ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7401 7 พ.ค. 2556 130310243 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7402 7 พ.ค. 2556 130310294 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7403 7 พ.ค. 2556 130310321 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7404 7 พ.ค. 2556 130310330 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บุรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7405 7 พ.ค. 2556 130310491 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:30 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7406 7 พ.ค. 2556
ถึง 9 พ.ค. 2556
130330007 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดสมุทรสาคร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7407 7 พ.ค. 2556
ถึง 9 พ.ค. 2556
130330028 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7408 7 พ.ค. 2556 130410144 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมงานเกษตรอินรีย์-PGS/CSA สวพ 14:30 สถาบัน ศศิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7409 7 พ.ค. 2556 130410337 นค-4527(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปรับวิทยากร ลาดพร้าว ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ลาดพร้าว 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7410 7 พ.ค. 2556 130410352 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.+รองฯฝบ.+หก.ฝว.เข้าร่วมประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หอพักตึก 9 และ มบ.ชมฟ้า ซ.10 06:30 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 3 เก๋งสองตอน
7411 7 พ.ค. 2556 130410354 ญส-3850 กองประชาสัมพันธ์ รายการกล้าคิดกล้าทำ ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กองประชาสัมพันธ์ 09:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 3 เก๋งสองตอน
7412 7 พ.ค. 2556 130430018 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำมนากองกลาง กพส 08:00 จ.ระยอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7413 7 พ.ค. 2556 130510002 ญส-3852 กองคลัง ประกันสังคม กรมสรรพากร กองคลัง 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
7414 7 พ.ค. 2556 130510038 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปส่งเอกสาร ตึก ICT 10:00 อาคาร TIPGO 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7415 7 พ.ค. 2556 130510047 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 07:00 รร.มิราเคิล 40 รถบัสโดยสาร
7416 7 พ.ค. 2556 130510049 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานอ.ภูรินทร์ นวนคร 08:00 มทร.ธัญบุรี 4 รถบัสโดยสาร
7417 8 พ.ค. 2556 130310238 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7418 8 พ.ค. 2556 130310241 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7419 8 พ.ค. 2556 130310244 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7420 8 พ.ค. 2556 130310295 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7421 8 พ.ค. 2556 130310322 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7422 8 พ.ค. 2556 130310331 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไป ม.บูรพา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.บูรพา 14 ตู้นั่งสี่ตอน
7423 8 พ.ค. 2556 130310492 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ สจส. 08:30 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7424 8 พ.ค. 2556 130410148 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน ศศิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวพ 13:00 สถาบัน ศศิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7425 8 พ.ค. 2556 130410320 ญส-3851 กองคลัง รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7426 8 พ.ค. 2556 130410342 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 09:00 สถานฑูตเยอรมัน สาทร 1 เก๋งสองตอน
7427 8 พ.ค. 2556
ถึง 9 พ.ค. 2556
130430053 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 24 ตู้นั่งสี่ตอน
7428 8 พ.ค. 2556
ถึง 9 พ.ค. 2556
130430054 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 07:00 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 24 ตู้นั่งสี่ตอน
7429 8 พ.ค. 2556 130510042 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Free ware Program R อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 เก๋งสองตอน
7430 8 พ.ค. 2556 130510048 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคระสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 07:00 รร.มิราเคิล 40 รถบัสโดยสาร
7431 9 พ.ค. 2556 130230008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7432 9 พ.ค. 2556 130310228 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากองพัฒนานักศึกษา กพน. 06:00 จังหวัดประจวบฯ 40 รถบัสโดยสาร
7433 9 พ.ค. 2556 130310239 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7434 9 พ.ค. 2556 130310242 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7435 9 พ.ค. 2556 130310245 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7436 9 พ.ค. 2556 130310493 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์รังสิต สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7437 9 พ.ค. 2556 130330005 ฮภ-8150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมโรงงานดับเบิ้ลเอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7438 9 พ.ค. 2556 130330005 ฮภ-8151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมโรงงานดับเบิ้ลเอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7439 9 พ.ค. 2556 130410180 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุม -PGS/CSA---ศูนย์สิริกิตต์ สวพ 15:00 ศูนย์สิริกิตต์ 2 เก๋งสองตอน
7440 9 พ.ค. 2556 130410233 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมครูที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ คณะวิทย์ 06:00 โรงเรียนพันท้ายฯ 10 เก๋งสองตอน
7441 9 พ.ค. 2556 130410312 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในโครงการ PUBLIC MIND FOR PLANET ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะและจริยธรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดปัญญานันทาราม 37 รถบัสโดยสาร
7442 9 พ.ค. 2556 130510008 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากพน. กพน. 07:00 ประจวบฯ 5 นั่งสามตอนแวน
7443 9 พ.ค. 2556 130510035 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการวิจัย สคช. สำนักงานอธิการบดี 08:45 สำนักงานส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์สบี ถนนวิภาวดีรังสิต 3 เก๋งสองตอน
7444 9 พ.ค. 2556 130510043 อร-9834(10ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Free ware Program R อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07:00 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7445 10 พ.ค. 2556 130310229 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากองพัฒนานักศึกษา กพน. 06:00 จ.ประจวบฯ 40 รถบัสโดยสาร
7446 10 พ.ค. 2556 130310494 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ โรงอาหาร สจส. 08:30 มหาวิทยาลัย 4 นั่งสองตอนแวน
7447 10 พ.ค. 2556 130330097 40-0786(40ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 บริษัทสมุนไพรไทย องค์การเภสัชกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
7448 10 พ.ค. 2556 130410177 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุม สวพ 07:00 ศูนย์ประชุมสิริกิตต์ 4 เก๋งสองตอน
7449 10 พ.ค. 2556 130410234 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอบรมครูที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ คณะวิทย์ 06:00 โรงเรียนพันท้ายฯ 5 เก๋งสองตอน
7450 10 พ.ค. 2556 130410350 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปกระทรวงยุติธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 10:00 กระทรวงยุติธรรม 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7451 10 พ.ค. 2556 130430060 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 08:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7452 10 พ.ค. 2556
ถึง 19 พ.ค. 2556
130430077 นค-4546(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ประจำหน่วยงาน กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 08:30 มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7453 10 พ.ค. 2556 130510009 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากพน. กพน. 07:00 ประจวบฯ 5 นั่งสามตอนแวน
7454 10 พ.ค. 2556 130510026 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
7455 10 พ.ค. 2556 130510037 ญส-3852 คณะบริหารธุรกิจ ไปต่อวีซ่า คณะบริหารธุรกิจ 13:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
7456 10 พ.ค. 2556 130510045 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ประชุมร่วมกับสกอ. บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 11 08:00 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสะอ้าน สกอ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7457 10 พ.ค. 2556 130510057 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาฝึกสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:45 โรงเรียนวัดนาวง , โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์รังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7458 10 พ.ค. 2556 130510082 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปส่งเอกสารเสนอรับทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13:00 วช. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7459 11 พ.ค. 2556 130310230 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากองพัฒนานักศึกษา กพน. 06:00 จ.ประจวบฯ 40 รถบัสโดยสาร
7460 11 พ.ค. 2556 130410178 ญส-3850 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุม--PGS/CSA----ศูนย์สิริกิตต์ สวพ 06:30 ศูนย์สิริกิตต์ 4 เก๋งสองตอน
7461 11 พ.ค. 2556 130420001 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม สำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 2 เก๋งสองตอน
7462 11 พ.ค. 2556
ถึง 12 พ.ค. 2556
130430029 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 รร.นายร้อยจปร. 50 รถบัสโดยสาร
7463 11 พ.ค. 2556
ถึง 12 พ.ค. 2556
130430030 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเพิ่มศักยภาพและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 รร.นายร้อยจปร. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7464 11 พ.ค. 2556 130510010 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนากพน. กพน. 07:00 ประจวบฯ 5 นั่งสามตอนแวน
7465 11 พ.ค. 2556 130520010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7466 11 พ.ค. 2556 130520010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7467 11 พ.ค. 2556 130520011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 โตโยต้าพารากอน คลอง 7 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7468 11 พ.ค. 2556 130520012 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน UBI ตึก สวท 07:30 รร.เดอะสุโกศล 1 เก๋งสองตอน
7469 11 พ.ค. 2556 130530054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 จปร 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7470 12 พ.ค. 2556 130410179 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปประชุม--PGS/CSA----ศูนย์สิริกิตต์ สวพ 15:00 ศูนย์สิริกิตต์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7471 12 พ.ค. 2556 130420019 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาผู้นำนักศึกษารับน้องใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
7472 12 พ.ค. 2556
ถึง 14 พ.ค. 2556
130530027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7473 12 พ.ค. 2556
ถึง 14 พ.ค. 2556
130530028 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7474 12 พ.ค. 2556 130530031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7475 12 พ.ค. 2556 130530032 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7476 13 พ.ค. 2556 130130084 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7477 13 พ.ค. 2556 130420020 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาผู้นำนักศึกษารับน้องใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
7478 13 พ.ค. 2556 130420020 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัมมนาผู้นำนักศึกษารับน้องใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ 07:00 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 50 รถบัสโดยสาร
7479 13 พ.ค. 2556 130520009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ สร้งพระไตรปิฎก วัดประสิทธิเวช คลอง 15 นครนายก วันพืชมงคล (13 พ.ค. 2556) อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09:00 วัดประสิทธิเวช คลอง 15 นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7480 13 พ.ค. 2556
ถึง 14 พ.ค. 2556
130530029 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7481 13 พ.ค. 2556
ถึง 14 พ.ค. 2556
130530030 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04.สัมมนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 07:00 จังหวัดตราด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7482 14 พ.ค. 2556 130130085 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7483 14 พ.ค. 2556 130130086 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง คณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7484 14 พ.ค. 2556 130130087 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร 60 รถบัสโดยสาร
7485 14 พ.ค. 2556 130310250 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา จัดซื้อของใช้อบรบนักศึกษา Staff และปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 09:30 สำเพ็ง แม็คโคร ตลาดไท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7486 14 พ.ค. 2556 130310341 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7487 14 พ.ค. 2556 130310495 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ หอพักฝึกอบรม ร้านค้าต่างๆ สจส. 08:30 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7488 14 พ.ค. 2556 130410283 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3 เก๋งสองตอน
7489 14 พ.ค. 2556 130410332 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับผู้ตรวจประเมิน Pre-Audit สำนักงานอธิการบดี 06:00 วัดเสมียนนารี 3 เก๋งสองตอน
7490 14 พ.ค. 2556 130410339 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15:00 โรงพยาบาลศิริราช 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7491 14 พ.ค. 2556 130410343 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองกฎหมาย ไปประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูน 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7492 14 พ.ค. 2556 130410347 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองท่านนายกสภา ซอยลาซาน 26 13:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7493 14 พ.ค. 2556 130430067 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษาจ.อยุธยา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 48 รถบัสโดยสาร
7494 14 พ.ค. 2556 130510056 อร-8846(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เช่น รับส่งผู้อบรมไปภาคไฟฟ้า ซื้ออาหารให้วิทยากร ๙ื้อของใช้ในงาฝึกอบรมที่พรธิสาร เคหะ เป็นต้น ศุนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 ศุนย์พัฒนาบุคลากรฯ ภาคไฟฟ้า พรธิสาร เคหะ เป็นต้น 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7495 14 พ.ค. 2556 130510077 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับเอกสารคืนจากสถานฑูต สำนักงานอธิการบดี 11:30 สถานฑูตเยอรมัน สาทร 1 เก๋งสองตอน
7496 15 พ.ค. 2556 130110179 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม คกก.บห.วชก.&วจ. เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7497 15 พ.ค. 2556 130110470 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุมบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง กพน. 11:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 นั่งสามตอนแวน
7498 15 พ.ค. 2556 130310236 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ซื้อของ อบรมนักศึกษา Staff และปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 สำเพ็ง แม็คโคร ตลาดไท 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7499 15 พ.ค. 2556 130310496 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย สจส. 09:30 มหาวิทยาลัย 2 นั่งสองตอนแวน
7500 15 พ.ค. 2556 130410118 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักศึกษาร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07:00 มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132