ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
4001 15 ก.ย. 2555
ถึง 16 ก.ย. 2555
120430006 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร์ 05:30 จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร 31 รถบัสโดยสาร
4002 15 ก.ย. 2555 120830104 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4003 15 ก.ย. 2555 120830105 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4004 15 ก.ย. 2555 120830106 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4005 15 ก.ย. 2555 120830107 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4006 15 ก.ย. 2555 120830108 นค-3289 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4007 15 ก.ย. 2555 120830109 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA สำนักงานอธิการบดี 07:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4008 15 ก.ย. 2555 120910114 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.สัมมนานิสิตนอกชั้นเรียน กพน. 07:00 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 นั่งสามตอนแวน
4009 15 ก.ย. 2555 120910116 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ เข้ารวมประชุม กองกลาง 08:00 จ.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
4010 15 ก.ย. 2555 120910248 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำของและขันต์น้ำมนต์ไปคืนวัดลำกระดาน หอประชุมใหญ่ 11:00 วัดลำกระดาน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4011 15 ก.ย. 2555 120910255 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงาน บาแค้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4012 15 ก.ย. 2555 120920037 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับผู้บริหารกลับจากอบรม (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 15:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 เก๋งสองตอน
4013 15 ก.ย. 2555 120930031 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล โครงการ PMQA บ้านผู้เชี่ยวชาญท่านรองฯ ปรานี (สุทธิสาร) 06:00 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 2 เก๋งสองตอน
4014 17 ก.ย. 2555 120710128 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 1. บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท.SCG รามอินทรา กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4015 17 ก.ย. 2555 120710129 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 1. บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท.SCG รามอินทรา กทม. 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4016 17 ก.ย. 2555 120710130 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 1. บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท.SCG รามอินทรา กทม. 14 ตู้นั่งสี่ตอน
4017 17 ก.ย. 2555 120710131 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 1. บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท.SCG รามอินทรา กทม. 40 รถบัสโดยสาร
4018 17 ก.ย. 2555 120710365 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
4019 17 ก.ย. 2555 120810018 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 08:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4020 17 ก.ย. 2555 120810019 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 08:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4021 17 ก.ย. 2555 120810431 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งรูปเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 ฟอร์จูน, วิภาวดี, สกอ., สวทน. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4022 17 ก.ย. 2555 120810433 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งรูปเล่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 08:30 หลักสี่, ปากเกร็ด, ธ.อาคารสงเคราะห์, รามคำแหง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4023 17 ก.ย. 2555
ถึง 18 ก.ย. 2555
120830056 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร สวพ. กิจกรรมที่ 2 ณ จ.กาญจนบุรี คันที่ 1 สวพ. 07:00 จ.กาญจนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4024 17 ก.ย. 2555
ถึง 18 ก.ย. 2555
120830058 นค-4527(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร สวพ. กิจกรรมที่ 2 ณ จ.กาญจนบุรี คันที่ 2 สวพ. 07:00 จ.กาญจนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4025 17 ก.ย. 2555 120830070 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4026 17 ก.ย. 2555 120830081 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พา นศ ไปดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08:00 อำเภออินบุุรี จังหวัดสิงห์บุรี 45 รถบัสโดยสาร
4027 17 ก.ย. 2555 120830110 นค-4539(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14:30 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4028 17 ก.ย. 2555 120830111 นค-4534(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14:30 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4029 17 ก.ย. 2555 120830112 นค-4549(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14:30 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4030 17 ก.ย. 2555 120830113 นค-4544(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14:30 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4031 17 ก.ย. 2555 120830114 นค-4543(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการ PMQA ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 14:30 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4032 17 ก.ย. 2555 120910044 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (หลักสี่ กทม) 2. บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด (หลักสี่ กทม.) 2 เก๋งสองตอน
4033 17 ก.ย. 2555 120910067 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ 2. ศูนย์โทรคมนาคม (กสท.) นนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
4034 17 ก.ย. 2555 120910139 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.เตรียมอุดมฯลำลูกกา กองพัฒนานักศึกษา 09:00 ร.ร.เตรียมอุดมฯลำลูกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4035 17 ก.ย. 2555 120910140 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาลายา อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาลายา จังหวัดนครปฐม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4036 17 ก.ย. 2555 120910154 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ Temasek กองประชาสัมพันธ์ 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ สกอ. 5 นั่งสามตอนแวน
4037 17 ก.ย. 2555 120910237 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ Temasek NYPi & RMUT กองประชาสัมพันธ์ 09:00 สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 10 เก๋งสองตอน
4038 17 ก.ย. 2555 120910264 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมฟังสวสดศพบิดาของ ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ณ วัดกองแก้ว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วิศว 9 ชั้น 17:20 วัดกองแก้ว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4039 17 ก.ย. 2555
ถึง 18 ก.ย. 2555
120930017 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร สวพ. 06:00 กาญจนบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4040 18 ก.ย. 2555 120710366 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
4041 18 ก.ย. 2555 120810020 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 13:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4042 18 ก.ย. 2555 120810021 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม อาคารโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล 13:00 วัดปัญญานันทาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
4043 18 ก.ย. 2555 120810458 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งข้าราชการจากประเทศเวียดนาม มาสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4044 18 ก.ย. 2555 120810459 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งข้าราชการจากประเทศเวียดนาม มาสัมมนา คณะเทคโนโลยี่อสารมวลชน 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4045 18 ก.ย. 2555 120810460 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อรับ-ส่งข้าราชการจากประเทศเวียดนาม มาสัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4046 18 ก.ย. 2555 120810514 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4047 18 ก.ย. 2555 120810515 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4048 18 ก.ย. 2555 120810516 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4049 18 ก.ย. 2555 120830051 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะแนวสัญจร ร.ร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ กองพัฒนานักศึกษา 11:00 ร.ร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4050 18 ก.ย. 2555 120830082 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พา นศ ไปดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08:00 อำเภออินบุุรี จังหวัดสิงห์บุรี 40 รถบัสโดยสาร
4051 18 ก.ย. 2555 120830083 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พา นศ ไปดูงาน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08:00 อำเภออินบุุรี จังหวัดสิงห์บุรี 40 รถบัสโดยสาร
4052 18 ก.ย. 2555 120910068 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ หลักสี่ กทม. 2.บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด 2 เก๋งสองตอน
4053 18 ก.ย. 2555 120910103 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากรแต่งหน้า รัชดา ซอย 21 ในวันที่ 18 กันยายน 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 รัชดา ซอย 21 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4054 18 ก.ย. 2555 120910146 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปอบรม เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 07:30 โรงแรมบางกอกชฏา ถนนรัชดาภิเษก 1 เก๋งสองตอน
4055 18 ก.ย. 2555 120910155 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำเสนอผลงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 ไบเทคบางนา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
4056 18 ก.ย. 2555 120910162 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 บริษัท Mccam ถนนนราธิวาส พระราม 3 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4057 18 ก.ย. 2555 120910163 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปดูงาน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 บริษัท Mccam 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4058 18 ก.ย. 2555 120910232 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสหกิจ บริษัท เด็พเฟิร์ส บริษัท Indies และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 07:00 บริษัท กสท.โทรคมนาคม 1 เก๋งสองตอน
4059 18 ก.ย. 2555 120910258 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อบรมสัมมนาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:30 ไบเทคบางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4060 18 ก.ย. 2555 120910266 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อของบิ๊กซีคลอง 7 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:30 บิ๊กซีคลอง 7 2 นั่งสามตอนแวน
4061 18 ก.ย. 2555 120910297 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษา อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 บริษัทร๊อกกี้การืเม้นท์ จำกัด/บริษัทเป๊ปโป้ทแฟชั่นกรุ๊ป/บริษัทรีโน ประเทศไทย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
4062 19 ก.ย. 2555 120710367 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 1 นั่งสองตอนแวน
4063 19 ก.ย. 2555 120710648 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท. 09:00 ธ.กรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4064 19 ก.ย. 2555 120730085 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาดูงาน ติดต่ออาจารย์รัตนา ไก่ฟ้า 085-9178227 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน้าสำนักงานคณบดี(ศูนย์รังสิต) 10:30 บริษัทไทยเพรสซิเดน จ.ชลบุรี 35 รถบัสโดยสาร
4065 19 ก.ย. 2555 120730086 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาดูงาน อ.รัตนา ไก่ฟ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน้าสำนักงานคณบดี(ศูนย์รังสิต) 10:30 บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จ.ชลบุรี 35 รถบัสโดยสาร
4066 19 ก.ย. 2555 120810390 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4067 19 ก.ย. 2555 120810439 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์นักศึกษาได้รับรางวัล ชนะเลิศการออกแบบผ้าไทย กองประชาสัมพันธ์ 08:00 เซ็นทรัล บางนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4068 19 ก.ย. 2555 120810461 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4069 19 ก.ย. 2555 120810462 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4070 19 ก.ย. 2555 120810463 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4071 19 ก.ย. 2555 120910036 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปรายงานตัว 90 วัน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4072 19 ก.ย. 2555 120910078 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ TM-15 และประชุมกับสถานประกอบการ อาคาร 1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 บริษัทร๊อกกี้การืเม้นท์ จำกัด/บริษัทบูติคซิตี้ /บริษัทเป๊ปโป้แฟชั่นกรุ๊ป 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4073 19 ก.ย. 2555 120910107 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาไปฝึกการทำสมาธิก่อนการสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 วัดปัญญานันทาราม คลอง 10 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4074 19 ก.ย. 2555 120910108 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพานักศึกษาไปฝึกการทำสมาธิก่อนการสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 วัดปัญญานันทาราม คลอง 10 30 ตู้นั่งสี่ตอน
4075 19 ก.ย. 2555 120910137 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขนกระเป๋าเดินทางของข้าราชการจากประเทศเวียดนาม จำนวน 34 ใบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 สนามบินสุวรรณภูมิ /กระทรวงศึกษาธิการ/โรงแรมSC PARK 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4076 19 ก.ย. 2555 120910147 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปอบรม เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 07:30 สำนักงาน กสทช 1 เก๋งสองตอน
4077 19 ก.ย. 2555 120910198 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาสาขาเทคโนโยการพิมพ์ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:30 โรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล เอกมัยและบริษัทศิริวัฒนา บางนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4078 19 ก.ย. 2555 120910225 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงเรียนช่างสิบหมู่ พุทธมลฑล สาม5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14:30 โรงเรียนช่างสิบหมู่ พุทธมลฑล สาม5 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4079 19 ก.ย. 2555 120910230 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมโครงการการบริหารข้อมูลวิจัยและถ่ายทอดทางวิชาการ สวพ. 07:00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 ตู้นั่งสี่ตอน
4080 19 ก.ย. 2555 120910235 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนิเทศนักศึกษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และบริษัท วัชรพล จำกัด คณะวิทยาศาสตร์ฯ 08:30 โรงพยาบาลศรีธัญญา 1 เก๋งสองตอน
4081 19 ก.ย. 2555 120910259 นค-4535 (10 ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:30 คลินิก คลองหก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4082 19 ก.ย. 2555 120910263 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้่ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ เซ็นทรัลลาดพร้าว 2 นั่งสามตอนแวน
4083 19 ก.ย. 2555 120920034 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ลานจอดรถชั้นใต้ดิน) 08:15 อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 2 เก๋งสองตอน
4084 20 ก.ย. 2555
ถึง 21 ก.ย. 2555
120430007 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร์ 05:30 จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร 31 รถบัสโดยสาร
4085 20 ก.ย. 2555 120710368 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
4086 20 ก.ย. 2555 120810011 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับของรางวัลสนับสนุนกอล์ฟการกุศล 55 กพน. 10:00 บ.โอสถสภา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
4087 20 ก.ย. 2555 120810132 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 40 รถบัสโดยสาร
4088 20 ก.ย. 2555 120810231 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชี่ยวชาญมาทำการเรียน การสอน รับ อ.สุวรรณี, อ.สะอิ้ง, อ.วันทนีย์ ที่บ้านย่านราชภัฏบ้านสมเด็จ รับ อ.นพรัตน์ ที่บ้านย่านพระราม 5 รับ อ.มณฑา, อ.ประคอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
4089 20 ก.ย. 2555 120810378 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม พระจอมเกล้าธนบุรี บ้านพัก เลขที่ 1695 ม ชมฟ้า -คลอง 2 07:00 ม พระจอมเกล้าธนบุรี 1 เก๋งสองตอน
4090 20 ก.ย. 2555 120810391 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 ตู้นั่งสี่ตอน
4091 20 ก.ย. 2555 120810440 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์อาจารย์ได้รับรางวัลจากเกาหลี การพัฒนาการออกแบบผ้าชาวเขา และการใช้กระเพราะย้อมผ้าไทย กองประชาสัมพันธ์ 08:00 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 4 ตู้นั่งสี่ตอน
4092 20 ก.ย. 2555 120810464 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4093 20 ก.ย. 2555 120810465 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
4094 20 ก.ย. 2555 120810466 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษา โรงแรมราชบงกช 06:45 กระทรวงศึกษาธิการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
4095 20 ก.ย. 2555 120810517 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 11 ตู้นั่งสี่ตอน
4096 20 ก.ย. 2555 120810518 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 11 ตู้นั่งสี่ตอน
4097 20 ก.ย. 2555 120810519 นค-3289 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 รังสิต 11 ตู้นั่งสี่ตอน
4098 20 ก.ย. 2555 120810533 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กพน. 09:00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 นั่งสามตอนแวน
4099 20 ก.ย. 2555 120830071 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
4100 20 ก.ย. 2555 120910062 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 2 09:30 อยุธยา 16 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132