ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2501 12 มิ.ย. 2555 120610176 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 บริษัท บี. อี มารูบิชิ จำกัด นวนคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2502 12 มิ.ย. 2555 120610177 นค-4554(10 ที่นั่ง) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 ศูนย์ปนะชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ เเละพาณิชย์จังหวัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2503 12 มิ.ย. 2555 120610179 นค-4539(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ขอคำปรึกษาโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองกลาง 13:00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2504 12 มิ.ย. 2555 120630012 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2505 13 มิ.ย. 2555 120510142 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2506 13 มิ.ย. 2555 120510176 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2507 13 มิ.ย. 2555
ถึง 15 มิ.ย. 2555
120510335 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ใช้ในโครงการวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและโครงการตัดบาตรต้อนรับน้องใหม่ เพื่อใช้ เตรียมงาน ขนของ และขอบคุณหน่วยงานที่ให้การร่วมมือ สนับนุนและให้การช่วยเหลืองานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กพน 07:00 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2508 13 มิ.ย. 2555 120610007 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2509 13 มิ.ย. 2555 120610059 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปราชการที่ มทร.กรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี 11:00 มทร.กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
2510 13 มิ.ย. 2555 120610093 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2511 13 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610130 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ไปซื้อของในงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 10:00 ไปตลาดไทย, ไปตลาดสี่มุมเมือง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2512 13 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610131 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื้อใรับพระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นในพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 16:00 วัดลำกระดาน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2513 13 มิ.ย. 2555 120610169 บต-7332 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่งอาหารนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ โรงเรียนอนุบาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:30 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
2514 13 มิ.ย. 2555 120610182 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย เพื่อใช้ในการประสานงานเลือกตั้ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 คณะเทคโนโลยีเกษตร ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2515 13 มิ.ย. 2555 120610183 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานการเลือกตั้ง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 09:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปทุมธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2516 13 มิ.ย. 2555 120610185 นค-4546(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย เพื่อประสานงานการเลือกตั้ง (อำนวยการ) หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 หน่วยเลือกตั้งภายใน มทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2517 13 มิ.ย. 2555 120610191 ญส-3850 กองคลัง ส่งเอกสาร และติดต่องาน ชั้นใต้ดิน ตึกอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
2518 13 มิ.ย. 2555 120610204 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 ธนาคารอาคารสงเคราะห์,พหลโยธินเพลส,สุขุมวิท 31,รามคำแหง 1 เก๋งสองตอน
2519 13 มิ.ย. 2555 120610208 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ไปยื่นเอกสารสหกรณ์ ชปค. ศูนย์โทรศัพท์ 08:45 สหกรณ์ ชปค. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2520 13 มิ.ย. 2555 120610209 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของใช้ในงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน. 09:00 ชมรมพุทธศาสตร์สากล คลอง 3 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2521 13 มิ.ย. 2555 120610215 นค-4543(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ติดต่อโครงการวาดภาพระบายสี ตึกอธิการบดี 08:30 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 , สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2522 13 มิ.ย. 2555 120610223 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปส่งหลักสูตรให้ สกอ.และหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการ สวท. 11:00 สกอ. และ กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2523 14 มิ.ย. 2555 120510143 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2524 14 มิ.ย. 2555 120510177 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2525 14 มิ.ย. 2555 120510491 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา วัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 10:00 Crystal Design Center 40 รถบัสโดยสาร
2526 14 มิ.ย. 2555 120510503 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สัมมนา "กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5" กองกลาง 08:00 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) 2 เก๋งสองตอน
2527 14 มิ.ย. 2555 120610008 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2528 14 มิ.ย. 2555 120610112 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมชี้แจง งปม.รายจ่าย ปี 56 ณ รัตตอุบล สวพ. 13:20 รัตตอุบล สอ.ใหม่ มทรธ. 2 เก๋งสองตอน
2529 14 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610132 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ขนเครื่องสังเวยไปวางตามจุดสักการะต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 05:30 ตามจุดสักการะในมหาวิทยาลัยฯ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2530 14 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610134 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อรับพระสงฆ์มาสวดมนต์เช้าในพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ไทยและดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:00 วัดลำกระดาน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2531 14 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610135 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับนักดนตรี มาบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ไทยและดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 06:30 วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2532 14 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120610136 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับผู้เชียวชาญมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ไทยและดนตรี อาคารนาฏศิลป์และดุริยาง (ตึก 9 ชั้น) 06:00 ไปรับ อ.ส่อง บ้านข้างราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา, อ.นพรัตน์ บ้านแถวพระราม 5, อ.สุวรรณี, อ.มณฑา และ อ. ณัฐพงค์ ที่วิทยาลันาฏศิลป ศาลายา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2533 14 มิ.ย. 2555 120610171 บต-7332 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่งอาหารนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โรงเรียนอนุบาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:30 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
2534 14 มิ.ย. 2555 120610178 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์อาจารย์นักศึกษา เรื่อง ลำใยเบญจรงค์ วิทยบริการ 13:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตลาดไท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2535 14 มิ.ย. 2555 120610199 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุฝึก อาคาร 4 ครัวพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสาตร์ 08:30 แม๊คโครคลองหลวง 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2536 14 มิ.ย. 2555 120610224 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ขนของงานไหว้ครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กพน. 06:00 บริเวณภายในมหาวิทยาลัย , สภ.คลองห้า,สภ.ธัญบุรี,โรงพยายาลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2537 14 มิ.ย. 2555 120610232 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาต่างจีนไปซื้อของ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 09:30 พาหุรัด 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2538 14 มิ.ย. 2555 120610234 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 16:30 ร้านมหาชัยซีฟูด(เกษตร-นวมินทร์) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2539 14 มิ.ย. 2555 120610236 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน บ้านดิน โค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ เเละกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
2540 14 มิ.ย. 2555 120610246 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการรับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี หน้าคณะฯ 07:45 หอประชุม มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2541 14 มิ.ย. 2555 120610249 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14:00 แม๊คโคร,ตลาดไท 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2542 14 มิ.ย. 2555 120610283 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 07:00 ไบเทค บางนา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2543 15 มิ.ย. 2555 120510144 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2544 15 มิ.ย. 2555 120510179 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2545 15 มิ.ย. 2555 120510552 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การจัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลับหน่วยงาน อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16:30 หน้าตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2546 15 มิ.ย. 2555 120610009 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2547 15 มิ.ย. 2555 120610030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม บริษัท Liquid Purification Engineering International อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 บริษัท LPE จังหวัดนนทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2548 15 มิ.ย. 2555 120610066 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปรับทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) ผู้ประสานงาน อ.พร้อมศักด์ อภิรติกุล 081 753 8080 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ตึกวิศวฯ 9 ชั้น) 06:00 NHK บางนาทาวเวอร์ (ถ.บางนา-ตราด กม.6) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2549 15 มิ.ย. 2555 120610072 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ที่ ม.เกษตร, ราม21 ,บางแค, แจ้งวัฒนะ ,มจพ.,จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 08:30 ม.เกษตร, ราม21, บางแค, แจ้งวัฒนะ, มจพ,จามจุรีสแควร์ 1 เก๋งสองตอน
2550 15 มิ.ย. 2555 120610164 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์ เข้าร่วมงาน ตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ วัดพระธรรมกาย 05:00 ลานอนันต์รังสรรค์ 40 รถบัสโดยสาร
2551 15 มิ.ย. 2555 120610172 บต-7332 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ-ส่งอาหารนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โรงเรียนอนุบาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10:30 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 1 กระบะบรรทุก 4 ล้อ
2552 15 มิ.ย. 2555 120610173 อร-8846(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรมที่ พรธิสาร เคหะคลองหก รับส่งผู้อบรม เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 08:30 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ พรธิสาร เคหะคลอง 6 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2553 15 มิ.ย. 2555 120610216 นค-4543(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์เข้าร่วมงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน.,หอประชุม 05:00 วัดเขียนเขต . สภ.คลอง 5 สภ.ธัญบุรี โรงพยาบาลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2554 15 มิ.ย. 2555 120610217 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์เข้าร่วมงานตักบนาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน. 05:00 วัดอัยยิการาม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2555 15 มิ.ย. 2555 120610218 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์เข้าร่วมง่นตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร กพน. 05:00 วัดมูลเหล็ก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2556 15 มิ.ย. 2555 120610219 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์เข้าร่วมงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน. 05:00 วัดมูลเหล็ก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2557 15 มิ.ย. 2555 120610220 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระางวฆ์เข้าร่วมงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน. 05:00 วัดพลาหาร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2558 15 มิ.ย. 2555 120610221 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับพระสงฆ์เข้าร่มงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ กพน. 05:00 วัดเขียนเขต 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2559 15 มิ.ย. 2555 120610290 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม คณะบริหารธุรกิจ 13:00 เซียร์รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2560 15 มิ.ย. 2555 120610328 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยืสินของมหาวิทยาลัย ที่อาคารฟอร์จูน หน้าตึก สอ. 12:00 อาคารฟอร์จูน 3 เก๋งสองตอน
2561 16 มิ.ย. 2555 120510145 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2562 16 มิ.ย. 2555 120510180 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2563 16 มิ.ย. 2555 120610043 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ทำข่าวด้านศิลปกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 สุขสวัสดิ์ 29 ราษฏร์บูรณะ หนังสือพิมพ์มติชน 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2564 16 มิ.ย. 2555 120610174 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่น รับส่งผู้อบรม ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธิสาร เคหะคลอง 6 ในมทร.ธัญบุรี เป็นต้น ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 พรธิสาร เคหะคลองหก หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี เป็นต้น 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2565 16 มิ.ย. 2555 120610181 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่ง นักศึกษาดูการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:30 เมืองทองธานี 40 รถบัสโดยสาร
2566 16 มิ.ย. 2555 120620006 อร-8846(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ (อ.นิตยา 08 6762 9682) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:30 ศาลาวัดมะขาม ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2567 16 มิ.ย. 2555 120620012 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับ-ส่ง อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 367/187 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2568 17 มิ.ย. 2555 120510146 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2569 17 มิ.ย. 2555 120510181 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2570 17 มิ.ย. 2555 120520043 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา (ใช้รถคุณวรพรต แทน) กพน. 08:00 สนามเดอะไพน์กอล์ฟ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2571 17 มิ.ย. 2555 120610180 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 08:30 อิมแพค เมืองทองธานี 10 รถบัสโดยสาร
2572 17 มิ.ย. 2555 120610291 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพงานประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555 ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 เมืองทองธานี 1 เก๋งสองตอน
2573 17 มิ.ย. 2555 120620014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจปลูกป่าชายเลน หน้าอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 09:00 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2574 17 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120620015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการแสดงงานยกช่อฟ้า ณ วัดชุมพล พระราชวังบางปะอิน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 08:00 วัดชุมพล หลังพระราชวังบางปะอิน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2575 17 มิ.ย. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120620016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื้อใช้ในการแสดงยกช่อฟ้า ณ พระราชวังบางปะอิน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 08:00 วัดชุพล หลังพระราชวังบางปะอิน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
2576 17 มิ.ย. 2555 120620042 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ - ส่ง พระวัดแสวง เพื่อนิมนต์ทำกิจกรรมรับน้อง ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง หน้าคณะฯ หน้าคณะฯ 06:30 วัดแสวง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2577 17 มิ.ย. 2555 120620049 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับส่งนักศึกษา เข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 08:30 เมืองทองธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2578 18 มิ.ย. 2555 120510147 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2579 18 มิ.ย. 2555 120510182 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2580 18 มิ.ย. 2555
ถึง 30 มิ.ย. 2555
120510471 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม กองกลาง 08:30 บ.เอกวัตร 2 รถบัสโดยสาร
2581 18 มิ.ย. 2555 120510496 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-รร.ปริ๊นตั๊น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร-รร.ปริ๊นตั๊น 2 เก๋งสองตอน
2582 18 มิ.ย. 2555 120510498 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:15 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
2583 18 มิ.ย. 2555 120510499 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม หลักสี่-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 หลักสี่-ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
2584 18 มิ.ย. 2555 120510500 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประชุม บางแค-รร.ปริ้นตั๊น สำนักงานอธิการบดี 10:30 บางแค-รร.ปริ้นตั๊น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2585 18 มิ.ย. 2555 120510501 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 รร.ปริ๊นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2586 18 มิ.ย. 2555 120610010 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2587 18 มิ.ย. 2555 120610033 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ. ประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ณ รร.มิราเคิล หอพัก ตึก 9 07:00 รร.มิราเคิล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2588 18 มิ.ย. 2555 120610035 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมหมาย 08-9900-3227 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2589 18 มิ.ย. 2555 120610047 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 12:45 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2590 18 มิ.ย. 2555 120610074 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2591 18 มิ.ย. 2555 120610075 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2592 18 มิ.ย. 2555 120610076 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2593 18 มิ.ย. 2555 120610124 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พานักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2594 18 มิ.ย. 2555 120610143 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ บ้านพักเลขที่ 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ต ปทุมธานี 13:00 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถ โยธี กทม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2595 18 มิ.ย. 2555 120610184 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ออกอากาศรายการ 30ยังแจ๋ว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 กองประชาสัมพันธ์ 06:00 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 คลอง 10 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2596 18 มิ.ย. 2555 120610240 นค-4543(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งข้อสอบ ตามคณะฯต่างๆ ในมหาลัย สำนักงานอธิการบดี 10:00 วิศวฯ ,สื่อสาร, ศิลปศาสตร์ ,บริหาร, คหกรรม, ศิลปกรรม, กพน. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2597 18 มิ.ย. 2555 120610297 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:30 1.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อโศก กทม.) 2.บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (เขตดอนเมือง) 3. โรงพยาบาลปทุมธานี 4. บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเซียร์รังสิต) 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2598 19 มิ.ย. 2555 120510148 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับน้องประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 นั่งสามตอนแวน
2599 19 มิ.ย. 2555 120510184 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กพน 08:00 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2600 19 มิ.ย. 2555 120610011 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในมหาลัยและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132