ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
13001 21 ก.ค. 2560
ถึง 26 ก.ค. 2560
170630005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.สมุทรปราการ 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13002 27 ก.ค. 2560 170510017 ฮภ-8151 กองกลาง ประชุมนายหสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560 สำนักงานอธิการบดี 10:50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
13003 28 ก.ค. 2560
ถึง 31 ก.ค. 2560
170630008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 05:00 จ.สระแก้ว 12 ตู้นั่งสี่ตอน
13004 31 ก.ค. 2560 170610039 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 06:30 กรุงเทพ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
13005 1 ส.ค. 2560
ถึง 16 ส.ค. 2560
170630009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 05:00 จ.สระแก้ว 12 ตู้นั่งสี่ตอน
13006 3 ส.ค. 2560 170610019 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13007 4 ส.ค. 2560 170710018 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 08:30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13008 4 ส.ค. 2560 170710020 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รามอินทรา-รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง สำนักงานอธิการบดี 08:15 รามอินทรา-รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13009 5 ส.ค. 2560
ถึง 9 ส.ค. 2560
170730007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13010 5 ส.ค. 2560
ถึง 9 ส.ค. 2560
170730007 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13011 5 ส.ค. 2560
ถึง 8 ส.ค. 2560
170730009 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13012 9 ส.ค. 2560 170710003 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนภาพฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาาสตร์ 08:00 ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
13013 10 ส.ค. 2560 170610020 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13014 10 ส.ค. 2560
ถึง 15 ส.ค. 2560
170730004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรอง สภาคณาจารย์ ข้างตึก สอ.ใหม่ 05:00 เขาใหญ่ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
13015 10 ส.ค. 2560
ถึง 15 ส.ค. 2560
170730004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรอง สภาคณาจารย์ ข้างตึก สอ.ใหม่ 05:00 เขาใหญ่ 50 ตู้นั่งสี่ตอน
13016 16 ส.ค. 2560 170610011 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อรับใบเสร็จเงินเดือนข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13017 16 ส.ค. 2560 170710004 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนภาพฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
13018 21 ส.ค. 2560 170710011 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:45 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระราม7) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13019 22 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170730010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม ศิลปกรรม อาคาร1 05:05 กทม. 25 ตู้นั่งสี่ตอน
13020 22 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170730010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม ศิลปกรรม อาคาร1 05:05 กทม. 25 ตู้นั่งสี่ตอน
13021 22 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170730010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรม ศิลปกรรม อาคาร1 05:05 กทม. 25 ตู้นั่งสี่ตอน
13022 23 ส.ค. 2560 170710005 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนภาพฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
13023 24 ส.ค. 2560 170610021 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13024 24 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170830003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13025 24 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170830003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13026 24 ส.ค. 2560
ถึง 28 ส.ค. 2560
170830003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13027 29 ส.ค. 2560 170610012 ฮภ-8151 กองคลัง ชำระหนี้มหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กสิกร คลอง 6 ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , กรุงไทย คลอง 4 , ออมสิน คลองหลวง , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13028 29 ส.ค. 2560 170710009 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21-รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13029 29 ส.ค. 2560 170710010 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 รร.ปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13030 30 ส.ค. 2560 170710006 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนภาพฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
13031 30 ส.ค. 2560 170830004 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13032 30 ส.ค. 2560 170830004 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13033 31 ส.ค. 2560 170610022 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13034 31 ส.ค. 2560 170610036 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา ปี 3 ศึกษาดูงาน ณ หอศิลปกรุงเทพฯ, พระนางเจ้าฯ, หอศิลปราชดำเนิน, หอศิลป์แห่งชาติ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 หอศิลปกรุงเทพฯ, พระนางเจ้าฯ, หอศิลปราชดำเนิน, หอศิลป์แห่งชาติ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
13035 31 ส.ค. 2560 170610037 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาปี 3 ศึกษาดูงาน ณ หอศิลปกรุงเทพฯ, พระนางเจ้าฯ, หอศิลปราชดำเนิน, หอศิลป์แห่งชาติ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:30 หอศิลปกรุงเทพฯ, พระนางเจ้าฯ, หอศิลปราชดำเนิน, หอศิลป์แห่งชาติ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
13036 1 ก.ย. 2560
ถึง 9 ก.ย. 2560
170830015 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13037 1 ก.ย. 2560
ถึง 9 ก.ย. 2560
170830015 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13038 1 ก.ย. 2560
ถึง 9 ก.ย. 2560
170830015 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13039 4 ก.ย. 2560 170810013 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ HIU โรงแรมราชบงกช 07:30 JSPS อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท 21 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13040 5 ก.ย. 2560 170930001 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ หน้า สอ.ใหม่ 05:00 จ.เพชรบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
13041 6 ก.ย. 2560 170710014 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13042 7 ก.ย. 2560 170610023 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13043 10 ก.ย. 2560 170820001 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 40 ตู้นั่งสี่ตอน
13044 10 ก.ย. 2560 170820002 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 14 ตู้นั่งสี่ตอน
13045 10 ก.ย. 2560 170820003 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงแรมราชบงกช 14 ตู้นั่งสี่ตอน
13046 11 ก.ย. 2560 170830016 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13047 11 ก.ย. 2560 170830016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13048 11 ก.ย. 2560 170830016 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13049 12 ก.ย. 2560 170810003 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 08:00 ภายในมหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13050 12 ก.ย. 2560 170810004 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 08:00 ภายในมหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13051 12 ก.ย. 2560 170810005 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 08:00 ภายในมหาวิทยาลัย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13052 13 ก.ย. 2560 170610013 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จเงินเดือนข้าราชการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13053 13 ก.ย. 2560 170710012 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13054 13 ก.ย. 2560 170810006 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 08:00 บิ๊กซี คลอง 6 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13055 15 ก.ย. 2560 170710013 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อบรมทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13056 15 ก.ย. 2560 170830005 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 08:00 บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13057 15 ก.ย. 2560 170830006 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA อาคารสำนักงานอธิการบดี 08:00 ฟางวิลล์สวนแสนดี ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13058 16 ก.ย. 2560 170830007 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA ฟางวิลล์สวนแสนดี ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 09:00 โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13059 16 ก.ย. 2560 170830008 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA ฟางวิลล์สวนแสนดี ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 09:00 โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13060 16 ก.ย. 2560 170830009 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 09:00 โรงแรมราชบงกช 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13061 17 ก.ย. 2560
ถึง 18 ก.ย. 2560
170830017 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13062 17 ก.ย. 2560
ถึง 18 ก.ย. 2560
170830017 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13063 17 ก.ย. 2560
ถึง 18 ก.ย. 2560
170830017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13064 19 ก.ย. 2560 170830010 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 08:00 บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13065 19 ก.ย. 2560 170830011 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 08:00 ฟางวิลล์สวนแสนดี ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13066 19 ก.ย. 2560 170830012 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 08:00 กลุ่มแม่บ้านบึงบา อบต.บึงบา เลขที่ 96 ม. 3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13067 20 ก.ย. 2560 170710015 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13068 20 ก.ย. 2560 170830018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13069 20 ก.ย. 2560 170830018 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13070 20 ก.ย. 2560 170830018 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13071 21 ก.ย. 2560 170610024 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13072 21 ก.ย. 2560 170830013 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 09:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13073 21 ก.ย. 2560 170830014 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 09:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13074 22 ก.ย. 2560 170810007 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 09:00 สยาม, ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13075 22 ก.ย. 2560 170810008 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 09:00 สยาม, ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13076 22 ก.ย. 2560 170810009 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 09:00 สยาม, ประตูน้ำ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13077 23 ก.ย. 2560 170810010 ฮภ-8149 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามมบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13078 23 ก.ย. 2560 170810011 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามมบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13079 23 ก.ย. 2560 170810012 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โครงการ AYIA โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามมบินสุวรรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
13080 24 ก.ย. 2560
ถึง 26 ก.ย. 2560
170830019 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13081 24 ก.ย. 2560
ถึง 26 ก.ย. 2560
170830019 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13082 24 ก.ย. 2560
ถึง 26 ก.ย. 2560
170830019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13083 27 ก.ย. 2560 170610014 ฮภ-8151 กองคลัง ชำระหนี้มหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กสิกร คลอง 6 ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , กรุงไทย คลอง 4 , ออมสิน คลองหลวง , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13084 27 ก.ย. 2560 170710016 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเขียนฉากบังเพลิง ร.9 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13085 28 ก.ย. 2560 170610025 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13086 28 ก.ย. 2560
ถึง 30 ก.ย. 2560
170830020 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13087 28 ก.ย. 2560
ถึง 30 ก.ย. 2560
170830020 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13088 28 ก.ย. 2560
ถึง 30 ก.ย. 2560
170830020 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13089 29 ก.ย. 2560
ถึง 30 ก.ย. 2560
170830021 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13090 1 ต.ค. 2560
ถึง 19 ต.ค. 2560
170830022 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13091 1 ต.ค. 2560
ถึง 19 ต.ค. 2560
170830022 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13092 1 ต.ค. 2560
ถึง 19 ต.ค. 2560
170830022 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองยุทธศาสตร์ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
13093 19 ต.ค. 2560 170810001 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (โทรศัพท์ 094-364-1451) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 08:00 โรงแรม รามากาเด้นท์ วิภาวดีรังสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13094 20 ต.ค. 2560 171010013 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 07:45 ราม21-โรงแรมปริ้นตั้นพาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13095 20 ต.ค. 2560 171010014 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 07:45 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13096 20 ต.ค. 2560 171010015 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 07:00 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13097 26 ต.ค. 2560 170910003 ฮภ-8150 กองคลัง ส่งเช็คเพื่อชำระหนี้ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 กสิกร คลอง 6 ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , กรุงไทย คลอง 4 , ออมสิน คลองหลวง , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13098 27 ต.ค. 2560
ถึง 28 ต.ค. 2560
171030002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง สอ.ใหม่ 05:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13099 27 ต.ค. 2560
ถึง 28 ต.ค. 2560
171030002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง สอ.ใหม่ 05:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13100 27 ต.ค. 2560
ถึง 28 ต.ค. 2560
171030002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง สอ.ใหม่ 05:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132