ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
9601 27 พ.ย. 2556 131130055 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9602 27 พ.ย. 2556 131130055 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9603 27 พ.ย. 2556 131130055 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9604 28 พ.ย. 2556 130610190 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9605 28 พ.ย. 2556 131010193 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม ราม21-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:45 ราม21-มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
9606 28 พ.ย. 2556 131010194 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราม-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.ราม-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
9607 28 พ.ย. 2556 131010195 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ มสธ.-มทร.ธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี 11:30 มสธ.-มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
9608 28 พ.ย. 2556 131110076 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค วิศวะคอม (อ.ออ) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 คลอง 5 40 รถบัสโดยสาร
9609 28 พ.ย. 2556 131110118 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9610 28 พ.ย. 2556 131110147 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่สมสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ปี 2556 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตรฺ์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9611 28 พ.ย. 2556 131110207 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 11:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 เก๋งสองตอน
9612 28 พ.ย. 2556 131110221 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประสานงานคดีปกครอง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ 1 นั่งสองตอนแวน
9613 28 พ.ย. 2556 131130014 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของ9 มทร.ครั้งที่5 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร4 11:00 มทร.สุวรรรภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.อยุธยา(สถานที่ไป) 20 รถบัสโดยสาร
9614 28 พ.ย. 2556 131130053 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9615 28 พ.ย. 2556 131130053 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9616 28 พ.ย. 2556 131130053 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9617 28 พ.ย. 2556 131130053 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9618 29 พ.ย. 2556 130610191 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9619 29 พ.ย. 2556 131110148 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่สมสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ปี 255 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตรฺ์ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9620 29 พ.ย. 2556 131110170 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม Engagement Thailland ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11:30 ห้องประชุมของสถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B อาคารมหานครยิบซั่ม ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9621 29 พ.ย. 2556 131110173 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง อบรมพัสดุ กรมบัญชีกลาง ข้างตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9622 29 พ.ย. 2556 131110230 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อเรื่องตั๋ว และแลกเงินตราต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี 10:00 สำนักงานการบินไทย ถนนวิภาวดี 1 เก๋งสองตอน
9623 29 พ.ย. 2556 131130015 40-0785(40ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของ9 มทร.ครั้งที่5 มทร.สุวรรรภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.อยุธยา มทร.สุวรรรภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.อยุธยา 11:00 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 30 รถบัสโดยสาร
9624 29 พ.ย. 2556 131130041 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาไปจัดกิจกรรมโครงการปลูกปะการัง ด้านหลังโรงอาหารกลาง(ติดสนามฟุตซอล) 06:30 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 50 รถบัสโดยสาร
9625 29 พ.ย. 2556 131130054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9626 29 พ.ย. 2556 131130054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9627 29 พ.ย. 2556 131130054 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9628 29 พ.ย. 2556 131130054 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9629 29 พ.ย. 2556 131130054 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (พานักศึกษาดูงาน) คณะครุศาสตร์ 08:00 จ.อยุธยา 80 ตู้นั่งสี่ตอน
9630 29 พ.ย. 2556 131130076 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ผอ.เข้าพบ ผอ.สำนักสหกิจศึกษา ม.วงชวลิตกุล เรื่อง wil บ้านพักมทร.ธัญบุรี ตึก 11 08:30 ม.วงศ์ชวลิตกุล (นครราชสีมา) 1 เก๋งสองตอน
9631 30 พ.ย. 2556 131020006 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA อาคารเฉ่ลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9632 30 พ.ย. 2556 131020007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9633 30 พ.ย. 2556 131120004 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬา-วิชาการ "เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9634 30 พ.ย. 2556 131120007 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 รถบัสโดยสาร
9635 30 พ.ย. 2556 131120007 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 รถบัสโดยสาร
9636 30 พ.ย. 2556 131120007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9637 30 พ.ย. 2556 131120007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9638 30 พ.ย. 2556 131120007 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9639 30 พ.ย. 2556 131120007 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค อุตสาหการ) ภาคอุตสาหการ 06:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 150 ตู้นั่งสี่ตอน
9640 1 ธ.ค. 2556 131020008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9641 1 ธ.ค. 2556 131020009 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9642 1 ธ.ค. 2556 131110177 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์" หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 1 เก๋งสองตอน
9643 2 ธ.ค. 2556 130610192 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9644 2 ธ.ค. 2556 131010138 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9645 2 ธ.ค. 2556 131010139 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมการประกันคุณภ-าพการศึกษา AUNQA อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:30 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 11 ตู้นั่งสี่ตอน
9646 2 ธ.ค. 2556 131110105 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ไปจัดกิจกรรมสันทนาการของชมรมสันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บ้านบางแค ถ.เพชรเกษม 60 รถบัสโดยสาร
9647 2 ธ.ค. 2556 131110116 ญส-3850 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบหมายนโยบาย งปม.ปี 58 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมเซ็นทาราแกร์น เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
9648 2 ธ.ค. 2556 131110152 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คช่วงล่าง กองกลาง 08:00 จ.นนทบุรี 1 รถบัสโดยสาร
9649 2 ธ.ค. 2556 131110198 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9650 2 ธ.ค. 2556 131110206 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี รับโล่รางวัล ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 บริษัทรางวัลไท 1 เก๋งสองตอน
9651 2 ธ.ค. 2556 131110218 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปช่วยติดตั้งผลงานศิลปกรรม ณ หอศิลปแห่งชาติ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 หอศิลปแห่งชาติ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9652 2 ธ.ค. 2556 131110231 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกสอน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 โรงเรียนวัดนาวง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9653 2 ธ.ค. 2556 131110235 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (รับท่านสู่บุญ) บ้านท่านสู่บุญ 06:00 กพน.มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9654 2 ธ.ค. 2556 131110242 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คระบบ CNG / NGV กองกลาง 08:00 บ.SCG 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9655 3 ธ.ค. 2556 130610194 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9656 3 ธ.ค. 2556 131110153 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช็คช่วงล่าง กองกลาง 08:00 จ.นนทบุรี 1 รถบัสโดยสาร
9657 3 ธ.ค. 2556 131110199 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัียการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9658 3 ธ.ค. 2556 131110239 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญ บ้านอ ประคอง ชอยจรัญ 35 06:00 อาคารนาฏ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
9659 3 ธ.ค. 2556 131110243 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าตรวจเช๊ค ระบบ CNG/NGV บ.SCG กองกลาง 08:00 บ.SCG 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9660 3 ธ.ค. 2556 131210001 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน (สภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี) กพน 06:30 โรงแรมเสนาเพลส ถนนประติพันธ์ 14 1 เก๋งสองตอน
9661 3 ธ.ค. 2556 131210003 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (งาน่งเอกสาร ม.สัมมากร รามคำแหง) หน้า สอ.ใหม่ 08:30 ภายใน กทม. 1 เก๋งสองตอน
9662 3 ธ.ค. 2556 131210003 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (งาน่งเอกสาร ม.สัมมากร รามคำแหง) หน้า สอ.ใหม่ 08:30 ภายใน กทม. 1 เก๋งสองตอน
9663 4 ธ.ค. 2556 130610195 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9664 4 ธ.ค. 2556 131010136 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานศ.ไปชมโรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ม.เกษตรฯ (บางเขน) 50 รถบัสโดยสาร
9665 4 ธ.ค. 2556 131110144 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนวิชาออกแบบนิเทศศิลป์2 เกี่ยวกับผลงาน สื่อต่างๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พิพิธภัณฑ์สยาม 32 ตู้นั่งสี่ตอน
9666 4 ธ.ค. 2556 131110145 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกาาดูงาน การเรียนการสอนวิชาออกแบบนิเทศศิลป์2 ผลงานด้านสื่อ และการจัดนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:30 พิพิธภัณฑ์สยาม 32 ตู้นั่งสี่ตอน
9667 4 ธ.ค. 2556 131110182 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:00 Thai pbs 50 รถบัสโดยสาร
9668 4 ธ.ค. 2556 131110200 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ไปตรวจสอบวิทยาลัียการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม ชั้นใต้ดิน ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9669 4 ธ.ค. 2556 131110213 ญส-3852 กองคลัง ติดต่อ ประกันสังคม กรมสรรพากร หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
9670 4 ธ.ค. 2556 131110220 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ 06:00 ม.บูรพา วิทยาเขตชลบุรี 7 ตู้นั่งสี่ตอน
9671 4 ธ.ค. 2556 131110222 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงพิมพ์ดิจิตอล สี่แยกท่าพระ จรัญซอย 3 (อาจารย์จรรยา นาคะเสถียร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ดิจิตอล สี่แยกท่าพระ จรัญซอย 3 15 ตู้นั่งสี่ตอน
9672 4 ธ.ค. 2556 131110234 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญและรับเอกสาร ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:30 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กทม 10400 2 เก๋งสองตอน
9673 4 ธ.ค. 2556 131110236 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปช่วยจัดนิทรรศการศิลปกรรม สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 มูลนิธิชัยพัฒนา และหอศิลปแห่งชาติ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
9674 4 ธ.ค. 2556 131110237 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมสัมมนาอบรมสมศ. ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
9675 4 ธ.ค. 2556 131110240 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชียวชาญมาทำการสอน บ้าน อ สุวรรณี แถวราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 5 เก๋งสองตอน
9676 5 ธ.ค. 2556 130610196 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9677 6 ธ.ค. 2556 130610198 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9678 6 ธ.ค. 2556 131110119 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.56 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 40 รถบัสโดยสาร
9679 6 ธ.ค. 2556 131110159 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90 รถบัสโดยสาร
9680 6 ธ.ค. 2556 131110160 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9681 6 ธ.ค. 2556 131110160 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกแสดง อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 ตู้นั่งสี่ตอน
9682 6 ธ.ค. 2556 131110219 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุม Quality Assurance Forum สำนักงานอธิการบดี 11:30 สกอ. 1 เก๋งสองตอน
9683 6 ธ.ค. 2556 131210007 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรม ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 หอศิลปแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9684 6 ธ.ค. 2556 131210008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมของมูลนิธิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 15:00 หอศิลปแห่งชาติ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9685 6 ธ.ค. 2556 131210019 ญส-3850 หน่วยตรวจสอบภายใน ไปรับเอกสารราชการ ที่ สกอ. ชั้นใต้ดิน ตึกอธิการบดี 08:00 สกอ. กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
9686 6 ธ.ค. 2556 131210024 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (คณะศิลปกรรมสาสตร์) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก 14 ตู้นั่งสี่ตอน
9687 6 ธ.ค. 2556 131210028 ญส-3852 สำนักงานบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ไปส่งเงินภาษีที่กรมสรรพากร อำเภอคลองหลวง หอพักนักศึกษา อาคารบริการกลาง 14:00 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
9688 6 ธ.ค. 2556 131220002 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปงานศพ มารดา ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16:00 ณ วัดวิมุตยารม เชิงสะพานพระรามเจ็ด ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กทม. 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9689 7 ธ.ค. 2556 131110120 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.56 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 40 รถบัสโดยสาร
9690 7 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2556
131130071 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ชมรมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 06:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9691 7 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2556
131130071 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน ชมรมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 06:00 เขาใหญ่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
9692 7 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2556
131230005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9693 7 ธ.ค. 2556
ถึง 9 ธ.ค. 2556
131230006 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9694 7 ธ.ค. 2556
ถึง 9 ธ.ค. 2556
131230006 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9695 7 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2556
131230007 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9696 7 ธ.ค. 2556 131230008 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 เชียงใหม่ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
9697 8 ธ.ค. 2556 131120013 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (นำรถเข้าตรวจเช็ค) กอลกลาง 08:30 โตโยต้า พารากอน 1 ตู้นั่งสี่ตอน
9698 9 ธ.ค. 2556 130610199 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กทม. 1 นั่งสามตอนแวน
9699 9 ธ.ค. 2556 131110139 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ w5.รับวิทยากร ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า 06:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
9700 9 ธ.ค. 2556 131110174 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ด้านเทคโนโลยีการออกอากาศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสัมพันธ์กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media) หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:00 ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 38 รถบัสโดยสาร
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132