ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9701 9 ธ.ค. 2556 131110188 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับนักดนตรีวงดุริยงค์ งานกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่23 ร.ร.ธัญรัตน์ 13:00 มทร.ธัญบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9702 9 ธ.ค. 2556 131110223 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ สหกร์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
9703 9 ธ.ค. 2556 131110233 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ มทร.กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 07:30 มทร.กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9704 9 ธ.ค. 2556 131130042 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9705 9 ธ.ค. 2556 131130063 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ไปม.วงศ์ชวลิตกุล เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักสหกิจศึกษา เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Wil บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 11 08:30 ม.วงศ์ชวลิตกุล (นครราชสีมา) 1 เก๋งสองตอน
9706 9 ธ.ค. 2556 131130075 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สัมมนาทางวิชาวารสารศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมศุภาลัย อ.แก่งคอย จ. สระบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9707 9 ธ.ค. 2556 131210013 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน การใช้พื้นที่อาคารศูนย์รังสิต หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 อาคารศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9708 9 ธ.ค. 2556 131210014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน การใช้พื้นที่อาคารศูนย์รังสิต หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 อาคารศูนย์รังสิต ปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9709 9 ธ.ค. 2556 131230009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9710 10 ธ.ค. 2556 130610200 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9711 10 ธ.ค. 2556 130610385 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ งาน ACA2013 สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 35 รถบัสโดยสาร
9712 10 ธ.ค. 2556 130610391 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9713 10 ธ.ค. 2556 131130043 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9714 10 ธ.ค. 2556
ถึง 13 ธ.ค. 2556
131130067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรอง งาน คณะสื่อสารมวลชน (รับรองแขก รองอธิการบดี รองวิชัย) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี และ บ้านพัก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9715 10 ธ.ค. 2556
ถึง 13 ธ.ค. 2556
131130067 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรอง งาน คณะสื่อสารมวลชน (รับรองแขก รองอธิการบดี รองวิชัย) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี และ บ้านพัก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9716 10 ธ.ค. 2556
ถึง 13 ธ.ค. 2556
131130067 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรอง งาน คณะสื่อสารมวลชน (รับรองแขก รองอธิการบดี รองวิชัย) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี และ บ้านพัก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9717 10 ธ.ค. 2556
ถึง 13 ธ.ค. 2556
131130067 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรอง งาน คณะสื่อสารมวลชน (รับรองแขก รองอธิการบดี รองวิชัย) สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 มทร.ธัญบุรี และ บ้านพัก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9718 10 ธ.ค. 2556
ถึง 11 ธ.ค. 2556
131130072 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน 10-15 ธันวาคม 2556 คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9719 10 ธ.ค. 2556
ถึง 11 ธ.ค. 2556
131130072 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน 10-15 ธันวาคม 2556 คณะสื่อสารมวลชน 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9720 10 ธ.ค. 2556 131210031 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9721 10 ธ.ค. 2556 131210031 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9722 10 ธ.ค. 2556 131210031 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9723 11 ธ.ค. 2556 130610201 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9724 11 ธ.ค. 2556 130610386 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 35 รถบัสโดยสาร
9725 11 ธ.ค. 2556 130610392 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9726 11 ธ.ค. 2556 131130079 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับบุคลากรกลับจากโรงแรมศุภาลัย ฯ แก่งคอย จ.สระบุรี ที่โรงแรมศุภาลัยฯ แก่งคอย จ.สระบุรี 10:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9727 11 ธ.ค. 2556 131210020 ญส-3852 กองคลัง ไปติดต่อ ประกันสังคม และ ปะปาปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
9728 11 ธ.ค. 2556 131210032 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9729 11 ธ.ค. 2556 131210032 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9730 12 ธ.ค. 2556 130610202 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9731 12 ธ.ค. 2556 130610387 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 35 รถบัสโดยสาร
9732 12 ธ.ค. 2556 130610393 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9733 12 ธ.ค. 2556 131110088 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญทำการสอน บ้านอ.สุวรรณี ย่าน มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ อ.สุวรรณ๊และอ.วันทนีย์ ,บ้าน อ นพรัตน์ ย่านพระราม5 ,บ้าน อ.ประคอง แถวแม็คโคจลัญ อ มณฑา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9734 12 ธ.ค. 2556 131130044 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9735 12 ธ.ค. 2556 131130056 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 มทร.สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 เก๋งสองตอน
9736 12 ธ.ค. 2556 131210027 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ท่านนายกสภา มทร.ธัญบุรี นัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:30 ฟอร์จูน 2 เก๋งสองตอน
9737 12 ธ.ค. 2556 131210033 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9738 13 ธ.ค. 2556 130610203 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9739 13 ธ.ค. 2556 130610388 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9740 13 ธ.ค. 2556 130610394 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9741 13 ธ.ค. 2556 131010105 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ อบรมเรื่องการเขียนรายงานการประชุม กองกลาง 07:30 รร.ทีเคพาเลช 3 เก๋งสองตอน
9742 13 ธ.ค. 2556 131010112 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ อบรมการเขียนรายงานการประชุม กองกลาง สอ.ใหม่ 07:30 รร.ทีเคพาเลช 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9743 13 ธ.ค. 2556 131110232 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 อนุบาลธรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9744 13 ธ.ค. 2556 131210034 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9745 13 ธ.ค. 2556 131210035 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9746 13 ธ.ค. 2556 131220003 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณสื่อสารมวลชน (รับส่งชาวต่างชาติ) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9747 13 ธ.ค. 2556 131220003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณสื่อสารมวลชน (รับส่งชาวต่างชาติ) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9748 13 ธ.ค. 2556 131220003 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณสื่อสารมวลชน (รับส่งชาวต่างชาติ) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9749 13 ธ.ค. 2556 131220003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณสื่อสารมวลชน (รับส่งชาวต่างชาติ) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9750 13 ธ.ค. 2556 131220003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณสื่อสารมวลชน (รับส่งชาวต่างชาติ) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9751 14 ธ.ค. 2556 130610389 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9752 14 ธ.ค. 2556 130610395 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9753 14 ธ.ค. 2556 131110180 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โครงการเริ่มต้นที่หัวใจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 สยามพารากอน 32 ตู้นั่งสี่ตอน
9754 14 ธ.ค. 2556 131120009 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ ศรีราชา ชลบุรี โดยประสานอ.ทศพร สุธรรม0896672217 /0818620779 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 ศรีราชา ชลบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9755 14 ธ.ค. 2556 131120010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ ศรีราชา ชลบุรี โดยประสาน อ.ทศพร สุธรรม 089-667-2217/081-8620779 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 07:30 ศรีราชา ชลบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9756 14 ธ.ค. 2556 131120011 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 06:00 สนามเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9757 14 ธ.ค. 2556 131210037 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9758 14 ธ.ค. 2556 131210039 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9759 14 ธ.ค. 2556 131220001 ญส-3850 กองนโยบายและแผน อบรม หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเีขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลซ ๔นนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9760 14 ธ.ค. 2556
ถึง 31 ม.ค. 2557
131230010 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปประกวดวาดภาพ ศรีราชา ชลบุรี โดยประสานอาจารย์ ธนเดช 081-4411829 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 ศรีราชา ชลบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9761 15 ธ.ค. 2556 130610390 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุววรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9762 15 ธ.ค. 2556 130610396 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ 08:00 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 40 รถบัสโดยสาร
9763 15 ธ.ค. 2556 131120012 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน. 06:00 สนามเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9764 15 ธ.ค. 2556 131210036 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9765 15 ธ.ค. 2556 131210038 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9766 15 ธ.ค. 2556 131210040 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน (ACA) คณะสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
9767 16 ธ.ค. 2556 130610204 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9768 16 ธ.ค. 2556 131110140 ญส-3852 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w6.รับวิทยากร ถนนตากสิน 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
9769 16 ธ.ค. 2556 131110176 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ด้านเทคโนโลยีการออกอากาศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสัมพันธ์กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media) หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 30 รถบัสโดยสาร
9770 16 ธ.ค. 2556 131120014 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 04:00 สนามกอล์ฟเมืองเอก 15 นั่งสองตอนแวน
9771 16 ธ.ค. 2556 131120014 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 04:00 สนามกอล์ฟเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9772 16 ธ.ค. 2556 131120014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 04:00 สนามกอล์ฟเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9773 16 ธ.ค. 2556 131120014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 04:00 สนามกอล์ฟเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9774 16 ธ.ค. 2556 131120015 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (ชมรมกอล์ฟ) กพน 04:00 สนามกอล์ฟเมืองเอก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9775 16 ธ.ค. 2556 131130045 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9776 16 ธ.ค. 2556 131210009 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 11:30 จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
9777 16 ธ.ค. 2556 131210030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ, มทร. ธัญบุรี, ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9778 16 ธ.ค. 2556 131210049 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมอโนมา 2 เก๋งสองตอน
9779 16 ธ.ค. 2556 131210058 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี 07:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9780 16 ธ.ค. 2556
ถึง 17 ธ.ค. 2556
131230002 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ (งานจิตอาสา) คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครนายก(เขือนขุนด่าน) 45 รถบัสโดยสาร
9781 17 ธ.ค. 2556 130610205 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9782 17 ธ.ค. 2556 131210012 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ไปรับกรรมการสภามหายวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 38/4 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9783 17 ธ.ค. 2556 131210045 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเครื่องมือสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 3 เก๋งสองตอน
9784 17 ธ.ค. 2556 131210050 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมอโนมา 2 เก๋งสองตอน
9785 17 ธ.ค. 2556 131210064 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมกรรมการโครงการข้าว สนง.คณบดีคณศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มูลนิธิชัยพัฒนา 3 เก๋งสองตอน
9786 17 ธ.ค. 2556 131230016 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9787 17 ธ.ค. 2556 131230016 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 รถบัสโดยสาร
9788 17 ธ.ค. 2556 131230016 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9789 17 ธ.ค. 2556 131230016 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9790 17 ธ.ค. 2556 131230016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9791 17 ธ.ค. 2556 131230016 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9792 17 ธ.ค. 2556 131230016 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรฒศาสตร์ (งานแสดง ลงนาม MOU) นาฎศิลป 9 ชั้น 21:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
9793 18 ธ.ค. 2556 130110480 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
9794 18 ธ.ค. 2556 131010130 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานศ.ไปชมโรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:45 โรงงานไทยเอเซียแปซิฟิก จำกัด (มหาชน) 50 รถบัสโดยสาร
9795 18 ธ.ค. 2556
ถึง 24 ธ.ค. 2556
131130030 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุงช่วงล่าง กองกลาง 08:30 อู่ซ่อม(ระบุสถานที่ซ่อมที่หลัง) 1 รถบัสโดยสาร
9796 18 ธ.ค. 2556
ถึง 24 ธ.ค. 2556
131130030 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุงช่วงล่าง กองกลาง 08:30 อู่ซ่อม(ระบุสถานที่ซ่อมที่หลัง) 1 รถบัสโดยสาร
9797 18 ธ.ค. 2556 131210051 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 โรงเเรมอโนมา 2 เก๋งสองตอน
9798 18 ธ.ค. 2556 131210059 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับรองผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 12:30 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร มทร.ธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9799 18 ธ.ค. 2556 131210060 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา รับรองผู้่เข้าร่วมประชุม สำนักงานอธิการบดี 12:30 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร มทร.ธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
9800 18 ธ.ค. 2556 131210105 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี เข้าเล่มสมุดลงนามถวายพระพร ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 บริษัทภัทรการพิมพ์ เสาชิงช้า 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132