ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12301 27 พ.ย. 2558 151110014 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปกองกษาปณ์ รังสิต ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กองกษาปณ์ รังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12302 27 พ.ย. 2558 151130006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12303 28 พ.ย. 2558 151110024 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ รับรองแขกอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12304 28 พ.ย. 2558 151110024 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ รับรองแขกอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12305 28 พ.ย. 2558 151110024 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ รับรองแขกอธิการบดี สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12306 30 พ.ย. 2558 150830007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12307 1 ธ.ค. 2558 150830008 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12308 1 ธ.ค. 2558 151110021 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง เพื่อไปบันทึกการจ่ายเงินเดือน ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12309 1 ธ.ค. 2558 151110025 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เดินทางคือ นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา Tel. 089-203-1397 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 07:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12310 2 ธ.ค. 2558 151210003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12311 2 ธ.ค. 2558 151210003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12312 2 ธ.ค. 2558 151210003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12313 3 ธ.ค. 2558 150410027 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12314 3 ธ.ค. 2558
ถึง 4 ธ.ค. 2558
151230001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รร.สาธิตนวัตกรรม รร.สาธิตนวัตกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12315 3 ธ.ค. 2558
ถึง 4 ธ.ค. 2558
151230001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รร.สาธิตนวัตกรรม รร.สาธิตนวัตกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12316 3 ธ.ค. 2558
ถึง 4 ธ.ค. 2558
151230001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน รร.สาธิตนวัตกรรม รร.สาธิตนวัตกรรม 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12317 5 ธ.ค. 2558 151120001 ฮภ-8151 สำนักสหกิจศึกษา งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช วันที่ 5 ธัวาคม 2558 หมายเลขโทรศัพท์ผู้เดินทาง 088-300-9647 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 07:30 โรงเรียนธัญรัตน์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
12318 7 ธ.ค. 2558 151110004 ฮภ-8151 กองกลาง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเก้าถวายเงินสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี 06:00 สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12319 7 ธ.ค. 2558 151110015 ฮภ-8150 กองกลาง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเก้าถวายเงินสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี 12:30 สวนจิตรลดา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12320 8 ธ.ค. 2558
ถึง 10 ธ.ค. 2558
150930021 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1ุ8.van01.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12321 8 ธ.ค. 2558
ถึง 10 ธ.ค. 2558
150930022 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1ุ8.van02.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12322 8 ธ.ค. 2558
ถึง 9 ธ.ค. 2558
150930023 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ W1ุ8.van03.โครงการMOUแลกเปลี่ยนเรียนร่วม+ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12323 10 ธ.ค. 2558 150410028 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12324 11 ธ.ค. 2558
ถึง 13 ธ.ค. 2558
150930008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานสัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12325 11 ธ.ค. 2558
ถึง 13 ธ.ค. 2558
150930008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานสัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12326 11 ธ.ค. 2558
ถึง 13 ธ.ค. 2558
150930008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานสัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12327 14 ธ.ค. 2558
ถึง 15 ธ.ค. 2558
150830009 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12328 17 ธ.ค. 2558 150410029 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5, บ้าน อ.สุวรรณี แถว มารภ บ้านสมเด็จ,อ.ประคอง บ้านแถวบางขุนนท์ ,และอ.มณฑาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12329 18 ธ.ค. 2558 150930009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12330 18 ธ.ค. 2558 150930009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12331 19 ธ.ค. 2558
ถึง 20 ธ.ค. 2558
150930010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12332 19 ธ.ค. 2558
ถึง 20 ธ.ค. 2558
150930010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12333 19 ธ.ค. 2558
ถึง 20 ธ.ค. 2558
150930010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร สอ.ใหม่ 05:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12334 21 ธ.ค. 2558
ถึง 27 ธ.ค. 2558
151030005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12335 21 ธ.ค. 2558
ถึง 27 ธ.ค. 2558
151030006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12336 21 ธ.ค. 2558
ถึง 27 ธ.ค. 2558
151030006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สัมมนาบุคลากร กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 จ.เลย 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12337 28 ธ.ค. 2558 151110011 ฮภ-8149 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร-คลองหก/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12338 28 ธ.ค. 2558 151110019 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ประชุม กองอาคารสถานที่ 09:05 แยกราชประสงค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12339 28 ธ.ค. 2558 151110019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ประชุม กองอาคารสถานที่ 09:05 แยกราชประสงค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12340 28 ธ.ค. 2558 151230012 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12341 29 ธ.ค. 2558
ถึง 31 ธ.ค. 2558
151130007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12342 29 ธ.ค. 2558
ถึง 31 ธ.ค. 2558
151130008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12343 29 ธ.ค. 2558
ถึง 31 ธ.ค. 2558
151130008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12344 1 ม.ค. 2559
ถึง 4 ม.ค. 2559
151130017 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันหยุดปีใหม่) สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12345 1 ม.ค. 2559
ถึง 4 ม.ค. 2559
151130017 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันหยุดปีใหม่) สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12346 1 ม.ค. 2559
ถึง 4 ม.ค. 2559
151130017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันหยุดปีใหม่) สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12347 5 ม.ค. 2559 151210018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ gbdk 6y yjurju, 05:10 jfhj 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12348 5 ม.ค. 2559 151210028 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12349 5 ม.ค. 2559
ถึง 12 ม.ค. 2559
151230010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบโรงตีมีดร้อนและมีด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 ลำปาง-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12350 6 ม.ค. 2559 151210029 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12351 6 ม.ค. 2559 151230013 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12352 7 ม.ค. 2559 160110003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่และหน่วยงานอื่นๆ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12353 7 ม.ค. 2559 160110003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่และหน่วยงานอื่นๆ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12354 8 ม.ค. 2559 151110012 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12355 8 ม.ค. 2559 151210027 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมหารือด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) ผู้เดินทางคือ นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา โทรศัพท์มือถือ 089-203-1397 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 08:00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12356 9 ม.ค. 2559
ถึง 10 ม.ค. 2559
160130007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ กพส. 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12357 9 ม.ค. 2559
ถึง 10 ม.ค. 2559
160130007 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ กพส. 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12358 11 ม.ค. 2559 151010018 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฝึกอบรม ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:15 โรงแรมที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12359 12 ม.ค. 2559 151010019 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปฝึกอบรม ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:15 โรงแรมที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12360 13 ม.ค. 2559
ถึง 15 ม.ค. 2559
151230009 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาโครงการเครือข่าย ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี 10:00 โรงแรมเอเชีย จ.ชลบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12361 13 ม.ค. 2559
ถึง 15 ม.ค. 2559
160130005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12362 13 ม.ค. 2559
ถึง 15 ม.ค. 2559
160130005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12363 16 ม.ค. 2559
ถึง 20 ม.ค. 2559
151130016 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันสถาปณา มทร.ธัญบุรี) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12364 16 ม.ค. 2559
ถึง 20 ม.ค. 2559
151130016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันสถาปณา มทร.ธัญบุรี) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12365 16 ม.ค. 2559
ถึง 20 ม.ค. 2559
151130016 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ (วันสถาปณา มทร.ธัญบุรี) สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12366 21 ม.ค. 2559 151210005 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม 5 รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านย่านบ้านพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับอาจารย์มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12367 21 ม.ค. 2559 160110033 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12368 21 ม.ค. 2559 160130010 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12369 22 ม.ค. 2559 151220001 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดอนเมือง 20:10 มทร.ธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12370 22 ม.ค. 2559 151220002 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดอนเมือง 20:00 มทร.ธัญบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
12371 23 ม.ค. 2559
ถึง 24 ม.ค. 2559
160130027 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน. กพน 04:00 จ.นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12372 25 ม.ค. 2559 151230005 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL) ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-585-9650) ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 07:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12373 25 ม.ค. 2559 151230006 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL) ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-585-9650) ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 07:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12374 25 ม.ค. 2559 151230007 ฮภ-8151 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL) ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-585-9650) ลานจอดรถ ตึกอธิการบดี 07:30 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12375 26 ม.ค. 2559
ถึง 28 ม.ค. 2559
151230002 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการติดตามแผนรอบ 12 เดือน ปี 2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเวโรน่า บูทีค โฮเทล จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12376 26 ม.ค. 2559
ถึง 28 ม.ค. 2559
151230003 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการติดตามแผนรอบ 12 เดือน ปี 2558 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเวโรน่า บูทีค โฮเทล จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12377 26 ม.ค. 2559 151230008 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL) ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-585-9650) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12378 27 ม.ค. 2559 151110013 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12379 28 ม.ค. 2559 151210006 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม 5 รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านย่านบ้านพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับอาจารย์มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์แลริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12380 29 ม.ค. 2559 160110026 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน โทรศัพท์ 088-300-9647 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 10:30 ห้องประชุม เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ถนน งามวงศ์วาน-แคราย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12381 29 ม.ค. 2559 160130002 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยปูนซีเมนต์ธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 คลองโคน สมุทรสงคราม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12382 29 ม.ค. 2559
ถึง 31 ม.ค. 2559
160130006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12383 29 ม.ค. 2559
ถึง 31 ม.ค. 2559
160130006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12384 29 ม.ค. 2559
ถึง 31 ม.ค. 2559
160130006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12385 30 ม.ค. 2559
ถึง 31 ม.ค. 2559
160130025 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (งานแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงิร)รับส่งกรรมการ กพน. 05:00 มศว.คลอง16 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12386 30 ม.ค. 2559
ถึง 31 ม.ค. 2559
160130025 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (งานแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงิร)รับส่งกรรมการ กพน. 05:00 มศว.คลอง16 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12387 1 ก.พ. 2559
ถึง 2 ก.พ. 2559
160130030 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาผู้บริหาร ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมไอรยา จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12388 1 ก.พ. 2559
ถึง 2 ก.พ. 2559
160130031 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12389 1 ก.พ. 2559
ถึง 2 ก.พ. 2559
160130031 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12390 3 ก.พ. 2559 160110038 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ,โรงแรมราชภายในกรุงเทพ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12391 3 ก.พ. 2559 160130011 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปเรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12392 4 ก.พ. 2559 151210007 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านพระราม 5 รับอาจารย์นพรัตน์,บ้านย่านบ้านพระยารับอาจารย์สุวรรณ๊,วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับอาจารย์มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12393 5 ก.พ. 2559 151230011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองบริหารงานบุคล ข้างตึก สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
12394 5 ก.พ. 2559 151230011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองบริหารงานบุคล ข้างตึก สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
12395 5 ก.พ. 2559 151230011 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองบริหารงานบุคล ข้างตึก สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
12396 6 ก.พ. 2559 160110024 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปสาธิตวาดภาพในงานวันนักประดิษฐ์ 59 สนง.คณบดี 07:00 ไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
12397 7 ก.พ. 2559
ถึง 8 ก.พ. 2559
160130032 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12398 7 ก.พ. 2559
ถึง 8 ก.พ. 2559
160130033 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.จัดงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12399 7 ก.พ. 2559
ถึง 8 ก.พ. 2559
160130034 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.จัดงานนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร ผ่านสายตาสถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12400 9 ก.พ. 2559 160110025 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเรื่อง สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สนง.คณบคี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132