ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12201 25 ก.ย. 2558
ถึง 30 ก.ย. 2558
150830014 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-2Van.ติดตั้งงานพิพิธภัณฑ์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ลำปาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12202 25 ก.ย. 2558
ถึง 30 ก.ย. 2558
150830015 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-2Van.ติดตั้งงานพิพิธภัณฑ์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ลำปาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12203 25 ก.ย. 2558
ถึง 27 ก.ย. 2558
150930004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12204 25 ก.ย. 2558
ถึง 27 ก.ย. 2558
150930004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12205 28 ก.ย. 2558 150410033 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง 2/ธ.กรุงไทย-คลอง 4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12206 29 ก.ย. 2558 150930011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประชานิเวศน์ วัดเสมียรนารี 05:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12207 30 ก.ย. 2558 150930012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประชานิเวศน์ วัดเสมียรนารี 05:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12208 1 ต.ค. 2558 150410019 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12209 1 ต.ค. 2558 150910022 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12210 1 ต.ค. 2558 150910022 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12211 2 ต.ค. 2558 150910024 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12212 2 ต.ค. 2558 150930013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประชานิเวศน์ วัดเสมียรนารี 05:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12213 2 ต.ค. 2558 150930018 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12214 5 ต.ค. 2558
ถึง 6 ต.ค. 2558
150830002 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12215 5 ต.ค. 2558 150930016 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประชานิเวศน์ วัดเสมียรนารี 05:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12216 6 ต.ค. 2558 150930015 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประชานิเวศน์ วัดเสมียรนารี 05:00 เรือนจำกลางจังหวัดระยอง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12217 6 ต.ค. 2558 150930019 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12218 7 ต.ค. 2558 150910023 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลางและสำนักอาลักษณ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลางและกรมอาลักษณ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12219 7 ต.ค. 2558 150930007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12220 7 ต.ค. 2558 151010005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม อาคาร 1 06:30 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12221 8 ต.ค. 2558 150410020 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12222 8 ต.ค. 2558
ถึง 10 ต.ค. 2558
151030001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van-1 สำรวจอาคาร เตรียมโครงการศิลปวัฒนธรรม59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12223 9 ต.ค. 2558 150610002 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อกราชการ สำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12224 9 ต.ค. 2558 150930020 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12225 10 ต.ค. 2558
ถึง 13 ต.ค. 2558
150930005 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 สอ.ใหม่ 10:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12226 11 ต.ค. 2558
ถึง 13 ต.ค. 2558
150930006 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 สอ.ใหม่ 05:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12227 11 ต.ค. 2558 151020001 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางวัยหนุ่ม อ.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ้เรือนจำกลางวัยหนุ่ม อ.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12228 12 ต.ค. 2558 150910021 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางบางขวาง ลาดยาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางบางขวาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12229 13 ต.ค. 2558 151010002 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานการแสดงในงานสัมมนา 180 ชาติกาล นายธนิต อยู่โพธิ์ อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 08:00 โรงละครแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12230 14 ต.ค. 2558 151010020 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12231 14 ต.ค. 2558 151010020 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12232 14 ต.ค. 2558 151030003 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาวิชาหัตถกรรมศึกษาดูงานศิลปพื้นบ้านจ.สมุทรสงคราม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 จ.สมุทรสงคราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12233 15 ต.ค. 2558 150410021 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12234 15 ต.ค. 2558 150910010 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 12:00 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12235 15 ต.ค. 2558 150910020 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 คอนโดเกษมสันต์ 1 มาบุญครอง ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12236 16 ต.ค. 2558 150910011 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12237 17 ต.ค. 2558
ถึง 18 ต.ค. 2558
151030004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12238 17 ต.ค. 2558
ถึง 18 ต.ค. 2558
151030004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12239 17 ต.ค. 2558
ถึง 18 ต.ค. 2558
151030004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12240 19 ต.ค. 2558
ถึง 20 ต.ค. 2558
150830003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12241 19 ต.ค. 2558 150910009 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12242 19 ต.ค. 2558 151010003 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานการแสดงในงานสัมมนา 180 ชาติกาล นายธนิต อยู่โพธิ์ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 09:00 โรงละครแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12243 20 ต.ค. 2558 150910007 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12244 20 ต.ค. 2558 150910008 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21 ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12245 21 ต.ค. 2558
ถึง 25 ต.ค. 2558
150930029 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van-สำรวจอาคารเตรียม โครงการศิลปวัฒนธรรม59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12246 21 ต.ค. 2558 151010027 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ โรงแรมปริ้นตั้น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 12:15 โรงแรงปริ้นตั้น ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12247 21 ต.ค. 2558 151010028 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ปตท.สำนักงานใหญ่-รร.ปริ้นตั้น ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 12:30 ปตท.สำนักงานใหญ่-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12248 22 ต.ค. 2558 150410022 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12249 22 ต.ค. 2558 151010029 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:20 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12250 23 ต.ค. 2558
ถึง 25 ต.ค. 2558
151030012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12251 23 ต.ค. 2558
ถึง 25 ต.ค. 2558
151030012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12252 27 ต.ค. 2558 151010035 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12253 27 ต.ค. 2558 151010035 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12254 27 ต.ค. 2558 151010035 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12255 28 ต.ค. 2558 150610003 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง 2/ธ.กรุงไทย-คลอง 4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12256 28 ต.ค. 2558 150910005 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 07:30 คอนโดเกษมสันต์ 1 มาบุญครอง ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12257 28 ต.ค. 2558 150910006 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 08:45 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12258 29 ต.ค. 2558 150410023 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12259 30 ต.ค. 2558
ถึง 31 ต.ค. 2558
151030013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองสำนักประกัน สอ.ใหม่ 08:00 ม.บูรพา และ กทม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12260 30 ต.ค. 2558
ถึง 31 ต.ค. 2558
151030013 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองสำนักประกัน สอ.ใหม่ 08:00 ม.บูรพา และ กทม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12261 30 ต.ค. 2558
ถึง 31 ต.ค. 2558
151030013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองสำนักประกัน สอ.ใหม่ 08:00 ม.บูรพา และ กทม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12262 1 พ.ย. 2558
ถึง 8 พ.ย. 2558
151030017 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01-Van.แก้ไขงานพิพิธภัณฑ์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.ลำปาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12263 2 พ.ย. 2558
ถึง 3 พ.ย. 2558
150830005 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12264 2 พ.ย. 2558 151010030 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2558 สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12265 3 พ.ย. 2558
ถึง 4 พ.ย. 2558
151030019 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12266 4 พ.ย. 2558
ถึง 9 พ.ย. 2558
151030011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van. CIAV-ICTC 2015 INTERNATIONAL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 อาคารเฉลิมราชกุมารี60 พรรษา+ อาคารจามจุรี 10 จุฬาฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12267 5 พ.ย. 2558 150410024 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12268 6 พ.ย. 2558 151010047 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ (รับรองแขกต่างชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 พระมหาราชวัง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12269 7 พ.ย. 2558
ถึง 9 พ.ย. 2558
151030020 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12270 9 พ.ย. 2558 151010021 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12271 10 พ.ย. 2558
ถึง 13 พ.ย. 2558
150330016 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาติดตามแผนรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12272 10 พ.ย. 2558 151010022 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12273 10 พ.ย. 2558 151010024 ฮภ-8149 กองคลัง ติดต่อราชการ สำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12274 11 พ.ย. 2558
ถึง 13 พ.ย. 2558
150330017 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาโครงการติดตามแผนรอบ 12 เดือน ประจำปีพ.ศ.2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12275 11 พ.ย. 2558
ถึง 13 พ.ย. 2558
150330018 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาโครงการติดตามแผนรอบ 12 เดือน ประจำปีพ.ศ.2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.นครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12276 14 พ.ย. 2558
ถึง 17 พ.ย. 2558
151030018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (คณะศิลปกรรม) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12277 14 พ.ย. 2558
ถึง 17 พ.ย. 2558
151030018 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (คณะศิลปกรรม) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12278 14 พ.ย. 2558
ถึง 17 พ.ย. 2558
151030018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (คณะศิลปกรรม) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12279 16 พ.ย. 2558
ถึง 17 พ.ย. 2558
150830006 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12280 17 พ.ย. 2558 151010013 ฮภ-8149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมการบริหารงานเชิงรุก บ้านพักราชการ อาคาร 13 06:40 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12281 18 พ.ย. 2558 151010044 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปการเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12282 18 พ.ย. 2558 151010045 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 12:30 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12283 18 พ.ย. 2558 151110002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12284 19 พ.ย. 2558 150410025 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12285 19 พ.ย. 2558 151110001 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ประชุม ร่งตัวชี้วัดวาระเร่งด่วน สำนักงานอธิการ 12:00 สถานีวิทยุ วิภาวดีรังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12286 19 พ.ย. 2558 151110006 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ใต้ถุนอาคารจอดรถสำนักงานอธิการบดี 07:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12287 20 พ.ย. 2558 151010046 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:30 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12288 20 พ.ย. 2558 151010051 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 246/1 ราชบูรณธ ซอย 18 แขวงบางประกอก เขตราชบูรณะ กรุงเทพ ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12289 20 พ.ย. 2558 151010054 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21 ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12290 23 พ.ย. 2558 151010032 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10/2558 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12291 23 พ.ย. 2558 151010049 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ซอยสวนสยาม9-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 ซอยสวนสยาม9-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12292 23 พ.ย. 2558 151010050 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ.อมรพันธุ์ 4 ถ.วิภาวดี-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ซ.อมรพันธุ์ 4 ถ.วิภาวดี-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12293 24 พ.ย. 2558 151010040 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12294 24 พ.ย. 2558 151010041 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 08:30 ปตท.สำนักงานใหญ่ ไปประชุมที่โรงแรมปริ้นตั้น์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12295 24 พ.ย. 2558 151010042 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม 21 ไปประชุมโรงแรมปริ้นตั้นส์ ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12296 25 พ.ย. 2558 151130005 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการบริการชุมชนด้านเคหะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน้าอาคาร 1คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12297 26 พ.ย. 2558 150410026 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รัีบผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12298 26 พ.ย. 2558 151010017 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมวิชาการ ปอมท. ตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซนเตอร์ พอยท์ กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12299 26 พ.ย. 2558 151010025 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส.-คลอง 2/ธ.กรุงไทย-คลอง 4/ธ.ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12300 27 พ.ย. 2558 151010016 ฮภ-8151 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมวิชาการ ปอมท. ตึกอธิการบดี 06:00 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซนเตอร์ พอยท์ กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132