ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12901 11 เม.ย. 2560
ถึง 19 เม.ย. 2560
170430012 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม อาคาร 1 09:05 จ.ตราด 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12902 11 เม.ย. 2560
ถึง 19 เม.ย. 2560
170430012 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม อาคาร 1 09:05 จ.ตราด 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12903 11 เม.ย. 2560
ถึง 19 เม.ย. 2560
170430012 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม อาคาร 1 09:05 จ.ตราด 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12904 20 เม.ย. 2560 170110014 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:30 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12905 20 เม.ย. 2560
ถึง 21 เม.ย. 2560
170430006 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร ตึกอธิการบดี 06:00 ประจวบคีรีขันค์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12906 20 เม.ย. 2560
ถึง 21 เม.ย. 2560
170430007 ฮภ-8151 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร ตึกอธิการบดี 06:00 ประจวบคีรีขันค์ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12907 23 เม.ย. 2560 170330012 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มทร.ธ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 62-66 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:45 จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12908 24 เม.ย. 2560
ถึง 25 เม.ย. 2560
170330014 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มทร.ธ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 62-66 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:45 จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12909 24 เม.ย. 2560 170430014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกฏหมาย สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12910 24 เม.ย. 2560 170430014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกฏหมาย สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12911 24 เม.ย. 2560 170430014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกฏหมาย สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12912 25 เม.ย. 2560 170210007 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน อบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมนารายณ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12913 25 เม.ย. 2560 170330013 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มทร.ธ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 62-66 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12914 26 เม.ย. 2560 170110021 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร คลอง 6/ธอส.คลอง 2/กรุงไทย คลอง 4/ออมสิน คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12915 26 เม.ย. 2560 170210008 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน อบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมนารายณ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12916 26 เม.ย. 2560 170410004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส. สอ.ใหม่ 09:00 สสว 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12917 27 เม.ย. 2560 170110015 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้าน อ สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระรา 06:00 อาคารนาฏศิลป์อละดุริยสงค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12918 27 เม.ย. 2560 170210019 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12919 27 เม.ย. 2560 170330007 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน สัมมนาโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี หน้าตึกสำนักอธิการบดี 06:00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12920 28 เม.ย. 2560 170330008 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน สัมมนาโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12921 28 เม.ย. 2560
ถึง 29 เม.ย. 2560
170330011 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน สัมมนาโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี หน้าตึกอธิการบดี 06:00 รร.คลาสสิคคามิโอ จ.อยุธายา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12922 28 เม.ย. 2560
ถึง 30 เม.ย. 2560
170430020 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 04:05 จ.ตราด 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12923 29 เม.ย. 2560 170330009 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน สัมมนาโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12924 1 พ.ค. 2560
ถึง 3 พ.ค. 2560
170430021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12925 1 พ.ค. 2560
ถึง 3 พ.ค. 2560
170430021 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12926 1 พ.ค. 2560
ถึง 3 พ.ค. 2560
170430021 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12927 4 พ.ค. 2560
ถึง 15 พ.ค. 2560
161230002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ (สัมมนากอง) สอ.ใหม่ 04:00 จ.จันทบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12928 4 พ.ค. 2560
ถึง 15 พ.ค. 2560
161230002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ (สัมมนากอง) สอ.ใหม่ 04:00 จ.จันทบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12929 4 พ.ค. 2560
ถึง 15 พ.ค. 2560
161230002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ (สัมมนากอง) สอ.ใหม่ 04:00 จ.จันทบุรี 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12930 16 พ.ค. 2560 170210021 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ/สหกรณ์-ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12931 17 พ.ค. 2560
ถึง 18 พ.ค. 2560
170430019 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12932 17 พ.ค. 2560
ถึง 18 พ.ค. 2560
170430019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12933 17 พ.ค. 2560
ถึง 18 พ.ค. 2560
170430019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12934 19 พ.ค. 2560 170410002 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 10:45 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระราม7) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12935 21 พ.ค. 2560
ถึง 24 พ.ค. 2560
170330005 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 รร.ริเวอร์วิวเพลส จ.อยุธยา 9 ตู้นั่งสี่ตอน
12936 22 พ.ค. 2560
ถึง 24 พ.ค. 2560
170330006 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 รร.ริเวอร์วิวเพลส จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12937 24 พ.ค. 2560
ถึง 26 พ.ค. 2560
170330004 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.ชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12938 25 พ.ค. 2560 170410008 ฮภ-8151 กองกลาง ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2560 สำนักงานอธิการบดี 10:45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12939 27 พ.ค. 2560 170530004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12940 27 พ.ค. 2560 170530004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12941 27 พ.ค. 2560 170530004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12942 28 พ.ค. 2560
ถึง 31 พ.ค. 2560
170430009 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 รร.ริเวอร์วิวเพลส จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12943 28 พ.ค. 2560 170430015 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กอส. สอ.ใหม่ 05:15 กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12944 28 พ.ค. 2560 170430015 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กอส. สอ.ใหม่ 05:15 กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12945 29 พ.ค. 2560 170210022 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกร คลอง 6/ธอส.คลอง 2/กรุงไทย คลอง 4/ออมสิน คลองหลวง/สหกรณ์ปทุม-ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12946 29 พ.ค. 2560 170430010 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 รร.ริเวอร์วิวเพลส 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12947 30 พ.ค. 2560 170430016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กอส. สอ.ใหม่ 04:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12948 30 พ.ค. 2560 170430016 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กอส. สอ.ใหม่ 04:00 กทม. 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12949 31 พ.ค. 2560 170430011 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 รร.ริเวอร์วิวเพลส จ.อยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12950 1 มิ.ย. 2560
ถึง 12 มิ.ย. 2560
160630001 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (กีฬางานบุคลากร สกอ.) สอ.ใหม่ 05:00 จ.พะเยา 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12951 1 มิ.ย. 2560
ถึง 12 มิ.ย. 2560
160630001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (กีฬางานบุคลากร สกอ.) สอ.ใหม่ 05:00 จ.พะเยา 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12952 1 มิ.ย. 2560
ถึง 12 มิ.ย. 2560
160630001 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค (กีฬางานบุคลากร สกอ.) สอ.ใหม่ 05:00 จ.พะเยา 150 ตู้นั่งสี่ตอน
12953 13 มิ.ย. 2560
ถึง 20 มิ.ย. 2560
170430018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12954 13 มิ.ย. 2560
ถึง 20 มิ.ย. 2560
170430018 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12955 13 มิ.ย. 2560
ถึง 20 มิ.ย. 2560
170430018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค.งานกีฬา สอ.ใหม่ 05:00 จ.แพร่ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12956 15 มิ.ย. 2560 170210010 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12957 16 มิ.ย. 2560 170210012 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมนารายณ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12958 21 มิ.ย. 2560 170210009 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน อบรมการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12959 21 มิ.ย. 2560 170210024 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12960 21 มิ.ย. 2560
ถึง 23 มิ.ย. 2560
170330002 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม กาเด้นท์ ซีวิว รีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12961 22 มิ.ย. 2560 170210025 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12962 23 มิ.ย. 2560 170210026 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน อบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12963 24 มิ.ย. 2560
ถึง 26 มิ.ย. 2560
170630004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. สอ.ใหม่ 07:00 จ.พะเยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12964 24 มิ.ย. 2560
ถึง 26 มิ.ย. 2560
170630004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. สอ.ใหม่ 07:00 จ.พะเยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12965 24 มิ.ย. 2560
ถึง 26 มิ.ย. 2560
170630004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. สอ.ใหม่ 07:00 จ.พะเยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12966 26 มิ.ย. 2560 170610007 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สวส. สวส. 07:00 เลียบทางด่วนรามอินทรา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12967 27 มิ.ย. 2560 170510003 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21-รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12968 27 มิ.ย. 2560 170510004 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12969 27 มิ.ย. 2560 170510005 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 08:00 รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12970 28 มิ.ย. 2560 170610008 ฮภ-8151 กองคลัง ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารการเงินและพัสดุ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12971 29 มิ.ย. 2560 170510006 ฮภ-8151 กองกลาง เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนักงานอธิการบดี 13:30 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12972 3 ก.ค. 2560 170610027 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12973 4 ก.ค. 2560 170610028 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12974 4 ก.ค. 2560 170730002 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่โรงแรมจัดสัมมนา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 จ.อยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12975 5 ก.ค. 2560 170610029 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12976 5 ก.ค. 2560 170710001 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวาดภาพฉากบังเพลิง ในหลวง ร.9 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12977 7 ก.ค. 2560 170610030 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12978 7 ก.ค. 2560 170610038 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/60 (โทรศัพท์ 089-203-1397) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 12:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12979 11 ก.ค. 2560 170610031 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12980 11 ก.ค. 2560
ถึง 12 ก.ค. 2560
170730005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12981 11 ก.ค. 2560
ถึง 12 ก.ค. 2560
170730005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 25 ตู้นั่งสี่ตอน
12982 12 ก.ค. 2560 170610032 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12983 12 ก.ค. 2560 170710002 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนภาพฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงาานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12984 13 ก.ค. 2560 170610006 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 10:45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระราม7 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12985 13 ก.ค. 2560 170610010 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อรับใบเสร็จเงินเงินข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12986 13 ก.ค. 2560 170610017 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12987 14 ก.ค. 2560 170610033 ฮภ-8149 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ใต้ถุนตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12988 17 ก.ค. 2560 170610009 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งวิทยากรโครงการผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง สำนักงานอธิการบดี 06:30 กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12989 18 ก.ค. 2560 170710008 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ไปยื่นเอกสารที่ศาลปกครองกลาง สำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลปกครองกลาง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12990 18 ก.ค. 2560 170730006 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12991 18 ก.ค. 2560 170730006 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12992 18 ก.ค. 2560 170730006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคาร สอ.ใหม่ 09:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12993 19 ก.ค. 2560 170610001 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 61 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12994 19 ก.ค. 2560 170610003 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 61 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12995 19 ก.ค. 2560 170610015 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีทดินแดง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12996 20 ก.ค. 2560 170610002 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงประมาณ ปี 61 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12997 20 ก.ค. 2560 170610004 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชีแจงงบประมาณ ปี 61 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12998 20 ก.ค. 2560 170610018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12999 21 ก.ค. 2560
ถึง 26 ก.ค. 2560
170630005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.สมุทรปราการ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13000 21 ก.ค. 2560
ถึง 26 ก.ค. 2560
170630005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.สมุทรปราการ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132