ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7701 31 พ.ค. 2556 130430031 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7702 31 พ.ค. 2556 130430033 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7703 31 พ.ค. 2556 130430033 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7704 31 พ.ค. 2556 130430033 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7705 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7706 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7707 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7708 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7709 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 นั่งสองตอนแวน
7710 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 นั่งสามตอนแวน
7711 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 0103-2.1740-005-0002/1-34 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 รถขุด
7712 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7713 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7714 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7715 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7716 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7717 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 เก๋งสองตอน
7718 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7719 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7720 1 มิ.ย. 2556
ถึง 2 มิ.ย. 2556
130430032 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 ตู้นั่งสี่ตอน
7721 2 มิ.ย. 2556 130430022 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 รถบัสโดยสาร
7722 2 มิ.ย. 2556 130430024 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สัมมนางานกองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 110 รถบัสโดยสาร
7723 3 มิ.ย. 2556 130310422 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7724 3 มิ.ย. 2556 130310433 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร สวท. 09:00 ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง กทม. 2 นั่งสองตอนแวน
7725 3 มิ.ย. 2556
ถึง 30 มิ.ย. 2556
130430079 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประจำหน่วยงาน กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7726 3 มิ.ย. 2556 130510128 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มจธ. 26 รถบัสโดยสาร
7727 3 มิ.ย. 2556 130510250 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) สำนักงานอธิการบดี 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ, หอพักฝึอบรม, โรงแรมราชบงกช 25 ตู้นั่งสี่ตอน
7728 3 มิ.ย. 2556 130510252 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) สำนักงานอธิการบดี 11:30 สนามบินสุวรรณภูมิ, หอพักฝึอบรม, โรงแรมราชบงกช 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7729 3 มิ.ย. 2556 130510267 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปสกอ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 สกอ 1 เก๋งสองตอน
7730 3 มิ.ย. 2556 130510291 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในงานการแสดงฌาปนกิจศพ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 12:00 วัดบำเพ็ญใต้ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7731 3 มิ.ย. 2556 130510297 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสาร SSR อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 06:00 อาคารฟอร์จูน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7732 3 มิ.ย. 2556 130530085 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 มจธ บางมด และ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 26 รถบัสโดยสาร
7733 3 มิ.ย. 2556 130530089 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
7734 3 มิ.ย. 2556 130530096 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสานงานกับสถานกอบการ ที่ส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) 06:25 พนัสนิคมชลบุรี และ นครนายก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7735 3 มิ.ย. 2556
ถึง 4 มิ.ย. 2556
130530106 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา บ้านดิน 05:00 จ.ลำปาง 1 เก๋งสองตอน
7736 3 มิ.ย. 2556 130610001 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7737 3 มิ.ย. 2556 130610001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7738 3 มิ.ย. 2556 130610001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7739 4 มิ.ย. 2556 130310423 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7740 4 มิ.ย. 2556 130310506 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7741 4 มิ.ย. 2556 130510196 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการแถลงกติกาแารแข่งขันหุ่นยนต์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:00 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7742 4 มิ.ย. 2556 130510242 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับวิทยากร อาจารย์ชำเรือง อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ประชานิเวศ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7743 4 มิ.ย. 2556 130510258 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) หอพักฝึกอบรม, โรงแรมราชบงกช 08:45 ภายใน มทร. ธัญบุรี 20 รถบัสโดยสาร
7744 4 มิ.ย. 2556 130510302 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.เกษตร-จามจุรีแสควร์ 2 เก๋งสองตอน
7745 4 มิ.ย. 2556 130510303 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 10:00 จามจุรีแสควร์ 2 เก๋งสองตอน
7746 4 มิ.ย. 2556 130530067 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้ผ่านใจและการเป็นครูผู้สร้างความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 รถบัสโดยสาร
7747 4 มิ.ย. 2556 130620001 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7748 4 มิ.ย. 2556 130620001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7749 4 มิ.ย. 2556 130620014 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7750 4 มิ.ย. 2556 130620014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7751 4 มิ.ย. 2556 130620014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7752 5 มิ.ย. 2556 130310424 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7753 5 มิ.ย. 2556 130310507 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7754 5 มิ.ย. 2556 130510098 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมนาที่ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 14:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
7755 5 มิ.ย. 2556 130510164 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ ม.เกษตร สำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.เกษตร 1 เก๋งสองตอน
7756 5 มิ.ย. 2556 130510257 40-0785(40ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) หอพักฝึกอบรม, โรงแรมราชบงกช 08:00 สนามบินสุวรณภูมิ 20 รถบัสโดยสาร
7757 5 มิ.ย. 2556 130510290 ญส-3852 กองคลัง ติดต่องานเอกสาร ข้างตึกอธิการบดี 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
7758 5 มิ.ย. 2556 130510300 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาไปบันทึกเทปในรายการบทเรียนชีวิต ณ สตูดิโอทีวีบูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น บางกะปิ กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7759 5 มิ.ย. 2556 130530068 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้ผ่านใจและการเป็นครูผู้สร้างความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนายก 26 รถบัสโดยสาร
7760 5 มิ.ย. 2556 130620002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7761 5 มิ.ย. 2556 130620002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7762 5 มิ.ย. 2556 130620003 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7763 5 มิ.ย. 2556 130620003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7764 5 มิ.ย. 2556 130620011 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7765 5 มิ.ย. 2556 130620011 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7766 5 มิ.ย. 2556 130620011 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7767 5 มิ.ย. 2556 130620011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7768 6 มิ.ย. 2556 130110185 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7769 6 มิ.ย. 2556 130210192 40-0785(40ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา งานวันสถาปนา สหกิจศึกษาไทย ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 07:30 ไบเทค บางนา 35 รถบัสโดยสาร
7770 6 มิ.ย. 2556 130310508 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:30 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7771 6 มิ.ย. 2556 130410010 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพ ฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7772 6 มิ.ย. 2556 130510068 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุม ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
7773 6 มิ.ย. 2556 130510099 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมมนาที่โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
7774 6 มิ.ย. 2556 130510210 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปงานสหกิจศึกษา (ขอแทนพี่อุษณีย์) อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ไบเทคบางนา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7775 6 มิ.ย. 2556 130510286 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปโชว์ผลงาน เครื่องนวดคนตาบอดเอเซียแปซิฟิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:00 มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาธุประดิษฐ์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7776 6 มิ.ย. 2556 130510294 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ส่งเอกสารงบประมาณประจำปี 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 สกอ. ,รัฐสภา , สำนักงบประมาณ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7777 6 มิ.ย. 2556 130530069 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19:00 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 รถบัสโดยสาร
7778 6 มิ.ย. 2556 130620004 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7779 6 มิ.ย. 2556 130620004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7780 6 มิ.ย. 2556 130620012 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7781 6 มิ.ย. 2556 130620012 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7782 6 มิ.ย. 2556 130620012 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7783 6 มิ.ย. 2556 130620012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7784 7 มิ.ย. 2556 130310509 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7785 7 มิ.ย. 2556 130410011 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7786 7 มิ.ย. 2556 130510012 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษา (ติดต่อ ดร.ไฉน น้อยแสง 08-7674-7304) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 08:00 วัดป่าพนาไพร คลองสิบ 50 รถบัสโดยสาร
7787 7 มิ.ย. 2556 130510100 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมมนาที่ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
7788 7 มิ.ย. 2556 130510246 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7789 7 มิ.ย. 2556 130510274 ญส-3850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่องาน กองคลัง 09:00 สหกรณ์ครูปทุม,สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ,กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
7790 7 มิ.ย. 2556 130510292 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ไปกรรมสรรพากร ประกันสังคม ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7791 7 มิ.ย. 2556 130620005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 สอ.ใหม่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7792 7 มิ.ย. 2556 130620005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 สอ.ใหม่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7793 7 มิ.ย. 2556 130620013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7794 7 มิ.ย. 2556 130620013 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7795 7 มิ.ย. 2556 130620013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7796 8 มิ.ย. 2556 130320034 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร สวท. 09:30 ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง กทม. 2 นั่งสามตอนแวน
7797 8 มิ.ย. 2556 130620006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7798 8 มิ.ย. 2556 130620006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7799 8 มิ.ย. 2556 130620010 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7800 8 มิ.ย. 2556 130620010 นค-4530(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132