ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
2801 2 ก.ค. 2555 120620090 นค-4546(10ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ - ส่ง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (รับบุคลากรจากวิทยาลัยฯ ก่อน 1 คน) วิภาวดี 18 06:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2802 2 ก.ค. 2555 120630027 ญส-3852 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:20 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 เก๋งสองตอน
2803 2 ก.ค. 2555 120630071 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์ สอนที่วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2804 2 ก.ค. 2555 120710006 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พานักอาจารย์ชาวต่างประเทศไปประสานงานเรื่องเอกสาร คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2805 2 ก.ค. 2555 120710009 นค-4919(10 ที่นั่ง) กองคลัง ติดต่องานเอกสาร ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2806 3 ก.ค. 2555 120610114 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับกรรมการจัดหาพื้นที่ถาวรประชุมฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:00 อาคารฟอร์จูน รัชดา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2807 3 ก.ค. 2555 120610148 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
2808 3 ก.ค. 2555 120610196 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาคุณธรรมและจริยธรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2809 3 ก.ค. 2555 120610270 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2810 3 ก.ค. 2555 120610274 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2811 3 ก.ค. 2555 120610432 ญส-3851 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมท่กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:00 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
2812 3 ก.ค. 2555 120610464 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กองพัฒนานักศึกษา 07:30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2813 3 ก.ค. 2555 120610480 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2814 3 ก.ค. 2555 120610481 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2815 3 ก.ค. 2555 120610482 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2816 3 ก.ค. 2555 120610483 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2817 3 ก.ค. 2555 120610484 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2818 3 ก.ค. 2555 120610502 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด" Triump Inspiration Award 2012"ไปออกรายการสดทาง Help plus chanel ตึกสำนักงานอธิการบดี 14:30 วิภาวดี 66 ตึก OCM 4 เก๋งสองตอน
2819 3 ก.ค. 2555 120610550 ญส-3850 คณะศิลปศาสตร์ รับหนังสือและเอกสารประกอบการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555 คณะศิลปศาสตร์ 12:45 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
2820 3 ก.ค. 2555 120610614 นค-4530(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 อาคารฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2821 3 ก.ค. 2555 120610620 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื้อใช้ในการรับ-ส่งนักศึกษาทำการแสดง ในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้ารับการประเมินตนเอง (SAR) อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 11:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2822 3 ก.ค. 2555 120610623 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 มทร.ธัญบุรี ตึกอธิการบดี 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 นั่งสามตอนแวน
2823 3 ก.ค. 2555 120710001 นค-4539(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารงบประมาณ หน้าสำนักงานอธิการบดี 09:00 รัฐสภา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2824 3 ก.ค. 2555 120710024 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปติดต่อรับเอกสาร ที่โรงแรมปริ้นตั๊น สำนักงานอธิการบดี 09:30 โรงแรมปริ๊นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2825 4 ก.ค. 2555 120610149 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
2826 4 ก.ค. 2555 120610275 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 06:00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2827 4 ก.ค. 2555 120610343 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีไปประชุมที่โรงเเรมมิราเคิล หลักสี่ วิศว 9 ชั้น 06:30 โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2828 4 ก.ค. 2555 120610364 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.วัดจตุพิธวราวาส คลอง 11 อ.หนองเสือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2829 4 ก.ค. 2555 120610365 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพือ่น้อง 2555 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.วัดจตุพิธวราวาส คลอง 11 ลำลูกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2830 4 ก.ค. 2555 120610366 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพือ่น้อง 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.วัดจตุพิธวราวาส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2831 4 ก.ค. 2555 120610367 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษษอังกฤษเพือ่น้อง 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.วัดจตุพิธวราวาส คลอง 11 หนองเสือ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2832 4 ก.ค. 2555 120610397 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์โชว์ชุดผ้าไทยออกแบบโดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 09:00 กระทรวงวัฒนธรรม 2 เก๋งสองตอน
2833 4 ก.ค. 2555 120610425 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับช่าง ที่ อาคาร MTI รัชดา และไปไปกระทรวงวัฒนธรรม ปิ่นเกล้า วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 กระทรวงวัฒนธรรม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2834 4 ก.ค. 2555 120610437 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2835 4 ก.ค. 2555 120610438 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2836 4 ก.ค. 2555 120610439 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2837 4 ก.ค. 2555 120610440 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2838 4 ก.ค. 2555 120610441 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2839 4 ก.ค. 2555 120610545 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รร.รามาการ์เด้น หอพักตึก 9 + มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 รร.รามาการ์เด้น 2 เก๋งสองตอน
2840 4 ก.ค. 2555 120610584 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับคณบดีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.สมหมาย 08-9900-3227 สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 15.35 น. 14:00 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2841 4 ก.ค. 2555 120630023 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และติดตามผลการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
2842 4 ก.ค. 2555 120710063 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมรัฐสภา อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
2843 5 ก.ค. 2555 120610150 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
2844 5 ก.ค. 2555 120610276 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 06:00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2845 5 ก.ค. 2555 120610279 นค-4544(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2846 5 ก.ค. 2555 120610344 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีไปประชุมที่โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ วิศว 9 ชั้น 06:30 โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2847 5 ก.ค. 2555 120610355 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทสนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1.บริษัทนิเด็ค อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด (อ.ลำลูกกา ปทุมธานี) 2. บริษัทเคพี ชอฟท์ จำกัด (กทม.) 3. บริษัททรูคอณ์ปอเรชั่น จำกัด (อาคารทรูทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง กทม.) 2 เก๋งสองตอน
2848 5 ก.ค. 2555 120610378 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08:00 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2849 5 ก.ค. 2555 120610472 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกสถาบันวิจัยเคมี) 11:00 บริษัท ที โอ เคมีคอลล์(1979) จำกัด กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
2850 5 ก.ค. 2555 120610503 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาโครงการค่ายสา ร่วมรณรงค์ โครงการแนวร่วมดูแลคูคลองฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:15 คลอง 5 ลำลูกกา-ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
2851 5 ก.ค. 2555 120610504 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาโครงการค่ายอาสา ร่วมรณรงค์โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:15 คลอง 5 ลำลูกกา-ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
2852 5 ก.ค. 2555 120610505 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาโครงการค่ายอาสา ร่วมรณรงค์โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:15 คลอง 5 ลำลูกกา-ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2853 5 ก.ค. 2555 120610567 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาค่ายอาสาไปร่วมเดินรณรงค์ โครงการแนวร่วมดูแลคลอง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:15 คลอง 5 ลำลูกกา-ธัญบุรี 10 นั่งสามตอนแวน
2854 5 ก.ค. 2555 120610628 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาไปแข่งขันการผสมเครื่องดื่มรอบคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ 07:30 คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2855 5 ก.ค. 2555 120630062 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2856 5 ก.ค. 2555 120630064 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2857 5 ก.ค. 2555 120630065 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2858 5 ก.ค. 2555 120630066 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลาง ราชบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
2859 5 ก.ค. 2555 120630072 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2860 5 ก.ค. 2555 120710018 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อใไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 มทร.ธัญบุรี ตึกอธิการบดี 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
2861 6 ก.ค. 2555 120610082 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอพักฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2862 6 ก.ค. 2555 120610083 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอพักฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
2863 6 ก.ค. 2555 120610084 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถตู้เพื่อไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัย Institute of Technical Education College East ที่เดินทางมาร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอพักฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2864 6 ก.ค. 2555 120610151 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
2865 6 ก.ค. 2555 120610280 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาลัยลัยรามคำแหง 06:00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2866 6 ก.ค. 2555 120610346 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯ ฝบ.ประชุมการเปรียบเทียบหลักสูตรฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวพ. 11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
2867 6 ก.ค. 2555 120610368 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพือ่น้อง 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.ร่วมใจประสิทธ์ คลอง14 ลำลุกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2868 6 ก.ค. 2555 120610369 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.ร่วมใจประสิทธิ์ คลอง 14 ลำลูกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2869 6 ก.ค. 2555 120610372 นค-4552(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพือ่น้อง 55 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.ร่วมใจประสิทธิ์ คลอง 14 ลำลูกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2870 6 ก.ค. 2555 120610373 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง2555 คณะศิลปศาสตร์ 07:00 รร.ร่วมใจประสิทธิ์ คลอง 14 ลำลูกกา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2871 6 ก.ค. 2555 120610579 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองคลัง 09:00 กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2872 6 ก.ค. 2555 120610589 นค-4551(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ทีมผู้สื่อข่าวสกู๊ปชีวิต หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำข่าวและสัมภาษณ์ดร.กุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ 08:30 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พระราม 2 4 ตู้นั่งสี่ตอน
2873 6 ก.ค. 2555 120610624 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 มทร.ธัญบุรี ตึกอธิการบดี 08:00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 นั่งสามตอนแวน
2874 6 ก.ค. 2555 120710008 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า ถนนสามเสน ถนนราชดำเนิน( ผศ.บัณฑิต อินทรืคง โทร. 0814330018) อาคาร 5 08:00 หอสมุดแห่งชาติ และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า ถนนสามเสน ถนนราชดำเนิน 14 ตู้นั่งสี่ตอน
2875 6 ก.ค. 2555 120710011 นค-4534(10ที่นั่ง) กองคลัง ชำระเงิน ใต้ดินตึกอธิการ 11:00 วัดพระธรรมกาย แมคโครคลองหลวง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2876 6 ก.ค. 2555 120710085 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ รร.มิราเคิล +ประชุมชี้แจง งปม.56 ณ รัฐสภา มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 รร.มิราเคิล+รัฐสภา 1 เก๋งสองตอน
2877 6 ก.ค. 2555 120710687 นค-4544(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากรและผู้อบรม ที่พรธิสาร เคหะ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
2878 7 ก.ค. 2555 120610588 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่งผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์ Freshy Night กองประชาสัมพันธ์ 13:00 บางบัวทอง รามอินทรา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
2879 7 ก.ค. 2555 120610592 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
2880 7 ก.ค. 2555 120710689 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากรและผู้อบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
2881 8 ก.ค. 2555 120710032 ญส-3852 กองประชาสัมพันธ์ รับ ส่ง ผู้สื่อข่าวทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา Freshy Night กองประชาสัมพันธ์ 13:00 หนังสือพิมพ์มติชน 2 เก๋งสองตอน
2882 8 ก.ค. 2555 120710690 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้อบรม เช่นส่งผู้อบรมไปเรียนที่ภาคไฟฟ้า ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ซื้ออาหารให้วิทยากรและผู้อบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:00 ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะคลองหก 20 ตู้นั่งสี่ตอน
2883 9 ก.ค. 2555 120610152 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 5 นั่งสองตอนแวน
2884 9 ก.ค. 2555 120610238 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2885 9 ก.ค. 2555 120610239 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2886 9 ก.ค. 2555 120610334 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 เทเวศร์/วรจักร/สำเพ็ง 7 ตู้นั่งสี่ตอน
2887 9 ก.ค. 2555 120710019 ญส-3852 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
2888 9 ก.ค. 2555 120710030 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปซื้อต้นไม้ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 13:30 ตลาดต้นไม้ธัญศิริ,คลอง 15 3 ตู้นั่งสี่ตอน
2889 9 ก.ค. 2555 120710043 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
2890 9 ก.ค. 2555 120710091 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อไปตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 08:15 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 2 เก๋งสองตอน
2891 9 ก.ค. 2555 120710165 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งแขกชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12:30 มหาวิทยาลัยเกษตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2892 9 ก.ค. 2555 120710169 นค-4551(6ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปส่งเอกสารที่ สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ไปส่งเอกสารที่ สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
2893 9 ก.ค. 2555 120710173 ญส-3850 สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับเกียรติบัตร หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา บ้านพักสวัสดิการตึก 10 และตึก 7 14:30 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 2 เก๋งสองตอน
2894 9 ก.ค. 2555 120730017 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเอาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 จังหวัดชลบุรี 2 นั่งสามตอนแวน
2895 10 ก.ค. 2555 120610153 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
2896 10 ก.ค. 2555 120610241 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (เกาหลี) อาคาร 48 พระชันษา 08:15 ภายใน มทร. ธัญุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
2897 10 ก.ค. 2555 120610281 นค-4551(6ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2898 10 ก.ค. 2555 120610286 นค-4549(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับ- ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06:00 สำนักงานอธิการบดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
2899 10 ก.ค. 2555 120610312 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อารพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10" โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 10 06:00 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
2900 10 ก.ค. 2555 120610529 ญส-3852 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132