.ชลบุรี โรงแรมไอยราแกรดน์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3767 1 ก.ย. 2555 120830091 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 09:00 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3768 1 ก.ย. 2555 120830092 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 09:00 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3769 1 ก.ย. 2555 120830093 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 09:00 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3770 1 ก.ย. 2555 120830094 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 09:00 สถาบันกันตนา จ.นครปฐม 40 ตู้นั่งสี่ตอน
3771 1 ก.ย. 2555
ถึง 2 ก.ย. 2555
120830120 นค-4543(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3772 1 ก.ย. 2555 120830124 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนชดเชยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3773 2 ก.ย. 2555 120810091 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม"กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชนปี 2555" ตึก สวท. 08:30 หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3774 2 ก.ย. 2555 120810093 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม"กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชนปี2555" ตึก สวท. 08:30 หอประชุม มทร.ธัญบุรี 7 นั่งสามตอนแวน
3775 2 ก.ย. 2555 120810357 ญส-3851 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 โรงแรม ทีเค.พาเลซ 4 เก๋งสองตอน
3776 2 ก.ย. 2555 120810385 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปบริการวิชาการชุมชน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3777 2 ก.ย. 2555 120810493 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง ผอ.ที่บ้าน กลับจากการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.นครนายก หน้าตึก สอ.ใหม่ 16:00 มบ.ชมฟ้า ซ.10 1 เก๋งสองตอน
3778 2 ก.ย. 2555 120810509 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิลาจ บีช รีสอร์ท พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3779 2 ก.ย. 2555 120810547 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ กยส.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555 กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
3780 2 ก.ย. 2555 120820032 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดาข้าราชการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14:30 วัดไทร ซ.พระราม3/23 บางโคล่ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3781 2 ก.ย. 2555 120820033 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดา ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14:30 วัดไทร ซ.พระราม3/23 บางโคล่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3782 2 ก.ย. 2555 120830076 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3783 2 ก.ย. 2555 120830100 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิลาจ บีช รีสอร์ท 45 ตู้นั่งสี่ตอน
3784 2 ก.ย. 2555 120830101 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิลาจ บีช รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3785 2 ก.ย. 2555 120830102 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปสัมมนาฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 โรงแรมเซ้นทารา แกรนด์ มิลาจ บีช รีสอร์ท พัทยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3786 3 ก.ย. 2555 120610511 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัทปทุมเฟล็กซ์และบรษัท F4 เคียวชิน โปรปริ้นท์ คลองสอง คลองหลวง รังสิต-นครนายก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บริษัทปทุมเฟล็กซ์และบรษัท F4 เคียวชิน โปรปริ้นท์ 65 รถบัสโดยสาร
3787 3 ก.ย. 2555 120710355 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3788 3 ก.ย. 2555
ถึง 4 ก.ย. 2555
120730061 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 ระยะ 2 สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3789 3 ก.ย. 2555
ถึง 4 ก.ย. 2555
120730062 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2554 ระยะ 2 สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3790 3 ก.ย. 2555 120810056 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี 07:30 โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 1 เก๋งสองตอน
3791 3 ก.ย. 2555
ถึง 4 ก.ย. 2555
120810078 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 โรงแรม เค.ที.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
3792 3 ก.ย. 2555 120810101 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.หนองเสือวิทยาคม กองพัฒนานักศึกษา 13:00 ร.ร.หนองเสือวิทยาคม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3793 3 ก.ย. 2555 120810206 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3794 3 ก.ย. 2555 120810311 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3795 3 ก.ย. 2555 120810315 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า ปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 60 รถบัสโดยสาร
3796 3 ก.ย. 2555 120810369 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับแขกชาวต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น) 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3797 3 ก.ย. 2555 120810403 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปอบรม หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
3798 3 ก.ย. 2555 120810449 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับ-ส่งบริเวณมหาวิทยาลัย กพน 09:00 รังสิต 2 นั่งสามตอนแวน
3799 3 ก.ย. 2555 120810467 นค-4552(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสารสิทธบัตรมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 10:00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพณิชย์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3800 3 ก.ย. 2555 120810495 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 "7ปี สทศพัฒนากรศึกษาสู่สากล" สวท. 06:45 โรงแรม Pull man กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132