ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2101 17 พ.ค. 2555 120410217 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมวิชาการประจำปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
2102 17 พ.ค. 2555 120410313 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาไปจัดนิทรรศการคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 สถานรรถไฟฟ้า หมอชิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2103 17 พ.ค. 2555
ถึง 18 พ.ค. 2555
120430086 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2555 เรื่องเตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเชียน 2015 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 06:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
2104 17 พ.ค. 2555 120510006 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับถ้วยรางวัลฯ กพน. 12:00 บ.BKS Golf sport จก. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2105 17 พ.ค. 2555 120510063 ญส-3851 สำนักสหกิจศึกษา ไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/55 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 เก๋งสองตอน
2106 17 พ.ค. 2555 120510102 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:00 โรงแรมฟูราม่า หาดจอมเทียน พัทยา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2107 17 พ.ค. 2555 120510128 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของงานปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 รังสิต/ตลาดไท 3 นั่งสองตอนแวน
2108 17 พ.ค. 2555 120510193 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 บริษัท เรดสเนปเปอร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2109 17 พ.ค. 2555 120510235 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:30 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2110 17 พ.ค. 2555 120510236 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ติดต่อราชการที่ ประกันสังคม สำนักงานอธิการบดี 09:30 สำนักงานประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2111 17 พ.ค. 2555 120510254 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ หัวหน้าข่าวการศึกษา และรีไรท์เตอร์ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ทำข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ 09:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี , บางนา,คลอง 10 4 นั่งสามตอนแวน
2112 17 พ.ค. 2555 120510283 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปซื้ออุปกรณ์การปฐมนิเทศ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:30 โบ๊เบ๊ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2113 17 พ.ค. 2555 120510287 นค-4550(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม รร.เซ็นจูรี่ มบ.ชมฟ้า 06:30 รร.เซ้นจูรี่พาร์ค กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2114 17 พ.ค. 2555 120510294 นค-2968(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ไปรับเอกสาร พ.ร.บ.ปี56/ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2115 17 พ.ค. 2555 120510295 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานวิชาการ ตึกอธิการบดี 08:30 หออัครศิลปิน คลอง 5 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2116 17 พ.ค. 2555 120510297 อว-9418(10ที่นั้ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการ (อ.ชูชีพ) กพส 08:00 กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2117 17 พ.ค. 2555 120510298 นค-4549(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ติดต่อราชการ (นายธงชัย) กพส. 08:30 เทศบาลธัญบุรี - อ.คลองหลวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2118 17 พ.ค. 2555 120510304 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา ไป มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี อาคารสำนักงาน ICT 10:00 มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 2 เก๋งสองตอน
2119 17 พ.ค. 2555 120510315 นค-4546(10ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี 08:30 ในมหาวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2120 17 พ.ค. 2555 120530004 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 หมู่บ้านสหกรณ์หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2121 18 พ.ค. 2555 120210572 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมอนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC มบ.ชมฟ้า ซ.10 07:00 รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2122 18 พ.ค. 2555 120410218 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ประชุมวิชาการประจำปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
2123 18 พ.ค. 2555
ถึง 20 พ.ค. 2555
120410315 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาไปจัดนิทรรศการคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2124 18 พ.ค. 2555 120430052 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษา กพน. 13:00 จ.นครนายก 55 รถบัสโดยสาร
2125 18 พ.ค. 2555 120510043 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับส่งวิทยาการ กพน. 10:00 ม.ธรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
2126 18 พ.ค. 2555 120510045 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน. 10:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2127 18 พ.ค. 2555 120510111 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 บริษัทอัมรินทร์ ปริ้นติ้ง 2 เก๋งสองตอน
2128 18 พ.ค. 2555 120510164 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร พร้อมกับ นศ.จำนวน 5 คน อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:15 หออัครศิลปิน คลองห้า 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2129 18 พ.ค. 2555 120510178 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการรับน้อง กพน 08:00 สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2130 18 พ.ค. 2555 120510209 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ครัวพวงชมพู 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2131 18 พ.ค. 2555 120510220 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมสัมมนากองทุนกยศ. ตึกสวท. 06:30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2132 18 พ.ค. 2555 120510227 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน คลองเก้า สจส 08:30 คลองเก้า 3 นั่งสองตอนแวน
2133 18 พ.ค. 2555 120510237 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรม เช่น รับ-ส่งผู้อบรม ซื้อของใช้ในงานอบรม ขนชุดเบรคไปภาคเครื่องกล เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคหะ พรธิสาร 65 ตู้นั่งสี่ตอน
2134 18 พ.ค. 2555 120510272 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารประชุมสภา มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 ปากเกร็ด ชินเขต ธอส. สุขุมวิท31 อ่อนนุช รามคำแหง 1 เก๋งสองตอน
2135 18 พ.ค. 2555 120510273 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารประชุมสภา มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 09:00 วิภาวดี 22 โรงแรมฟอร์จูน สกอ. พหลโยธิน พญาไท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2136 18 พ.ค. 2555 120510288 ภศ-5783(4ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น"ความรู้คู่คุณธรรม"และการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือพัฒนาบันฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่4/2555 บ้านธงชัยคลอง2 ถนนรังสิตนครนายก 11:00 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ถนนพัฒนาการ) 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
2137 18 พ.ค. 2555 120510293 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา"ทิศทางของวิศวกรรมเกษตรเพื่อการรับมือ AEC 2015 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กทม. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2138 18 พ.ค. 2555 120510309 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงานข่าวหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กม.10 บางนา-ตราด อาคารเนชั่น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2139 18 พ.ค. 2555 120530005 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง บุคลากรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คณะศิลปศาสตร์ 06:30 หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2140 18 พ.ค. 2555 120530032 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2141 18 พ.ค. 2555 120530033 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2142 18 พ.ค. 2555 120530034 นค-4550(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2143 18 พ.ค. 2555 120530035 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2144 18 พ.ค. 2555 120530053 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรี คณะสถาปัตย์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2145 18 พ.ค. 2555
ถึง 20 พ.ค. 2555
120530066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการซ่อมแซมโรงเรียนน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10:00 จ.ลพบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2146 19 พ.ค. 2555 120420009 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 09:00 สนามบางไทร จ.อยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2147 19 พ.ค. 2555 120430053 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษา กพน. 13:00 จ.นครนายก 55 รถบัสโดยสาร
2148 19 พ.ค. 2555 120510044 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับส่งวิทยากร กพน. 10:00 ม.ธรรมศาสตร์ 2 นั่งสามตอนแวน
2149 19 พ.ค. 2555 120510046 นค-4546(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน. 10:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2150 19 พ.ค. 2555 120510207 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ครัวพวงชมพู 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2151 19 พ.ค. 2555 120510280 นค-2968(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับ-ส่งผู้อบรมไปที่ตึกวิทยบริการ ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรมและ ขนเบรคไปที่ตึกวิทยบริการ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 วิทยบริการ เคหะคลอง 6 พรธิสาร 65 ตู้นั่งสี่ตอน
2152 19 พ.ค. 2555 120510360 ญส-3851 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายทำวีดิโอ งานคุณแม่ท่านสุนทร อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 3 เก๋งสองตอน
2153 19 พ.ค. 2555 120520006 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2154 19 พ.ค. 2555 120520007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2155 19 พ.ค. 2555 120520008 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2156 19 พ.ค. 2555 120520009 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2157 19 พ.ค. 2555 120520014 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับอาจารย์ที่เดินทางกลับจากการอบรม ณ ต่างประเทศ เบอร์ติดต่อ ผศ.ประทุมทอง 084-0777729,อ.สุวัฒน์ 081-7275279 21:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2158 19 พ.ค. 2555 120520015 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา โรงแรมฟูราม่า 13:00 มทร ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
2159 19 พ.ค. 2555 120520026 นค-4550(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงบิดา อาจารย์ในคณะฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 14:00 วัดบางปิ้ง ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2160 19 พ.ค. 2555 120530036 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2161 19 พ.ค. 2555 120530037 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2162 19 พ.ค. 2555 120530038 นค-4549(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน. 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2163 19 พ.ค. 2555 120530039 นค-4552(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2164 19 พ.ค. 2555 120530040 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้อง กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2165 19 พ.ค. 2555 120530057 อร-8846(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ประชุมรับน้องใหม่ กพน 08:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2166 19 พ.ค. 2555
ถึง 20 พ.ค. 2555
120530064 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2167 19 พ.ค. 2555
ถึง 20 พ.ค. 2555
120530070 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 โรงแรม สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2168 20 พ.ค. 2555
ถึง 27 พ.ค. 2555
120510208 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ครัวพวงชมพู 10:00 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2169 20 พ.ค. 2555 120510359 นค-4534(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดีโอที่วัดธาตุทอง งานศพคุณแม่ท่านสุนทร นายกสภามหาวิทยาลัย อาคารวิทยบริการ 16:00 วัดธาตุทอง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2170 20 พ.ค. 2555 120510365 นค-4552(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายวีดิโองานคุณแม่ท่านสุนทร อาคารวิทยบริการ 09:00 วัดธาตุทอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2171 20 พ.ค. 2555 120520001 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 50 รถบัสโดยสาร
2172 20 พ.ค. 2555 120520002 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2173 20 พ.ค. 2555 120520003 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2174 20 พ.ค. 2555 120520004 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2175 20 พ.ค. 2555 120520005 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันเชียร์โรบอท เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดต่อประสานงาน คุณแหม่ม 02 549 3387 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (วิศวฯ 9 ชั้น) 06:30 เดอะมอลล์ บางกะปิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2176 20 พ.ค. 2555 120530062 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท อาคารศึกษาศาสตร์ 1 07:00 สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 18 ตู้นั่งสี่ตอน
2177 21 พ.ค. 2555 120410219 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
2178 21 พ.ค. 2555 120510093 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง เวลา 15.30 น.ผู้ประสานงาน ดร.สรพงษ์ 08-4989-2128 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2179 21 พ.ค. 2555 120510245 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการจัดซื้อเสื้อกีฬา เพื่อส่งคืนฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 สนามศุภชลาศัย 1 เก๋งสองตอน
2180 21 พ.ค. 2555
ถึง 23 พ.ค. 2555
120510269 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ลาป่วย หมอนัด บ้าน 04:00 บ้าน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2181 21 พ.ค. 2555 120510276 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ตรวจวัสดุน้ำท่วม สจส. 08:30 ตรวจวัสดุน้ำท่วม 3 นั่งสองตอนแวน
2182 21 พ.ค. 2555 120510307 ญส-3851 กองพัฒนานักศึกษา ไปส่งข้อมูลหนังสือปฐมนิเทศ ปี 55 ที่โรงพิมพ์ บ.ด่านสุทธา การพิมพ์ จก. กพน. 08:30 ลาดพร้าว 87 1 เก๋งสองตอน
2183 21 พ.ค. 2555 120510308 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือการรถไฟเรื่องจัดหาที่ดินสถานีวิทยุฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สถานีวิทยุฯ อาคารฟอร์จูน รัชดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2184 21 พ.ค. 2555 120510316 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร ตึก สวท 10:00 ศูนย์ฝึกทหารฯ ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2185 21 พ.ค. 2555 120510317 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ไปประชุม ม.เกษตรศาสตร์ มบ.ชมฟ้า 08:00 ม.เกษตรศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2186 21 พ.ค. 2555 120510334 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารอาจารย์ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2187 21 พ.ค. 2555 120510345 นค-4527(10ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน ตรงข้ามกองกิจการนักศึกษา 10:30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2188 21 พ.ค. 2555 120510354 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองกฎหมาย คัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร (ทร.14) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 13:30 สำนักงานอำเภอธัญบุรี 1 นั่งสามตอนแวน
2189 21 พ.ค. 2555 120510357 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำครุภัณฑ์ไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ร้านตรงข้ามโรงพยาบาลปทุมเวช 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2190 21 พ.ค. 2555 120510364 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 สวทช. คลองหลวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2191 21 พ.ค. 2555 120510370 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ซื้อของ กองกลอง 13:00 ฟิวเจอร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2192 21 พ.ค. 2555 120510371 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปรับเอกสารด่วนที่บ้านท่านอธิการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 บ้านท่านอธิการ ซอยเสือใหญ่อุทิศ รัชฎาฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2193 21 พ.ค. 2555 120530028 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ผู้สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2194 21 พ.ค. 2555 120530068 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานศพบิดาของอาจารย์ในคณะฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2195 21 พ.ค. 2555 120530069 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานศพบิดาอาจารย์ประจำคณะฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2196 22 พ.ค. 2555 120410252 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง (ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2197 22 พ.ค. 2555 120410296 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ - ส่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ ประชุม สนามบินดอนเมือง, ประชานิเวศร์ 1 10:30 ตึกสำนักงานอธิการบดี 2 เก๋งสองตอน
2198 22 พ.ค. 2555
ถึง 23 พ.ค. 2555
120510077 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 08:30 มหาวิทยาลัย 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2199 22 พ.ค. 2555 120510101 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท 11 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2200 22 พ.ค. 2555 120510211 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 04.00 น. ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ 04:00 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132